Välisvaluutas tehtud kulud, väärtpaberite müügi- ja turuhind ning makstud maksud ja kinnipeetud tulumaks tuleb arvutada eurodesse kui tehingu valuuta on muu kui euro Euroopa Keskpanga päevakursi alusel, mis kehtis kulu tegemise, tulu saamise või tulumaksu tasumise või kinnipidamise päeval. Heade ja halbade tehingute erinevuse väljaselgitamine on suurem osa lahingust. Kui aktsiat lühikeseks müüte, soovite, et aktsia väheneks, et saaksite kasumit teenida. Optsiooni soetamise kulutused kantakse nende väärtpaberite soetamismaksumuse ostuoptsioon või võõrandamisega seotud kulude müügioptsioon hulka. Kui hind läheneb vastassuunas olevale joonele, peate otsima pöördemustreid.

Korralduste esitamise, koondamise ja jaotamise kord Valikud Toenaosustehingud esitamise, koondamise ja jaotamise kord SEB Varahaldusel kui fondivalitsejal on kohustus tegutseda ausalt, õiglaselt ja professionaalselt ning valitsetavate investeerimisfondide parimates huvides.

Vahetustehingud on nõutud, aga harva teostuvad

Oleme SEB Varahalduses kehtestanud Interaktiivsete maaklerite voimalus investeerimisfondide arvel korralduste täit-miseks edastamisel rakendatavate meetmete kohta sise-eeskirja, et saavutada fondi jaoks parim võimalik tulemus. Selles dokumendis esitame kokkuvõtte põhimõtetest, mida valitsetavate in-vesteerimisfondide arvel korralduste edastamisel järgime.

Teeme kõik mõistlikult võimaliku, et saavutada valitsetavate fondide jaoks parim võimalik tulemus. Palume tähele panna, et kuigi meie rakendatavad meetmed peaksid üldjuhul valitsetavatele Valikud Toenaosustehingud andma parima võimaliku tulemuse, ei ole siiski mingit garantiid, et see on võimalik iga üksiku tehingu puhul. Kuna SEB Varahaldus ei ole osaline reguleeritud turgudel ja otsene ligipääs täitmiskohtadele puudub, siis ei täida me neid korraldusi ise, vaid esitame ja vahendame neid kolmandatest isikutest maakleritele.

Maaklerite ja vastaspoolte valik Edastame korraldusi ainult maakleritele või muudele vastaspooltele, kes vastavad kindlaksmää-ratud miinimumnõuetele.

Mis valib aegumise

Hindame hoolikalt maaklerit või muud vastaspoolt, keda kavatseme kasutada ja kellega soovime suhteid luua. Vastaspoole valimisel hindame, kas tema kasutamine parandab investeerimisprot-sessi suurema kaetuse, madalamate kulude, parema korralduse täitmise või parema analüüsi pakkumise kaudu.

Lisaks hindame vastaspoole finantsolukorda. Tulenevalt mittekaubeldavatest tuletisinstrumentidest tekkivale pikemaajalisele vastaspoole riskile pöörame SEB Varahalduses erilist tähelepanu selliste vastaspoolte finantstugevusele.

RT I,

Oleme maaklerite ja muude vastaspoolte valiku ning kinnitamise protsessi paika pannud sisemiste juhistega. Järgmises alajaotuses on kirjeldatud tegureid, millega me konkreetse tehingu maakleri või muu vastaspoole valimisel arvestame.

Väärtpaberitehingud

Korralduste esitamine ja maaklerile edastamine Korralduste edastamisel tegutseb SEB Varahaldus viisil, mis meie hinnangul on korralduse esitamise hetkel vastava investeerimisfondi parimates huvides. Maakleri või muu vastaspoole valimisel, kellele korraldus esitatakse või täitmiseks edastatakse, arvestame selliste teguritega nagu hind, kulud, kiirus, täitmise ja arveldamise tõenäosus, korralduse suurus ja selle mõju turule, aga ka teiste faktoritega, mis võivad olla korralduse esitamise ja edastamise hetkel olulised.

  1. Korralduste esitamise, koondamise ja jaotamise kord | SEB
  2. 5 NõUANNET, MIDA MEELES PIDADA, KUI SOOVITE ALUSTADA OPTSIOONIDEGA KAUPLEMIST - FINANTSID -

Nende tegurite tähtsuse määramisel võtame arvesse asjakohase fondi investeerimispoliitikat ja -eesmärke ning riske, korralduse asjaolusid ja finantsinstrumente iseloomustavaid andmeid, mille suhtes korraldus on esitatud. Samuti arvestame täitmiskohti iseloomustavaid andmeid, kuhu korraldusi võidakse edastada.

Maakler või vastaspool, kellele SEB Varahaldus korralduse esitab või edastab, võib täita korralduse reguleeritud turgudel, mitmepoolses kauplemissüsteemis, organiseeritud kauplemissüsteemis või enda arvel.

Raha kasvatamine

Oleme andnud maakleritele ja vastaspooltele loa täita korraldusi kõigis nendes täitmiskohtades. Teatud instrumentidega nagu võlaväärtpaberid kas ei kaubelda reguleeritud turgudel üldse või on kauplemine väga vähene. Selle tulemusena võidakse tehinguid teha turuväliselt, reguleerimata turul või mitmepoolses kauplemissüsteemis ning mitte reguleerimata turul või mitmepoolse kauplemissüsteemi kaudu. Makseta tehingud on lubatud ainult erijuhtudel.

Oleme valinud peamisteks maakleriteks AS-i SEB Pank ja SEB AB publsest meie hinnangul on nad võimelised saavutama tulemit, mis on vähemalt sama hea, kui on mõistlike ootuste kohaselt võimalik saavutada teiste maaklerite kaudu.

Vihje 1: Valikuid tuleks tõesti mõelda kui aktsiate laiendust

Ülevaatuse tulemusel võib SEB Varahaldus peamist maaklerit vahetada või kasutada täiendavaid maaklereid. Võlaväärtpaberid Kuigi võlaväärtpaberid on üldiselt ühe Valikud Toenaosustehingud mitme reguleeritud turu kauplemisnimekirjas, toimuvad tehingud turuosaliste vahel üldiselt turuväliselt over-the counter ehk OTC tehingud. Seetõttu võib viimase tehingu hinna või koguse Valikud Toenaosustehingud informatsioon olla piiratud või ei ole informatsiooni üldse.

Seetõttu võib võlakirjade hinna läbipaistvus olla piiratud. Hindade piiratud läbipaistvuse tõttu avaldavad turuosalised ainult indikatiivseid hindasid. Üldjuhul küsib fondijuht hinnapakkumist mitme vastaspoole käest, et saavutada parimat hinda.

Vihje 5: kannatlikkus on kaupleja võimalus teenida kasumit See on levinud müüt variantide kohta, et need on keerulised ja riskantsed. Reaalsus on aga see, et valikud pole midagi muud kui vahend aktsiatega erineval viisil kokkupuute suurendamiseks. Näete, et valikuid on väga lihtne raskesti mõistetavaks liigitada, kuid valikutest vaid mõne põhiomaduse tundmine muudab need väga kasulikuks ja hõlpsasti mõistetavaks. Igaüks, ja ma mõtlen seda, võib igaüks õppida, kuidas optsioonidega enesekindlalt kaubelda.

Jälgime SEB Panga pakutavaid tehingutingimusi. Ülevaatuse tulemusena võib SEB Varahaldus vahetada peamist maaklerit või kasutada teisi vastaspooli.

Teavitus küpsiste kohta

Mittekaubeldavad fondiosakud aktsiad SEB Varahaldus täidab orderi, edastades selle otse või vahendaja kaudu fondivalitsejale või selle ekvivalendile. See Valikud Toenaosustehingud kehtib fondidele, mille osakute või aktsiatega reguleeritud turul aktiivselt ei kaubelda. Ostu- müügi- ja vahetustehingud toimuvad üldjuhul osaku puhasväärtuse alusel. Turu häired ja süsteemivead Mõnedel juhtudel, näiteks kauplemise seiskumise, täitmiskoha poolse tehingu tühistamise, turu häirete, süsteemivigade või muu põhjuse tõttu võib SEB Varahaldus otsustada, et fondi parimate huvide nimel on õige kasutada korralduste edastamiseks muid meetodeid, mis erinevad tavaliselt kõnealuse instrumendi puhul kasutatavatest.

Sellistel juhtudel võtame kasutusele kõik vajalikud meetmed, et saavutada sellises olukorras fondi jaoks parim võimalik tulemus.

Korralduste koondamine ja jaotamine Edastame samaväärsed korraldused täitmiseks valitud maaklerile või maakleritele viivitamatult ning sellises järjekorras, nagu need laekuvad, v.

Töö sõltuvus ajakavaga

SEB Varahaldus Valikud Toenaosustehingud ühe fondi korraldused teiste fondide samatüübiliste korraldustega koondada, kui võib mõistlikult eeldada, et seeläbi saavutatakse parem täitmishind, väiksemad tehingukulud või üldiselt soodsamad tehingutingimused ning on ebatõenäoline, et korralduste koondamine võib olla mõne fondi jaoks, kelle korraldust koondatakse, kahjulik.

Kui koondatud korraldused täidetakse osaliselt, jaotatakse tehingud asjaomaste fondide vahel proportsionaalselt. Koondatud korraldustega seonduvad tehingud jaotatakse asjaomaste fondide vahel sama täitmishinnaga välja arvatud juhul kui see ei ole fondi poolt määratud hinnast tulenevalt võimalik. SEB Varahaldus ei teosta tehinguid oma nimel ja arvel.

Korra ülevaatus Vähemalt kord kahe aasta jooksul, kuid olulise vajaduse korral ka sagedamini, vaatame üle SEB Varahalduses valitsetavate investeerimisfondide arvel korralduste täitmiseks edastamisel rakendatavate meetmete sobivuse, et saavutada fondide jaoks parim võimalik tulemus.