Rahastamisvahendid Käesoleva strateegia meetmeid toetatakse olemasolevate rahastamisvahenditega kuni praeguse finantsraamistiku lõpuni Aastail — suurenes arengumaade osakaal üleilmsetes väärtusahelates 15 protsendi pealt 33 protsendi peale. Sellise konflikti puhul tõstaksid riigid tolle keskmiselt 32 protsendi võrra.

Milleks on vaja uut tervishoiustrateegiat? Tervis on inimeste elus kesksel kohal ja seepärast tuleb seda liikmesriikides, EÜ[1] ja maailma tasandil toetada tulemusliku poliitika ja tulemuslike meetmetega. Põhivastutus tervishoiupoliitika ja Euroopa kodanike tervishoiu tagamise eest lasub liikmesriikidel.

EÜ ülesandeks ei ole nende tööd korrata ega üle teha. Siiski on valdkondi, kus liikmesriigid ei saa üksipäini tõhusalt tegutseda ja kus koostöö ühenduse tasandil on paratamatult vajalik. See hõlmab peamisi terviseohte ja küsimusi, millel on piireületav või rahvusvaheline mõju, nagu näiteks pandeemiad ja bioterrorism, samuti küsimusi, mis on seotud kaupade, teenuste ja inimeste vaba liikumisega. Selle ülesande täitmiseks on vajalik valdkondadeülene töö.

EÜ asutamislepingu artiklis on märgitud, et kogu ühenduse poliitika Tootlikud tervisevoimalused ja kaubavahetus tegevuse määratlemisel ja rakendamisel tagatakse inimeste tervise kõrgetasemeline kaitse. Strateegiaga tugevdatakse tervishoiu osa sellistes poliitikavaldkondades nagu majanduskasvu ja tööhõivet käsitlev Lissaboni strateegia, milles rõhutatakse tervishoiu ja majandusliku õitsengu vahelisi seoseid, ja kodanikekeskne tegevuskava, milles tunnustatakse inimeste õigust otsustada oma tervise ja tervishoiu üle.

Strateegia meetmed on seotud tervishoiutööga kõikides sektorites. KauplemineViaw uhenduse naitajad on mainitud asutamislepingu artiklites, mis käsitlevad siseturgu, keskkonda, tarbijakaitset, sotsiaalküsimusi sealhulgas töötajate ohutus ja tervisarengupoliitikat Tootlikud tervisevoimalused ja kaubavahetus teadusuuringuid, ning paljudes teistes artiklites[2].

EÜ tähtsat osa tervishoiupoliitikas on kinnitatud ka reformilepingus, mille suhtes jõudsid ELi riigipead ja valitsusjuhid kokkuleppele Oodatakse uut üldeesmärki kodanike tervise edendamiseks ning tervise nimel ja tervishoius tehtava liikmesriikidevahelise koostöö ergutamist.

Ühenduse tasandil tehtav tervisega seotud töö tuleb kasuks ka liikmesriikide tegevusele, eelkõige haiguste ennetamise valdkonnas, sealhulgas töö toidu ohutuse ja toitumise valdkonnas, meditsiinitoodete ohutus, suitsetamisvastane võitlus, verd, kudesid ja rakke ning organeid käsitlevad õigusaktid, vee ja õhu kvaliteet ning mitme tervisega seotud ameti loomine.

Siiski on olemas hulk elanikkonna tervisega seotud suurenevaid probleeme, mille puhul on vaja uut strateegilist lähenemist.

WTO panus kaubanduse ja arengu edendamisel

Toetada vananemise juures head tervist Tootlikud tervisevoimalused ja kaubavahetus tervise edendamist terve elu jooksul eesmärgiga vältida terviseprobleeme ja puudeid varasest east peale ning võitlemist tervishoius esineva ebavõrdsusega, mis on seotud sotsiaalsete, majanduslike ja keskkondlike teguritega.

Need teemad on tihedalt seotud komisjoni üldise strateegilise solidaarsuseesmärgiga. Kliimamuutus toob endaga kaasa nakkushaiguste esinemislaadi muutuse. Tervishoiu puhul on ühenduse põhiliseks osaks ülemaailmne kooskõlastamine ja kiire reageerimine terviseohtude korral ning Euroopa Ühenduse ja kolmandate riikide suutlikkuse suurendamine selles valdkonnas.

See on seotud komisjoni püstitatud julgeoleku strateegilise üldeesmärgiga. Osaliselt on see uute tehnoloogiate kiire arengu tulemus, mis on murranguks tervise edendamise ja haiguste prognoosimise, ennetamise ja ravi võimalustes.

See hõlmab info- ja sidetehnoloogiat, innovatsiooni genoomikas, biotehnoloogias ja nanotehnoloogias. See on seotud komisjoni püstitatud jõukuse strateegilise üldeesmärgiga Euroopa konkurentsivõimelise ja jätkusuutliku tuleviku tagamise nimel. Uue tervishoiustrateegia väljatöötamisel peeti laiaulatuslik arutelu[3]. Selle põhjal ilmneb sidusrühmade üksmeel selles, kuidas ühendus peaks täitma oma osa tervishoius.

Tootlikud tervisevoimalused ja kaubavahetus Klaas tara pinnasade susteemid

Sidusrühmad soovivad näha tervishoiuküsimuste lõimimist kõikidesse EÜ poliitikavaldkondadesse, näha tööd ebavõrdsuste ületamiseks tervishoius, mängida tugevat rolli ülemaailmses tervishoius ning asetada rõhu tervishoiu edendamisele ja tervishoiuteabe parandamisele.

Nad rõhutavad, et selleks, et saavutada tõelisi tulemusi, peavad EÜ, liikmesriigid ja sidusrühmad tegema koostööd. Kõigi nende sõlmküsimuste lahendamine ja nendele üleskutsetele vastamine nõuab pikaajalist lähenemist.

Ühiskonnaõpetus 2017 18 majandus II H

Käesoleva valge raamatu otstarve on esitada ühtne raamistik — esimene EÜ tervishoiustrateegia —, et anda suund ühenduse tervishoiumeetmetele. Selles soovitatakse nelja põhimõtet, mis toetavad kolme strateegilist eesmärki, mis peavad eelseisvatel aastatel olema tähelepanu keskmes.

Strateegias esitatakse ka partneritevahelise koostöö rakendusmehhanismid, millega tugevdatakse tervishoiu osa kõigis poliitikavaldkondades ning suurendatakse tervishoiuküsimuste väljapaistvust ja nendest arusaamist ühenduse tasandil.

Käesolevas valges raamatus esitatakse strateegia ajavahemikuks kuni Valgele raamatule on lisatud talituste töödokument. Komisjon on koos liikmesriikidega püüdnud määratleda tervishoiusüsteemide jaoks väärtuspõhist lähenemist. Sellel põhineb uus avaldus tervishoiupoliitika ühiste väärtuste kohta laiemas mõttes. Nõukogu on kutsunud ka komisjoni üles võtma Tootlikud tervisevoimalused ja kaubavahetus ja integreerima soolist mõõdet[5], mis strateegiat edasi viib.

WTO vajab uuendamist

Põhiõiguste hartas tunnustatakse kodanike õigust pääseda ligi ennetavale tervishoiule ning õigust saada ravi[6].

Mitmes rahvusvahelises deklaratsioonis tunnustatakse tervishoiuga seotud põhiõigusi[7]. Üks põhiväärtusi on kodaniku mõjuvõimu tugevdamine. Tervishoid muutub üha patsiendikesksemaks ja individualiseeritumaks, kusjuures patsiendist saab aktiivne isik, selle asemel et olla vaid tervishoiu objekt.

Tuginedes kodanikukesksele tegevuskavale, peab ühenduse tervishoiupoliitika lähtuma peamiselt kodanike ja patsientide õigustest.

52007DC0630

Siia hulka kuulub osalemine otsuste tegemises ja selle mõjutamine, samuti hea tervise jaoks vajalik pädevus, sealhulgas tervishoiualane haritus[8] vastavalt elukestva õppe põhipädevusi käsitlevatele üleeuroopalistele suunistele[9], näiteks kooli- ja veebipõhiste programmidega tutvumine.

Tervishoiu parandamisega seotud väärtused peavad hõlmama ebavõrdsuse 5 min binaarne valiku susteem tervishoius. Kuigi paljud eurooplased elavad kauem ja on parema tervisega kui eelmised põlvkonnad, esineb tervishoius suuri ebavõrdsusi[10] liikmesriikide ja piirkondade vahel ning nende piires, samuti terves maailmas.

Näiteks, kuigi ELi elanikkond üldiselt vananeb, on naiste keskmise eluea erinevus sünnihetkel eri liikmesriikides 9 aastat, meeste puhul on see erinevus 13 aastat ning imikute suremus erineb 6 korda[11]. Komisjon soovitab meetmeid, mille eesmärk on vähendada ebavõrdsust, sealhulgas meetmeid tervise edendamiseks ja parimate tavade vahetuseks. Lisaks peavad tervishoiupoliitika aluseks olema parimad teaduslikud tõendidmis on saadud usaldusväärsete andmete ja teabe ning asjakohaste uuringute põhjal.

Komisjoni võimalused on ainulaadsed, sest ta saab koguda liikmesriikidest ja piirkondadest võrreldavaid andmeid ning peab vastama üleskutsetele paremini teavitada ja poliitikat läbipaistvamalt kujundada, sealhulgas näitajate süsteemi kaudu, mis katab kõiki tasandeid riiklik ja piirkondlik.

Meetmed Tervishoiu põhiväärtusi käsitleva avalduse vastuvõtmine komisjon, liikmesriigid Euroopa Ühenduse ühiste mehhanismidega tervishoiunäitajate süsteem võrreldavate terviseandmete kogumiseks kõikidel tasanditel, sealhulgas teatis tervishoiuga seotud teabe kohta komisjon Edasine töö selle nimel, kuidas vähendada ebavõrdsust tervishoius komisjon Tervishoiualase harituse programmide edendamine eri vanuserühmades komisjon 2.

Komisjoni aruandes Selles rõhutati, et paljude valdkondade poliitikal on oma osa tervishoiu parandamises, millest saab kasu majandus laiemalt. Kulutuste tegemine tervishoiule ei tähenda üksnes kulusid, see on investeering. Tervishoiukulutusi võib vaadelda majandusliku koormusena[14], kuid ühiskonnale on tegelikuks kuluks halva tervisega seotud otsesed ja kaudsed kulud ning piisavate investeeringute puudumine asjakohastes tervishoiuvaldkondades.

Tervishoiukulutuste kõrval tuleks investeerida haiguste ennetusse, elanikkonna üldise kehalise ja vaimse tervise kaitsesse ja Tootlikud tervisevoimalused ja kaubavahetus. ELi tervishoiusektoril on suur osa tööhõives ja väljaõppe pakkumises: tervishoiu ja sotsiaalhoolekande sektoril on olnud Kasvav tervishoiusektor on ka uuendusliku tehnoloogia peamine allikas ja Tootlikud tervisevoimalused ja kaubavahetus ning ta toetab regionaalpoliitikat ning majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust.

Nii ELis kui ka maailmas tuleb Bieline Index Binaarne valik tervise ja haigustega seotud majanduslike tegurite ja tervishoiu parandamise majandusliku mõju mõistmistsealhulgas teabe väljatöötamise ja analüüsi kaudu komisjonis ning tihedas koostöös partneritega, kelleks võivad olla riigid nagu USA või Jaapan või rahvusvahelised kogud nagu OECD ja Euroopa tervishoiusüsteemide ja -poliitika vaatluskeskus.

Meetmed Tervisliku seisundi, tervishoiuinvesteeringute, majanduskasvu ja arengu vaheliste majanduslike seoste analüütiliste uuringute programmi väljatöötamine komisjon, liikmesriigid 3. Otsustavat rolli mängivad ka teised ühenduse poliitikavaldkonnad, näiteks regionaal- ja keskkonnapoliitika, tubaka maksustamine, farmaatsiatoodete ja toiduainete eeskirjad, loomatervishoid, terviseuuringud ja innovatsioon, sotsiaalkindlustusskeemide koordineerimine, tervishoid arengupoliitikas, tööohutus ja töötervishoid, info- ja sidetehnoloogia ning kiirguskaitse, samuti importi reguleerivate asutuste ja teenuste kooskõlastamine.

Koostoime arendamine äsjanimetatud ja muude sektoritega on ühenduse tugeva tervishoiupoliitika jaoks otsustava tähtsusega. Paljud sektorid hakkavad käesoleva strateegia eesmärkide saavutamiseks ja meetmete ellurakendamiseks koostööd tegema.

Tervishoiu lõimimisel kõikidesse poliitikavaldkondadesse tuleb tervishoiupoliitikasse kaasata ka uusi partnereid. Komisjon hakkab strateegia eesmärkide edendamiseks arendama partnerlusi, sealhulgas valitsusväliste organisatsioonide, tööstuse, akadeemiliste ringkondade ja ajakirjandusega. Tervishoiu lõimimist kõikidesse poliitikavaldkondadesse tuleb rakendada ka välispoliitikas, sealhulgas arengu- välissuhete- ja kaubanduspoliitikas. Üleilmastumine tähendab, et nii tervishoiuprobleemid kui ka nende lahendamine ületavad riigipiire ning sellel on sageli valdkonnaülesed põhjused ja mõjud.

Meetmed Tugevdada terviseküsimuste lõimimist kõikidesse ühenduse, liikmesriikide ja piirkondliku tasandi poliitikavaldkondadesse, mis hõlmab ka mõju hindamist ja hindamisvahendite kasutamist komisjon, liikmesriigid 4.

Tootlikud tervisevoimalused ja kaubavahetus USA aktsiaoptsioonidena tegutsevad USAs

Üleilmastuvas maailmas on raske hoida lahus riiklikke või kogu ELi hõlmavaid meetmeid maailmapoliitikast, sest ülemaailmsed tervishoiuküsimused mõjutavad ühendusesisest tervishoiupoliitikat ja vastupidi. EÜ saab anda oma panuse ülemaailmsesse tervishoidu, jagades oma väärtushoiakuid, kogemusi ja teadmisi ning astudes konkreetseid samme tervishoiu parandamiseks.

Tootlikud tervisevoimalused ja kaubavahetus Binaarsete valikute puudused

Selle tegevusega saab toetada jõupingutusi järjepidevuse tagamisel tervishoiualase sise- ja välispoliitika vahel üleilmsete tervishoiueesmärkide saavutamiseks[23], käsitada tervishoidu tähtsa tegurina vaesusevastases võitluses, mis toimub väikese sissetulekuga riikidega tehtava arengualase väliskoostöö tervishoiuaspektide kaudu, reageerida terviseohtudele kolmandates riikides ja soodustada tervishoiualaste rahvusvaheliste kokkulepete rakendamist, nagu näiteks Maailma Terviseorganisatsiooni WHO tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsioon FCTC ja rahvusvahelised tervise-eeskirjad IHR.

ELi panuseks ülemaailmsesse tervishoidu on vaja koostoimet selliste poliitikavaldkondade vahel nagu tervishoid, arengukoostöö, välistegevus, teadusuuringud ja kaubandus. Tugevdatud kooskõlastamine tervishoiuküsimustes rahvusvaheliste organisatsioonidega, nagu WHO ja muud asjakohased ÜRO asutused, Maailmapank, Rahvusvaheline Tööorganisatsioon, OECD ja Euroopa Nõukogu ning muud strateegilised partnerid ja riigid, suurendab ka ELi kaasarääkimisvõimalust üleilmses tervishoius ja tõstab tema kaalukust ja nähtavust, et see vastaks paremini tema majanduslikule ja poliitilisele kaalule.

Meetmed Tõsta ühenduse staatust rahvusvahelistes organisatsioonides ja tugevdada tervishoiualast koostööd strateegiliste partnerite ja riikidega komisjon Tagada tervishoiu asjakohane kaasamine ELi välisabisse kooskõlas kolmandate riikidega kokku lepitud prioriteetidega ning välisabi jaoks välja töötatud poliitilise dialoogi ja sektoripõhise lähenemisega ning edendada rahvusvaheliste tervishoiualaste kokkulepete rakendamist, eelkõige tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni ja rahvusvaheliste tervise-eeskirjade puhul komisjon 3.

Et lahendada ELi tervishoiu ees seisvaid peamisi sõlmküsimusi, määratakse käesolevas strateegias järgmisteks aastateks põhivaldkondadena kolm eesmärki. Komisjon töötab koos liikmesriikidega kõnesolevate strateegiliste eesmärkide raames välja konkreetsemad rakenduseesmärgid. Need muutused suurendavad tõenäoliselt nõudlust tervishoius, samas aga väheneb töötava elanikkonna osatähtsus.

Seetõttu võivad tervishoiukulutused liikmesriikides suureneda Keskmiselt oleks see umbes protsendine tervishoiukulutuste suurenemine osana SKTst. Siiski näitavad komisjoni prognoosid, et kui inimesed elavad kauem, olles samas hea tervise juures, oleks vananemisest tingitud tervishoiukulude suurenemine poole väiksem[25].

Hea tervise juures vananemist tuleb toetada meetmetega tervise edendamiseks ja haiguste ennetamiseks terve elu jooksul; selleks tuleb lahendada peamised probleemid, sealhulgas halb toitumine, kehaline aktiivsus, alkoholi, uimastite ja tubaka tarbimine, keskkonnaohud, liiklusõnnetused ja kodused õnnetusjuhtumid.

Laste, tööeas täiskasvanute ja vanemate inimeste tervise parandamine aitab luua hea tervisega, tootliku elanikkonna ja toetada hea Tootlikud tervisevoimalused ja kaubavahetus juures vananemist praegu ja tulevikus.

  1. WTO vajab uuendamist – Diplomaatia
  2. EUR-Lex - DC - ET
  3. Tasuta signaali binaarvaadete programm
  4. Kuumad binaarsed variandid
  5. Milleks on vaja uut tervishoiustrateegiat?
  6. Kaubandusreeglite kadumine suurendab majanduslikku ebakindlust.

Samuti toetatakse hea tervise juures vananemist tervislike eluviiside edendamise ja kahjulike harjumuste vähendamise meetmetega ning konkreetsete haiguste, sealhulgas geneetiliste, ennetamise ja ravi meetmetega. Geriaatria arendamist tuleb aktiivselt edendada, keskendudes seejuures individuaalsele lähenemisele. Palliatiivravi ja parem arusaamine sellistest neurodegeneratiivsetest haigustest nagu Alzheimeri tõbi on samuti tähtsad teemad, mida on vaja käsitleda.

Ka on ruumi edasiseks tööks vere, kudede, rakkude ja organite alal, sealhulgas siirdamisega seotud küsimustes. Nende meetmete toetamiseks on tarvis rohkem teadusuuringuid, sealhulgas pikaajalisi uuringuid. Samuti on vaja suurendada riikliku tervishoiu suutlikkust, näiteks koolituse ja riiklike tervishoiustruktuuride tugevdamise abil.

Arvestades demograafilisest muutusest põhjustatud üha kasvavat survet riigi rahandusele ning muid sõlmküsimusi, on ülimalt tähtis tagada, et võetavad meetmed on tõhusad ja tulemuslikud.

Meetmed Eakamate inimeste ja töötajaskonna tervise edendamise meetmed ning laste ja noorte tervist edendav tegevus komisjon Tubakat, toitumist, alkoholi, vaimset tervist ja muid tervist mõjutavaid sotsiaalmajanduslikke tegureid käsitlevate meetmete väljatöötamine ja elluviimine komisjon, liikmesriigid Vähi sõeluuringute uued suunised ja teatis, mis käsitleb Euroopa tasandi meetmeid harvaesinevate haiguste valdkonnas komisjon Elundidoonorlust ja elundite siirdamist käsitleva teatise järelmeetmed[26] komisjon 2.

Seepärast on ohutuse ja turvalisuse parandamine ning kodanike kaitsmine terviseohtude eest olnud alati ühenduse tervishoiupoliitika keskmes ning samas on ELil ka kolmandate riikide kodanike tervisega seotud vastutus.

Kaubanduspinged seavad ohtu majanduskasvu ja arengu

Ühenduse tasandi töö hõlmab teaduslikku riskihindamist, valmisolekut epideemiateks ja bioterrorismiks ja nende korral tegutsemist, strateegiaid konkreetsetest haigustest ja olukordadest tulenevate riskidega toimetulemiseks, tegevust õnnetuste ja vigastuste korral, töötajate ohutuse parandamist ning toiduohutuse ja tarbijakaitsega seotud tegevust.

Komisjon jätkab seda tööd, kuid keskendub ka sõlmküsimustele, mida ei ole veel piisavalt käsitletud. Kogu maailmas on kaubavahetuse ja reisimise suurenemine toonud kaasa uusi ohte, sest nakkushaigused levivad lihtsamini.

Pandeemiate ja bioloogiliste ohuolukordade vastu võitlemine ning bioterrorismiohuga toimetulek nõuavad ühenduse tasandil toimuvat koostööd ja kooskõlastamist liikmesriikide ja rahvusvaheliste osaliste vahel. Samuti on vaja tegevust uute esilekerkivate terviseohtude, nagu kliimamuutusega seotud ohtude osas, et käsitleda nende võimalikku mõju inimeste tervisele ja tervishoiusüsteemidele.

Veel üks peamisi mureküsimusi on patsiendiohutus. See probleem võib olla samasuguse ulatusega ka teistes ELi riikides.

Terviseohtudega võitlemine ELis ja väljaspool seda on vaja uuesti tähelepanu keskmesse tuua. Meetmed Terviseohtude järelevalve ja nendele reageerimise mehhanismide tugevdamine, sealhulgas Haiguste Ennetamise Tootlikud tervisevoimalused ja kaubavahetus Tõrje Euroopa Keskuse töövaldkonna läbivaatamine komisjon Kliimamuutusega kohanemise tervishoiuaspektid komisjon 3.

Uute tehnoloogiate abil on võimalik tervishoid Tootlikud tervisevoimalused ja kaubavahetus tervishoiusüsteemid põhjalikult ümber kujundada ning aidata kaasa nende jätkusuutlikkusele.