Süsteem võib soovitada ka tellimusest loobuda, kui väikese oht on väike. Ajade vähenemine ja kaubaveokiiralite suurenemine võimaldab saavutada suuremat käibe mahtu väiksemate varude suurusega, mis aitab kaasa kaupade kahjumi vähenemisele, kaupade ladustamise kuludele, laenude kasutamiseks; jne.

Kulutused, mis tõenäoliselt ei genereeri tulusid, kajastatakse kuluna nende toimumise hetkel. Objektiivsuse printsiip Raamatupidamise aruannetes esitatav informatsioon peab olema neutraalne ja usaldusväärne Fp31—34, Fp36; IAS 1p20 b Iiii. Aruannete koostamisel ja raamatupidamishinnangute tegemisel peab juhtkond võtma arvesse kogu talle teada olevat informatsiooni, kaasa arvatud seda, mis sai talle teatavaks pärast bilansipäeva, kuid enne aruannete kinnitamist.

Avalikustatava informatsiooni valik ja esitusviis aruandes peab olema objektiivne ja neutraalne; vältida tuleb tendentslikkust aruannete koostamisel ning võrdset tähelepanu tuleb pöörata nii positiivse kui negatiivse informatsiooni avaldamisele. Konservatiivsuse printsiip Raamatupidamise aruandeid tuleb koostada ettevaatlikult ja kaalutletult, et vältida varade ja tulude ülehindamist või kohustuste ja kulude alahindamist.

Mis vahe on piiratud varude uksuste ja aktsiate valikud

Samas ei ole õigustatud varade ja tulude sihilik alahindamine või kohustuste ja kulude sihilik ülehindamine ning aruannete kasutajate jaoks varjatud reservide tekitamine aruannetes Fp37; IAS 1p20 b iv.

Raamatupidamishinnangute tegemisel peab juhtkond vältima liigset optimismi ning võtma arvesse kõiki võimalikke asjaolusid, mis võivad mõjutada varade ja kohustuste bilansilist väärtust. Näiteks ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlusel peab juhtkond võtma arvesse eelmiste perioodide kogemust laekumata jäävate nõuete osas ning mitte lähtuma põhjendamatult optimistlikust eeldusest, et olukord on loodetavasti paranenud ning seekord allahindluseks vajadus puudub.

Avalikkuse printsiip Raamatupidamise aruannetes esitatakse kogu informatsioon, mis võimaldab saada raamatupidamiskohustuslase finantsseisundist ja majandustulemusest ja rahavoogudest õige ja õiglase ülevaate Fp38; IAS 1p91 c.

Aruannetes esitatakse terviklik pilt ettevõtte finantsseisundist, majandustegevusest ja rahavoogudest ning muudest olulistest asjaoludest, mis mõjutasid ettevõtte finantsnäitajaid aruandeperioodil või võivad tõenäoliselt mõjutada tulevastel perioodidel. Aruande tarbijate jaoks oluline informatsioon esitatakse isegi juhul, kui see ei ole konkreetselt nõutud ühegi Raamatupidamise Toimkonna juhendi poolt.

Sisu ülimuslikkuse printsiip Majandustehingute kajastamisel raamatupidamises ja raamatupidamise aruannetes lähtutakse nende sisust, mis ei pruugi alati ühtida nende juriidilise vormiga Fp35; IAS 1p20 b ii.

Majandustehingute kajastamisel on esmatähtis nende sisu, mitte asjaolu, kuidas need on juriidiliselt vormistatud.

Kuigi üldjuhul majandustehingute sisu ühtib nende juriidilise vormiga, ei pruugi see alati nii olla. Näiteks teatud rendilepinguid võidakse vormiliselt nimetada kasutusrendilepinguteks, kuid juhul kui need vastavad juhendis RTJ 9 kirjeldatud kapitalirendi kriteeriumitele, kajastatakse neid raamatupidamises ja aruannetes kui kapitalirendilepinguid.

Näide — sisu ülimuslikkus vormi suhtes. Ettevõte sõlmib pangaga väärtpaberite repotehingu. Vastavalt repotehingu tingimustele müüb ettevõte pangale teatud koguse väärtpabereid ja kohustub need ühtlasi kokkulepitud ajal ja hinna eest uuesti tagasi ostma.

Kuigi vormiliselt on ettevõte väärtpaberid pangale müünud ning kuni tagasiostu kuupäevani kuuluvad need ka juriidiliselt pangale, on tehingu sisuks väärtpaberite tagatisel võetud laen, mitte väärtpaberite ost ja müük. Lähtudes tehingu sisust ei eemaldata «müüdud» väärtpabereid ettevõtte bilansist hoolimata asjaolust, et need kuuluvad juriidiliselt pangalevaid tehingut kajastatakse kui Satoshi Nakamoto Bitcoin omandis tagatisel võetud laenu.

Eesti hea raamatupidamistava kohaselt koostatud aruannetes rakendatavad arvestuspõhimõtted peavad olema vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Segadus raadionupu ja terminoloogia pärast

Valdkondades, kus Raamatupidamise Toimkonna juhendid lubavad valida mitme alternatiivse arvestuspõhimõtte vahel näiteks FIFO ja kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodid varude arvestusel või õiglase väärtuse ja soetusmaksumuse meetodid kinnisvarainvesteeringute arvestuselavalikustatakse valitud arvestuspõhimõte lisades. Valdkondades, kus Raamatupidamise Toimkonna juhendid ei täpsusta mingit konkreetset arvestuspõhimõtet, kuid see on reguleeritud mõnes IFRS-i standardis näiteks riskimaandamisinstrumentide arvestuson soovitatav lähtuda vastavas IFRS-i standardis kirjeldatud arvestuspõhimõttest.

Juhul kui teatud spetsiifilistes valdkondades on arvestuspõhimõtted reguleerimata nii RT juhendite kui ka IFRS-i poolt, kehtestab raamatupidamiskohustuslane endale ise sobivad arvestuspõhimõtted, lähtudes IAS 1p22 : a RT juhenditest ja IFRS-I standarditest, mis reguleerivad sarnaseid arvestusvaldkondi; b Rahvusvahelisest praktikast antud valdkonnas; c Vara, kohustuse, omakapitali, tulu ja kulu definitsioonidest. Arvestuspõhimõtete muutmine Kord valitud arvestuspõhimõtet tuleb rakendada järjepidevalt aastast aastasse.

Arvestuspõhimõtet tohib muuta ainult alljärgnevatel juhtudel IAS 8p42 : a Arvestuspõhimõtte muutus on tingitud uuest või muudetud Raamatupidamise Toimkonna juhendist, raamatupidamise seadusest või IFRS standardist; või b Uus arvestuspõhimõte võimaldab objektiivsemalt kajastada raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit ja majandustulemust olles ühtlasi vastavuses paragrahvis 60 sätestatud nõuetega.

Arvestuspõhimõtete muutuse mõju kajastatakse tagasiulatuvalt, välja arvatud juhul, kui arvestuspõhimõtte muutus on tingitud uuest Raamatupidamise Toimkonna juhendist ning selles on sätestatud teistsugused uuele meetodile ülemineku reeglid IAS 8p Arvestuspõhimõtete muutuse mõju kajastatakse tagasiulatuvalt, st nii nagu oleks uus meetod kogu aeg kehtinud.

Eelmise perioodi võrdlusandmed viiakse vastavusse uue arvestuspõhimõttega.

 • Valikud ja marginaalkaubandus
 • Jaga valik tarkvara tasuta
 • OJSC või PJSC. Aktsiaselts (AO)

Üle-eelmisesse ja veel varasematesse perioodidesse ulatuva mõju võrra korrigeeritakse «Eelmiste perioodide jaotamata kasumi» algsaldot. Näide — arvestuspõhimõtte muutus. Seoses uue Raamatupidamise Toimkonna juhendi jõustumisega muutub alates 1. Üks kehtivatest rendilepingutest, mis seni oli kajastatud kapitalirendina, tuleb uue juhendi kohaselt ümber klassifitseerida kasutusrendiks.

Arvestuspõhimõtte muutuse mõju tuleb kajastada tagasiulatuvalt. See tähendab, et Üle-eelmisesse ja veel varasematesse aastatesse ulatuva mõju võrra tuleb korrigeerida Korrigeerimise tulemusena erinevad Vara või aktsiate ostjal, keda Parimate valikute kauplemine ka Mis vahe on piiratud varude uksuste ja aktsiate valikud, ning nende varade ja aktsiate müüjal, mida tuntakse ka kui Target, võib selle liigi eelistamiseks olla oma põhjus Kui omandamine on vara tüüp, hinnatakse tehingut kõigi üksikute varade müügi kogusummana, millest on maha arvatud kõik kohustused.

Kui tehingut loetakse aktsiatehinguks, omandamise tulemuseks on omandiõiguse üleminek ja majandus üksus ikkagi omab ja hoiab oma varasid ja kohustusi Varade ja aktsiate ostmise võrdlus ühest otsast teise infograafika Allpool on toodud 8 peamist erinevust vara ostmise ja aktsiate ostmise vahel Peamised erinevused varade ja aktsiate ostmise vahel Nii vara ost kui ka aktsiate ost on turul populaarsed valikud; arutagem mõnda peamist erinevust varade ja aktsiate ostmise vahel Varas ostab tehingu ostja varad ja kohustused.

Ostuvõimalustel on aga võimalus katta kohustusi, mida ta soovib. Teisest küljest ostab ostja aktsiate ostmise korral kogu ettevõtte ja võtab seega vastu kõik varad ja kohustused Kuna varatehingul on ettevõttega piiratud risk, on sellega seotud väiksem risk ja aktsiaseltsi puhul võtab ostja kogu riski, kuna ostab kogu ettevõtte Vara ostmisel, kui ostjad ostavad väga amortiseeruvat vara, on neil võimalus suurendada nende varade maksumust ja neid amortiseerida.

Firmaväärtuse kaasamisel võib selle ka amortiseerida. Teave ettevõtte kohta on registreeritud registris. Avaliku tegevusaruannet ei rakendata. Pjsc kohtab teavet ja aruandeid ettevõtte avaliku sektori rahvastikus. Aktsiate väljaandmine on harta poolt keelatud.

Väärtpaberite heitkogused on vajalikud. Jaotus kasumi osavõtjate vahel peetakse läbirääkimisi. Iga osaleja kasum sõltub tema poolt omandatud aktsiate maksumusest ja arvust.

Lõpuks See on üheselt mõistetav helistada ühe parimate organisatsiooniliste ja õiguslike vormide eest. Ltd sobib väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, nõuab väiksemaid investeeringuid ja ei erine avalikult. PJSC sobib suuremahuliste organisatsioonide moodustamiseks, kes soovivad saada tahke maine. PJSC on ühiskonnale avatud aktsionäride meelitamiseks. Kuid selle kapitali moodustada raskem kui LLC, sest väärtpaberite küsimus on kallis menetlus. Iga organisatsiooniline vorm on oma plusse ja miinuseid.

Milline neist on äri kõige sobivam, lahendab asutaja, lähtudes selle kogemustest, ettevõtte moodustamise ja juhtimise nüanssidest. Seega on vaja luua reservivarud. Teatud ulatuses on selle või selle ettevõtte pakutav teenus oma varukoopiate funktsiooni ja vastupidi: ettevõtte varukoopiate reservid on oma teenuste funktsioon selgelt, et ettevõte püüab minimeerida oma reservi reservide taset ja vastavus deklareeritud klienditeeninduse strateegiale.

Ja siin jällegi, vajadust kompromissi järele - see aeg reservi reservide säilitamise kulude vahel, mis on ette nähtud ootamatute ostuvõimaluste kohandamiseks ning ettevõtte poolt saadud hüvitistes säilitades samal ajal nende klientide hoolduse taseme. Järelikult sõltub vajalike reservvarude täpse taseme määratlus kolmest tegurist, nimelt: 1 reservide taastamise aeg võimalikud kõikumised; 2 asjaomaste kaupade nõudluse kõikumised tellimuse rakendamise ajal; 3 selle firma klienditeeninduse strateegia.

17-1 Raamatupidamise Toimkonna juhendite RTJ 1-6 ja RTJ 8-12 kinnitamine

Tellimuste ja muudetavate kaupade ja materjalide muutuva nõudluse ebastabiilsuse ebastabiilsuse tingimuste täpne tase on vajalik. Eespool nimetatud kõikumiste ja ebastabiilsuse tõenäosus tähendab, et selleks, et leida rahuldav lahendus varude kaupade materjalide varudega seotud probleemidele, on tavaliselt vaja simuleerida või imitatsiooni.

Uuringu objekt ei ole sellisena materiaalsed ressursid, vaid nende liikumine kosmoses ja ajal. Liikumist mõistetakse pideva muutuse oluliste ressursside olukorra muutus koguse, kvaliteedi, asukoha järgi.

See on liikumine teadusuuringute teemana lubatud logistika sõltumatu teaduse toimumiseks.

Mis vahe on piiratud varude uksuste ja aktsiate valikud

Rääkides materiaalsete ressursside reservide logistika allsüsteemist, on vaja siduda varude kontseptsiooni logistikateaduse objektiga, st materjali voolu liikumisega, mille jooksul need reservid luuakse. Eelmises osas näidati, kuidas majanduse logistikasüsteemis olevad materjalid on seotud materjalivoogudega, mis moodustavad selle organisatsioonide süsteemi ja kuidas materjali voolab organisatsioonis.

Sõltumata sellest, kas materjalivood on organisatsiooni või sisemise suhtes välised, seisame teie asukoha kindlaksmääramisel silmitsi varude mõistega. Võib öelda, et reserv on materjali voolu olemasolu vorm. Varude paigaldamine ei piira teist liikumisparameetrit - aega.

 • Fica stimuleerivad omakapitali voimalused
 • Binaarsed valikud sularahas voi mitte midagi
 • Raamatupidamise Toimkonna juhendite RTJ ja RTJ kinnitamine – Riigi Teataja

Logistika eripära on reservi uurimine nagu üha muutuva objekti. Seega on reservide küsimus vaja vähemalt kahe ülesande lahendamiseks: 1 konkreetse materjali voolu raames uurimise objekti täpsustamine 2 varude haldamine konkreetse logistika süsteemi raames.

Klassifikatsiooni kriteeriumid võivad olla kaks parameetrit, mis määravad liikumise mõiste. See on ruum ja aeg. Varude koguse parameeter on lahutamatu aja parameetrist.

 1. Trading System Stream
 2. Vara ost vs aktsiate ost | 8 parimat erinevust, mida õppida
 3. Kuidas ma toeline kauplemine bitquoins
 4. Kodukaubandusvoimaluste juhend
 5. Käesoleva Raamatupidamise Toimkonna juhendi RTJ 1 «Raamatupidamise aastaaruande koostamise üldpõhimõtted» eesmärgiks on selgitada raamatupidamise seaduses defineeritud mõisteid ja alusprintsiipe ning sätestada reeglid arvestuspõhimõtete ja raamatupidamishinnangute rakendamiseks, vigade korrigeerimiseks ning bilansipäevajärgsete sündmuste kajastamiseks Eesti hea raamatupidamistava kohaselt koostatavates raamatupidamise aastaaruannetes.
 6. Kapitali moodustab väärtpaberite käibe turul.

Varude kvaliteedi parameeter on seotud konkreetse vajadusega ja ei too kaasa varude valikut. Enne varude liikide liikumist on vaja määratleda reservid. Toorainete, materjalide, komponendi ja valmistoodete varud on materjali väärtused, mis ootavad tootmist või isiklikku tarbimist.

Sellise määratluse kasutuselevõtt viib kolme järelduseni: 1. Mitmesuguste toodete varudega töötamise protsessis puudub oluline erinevus toorained, materjalid, komponendid, valmistootedkuna ainus aktsiafunktsioon on vajalikkuse tagamiseks.

Vara ost vs aktsia ost

Varude suuruse määramine on sellise toote toote tarbimise laad. Varude liik sõltub vajadust, et varude vastab. Esimene järeldus on seotud klassifitseerimise kriteeriumiga varude asukohas. Me ei tee reservatsioone toote vormi kohta, millest üks või muu reserv on loodud, kuna see on ebaoluline.

Teine järeldus on seotud ajaklassifikatsiooni kriteeriumiga, mis võimaldab teil eraldada eri tüüpi reservid sõltuvalt nende suurusest. Me ei räägi reservide spetsiifilistest suurustest, mis määravad ühe või teise tüüpi piirid, kuid piirata võimalike kategooriate kirjelduse, kuna varude üksikasjalikum uuring on seotud selle tarbimise eripäradega.

Varude haldamise optimeerimine. Hanke arvutamine

Kolmas väljund võimaldab teil lisada teise klassifikatsioonikriteeriumi - see on varu funktsioon. Niisiis, me tegime kindlaks, et reservide klassifitseerimise kriteeriumid võivad olla kaks materjali voogude liikumise parameetrit - ruumi või asukoha ja aja ja varufunktsiooni. Asukoha klassifikatsioon on näidatud joonisel fig. Kõik majanduses kättesaadavad reservid on määratletud kui kumulatiivsed. Nende hulka kuuluvad toorained, materjalid, põhi- ja abiained, pooltooted, detailid, valmistooted, samuti varuosad tootmisvahendite parandamiseks.

Tootmisvarude peamine osa on materjali voolu toodangu esemed oma tehnoloogilise ringlussevõtu erinevatel etappidel. Kumulatiivsed tootmisreservid on jagatud kahte tüüpi: tööstus- ja kaubavarud.

Indeksfondid ja piiratud varude pakkumine

Tootmisreservid moodustatakse tarbijaorganisatsioonides. Kaubavarud on tootjate organisatsioonides valmistoodete ladudes, samuti ringlussektori kanalites. Ringlussfääri kanalite varud on jagatud kaubandusettevõtete varudeks ja teedeks ja varudeks. Varud teedel või transpordireservi on ajal raamatupidamise protsessi transpordi tarnijate tarbijatele. Iga eraldi organisatsioon logistika ahela tarnijate ja tarbijate on ühelt poolt organisatsiooni-tarnija ja teisele - tootja.

Järelikult on ettevõttes alati saadaval tootmine ja varud. Samal ajal on tootmise ja varude üldiselt oma konkreetsed funktsioonid. Tootmisreservid on mõeldud tootmise tarbimiseks. Nad peavad tagama tootmisprotsessi sileduse. Tootmisreservi võetakse arvesse looduslikes, tingimisi ja kulumõõtur. Nende hulka kuuluvad tööjõu objektid, mis sisenesid tarbijale erinevatel tasanditel, kuid mitte veel kasutatavaid ja ringlussevõetavaid.

Kaubavarud on vajalikud katkematute tarbijate jaoks, kes pakub materiaalset ressursse.

Mis vahe on piiratud varude uksuste ja aktsiate valikud

Tootmine ja varud on jagatud vooluks, ettevalmistavaks, kindlustuseks, hooajaliseks ja läbimiseks. Praegused reservid tagavad kahe tarne ja kaubanduse ja tarbijaorganisatsioonide vahelise tootmisprotsessi järjepidevuse. Praegused reservid moodustavad suurema osa tootmise ja inventuuri.

Nende väärtus muutub pidevalt. Ettevalmistavad reservid või puhvri varud jaotatakse tootmisreservidelt vajaduse korral täiendavaid ettevalmistusi enne tootmise kasutamist näiteks metsa kuivatamine.

Vajaduse korral moodustatakse kaubandusvahendite ettevalmistavad varud, et valmistada materjali ressursse tarbijatele lahkumiseks.

Töö struktuur on tingitud uuringu objektist, eesmärgist ja eesmärkidest. Töö koosneb sissejuhatusest, kolmest peatükist ja järeldusest. Sissejuhatus avalikustab asjakohasuse, määrab teema teadusliku arengu aste, objekti, objekti, eesmärgi, ülesannete ja uurimismeetodite aste avalikustab töö teoreetilise ja praktilise tähtsusega. Kuid paljud ettevõtted ei pööra talle piisavalt tähelepanu ja pidevalt alahinnata nende tulevasi sularaha nõudmisi. Selle tulemusena kogeb ettevõte tavaliselt asjaolu, et nad peavad investeerima rohkem kapitali varudesse kui see pidi.

Garantiireservid või kindlustusreservid on ette nähtud pideva tarnimise jaoks ettenägematute asjaolude korral Erinevalt praegustest varudest on garantiivarude suurus väärtus konstantne. Normaalsetes tingimustes on need reservid puutumatud. Hooajalised varud moodustatakse toodete tootmise, nende tarbimise või transpordi hooajalise olemuse ajal.

Hooajalised reservid peaksid tagama organisatsiooni tavapärase töö hooajalise katkemise tootmises, tarbimises või toodete transpordis. Runningvarud on aruandeperioodi lõpus materiaalsete ressursside jäägid. Nende eesmärk on tagada tootmise järjepidevus ja tarbimise järjepidevus aruandluses ja järgides aruandeperioodil teise kohaletoimetamiseni.

Nende suhe on näidatud joonisel fig. Joonis fig. Raamatupidamisaja reservide liigid Maksimaalne soovitud varu määrab selle aktsiahalduse süsteemi majanduslikult asjakohase varu taseme. Seda taset saab ületada. Erinevates kontrollisüsteemides kasutatakse tellimuse mahu arvutamisel võrdluspunktina maksimaalset soovitud reservi.

Reservi künnist kasutatakse järgmise tellimuse väljastamise aja määramiseks. Praegune varu vastab varude tasemele igal ajal. See võib langeda kokku maksimaalse soovitud taseme, künnise taseme või garantiireserviga.

Garantiireserv või kindlustuse varude on sarnane garantii klassifikatsiooni funktsiooni käivitatava funktsiooni ja on mõeldud pideva tarnimiseks tarbija ettenägematute asjaolude korral.

Mis vahe on piiratud varude uksuste ja aktsiate valikud

Samuti on võimalik eraldada mittelikviidseid reservi - nn pikaajalised tööstuslikud ja varud. Need on moodustatud kaupade kvaliteedi halvenemise tõttu säilitamise ajal ning moraalse kulumise ajal.

See on ainus varu, mis ei vasta eespool nimetatud kriteeriumidele. Seetõttu tekivad materjalireservide ratsionaalse moodustumise ja ratsionaalsuse probleem. Tootmisreservid on üks tootmise tõhusust mõjutavatest olulistest teguritest. Teaduslikult põhjendatud organisatsioonilise korraldamise eesmärgil vajalike oluliste ressursside tootmise.

Ettevõtete tootmisreservid luuakse planeeritud viisil ja nende normaliseeritud kogus määratakse kindlaks arvutatud viisil, mis on rangelt kindlaks ettevõtte rütmilise toimimise tagamise vajadusega.

Relanshäär on miinimumsumma materiaalsete ressursside, mis peaks olema ettevõtete või organisatsioonide tavapärase tarne protsessi. Tootmisreservide regulatiivne väärtus sõltub: Ettevõtte maht vajab sisse erinevad tüübid toorained ja materjalid; Sagedus ja arv ühekordne käivitamise või järjepidevuse tarbimise tarbija; Asjakohaste toodete valmistamise ja saatmise sagedus tarnijatele tarnijatele; Transiidi ja kohandatud tarnestandardite suurus; Tarbijate transiidi- ja laovarude suhe; Võimalus üle kanda garanteeritud tervikliku tarnimise tarbijatele; Tarbijaettevõtte asukoht tarnijate ja tarnijate suhtes; Kasutatud transpordi tüüp; Hooajalisuse tarne ja materjalide tarbimine; Korrapärasus ja tarnete usaldusväärsus täielikkuse ja nomenklatuuri kvaliteedi parameetrite järgimise osas.

Tootmisreservi saab määratleda looduslikes, väärtus ja tingimuslikud meetrid. Kõige tavalisem ja lihtsustatud kontseptsioon on reservide normimine käibe päevadel, tuginedes nende vajaduse loomulikele ja mahulistele näitajatele.

Tootmisreservide vähendamise eesmärk on määrata kindlaks selline tase, mis tagaks tootmise ühtsuse ja rütmi.

OJSC või PJSC. Aktsiaselts (AO)

Tootmisrütmi rikkumine on tihedalt seotud toodete rakendamisega, seega see mõjutab kasumit. Olemasolev metoodika varude registreerimisel tähendab tarbimise deterministlikku olemust, varude normide kehtestamine on reeglina suuruse ja tarnete intervallide keskmisest suurusest. Sõltuvalt hariduse eesmärgist ja põhjustest jaguneb tootmise pakkumine ettevalmistavale, praegusele ja kindlustusele. Praeguse varu maksimaalne suurus määratakse erinevalt. Üldiselt aktsepteeritud meetod - selle varu suurus määratakse tarnija materjali saamiseks vajaliku aja põhjal, korrutades selle materjali keskmine päevane tarbimine kahe tarne vahelise ajavahemiku jooksul.

Paljude autorite sõnul paigaldatakse keskmine praegune varu poole maksimaalse vooluvaruna. Samal ajal on tootmisreservide moodustamise täiendavad põhjused materiaalsete ressursside tarbimise negatiivse tarbimise režiimi, vajadust täita tarbijatele laadimis- ja mahalaadimistööde tarbijatele, ettevõtete keerulisele intraproduktiivse struktuuri, hooajalisele iseloomule jne.

Kindlustusvaru moodustamise peamised põhjused võib kaaluda: materjalide vajalikkuse muutmine, kohustuste täitmata jätmine, pakkudes kohustusi materjalide õigeaegse saatmise kohta, mis sisenevad sobimatute kvaliteedimaterjalide ettevõtetesse, juhuslikke viivitusi transpordiprotsessis ja teised.

Sisuliselt väljendab standard tootmisreservide keskmist vajadust ja on loodud peamiselt aasta 4-HOKvartali tegelikel jääkidel. Neljanda kvartali andmekogumi kehtestamine on formaalne, ilma järgmise aasta tooteplaani üksikasjaliku raamatupidamise ja nende jääkide analüüsimiseta, et tuvastada kasutamata materjalide materjalide materjalide liigne jääkide, jne.

Lähtematerjalide arvutamiseks on statistilised aruanded kaubaväärtuste saldode kohta, pöörlevad avaldused materjalide liikumise, Salda raamatute ja muude operatiivse volikirjade kaalumise kohta.

Teoreetilises aspektis tõlgendatakse tootmisreservide registreerimist CME FX valikute maht versioonis, mis põhineb iga-aastaste kaalutud keskmiste näitajate kasutamisel tavapärastes numbritel ja intervallidel. Arvestades lahendusmeetod, mis on aluseks tootmise reserve, tähendab sügavat ja põhjalikku analüüsi tegelike andmete jäänused materjalide ja dünaamika nende liikumise mitme aasta jooksul. Praegune varu eesmärk on tagada katkematu toiduainete tootmine intervallidega intervallidega materjalide laekumise vahele otse tarnijalt või tarnevabade organisatsioonide ladudest.

Selle mõõtmed määravad sageduse või tarnete ajavahemike järel. Praeguse varude suurus on võrdne kavandatava tarne intervalliga ja selle norm võetakse võrdne poolte vahelise intervalliga. Keskmine praegune varu on kaks korda rohkem, kuna see tuleks pakkuda kahe seadme vahelise intervalli keskel.