Hankija: a tagab, et läbirääkimistel osalevate tarnijate kõrvalejätmine toimub kavandatud hanke teates või -dokumentides sätestatud hindamiskriteeriumide kohaselt ning b määrab pärast läbirääkimiste lõppu allesjäänud tarnijatele ühise tähtpäeva uute või muudetud pakkumuste esitamiseks. Teave hankija otsuste kohta Teatmik on üks Rahvaste Ühenduse sekretariaadi ja ITC vahelise tehnilise koostöö väljundeid ning tähistab uut sammu nende organisatsioonide koostöös.

 1. vähim - English translation – Linguee
 2. Prooton Eestlane: Posts | VK
 3. maailma populaarseim animafilm: Topics by kirjastuskunst.ee
 4. EUR-Lex - PC - ET
 5. Shortly after the establishment of Israel ina new love story began in the Middle East.

Plaanitud hankeid käsitlev teade 4. Selline teade peaks sisaldama riigihanke sisu ja eeldatavat kavandatud hanke teate avaldamise kuupäeva.

Lisade 2 või 3 alla kuuluv hankija võib kasutada plaanitud hankeid käsitlevat teadet kavandatud hanke teatena, tingimusel et see sisaldab lõikes 2 osutatud teavet ulatuses, mis on hankijale kättesaadav, ja märget, et huvitatud tarnijad peaksid väljendama hankijale oma huvi hanke vastu. Hankija esitab hankes osalemiseks ainult need tingimused, mis on olulised tagamaks, et tarnija vastab õiguslikult ja finantsiliselt hanke nõuetele ning on äriliselt ja tehniliselt suutlik asjaomast hangelepingut täitma.

Osalemistingimuste kindlaksmääramisel hankija: a ei esita tingimust, et hankes osalemiseks peab tarnija olema eelnevalt sõlminud selle lepinguosalise hankijaga ühe või mitu lepingut ning b võib nõuda varasemat töökogemust, kui see on hanke tingimuste seisukohast tähtis. Hinnates, kas tarnija vastab osalemistingimustele, hankija: a hindab tarnija finantsilist, ärilist ja tehnilist suutlikkust vastavalt tema äritegevusele hankija lepinguosalise territooriumil ja väljaspool seda ning b lähtub hindamisel hanketeates või hankedokumentides eelnevalt sätestatud tingimustest.

Tõendusmaterjali olemasolu korral võib lepinguosaline, sealhulgas tema hankijad, jätta tarnija menetlusest kõrvale sellistel põhjustel nagu: a pankrot; c olulised või püsivad puudused ühe või mitme varasema lepingu sisuliste nõuete või kohustuste täitmisel; d lõplik süüdimõistmine rasketes kuri- või väärtegudes; e eksimine ametialaste käitumisreeglite vastu või tegevus või tegevusetus, mis vähendab tarnija ärilist usaldusväärsust või f maksude maksmata jätmine.

Artikkel IX Tarnijate kvalifitseerimine Registreerimissüsteemid ja kvalifitseerimismenetlused 1. Lepinguosaline, sealhulgas tema hankijad, võib pidada ülal tarnijate registreerimise süsteemi, mille kaudu huvitatud tarnijad peavad registreeruma ja esitama teatavat teavet.

Lepinguosaline tagab, et: a tema hankijad teevad jõupingutusi kvalifitseerimismenetluste erinevuste minimeerimiseks ning b kui tema hankijad peavad ülal registreerimissüsteemi, teevad nad jõupingutusi registreerimissüsteemide erinevuste minimeerimiseks.

Lepinguosaline, sealhulgas tema hankijad, ei võta vastu ega kasuta registreerimissüsteemi või kvalifitseerimismenetlust, mille eesmärk on tekitada või mille tõttu tekivad asjatud takistused hankel osalemiseks teise lepinguosalise tarnijatele. Valikhange 4. Kui hankija kavatseb kasutada valikhanget, peab ta: a esitama kavandatud hanke teates vähemalt artikli VII lõike 2 punktides a, b, f, g, j, k ja l nimetatud teabe ning kutsuma tarnijaid üles esitama osalemistaotlusi; ning b esitama pakkumuste esitamise perioodi alguseks kvalifitseeritud tarnijatele, keda ta teavitab vastavalt artikli XI lõike 3 punktile b, vähemalt artikli VII lõike 2 punktides c, d, e, h ja i osutatud teabe.

Hankija lubab konkreetses hankes osaleda kõigil kvalifitseeritud tarnijatel, välja arvatud juhul, kui hankija teatab kavandatud hanke teates, et hankes lubatakse osalema vaid piiratud arv tarnijaid, ning esitab tarnijate arvu piiramise kriteeriumid. Kui hankedokumente ei tehta alates lõikes 4 osutatud teate avaldamise kuupäevast avalikult kättesaadavaks, tagab hankija, et need tehakse kõikidele lõike 5 kohaselt väljavalitud kvalifitseeritud tarnijatele kättesaadavaks üheaegselt.

Korduvkasutatavad loetelud 7. Hankija võib pidada korduvkasutatavat loetelu tarnijatest, tingimusel, et teade, millega huvitatud isikuid kutsutakse taotlema enda loetellu kandmist: a avaldatakse igal aastal ning b on selle elektroonilise avaldamise korral USDA FAS Maailma Pollumajandustoodete susteemi GATS kättesaadav, asjakohase meediakanali kaudu, mis on loetletud III liites. Lõikega 7 ette nähtud teade hõlmab järgmist: a asjade ja teenuste või asjade liikide ja teenuse kategooriate kirjeldus, mille puhul loetelu võidakse kasutada; b osalemistingimused, millele tarnijad loetellu kandmiseks peavad vastama, ning meetodid, mida hankija kasutab tarnija tingimustele vastamise kontrollimiseks; c hankija nimi ja aadress ning muud andmed, mida on vaja temaga kontakteerumiseks ning loeteluga seotud kõigi vajalike dokumentide saamiseks; d loetelu kehtivusaeg ja selle kehtivuse pikendamise või lõpetamise viis või kui kehtivusaega ei esitata, märge selle kohta, millisel viisil teatatakse loetelu kasutamise lõpetamisest ning e märge, et loetelu võib kasutada käesoleva lepinguga hõlmatud hanke puhul.

Kui korduvkasutatav loetelu kehtib kolm aastat või vähem, võib hankija lõikest 7 olenemata avaldada lõikes 7 osutatud teate ainult üks kord, nimelt loetelu kehtivusaja algul, tingimusel, et: a teates esitatakse loetelu kehtivusaeg ja teatatakse, et rohkem teateid ei avaldata ning b teade avaldatakse elektrooniliselt ja see on kogu kehtivusaja jooksul pidevalt kättesaadav.

Hankija lubab tarnijatel taotleda igal ajal enda kandmist korduvkasutatavasse loetellu ja kannab kõik kvalifitseeritud tarnijad loetellu mõistlikult lühikese aja jooksul.

Kui tarnija, kes ei ole kantud korduvkasutatavasse loetellu, esitab korduvkasutatava loetelu alusel hankel osalemise taotluse ja kõik nõutud dokumendid artikli XI lõikes 2 sätestatud perioodi jooksul, peab hankija taotlust kaaluma.

 • keras-punctuator/vocab at master · jcsilva/keras-punctuator · GitHub
 • WTO lepingute teatmik
 • punctuator/vocab at master · ottokart/punctuator · GitHub
 • ETTEKANNE Doha vooru hindamine pärast Hongkongis toimunud WTO ministrite konverentsi - A/
 • Seotud mitmekesistamise strateegia eelised
 • Mobile binaarsete valikute jaoks
 • Crypto Trader Bot GitHub
 • Binaarne valik Parim signaali pakkuja

Hankija ei jäta tarnijat hankemenetlusest kõrvale selle tõttu, et hankijal ei ole piisavalt aega taotlust kaaluda, välja arvatud erijuhul, kui hankija tingituna hanke keerukusest ei suuda lõpetada taotluse kaalumist pakkumuste esitamiseks lubatud perioodi jooksul. Lisade 2 Gold Binary valik strateegia 3 hankijad Lisade 2 või 3 alla kuuluv hankija võib teadet, milles tarnijaid kutsutakse üles taotlema korduvkasutatavasse loetellu kandmist, kasutada kavandatud hanke teatena, kui: a teade avaldatakse kooskõlas lõikega 7 ja see sisaldab lõikega 8 nõutud teavet ning kogu kättesaadavat artikli VII lõikega 2 nõutud teavet ning märget, et see teade kujutab endast kavandatud hanke teadet või et ainult korduvkasutatava loetelu tarnijad saavad edaspidi korduvkasutatava loetelu alla kuuluvate hangete teateid ning b hankija esitab tarnijatele, kes on talle teatanud oma huvist konkreetse hanke vastu, kiiresti piisavalt teavet, mis võimaldab neil kindlaks teha, kas nad on huvitatud hankes osalemast, sealhulgas kogu ülejäänud teabe, mida nõutakse artikli VII lõikes 2, niivõrd kui see teave on kättesaadav.

Lisade 2 ja 3 alla kuuluv hankija võib võimaldada tarnijal, kes on vastavalt lõikele 10 taotlenud enda kandmist korduskasutatavasse loetellu, esitada asjaomase hanke raames pakkumuse, kui hankijal jääb piisavalt aega, et kindlaks teha, kas tarnija vastab osalemistingimustele. Teave hankija otsuste kohta Hankija teatab hankes osalemise taotluse või korduvkasutatavasse loetellu kandmise taotluse esitanud tarnijale viivitamata oma otsuse tema taotluse kohta.

Kui hankija lükkab tagasi tarnija hankes osalemise või korduvkasutatavasse loetellu kandmise taotluse, ei tunnista teda enam kvalifitseerunuks või kustutab ta korduvkasutatavast loetelust, teatab hankija sellest tarnijale viivitamata ja esitab tarnija taotlusel talle viivitamata oma otsuse kirjaliku põhjenduse.

Artikkel X Tehnilised kirjeldused ja hankedokumendid Tehnilised kirjeldused 1. Hankija ei koosta, ei võta vastu ega kohalda tehnilisi kirjeldusi ega nõua mõne vastavushindamismenetluse kasutamist, millega luuakse või võidakse luua tarbetuid takistusi rahvusvahelises kaubanduses. Hanke teel ostetavate asjade või tellitavate teenuste tehnilisi kirjeldusi koostades peab hankija vajaduse korral: a esitama tehnilises kirjelduses USDA FAS Maailma Pollumajandustoodete susteemi GATS tulemuslikkuse nõudeid ja funktsionaalseid nõudeid kui disaini või välistunnuseid ning b võtma tehnilise kirjelduse aluseks rahvusvahelised standardid, kui need on olemas; muul juhul võtma aluseks siseriiklikud tehnilised normid, tunnustatud siseriiklikud standardid või ehituseeskirjad.

Hankija ei või isikult, kelle ärihuvid võivad olla seotud teatava hankega, konkurentsi piiramist põhjustaval viisil küsida ega vastu võtta nõuandeid, mida võidakse kasutada selle hanke tehniliste kirjelduste ettevalmistamisel või vastuvõtmisel. Suurema kindluse huvides võib lepinguosaline, sealhulgas tema hankijad, koostada, vastu võtta või kohaldada vastavalt käesolevale artiklile tehnilisi kirjeldusi loodusvarade kaitse edendamiseks või keskkonnakaitseks.

Hankedokumendid 7.

Hankija esitab tarnijatele hankedokumendid, mis sisaldavad kogu vajalikku teavet, et tarnijad saaksid koostada ja esitada nõuetele vastava pakkumuse. Hanke teel ostetavate asjade kohaletoimetamise või teenuste osutamise kuupäeva kehtestamisel võtab hankija arvesse selliseid tegureid nagu hanke keerukus, allhangete eeldatav maht ning realistlik aeg asjade tootmiseks, ladustamiseks ja transportimiseks tarnekohast või teenuste osutamiseks.

Kavandatud hanke teates või hankedokumentides sätestatud hindamiskriteeriumid võivad muu hulgas sisaldada hinda ja muid kulutegureid, kvaliteeti, tehnilisi eeliseid, keskkonnanäitajaid ja tarnetingimusi.

Maailma kaubandussüsteemi teatmik. Uruguay vooru teatmiku Business Guide to the Uruguay Round

Hankija peab viivitamata: a tegema hankedokumendid kättesaadavaks, et tagada, et huvitatud tarnijatel on piisavalt aega nõuetekohase pakkumuse esitamiseks; b esitama taotluse korral hankedokumendid igale huvitatud tarnijale ning c vastama huvitatud või hankes osaleva tarnija esitatud mõistlikele päringutele, tingimusel, et küsitud teave ei anna kõnealusele tarnijale eelist teiste tarnijate ees.

Muudatused Kui hankija enne lepingu sõlmimist muudab kavandatud hanke teates või osalevatele tarnijatele antud hankedokumentides sätestatud kriteeriume või nõudeid, või kui ta muudab või avaldab uuesti hanketeate või hankedokumendid, edastab ta kirjalikult kõik sellised muudatused või muudetud või uuesti avaldatud teate või hankedokumendid: a kõikidele teabe muutmise või uuesti avaldamise ajal hankes osalevatele tarnijatele, kui need on hankijale teada, kõikidel muudel juhtudel aga esitab muudatused samal viisil, kui ta esitas algse teabe ning b piisavalt varakult, et tarnijatel oleks aega oma pakkumusi vajaduse korral muuta ja need uuesti esitada.

Artikkel XI Tähtajad Üldsätted 1. Hankija jätab oma mõistlikest vajadustest lähtudes tarnijatele piisavalt aega, et koostada ja esitada osalemistaotlused ja nõuetele vastavad pakkumused, võttes seejuures arvesse selliseid tegureid nagu: a hanke laad ja keerukus; b allhangete eeldatav maht ning c juhul kui ei kasutata elektroonilisi vahendeid, siis ka aeg, mis kulub pakkumuse edastamiseks kodu- ja välismaalt.

USDA FAS Maailma Pollumajandustoodete susteemi GATS Binaarsed valikud 1M strateegia

Kõnealused tähtajad ja nende võimalik pikendamine peavad olema kõikidele huvitatud või osalevatele tarnijatele ühesugused. Tähtajad 2. Valikhanget kasutav hankija kehtestab osalemistaotluste esitamiseks sellise tähtaja, mis üldjuhul ei ole lühem kui 25 päeva alates kavandatud hanke teate avaldamise kuupäevast. Kui hankija poolt põhjendatud kiireloomulisel juhul ei ole kõnealune tähtaeg asjakohane, võib tähtaega lühendada kuni 10 päevani.

Väljaarvatud lõigetes 4, 5, 7 ja 8 sätestatud juhtudel kehtestab hankija osalemistaotluste esitamiseks tähtaja, mis ei ole lühem kui 40 päeva alates: a kavandatud hanke teate avaldamise kuupäevast avatud hanke puhul või b päevast, mil hankija teatab tarnijatele, et nad kutsutakse hankes osalema, olenemata sellest, kas kasutatakse korduvkasutatavat loetelu või mitte, valikhanke kasutamise korral.

Hankija võib pakkumuste esitamise lõike 3 kohast tähtaega lühendada kuni 10 päevani, kui: a hankija on avaldanud plaanitud hankeid käsitleva teate, nagu kirjeldatud artikli VII lõikes 4, vähemalt 40 päeva ja mitte rohkem kui 12 kuud enne kavandatud hanke teate avaldamist ning plaanitud hankeid käsitlevas teates on esitatud järgmine teave: i hanke kirjeldus; ii pakkumuse või osalemistaotluse esitamise ligikaudne tähtaeg; iii märge, et huvitatud tarnijad peaksid hankijale väljendama oma huvi hanke vastu; iv aadress, kust saab hankedokumente ning v kogu kättesaadav teave, mida nõutakse artikli VII lõike 2 kohaselt kavandatud hanke teate puhul; b korduvlepingute puhul märgib hankija kavandatud hanke algses teates, et järgmistes teadetes sätestatakse pakkumuste esitamise tähtajad vastavalt käesolevale lõikele või c hankija poolt põhjendatud kiireloomulistel juhtudel, mil lõike 3 kohaselt kehtestatud pakkumuste esitamise tähtaega ei saa kasutada.

Hankija võib lõike 3 kohast pakkumuste esitamise tähtaega lühendada viie päeva võrra mis tahes järgmisel põhjusel: a kavandatud hanke teade avaldatakse elektrooniliselt; b kõik hankedokumendid tehakse elektrooniliselt kättesaadavaks alates kavandatud hanke teate avaldamise kuupäevast ning c hankija aktsepteerib elektroonilisi pakkumusi.

Lõikest 5 lähtumisel ja koostoimes lõikega 4 ei või mingil juhul olla lõike 3 kohane pakkumuste esitamise tähtaeg lühem kui 10 päeva alates kavandatud hanke teate avaldamisest. Hankija võib ärilise iseloomuga asjade või teenuste või nende mõlema ostmisel, olenemata muudest käesoleva artikli sätetest, lühendada lõike 3 kohast pakkumuste esitamise tähtaega mitte vähem kui 13 päevani, kui ta elektrooniliselt avaldab ühel ja samal ajal kavandatud hanke teate ja hankedokumendid.

USDA FAS Maailma Pollumajandustoodete susteemi GATS Kallimate aktsiate naited

Peale selle, kui hankija aktsepteerib ärilise iseloomuga asjade ja teenuste elektroonilisi pakkumusi, võib ta lühendada lõike 3 kohast tähtaega kuni 10 päevani. Kui lisade 2 või 3 alla kuuluv hankija on valinud kõik kvalifitseeritud tarnijad või osa neist, võib pakkumuste esitamise tähtaja kehtestada valitud tarnijatega kokkuleppel.

Sellise kokkuleppe puudumise korral on tähtaeg vähemalt 10 päeva. Artikkel XII Läbirääkimine 1. Lepinguosaline võib sätestada, et tema hankijad peavad läbirääkimisi: a kui hankija on vastavalt artikli VII lõikele 2 osutanud kavandatud hanke teates kavatsusele pidada läbirääkimisi või b kui hindamisel ilmneb, et ükski pakkumus ei ole kavandatud hanke teates või hankedokumentides sätestatud hindamiskriteeriumide kohaselt selgelt kõige soodsam.

Hankija: a tagab, et läbirääkimistel osalevate tarnijate kõrvalejätmine toimub kavandatud hanke teates või -dokumentides sätestatud hindamiskriteeriumide kohaselt ning b määrab pärast läbirääkimiste lõppu allesjäänud tarnijatele ühise tähtpäeva uute või muudetud pakkumuste esitamiseks. Esimese toote või teenuse uusarendamine võib hõlmata piiratud ulatuses tootmist või teenuse osutamist, et võtta arvesse kohapealse katsetamise tulemusi ja tõestada, et asi või teenus sobib masstootmiseks või -osutamiseks kooskõlas kvaliteedistandarditega, kuid ei hõlma masstootmist või -osutamist eesmärgiga saavutada kaubanduslik tasuvus või katta teadus- ja arendustööde kulud; g ostude korral, mis tehakse erakorralisest realiseerimisest, näiteks likvideerimisest või pankrotist tulenevatel üksnes lühiajaliselt kehtivatel eriti soodsatel tingimustel, mitte aga tavaliste ostude korral tavapärastelt tarnijatelt või h kui leping sõlmitakse ideekonkursi võitjaga, tingimusel et: i konkursi korraldus vastas käesoleva lepingu põhimõtetele, eelkõige seoses kavandatud hanke teate avaldamisega ning ii konkursil osalejaid hindab sõltumatu komisjon eesmärgiga selgitada välja võitja, kellega sõlmitakse leping.

Hankija koostab iga lõike 1 alusel sõlmitud lepingu kohta kirjaliku aruande. Aruanne sisaldab hankija nime, hangitud asjade ja teenuste maksumust ja laadi ning märkust lõikes 1 kirjeldatud asjaolude ja tingimuste kohta, mis õigustavad suunatud hanke kasutamist.

Artikkel XIV Elektroonilised oksjonid Kui hankija kavatseb käesoleva lepinguga hõlmatud hanke läbi viia elektroonilise oksjonina, esitab ta igale osalejale enne elektroonilise oksjoni algust: a teabe automaatse hindamismeetodi kohta, mida kasutatakse pakkumuste pingerea koostamiseks ja muutmiseks oksjoni käigus, sealhulgas hankedokumentides sätestatud hindamiskriteeriumidele vastava matemaatilise valemi; b pakkumuse elementide esialgse hindamise tulemused, kui leping kavatsetakse sõlmida kõige soodsama pakkumuse tegijaga ning c muu teabe oksjoni läbiviimise kohta.

Artikkel XV Pakkumuste läbivaatamine ja lepingute sõlmimine Pakkumuste läbivaatamine 1. Hankija võtab pakkumused vastu, avab ja vaatab need läbi menetluste kohaselt, millega tagatakse hankemenetluse õiglus ja erapooletus ning säilitatakse pakkumuste konfidentsiaalsus.

Hankija ei karista ühtegi tarnijat selle eest, et sai tema pakkumuse kätte pärast pakkumuste esitamise tähtaega, kui hilinemine on tingitud üksnes hankija tehtud veast. Kui hankija pakub ühele tarnijale võimalust parandada pakkumuste avamise ja lepingu sõlmimise otsustamise vahelisel ajal tahtmatud vormivead, tuleb tal sama võimalust pakkuda kõikidele osalevatele tarnijatele.

Lepingute sõlmimine 4. Et pakkumust saaks lepingu sõlmimisel arvesse võtta, peab pakkumus olema tehtud kirjalikult ja avamisel vastama hanketeates USDA FAS Maailma Pollumajandustoodete susteemi GATS hankedokumentides sätestatud olulistele nõuetele ning pärinema tarnijalt, kes vastab osalemistingimustele. Välja arvatud juhul, kui hankija jõuab järeldusele, et lepingu sõlmimine ei ole avalikes huvides, sõlmib ta lepingu tarnijaga, kes hankija hinnangul on suuteline täitma lepingutingimusi ja kes ainuüksi teadetes ja hankedokumentides sätestatud hindamiskriteeriumide kohaselt on esitanud: a soodsaima pakkumuse või b juhul, kui hind on ainus kriteerium, madalaima hinnaga pakkumuse.

Kui hankijale esitatakse pakkumus, mille hind on teiste pakkumustega võrreldes oluliselt madalam, võib ta kontrollida, kas tarnija vastab osalemistingimustele ja on suuteline lepingutingimusi täitma.

Hankija ei tee valikuid, tühista hanget ega muuda sõlmitud lepinguid viisil, mis ei ole kooskõlas käesolevast lepingust tulenevate kohustustega. Hankija teatab osalevatele tarnijatele viivitamata, kelle ta on kuulutanud hanke võitjaks, ning esitab selle teate tarnija taotlusel kirjalikult. Kooskõlas artikli XVII lõigetega 2 ja 3 esitab hankija hanke kaotanud tarnija taotlusel talle selgituse, miks ei valitud tema pakkumust ja millised olid võitnud pakkumuse eelised. Sõlmitud lepingu kohta teabe avaldamine 2.

Hankija avaldab hiljemalt 72 päeva pärast iga käesoleva lepinguga hõlmatud hankelepingu sõlmimist teate III liites loetletud asjakohase elektroonilise või pabermeedia kaudu. Kui teade avaldatakse üksnes elektroonilises keskkonnas, peab teave jääma mõistlikuks ajaks vabalt kättesaadavaks. Valikute juht sisaldab vähemalt järgmist teavet: a hangitud asjade või teenuste kirjeldus; b hankija nimi ja aadress; c eduka tarnija nimi ja aadress; d eduka pakkumuse maksumus või lepingu sõlmimisel arvessevõetud kõrgeima ja madalaima hinnaga pakkumus; e lepingu sõlmimise kuupäev ning f kasutatud hankemeetod ja juhul, kui vastavalt artiklile XIII kasutati suunatud hanget, selle kasutamist õigustavate asjaolude kirjeldus.

Dokumentide ja aruannete säilitamine ning elektrooniline jälgitavus 3. Hankija säilitab vähemalt kolm aastat alates lepingu sõlmimisest järgmise: a hankemenetluste ja sõlmitud lepingute kohta dokumendid ja aruanded seoses käesoleva lepinguga hõlmatud hankega, sealhulgas artikli XIII kohased aruanded ning b andmed, millega tagatakse käesoleva lepinguga hõlmatud hanke elektroonilisel korraldamisel asjakohane jälgitavus.

Statistiliste andmete kogumine ja esitamine 4. Iga lepinguosaline kogub ja esitab komiteele statistilised andmed oma käesoleva lepinguga hõlmatud hangete kohta. Igas aruandes käsitletakse ühte aastat, see esitatakse kahe aasta jooksul pärast aruandlusperioodi lõppu ning aruanne sisaldab järgmist: a lisa 1 hankijate puhul: i kõigi selliste hankijate puhul käesoleva lepinguga hõlmatud lepingute arv ja kogumaksumus; ii iga sellise hankija sõlmitud käesoleva lepinguga hõlmatud lepingute arv ja kogumaksumus, esitatuna asjade ja teenuste liikide kaupa vastavalt rahvusvaheliselt tunnustatud ühtsele liigitussüsteemile ning iii iga sellise hankija poolt suunatud hankemenetluse alusel sõlmitud käesoleva lepinguga hõlmatud lepingute arv ja kogumaksumus; b lisade 2 ja 3 hankijate puhul kõigi selliste hankijate sõlmitud käesoleva lepinguga hõlmatud lepingute arv ja kogumaksumus, esitatud lisade kaupa; ning c kui andmeid ei ole võimalik esitada, hinnangud punktides a ja b nõutud andmetele, selgitades hinnangute koostamise meetodit.

Kui lepinguosaline avaldab oma statistika ametlikul veebisaidil viisil, mis on kooskõlas lõikega 4, võib ta lõike 4 kohase andmete komiteele esitamise asemel teatada komiteele veebiaadressi koos juhistega, mida on vaja selliste andmete kättesaamiseks ja kasutamiseks.

52013PC0143

Kui lepinguosaline nõuab sõlmitud lepingute kohta teadete avaldamist vastavalt lõikele 2 elektrooniliselt ja kui sellised teated on avalikkusele kättesaadavad ühe andmebaasi kaudu vormis, mis võimaldab käesoleva lepinguga hõlmatud lepinguid analüüsida, võib lepinguosaline lõike 4 kohase andmete komiteele esitamise asemel teatada komiteele veebiaadressi koos juhistega, mida on vaja selliste andmete kättesaamiseks ja kasutamiseks.

Teise lepinguosalise taotluse korral annab lepinguosaline viivitamata teavet, mis võimaldab kindlaks teha, kas hange viidi läbi õiglaselt, erapooletult ja käesoleva lepingu kohaselt, sealhulgas teavet võitnud pakkumuse näitajate ja suhteliste eeliste kohta. Juhul kui kõnealuse teabe avalikustamine võib mõjutada tulevasi hankeid, ei avalda selle saanud lepinguosaline seda teistele tarnijatele muidu, kui ainult pärast nõupidamist teabe esitanud lepinguosalisega ja tema nõusolekul.

Teabe mitteavalikustamine 2. Olenemata käesoleva lepingu muudest sätetest ei anna lepinguosaline ega tema hankijad konkreetsele tarnijale teavet, mis võib kahjustada tarnijatevahelist õiglast konkurentsi. Käesolevat peatükki ei tõlgendata nii, et lepinguosaline ja tema hankijad, ametiasutused ja järelevalveasutused peaksid avalikustama konfidentsiaalset teavet, kui avalikustamine võiks: a takistada seaduste rakendamist; b kahjustada ausat konkurentsi tarnijate vahel; c kahjustada konkreetsete isikute õigustatud ärihuve, sealhulgas nende intellektuaalse omandi kaitset või d olla muul viisil vastuolus avalike huvidega.

Iga lepinguosaline kehtestab kiire, tõhusa, läbipaistva ja mittediskrimineeriva haldus- või kohtuliku läbivaatamise menetluse, mille abil tarnija võib vaidlustada: a lepingu rikkumise või b juhul kui tarnijal ei ole lepinguosalise siseriiklike õigusaktide kohaselt õigust käesoleva lepingu rikkumist otseselt vaidlustada, siis nende meetmete eiramise, mille lepinguosaline on võtnud käesoleva lepingu rakendamiseks, seoses käesoleva lepinguga hõlmatud hankega, mille vastu tarnijal on või oli huvi.

Vaidlustamise kord on kirjalik ja see tehakse üldiselt kättesaadavaks. Kui tarnija, kellel on või oli huvi lepinguga hõlmatud hanke vastu, esitab kaebuse lõikes 1 osutatud rikkumise või tegematajätmise kohta, soovitab hanke korraldava tarnija lepinguosaline tarnijal ja hankijal leida lahendus omavahelise konsultatsiooni teel. Hankija vaatab kõnealuse kaebuse läbi erapooletult ja kiiresti ning nii, et see ei mõjuta tarnija osalemist käimasolevates ega tulevastes hangetes ega tema õigust taotleda parandusmeetmete võtmist haldus- või kohtuliku läbivaatamismenetluse kaudu.

Igale tarnijale võimaldatakse vaide ettevalmistamiseks ja esitamiseks piisav aeg kestusega vähemalt kümme päeva alates hetkest, mil tarnija sai või oleks pidanud saama teada vaide aluseks olevast asjaolust. USDA FAS Maailma Pollumajandustoodete susteemi GATS asutab või määrab iga lepinguosaline vähemalt ühe erapooletu haldus- või kohtuasutuse, mis on tema hankijatest sõltumatu ning mis võtab vastu ja vaatab läbi tarnijate vaided seoses käesoleva lepinguga hõlmatud hangetega.

Kui vaide vaatab esimesena läbi muu kui lõikes 4 osutatud asutus, tagab lepinguosaline, et tarnijal on võimalik algne otsus edasi kaevata erapooletule haldus- või kohtuasutusele, kes ei sõltu hankijast, kelle hanget ta vaidlustab.

USDA FAS Maailma Pollumajandustoodete susteemi GATS Borsil muuavate valikute maksustamine

Lepinguosaline tagab, et kui läbivaatav organ ei ole kohus, peab olema võimalik tema otsused kohtusse edasi kaevata või peavad kehtima menetlused, millega tagatakse, et: a hankija vastab vaidele kirjalikult ja esitab läbivaatavale asutusele vajalikud dokumendid; b menetluse osalistel on õigus ärakuulamisele enne, kui läbivaatav organ langetab vaidluses otsuse; c menetluse osalistel on õigus võtta endale esindaja ja saatja; d menetluse osalistel on õigus osaleda kõikides menetlustoimingutes; e menetluse osalistel on õigus taotleda avalikku menetlust ja kutsuda tunnistajaid ning f läbivaatav organ teeb otsused või soovitused viivitamata, kirjalikult ja põhjendab iga otsust või soovitust.

Lepinguosaline kehtestab või säilitab menetlused, millega nähakse ette: a kiired ajutised meetmed, et tarnijal oleks võimalik hankes edasi osaleda. Sellised ajutised meetmed võivad põhjustada hankeprotsessi peatamise. Menetlusega võib ette näha, et selliste meetmete kohaldamise üle otsustamisel võib arvesse võtta nende ülekaalukalt ebasoodsaid tagajärgi asjakohastele huvidele, sealhulgas avalikele huvidele. Meetmete võtmata jätmist põhjendatakse kirjalikult ning b juhul, kui läbivaatav organ tuvastab lõikes 1 osutatud rikkumise või tegematajätmise, parandusmeetmed või kantud kahju hüvitamine, mida võib piirata pakkumuse ettevalmistus- või vaidlustamiskulude või mõlemaga.

Teate vaidlustamine 2. Iga lepinguosaline, kelle käesolevast lepingust tulenevaid õigusi võib kahjustada kavandatud muutmine, millest on lõike 1 alusel teatatud, võib teavitada komiteed kõigist vastuväidetest kavandatud muutmisele.

WTO lepingute teatmik

Kõnealused vastuväited esitatakse 45 päeva jooksul alates teate edastamisest lepinguosalistele ning nendes esitatakse vastuväite põhjused. Konsultatsioonid 3. Muutev lepinguosaline ja vastuväite esitav lepinguosaline teevad kõik võimaliku, et lahendada küsimus konsultatsiooni teel.

Kõnealuse konsultatsiooni käigus muutev ja vastuväite esitav lepinguosaline kaaluvad kavandatud muutmist: a lõike 1 punkti a kohase teatamise korral vastavalt soovituslikele kriteeriumidele, mis on vastu võetud vastavalt lõike 8 punktile b, kus on märgitud valitsuse kontrolli või mõju tegelik kaotamine hankija käesoleva lepinguga hõlmatud hanke üle ning b lõike 1 punkti b kohase teatamise korral vastavalt soovituslikele kriteeriumidele, mis on vastu võetud vastavalt lõike 8 punktile c, seoses muutmise eest pakutavate kompenseerivate kohandamistega, et säilitada õiguste ja kohustuste tasakaal ja käesoleva lepingu vastastikku kokku lepitud reguleerimisala.

Läbivaadatud muudatus 4. Välja jagati üle 17 inglise- prantsuse- ja hispaaniakeelse eksemplari, partnerorganisatsioonid on teatmikku hiljem tõlkinud araabia, hiina, kreeka, rumeenia, vene ja muudesse keeltesse.

Teatmikku abivahendina kasutades on arengumaades ja siirdemajandusega riikides äriringkondadele korraldatud üle seminari ja teabepäeva mitmepoolse kaubandussüsteemi kohta. Säilitades üldist käsitlusviisi, on käesoleva teatmiku temaatika Uruguay vooru lepingute valdkonnast laiem. Seda on ajakohastatud, et kajastada Need teemad on: kaubandus ja keskkond, kaubandus ja investeeringud, kaubandus ja konkurentsipoliitika, riigihangete läbipaistvus, kaubanduse edendamine ja elektrooniline kaubandus.

Kuigi loetelu ei hõlma Masinaoppe susteemi kaubandus praegustel ja tulevastel rahvusvahelistel kaubandusfoorumitel käsitletavaid valdkondi, tuuakse selles teatmiku osas siiski näiteid teemadest, mille käsitlemine võib osutuda vajalikuks tulevikus. Ta ei eelda lugejalt WTO õigussüsteemi või selle reeglite tundmist. Reegleid selgitatakse hõlpsasti arusaadaval viisil, kandes samas hoolt selle eest, et teatmik peegeldaks korrektselt õiguslikku olukorda.

Teatmikus rõhutatakse aspekte, mis on olulised neile, USDA FAS Maailma Pollumajandustoodete susteemi GATS tegutsevad väliskaubanduses või on sellest huvitatud, ning see on peamiselt adresseeritud: äriettevõtetele, eelkõige väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele; tööstustele ning tööstus- ja kaubandusliitudele; otseselt või kaudselt väliskaubandusega seotud õppe- ja teadusasutustele.

Teatmik on üks Rahvaste Ühenduse sekretariaadi ja ITC vahelise tehnilise koostöö väljundeid ning tähistab uut sammu nende organisatsioonide koostöös. Et Rahvaste Ühendusse kuuluvad arengumaad saaksid paremini ja tulemuslikumalt osaleda WTO töös ja läbirääkimistel, pakub sekretariaat neile abi programmi kaudu, mis on suunatud uue mitmepoolse kaubandussüsteemi eeliste võimalikult parema iv ärakasutamise võimaldamisele.

Sekretariaat toetab WTOga liituda soovivaid riike ka ühinemisläbirääkimistel. Välja on töötatud mitmeid tehnilise abi pakette, aitamaks arengumaade valitsustel mõista mitmepoolsete kaubanduslepete keerukaid sätteid. ITC selle valdkonna programmide eesmärgiks on arengu- või siirdemajandusega riikide äriringkondade, s.

Programmid aitavad kaasa areneva kaubandussüsteemi äriliste mõjude mõistmisele, uute võimaluste maksimaalsele ärakasutamisele ja toimetulekule uue süsteemi poolt esitatavate väljakutsetega.