Ja muidugi peab töötaja otsustama ise, et ta on talle olulisem huvitavam jne. Samuti tahavad mõned juhid saavutada järjepidevuse meeskonnas abiga personalireservi, st Kogemuste säilitamine, juhend stiil, väärtused jne Mis on personali reservi? Võtmepositsioonide asendamise alternatiivse alternatiivi täitmiseks võib eeskirjade kohaselt varustada personali reservi.

Enne kutsete välja saatmist oleks Lillepalu sõnul mõistlik ka ettevalmistusprotsessiks — idee genereerimisest kuni väljasaatmiseni — varuda aega minimaalselt 3 nädalat. Videokutse äratab tähelepanu. Kas eelistada paber- või elektroonilist kutset, on puhtalt maitse küsimus.

Paberkutse võimaldab eristuda elektrooniliste kutsete taustal, kuid vajab pikemat ettevalmistust. Digitaalne kutse on samal ajal keskkonna­sõbralik, soodne ja kiire, kuid ei pruugi võrdväärset tähelepanu saada. Kutsututele tasub üle helistada.

Pärast kutse väljasaatmist on mõistlik saata ka meeldetuletus nädal kuni kaks enne üritust, sest Lillepalu sõnul tuleb väga palju ette juhuseid, kus lihtsalt unustatakse vastata.

Miks sa seda vajad?

Tagasiside kutsututelt ei ole oluline sellisel juhul, kus külalistele ei ole arvestatud istekohti, infomaterjale ega suupisteid. Kõigi teiste ürituste puhul on vähemalt külaliste umbkaudset hulka oluline teada. Kui on tegemist näiteks üritusega, mille jaoks on broneeritud ka majutus, on külaliste ülehelistamine väga tavapärane.

Jaga ajakirjanikele võimalikult palju informatsiooni Ajakirjanikke üritustele kutsudes on kasulik panna valmis vajalikud materjalid ja fotod, pakkuda välja intervjueeritavate nimed ja kellaajad. Kui tegemist ei ole just meelelahutusüritusega, siis tulevad ajakirjanikud sündmustele infot hankima ja tööd tegema, mis tähendab, et tuleb arvestada ajakirjanike töötähtaegadega. Seega oleks mõistlikum ajastada sündmused hommikusele või lõunasele ajale.

Ürituse kutseid laiali saates oleks kasulik lahti kirjuta võimalikud intervjueeritavad, intervjuude ajad, üritusel antav informatsioon ja oluline taustainfo. Selle aja jooksul on oluline läbi mõelda sündmuse sisu, kaardistada ajakirjanikud ning nad kohale kutsuda.

Tootajate varude valikute kutsed

Saada kutsed laiali minimaalselt kolm nädalat varem. Kui tegemist on suvepäevade, jõulupeo, reisi, konverentsi või muu kollektiivi kaasava suure üritusega, teavita sellest töötajaid nii vara kui võimalik. Kui tavapäraselt arvatakse, et inventuuri eesmärgiks on: veenduda varade olemasolus — saame täiendavat informatsiooni loomulike kadude, raiskamiste ja riisumiste osas; selgitada välja varade kajastamise õigsus finantsarvestuses ja bilansikirjetel; siis tegelikkuses on inventuuri eesmärgiks ka: üleliigsete ja kasutult seisvate varade fikseerimine, eemaldamine arvestusest; varade hoidmis- säilitamis- ja kasutamistingimuste kindlakstegemine.

Inventuuri aja valik aastainventuur ja erakorralised inventuurid Inventuuri viiakse enamasti läbi ikka aasta lõpus. Kust tuleb aga antud aja määratlus?

Tootajate varude valikute kutsed

Erasektoris raamatupidamise sise-eeskirjast ning avalikus sektoris riigi raamatupidamise üldeeskirjast. Viimane sätestab vägagi konkreetselt — vähemalt üks kord aastas viiakse läbi riigiraamatupidamiskohuslase üksuse kõigi oluliste varade ja kohustuste põhjalik inventuur aastainventuur.

Jaak Joala mälestuseks püstitatud ausammas Viljandis.

Aastainventuuri hajutamiseks korraldatakse neid kas aruandeaasta lõpu seisuga või kuni kaks kuud enne aastaaruande lõppu varade gruppide kaupa Riigi raamatupidamise üldeeskiri § 50 lg 2. Kindlasti tuleb aga meeles pidada, et mida kaugemal bilansipäevast inventuuri läbi viiakse, seda suurem on risk, et inventuuri läbiviimise ja bilansipäeva vahelisel perioodil läheb midagi valesti ja bilansis saavad varude või põhivarade real olema vead.

Erakorraliste inventuuride osas ei ole aga üldist regulatsiooni ei avalikul- ega erasektoril. Seetõttu tuleb erakorraliste inventuuride läbiviimise vajadus ainult asutusesisesest asjaajamiskorrast või sisekorraeeskirjast, kus tavapäraselt fikseeritakse, et teenistuja lahkumisel ka puhkusele minnes antakse tema vastutusel olevad varad üle üleandmise-vastuvõtmise aktiga.

Ja antud akti koostamise vajadusest tulenevalt tekibki vajadus läbi viia erakorraline inventuur. Inventuuri komisjoni moodustamine Inventuuri komisjone on tavapäraselt kahte tüüpi — peakomisjon ja töökomisjonid.

Peakomisjoni ülesanne on koordineerida inventuuri läbiviimist, kontrollida kvaliteeti, koostada juhile lõppakt jms. Siinkohal märgiksin aga, et peakomisjoni moodustamine peab tulenema vajadusest — kui tegemist on väikese inventuuriga võib määrata ka lihtsalt inventuuri eest vastutava isiku, kes ühes isikus täidab nn peakomisjoni ülesandeid.

Kuid kindlasti peab olema määratud kas peakomisjon koos esimehega või vastutav isik tagamaks, et keegi juhib protsessi ning ka vastutab selle eest.

Tootajate varude valikute kutsed

Töökomisjonid on oma sisult lugemiskomisjonid, mis koosnevad esimehest ja lugejatest. Töökomisjoni esimees vastutab oma töökomisjoni lugemise ja selle kvaliteedi eest. Lisaks tagab tema ka lugemislehtede väljaandmise lugejatele ja hiljem kokku kogumise.

Kui töökomisjone on palju ning tekib vajadus enne materjalide jõudmist peakomisjonile neid konsolideerida, moodustatakse aeg-ajalt ka vahekomisjone, kelle ülesandeks on koordineerida osade töökomisjonide tööd ja olla vahelüliks peakomisjoni ning konkreetsete töökomisjonide vahel. Kuid endiselt — ainsaks lugemisega otseselt tegelevaks komisjoniks, kuhu kuuluvad lugejad, on töökomisjon. Inventuuris osalema määramist peetakse tavapäraselt karistuseks.

  1. Nafta tulevase valikukaubandus
  2. Personalireserv: moodustamine ja juhtimine Paljudel ettevõtetel on kogemusi personali reservi loomisel.

Ja seda põhjusel, et enamasti ei motiveeri juhtkond osalejad millegagi. Tegemist on küll väga olulise tegevusega, kuid töötajatele ei ole see põhiülesanne, mistõttu tuleb alati, kui töötaja ei ole inventuuris osalemise ajaks vabastatud oma põhiülesannetest ning inventuuris osalemise tõttu peab ta vabast ajast nendega tegelema, et oma põhitööga õigeaegselt valmis saada, tasustada inventuuris osalemisest tekkiv töömaht. Juhul, kui osaleja on vabastatud oma põhiülesannetest ning inventuuris Tootajate varude valikute kutsed ei ületa tavapärast tööajanormi, ei ole lisaraha maksmine nõutav, kuid samas ka mitte keelatud, motiveerimaks töötajaid inventuuri kvaliteetselt ja õigeaegselt läbi viima.

Komisjoni ei tohiks kaasata inimesi, kelle osas on juba ette teada, et tegemist on inimesega, kes inventuuri töökomisjoni juhile ilmselt ei allu ning tema osalus konkreetselt lugemises oleks kaheldav. Sellised komisjoni liikmed alandavad komisjoni üldist motiveeritust misläbi alaneb ka kvaliteet. Komisjoni liikmete arvu osas ei ole erasektoris regulatsiooni, kuid avalikus sektoris on.

Riigiraamatupidamise üldeeskiri ütleb, et riigiraamatupidamiskohustuslase üksuse tegevjuhtkond määrab varude, materiaalse põhivara ja kinnisvara-investeeringute aastainventuuri läbiviijad, sh inventuuri läbiviimise eest vastutava d isiku d.

Varude ja materiaalse põhivara inventuuri komisjonid koosnevad vähemalt 2 liikmest, kellest kumbki ei ole inventeeritavate varade eest vastutav isik Riigi raamatupidamise üldeeskiri § 50 lg 3. Seega tuleneb siit kaks avalikus sektoris kehtivat nõuet, mida võiks rakendada ka erasektoris: Töökomisjonis on vähemalt 2 liiget. Samas tuleb siin tähele panna, et ka komisjoni esimees on komisjoni liige. Seega saab komisjoni moodustada ühest lugejast ja komisjoni esimehest. Täpsustaksin siinkohal aga sisekontrollisüsteemi aspektist, et üksi lugemine on äärmiselt riskantne ning ilmselgelt on üldeeskirja koostamisel peetud silmas, et lugemisel osaleks kaks isikut.

Ehk kui te moodustate komisjoni, mis koosneb esimehest ja lugejast, peavad mõlemad koos ka lugema. Materiaalset vastutav isik ei ole kaasatud komisjoniliikmena sellesse komisjoni, mis loeb tema vastutusel olevaid varasid.

Teiste varade lugemisel, mis ei ole tema vastutusel, võib materiaalselt vastutav isik osaleda.

Õigusaktidest tulenevad inventuuri üldnõuded

Lisaks tuleb varude lugemise komisjoni moodustades jälgida, et lugejatel ei oleks enne varude lugemise algust adekvaatseid andmeid varude koguste kohta. Juhul, kui komisjonis osalevad lugejatena isikud, kellel on informatsioon varude laoseisu kohta, tekib risk, et lugemist tegelikkuses ei toimu ning kogused märgitakse lugemislehele vastavalt antud isiku teadmistele.

Sellisel juhul ei ole aga inventuuri sisuliselt läbi viidud. Nüüd tekib aga alati küsimus, kas raamatupidaja võib varude töökomisjonis osaleda? Vastus on sama — kui raamatupidajal ei ole informatsiooni varude koguste kohta, võib ta osaleda. Jälgida tuleb, et näiteks varude arvestusega tegelev raamatupidaja osaleks põhivarade lugemisel vms, millega ta ise igapäevaselt ei tegele. Komisjoni moodustamisel tuleb meeles pidada kolme üldist reeglit: inventuuri läbiviimine tuleb tagada mõistliku aja- ja inimressursiga; inventuuri läbiviimine ei tohi segada olulisel määral asutuse põhitegevust; komisjonil peab olema juht ja talle alluvad liikmed ehk kui juht on oma igapäeva töös lugeja te positsioonist madalam, tuleb lugejatel inventuuri komisjoni töö käigus alluda ikkagi isikule, kes on komisjoni juhiks määratud tulenevalt vastutusest komisjoni töö eest ning hoolimata igapäevasest positsioonist.

Korduslugemise osas tuletaksin meelde, et samu lugejaid korduslugemisekomisjonis kasutada ei või, kuna neil on juba olemas andmed koguste kohta ehk esimese lugemise tulemused!

Tootajate varude valikute kutsed

Korduslugemine peab toimuma samade nõuete kohaselt, mis esmane lugemine. Enne lugemise algust tuleb alati läbi viia sisemine koolitus — instruktaaž.

Tihti ei tea inventuuri komisjonides osalejad, kuidas inventuuri läbi viia tuleb, millised on lugemise nõuded ja võimalused või millised on lugemislehtede vormistamise ja täitmise nõuded jms. Personalireserv - See on kogu süsteem, mille loomisel kogu ettevõte peaks osalema, muidu võib tekkida "väärtusliku personali leke" oht.

Võite valida ainult parimad töötajad mis kõlab peaaegu fantastiline või leida töötajaid oma ridadesse suure potentsiaaliga ja tõsta soovitud tasemeni. Selleks on ettevõtte personalireserv loodud. Ei ole kahtlust, et igas ettevõttes on vaja eraldada ja julgustada kõige väärtuslikumat ja tõhusad töötajad. Seal on töötajaid, kes hoiavad täielikult tegevusvaldkondi ja osakondade tööd ning nende tegevust kaasnevad ja mille asendamine ei ole tõenäoliselt märgatav.

Me pöörame tähelepanu ettevõtte väärtuslike ja ülieeraste töötajate kategooriale. Iseeses on "personalireserv" mõiste absoluutse häälteenamusele teada ja tundub täiesti selge, miks see on vajalik. Personalireservi loomise peamised eesmärgid on tavaliselt: Ettevõtjate vajaduste tagamine kvalifitseeritud personalis; Vähendatud personali personali täpsemalt voolu kõige väärtuslikumate töötajate ; Motivatsiooni parandamine professionaalne tegevus ; Parimate töötajate professionaalse ja karjääri kasvu tingimused.

Samuti tahavad mõned juhid saavutada järjepidevuse meeskonnas abiga personalireservi, st Kogemuste säilitamine, juhend stiil, väärtused jne Mis on personali reservi? Personalireserv on ettevõtte töötajad, kellel on arengupotentsiaal ja planeeritud horisontaalsete ja vertikaalsete liikumise kohta konkreetsetele ametikohtadele see on nn.

Töötajate reservi. Siiski, kui ülesanded luua personali reservi on mõnevõrra ulatuslik kui sisemine valik, mõiste personali reservi tuleks laiendada ka. Personalireserv on tihedalt seotud ettevõtte personali hindamise süsteemiga ja seetõttu peavad Tootajate varude valikute kutsed sellega täielikult kooskõlas.

Ühes peamistest ettevõtetest, kus ma tegelesin personali hindamisega, võeti personali hindamise peamisteks kriteeriumiks professionaalsed ülesanded ja potentsiaali. Seetõttu oli personalireservi määratlus: personalireserv on töötajad, kutsealase ülesannete tase ja potentsiaal, mille potentsiaal ületab nende seisukohtade nõuded. Samuti on ettevõttele kategooria töötajate kategooria, kuid mille jaoks puudub konkreetne seisukoht sel hetkel.

Neid tuleks ka eraldada ja täiendavalt motiveerida. Nad võivad muutuda uute projektide või uute suundade juhtideks.

Eesti Valitsus kiitis neljapäevasel kabinetinõupidamisel heaks majandus- ja taristuministri ettepaneku luua hiljemalt Minister Taavi Aasa KE sõnul on koroonaviirus toonud selgelt välja puudused hädaolukorra lahendamisel varustuskindluse tagamisel — riiklikud varud ning nende tagamise ja jaotamise põhimõtted on puudulikud ja lisaks puudub Eestis varustuskindluse tagamise eest keskselt vastutav asutus. Nii oleme sunnitud varude ostmiseks kulutama oluliselt rohkem aega ja raha kui vaja," märkis Aas.

Lisaks ülalnimetatud personalireservis võib juhtide järeltulijad kaasata, kui ettevõte selles suunas töötab. Punkt jääb väikese - luua töökava personali reservi. Sisse sel juhul Ta näeb välja selline. Diagramm 1. Töödiagramm personali reservi. Nagu saab näha skeemis, peame olema plaan tutvustada uusi postitusi enne kui registreerute töötajate personali reservi.

Varem peab iga juht esitama meile Tootajate varude valikute kutsed planeeritud vabade töökohtade kohta oma osakonnas ja nõuetes.

Kuidas töötajad töötavad personali reservi? Siis on personali hindamine läbi, mille jooksul töötajad on eraldatud, mis ilmselgelt on juba oma positsioonist välja kasvanud või neil on suure potentsiaal täita keerukamaid funktsionaalseid ülesandeid või väljendasid soovi töötada seotud osakondades jne.

Holding, selline rühm inimesi, me pöördume plaani kasutusele uute ametikohtade kasutuselevõtmise kava ja valida sobivad inimesed planeeritud vabade töökohtade jaoks.

Pea, mille osakonnas uus vaba ametikoht avatakse või rakendatakse uus projektteostab intervjuusid töötajaga, kes taotleb personali reservi, järgides oma ametikohtade täitmist. Intervjuu tulemuste kohaselt kuulub töötaja kas konkreetse seisukoha reservi või ülekanded reservi, täpsustamata konkreetset seisukohta. Üks töötaja võib nõuda mitte rohkem kui kaks ametikohta. Personalireservisiseseks registreerimiseks võivad töötajad, kes said iga-aastase hinnangu tulemuste kohta suuri punkte, täpsustamata konkreetset seisukohta, mitte ühte personalireservide töötajate kavandatavatest ametikohtadest.

Need töötajad võivad taotleda konkreetset positsiooni uute ametikohtade planeerimata kasutuselevõtu korral või olemasolevate ametikohtade vabastamise korral.

Loovad lahendused meelitavad osalema

Samuti peab töötajate hindamise tulemuste kohaselt iga juht valima nende vahetute alluvate hulgas kaks järeltulijat. Siiski võivad tekkida probleemid: juht ei pruugi olla kaks alluvust naeruväärne, kuid sellised suurettevõtted ei ole haruldasedvõi nad ei pruugi olla tema järeltulijate seas. See otsus jääb pea äranägemisel. Korraldajad saavad ja vajada teatud funktsionaalsete kohustuste delegeerida.

Parim tulemuste kohta iga-aastase hinnangu tööjaotuse tööjaotuse positsiooni järeltulija võib taotleda. Niisiis, meie personali reservi moodustasid kolm töötajate rühma: teatades konkreetset seisukohta, täpsustamata juhtide konkreetset seisukohta ja järeltulijaid.

See võib juba segi ajada: Kas töötaja saab mitmeid kategooriaid, sest me valime parimad vabade töökohtade sulgemise jaoks parimad, samuti valivad need kõige paremini järgmised peade ettevalmistamiseks.

Seega on vaja kõik ette näha võimalikud võimalused. Ja muidugi peab töötaja otsustama ise, et ta on talle olulisem huvitavam jne.

Varade ja varude inventuuri läbiviimine Selle läbi viimine ei ole aga lihtne, eriti kui seda teha vastavalt õigusaktidest tulenevatele nõuetele. Varade ja varude arvestuses on palju nüansse kuid kahjuks ununevad tihti kõige olulisemad detailid.

Kuid eraldi kategooria "pea järeltulijate valik" on piisavalt haruldane. Kahe teiste raskuste kategooriate puhul ei tohiks tekkida. Umbes reservväelaste täpsustamata konkreetset seisukohta arutelu juhtis kaua.

Peamine küsimus oli: Kui meil ei ole seisukohta, siis miks me kulutame nendele töötajatele raha ja aega. Selle tulemusena järeldasid juhid siiski, et neid töötajaid peavad lisaks ettevõttele täiendavalt motiveeritud ja toimuma, sest Nende potentsiaal on kõrge ja seda saab tõhusalt kasutada.

Inventuur kui sisekontrollisüsteem

Sest Ettevõttes eraldatud töösuundina eraldati juhtide järeltulijad, selgus, et enamik neist, kes langesid reservi ilma konkreetse positsiooni täpsustamata, läksid järeltulijate auastmeks.

Aga kõik sama, me ei saa planeerida kõrgemate positsioonide vähemalt seetõttu, et mitte igaüks saab ja tahavad olla juhid.

Kuna kutse on mõeldud külaliste tähelepanu äratamiseks, on oluline formaadi ja tooni valikul arvestada sihtrühma näiteks töötajatele jõulupidu, ajakirjanikele pressiüritust või klientidele, koostööpartneritele esitlust korraldades eripäradega. Oluline varajane planeerimine. Enne kutsete saatmist, sageli juba ürituse planeerimise algfaasis on oluline kooskõlastada ürituse aeg ja koht ka esinejate ning aukülalistega.

Reserve, mis näitab konkreetset positsiooni, saab pühitseda mitu alarühma: reservide reservi ametikohtade kohta pigem erand, sest see seisukoht valib sageli peadirektori ja peamiselt omal põhjusel ; keskmise juhtimise reserv; spetsialistide reserv peamine kategooria, millega on vaja töötada, sest nende jaoks on nende jaoks suurim koolitusprogrammide arv, on need hästi asendatud, on nende karjääri jaoks rohkem võimalusi.