Kõiki erinevusi äriühenduse soetusmaksumuse ja omandaja osa eristatavate varaobjektide, kohustiste ja tingimuslike kohustiste neto õiglases väärtuses vahel, tuleb arvestada vastavalt paragrahvidele 51— Pöördomandamise arvestuse kohta on toodud juhendmaterjal lisa B paragrahvides B1—B Kui selle õiglast väärtust ei saa usaldusväärselt mõõta, siis: a see mõjutab firmaväärtuse summat või on kajastatud vastavalt paragrahvile 56; ja omandaja peab avalikustama tingimusliku kohustise kohta informatsiooni, mida on nõutud standardis IAS Kõiki äriühendusse puutuvaid fakte ja asjaolusid tuleb arvesse võtta, et hinnata millal omandaja on saavutanud kontrolli. See ei ole ka omandatava jaoks tingimuslik kohustis vahetult enne äriühendust, kuna see ei ole mineviku sündmustest tekkinud võimalik kohustus, mille olemasolu kinnitab vaid ühe või mitme ebakindla omandatava poolt täielikult mittekontrollitava tuleviku sündmuse toimumine või mitte toimumine. Tasu kehtestamine tehingutelt - vene keeles

Puhkuste ajakava - eesti keeles 2.

Tootajate jagamise valik Raamatupidamisstandard

Puhkuste ajakava - vene keeles 3. Töölepingu erakorraline ülesütlemise ilma tööandja hoiatuseta 4.

Tootajate jagamise valik Raamatupidamisstandard

Tööandja hoiatus 5. Ajutiselt äraoleva töötaja asendamine 6.

Tootajate jagamise valik Raamatupidamisstandard

Ajutiselt äraoleva töötaja asendamine lisaülesannete jagamise teel teiste töötajate vahel 7. Volikiri 8. Ajutiselt terviseseisundile vastavale tööle üleviimine seoses rasedusega 9.

Tootajate jagamise valik Raamatupidamisstandard

Ajutiselt töölt vabastamine raseduse tõttu Töötaja avaldus üleviimiseks terviseseisundile vastavale tööle seoses rasedusega Tasustamata lapsepuhkuse vormistamine Lapsehoolduspuhkuse ajaline katkestamine Tööandja korraldus töötajale tööks iganädalasel puhkeajal Töötaja püha de l töölerakendamise vormistamine Tasu kehtestamine majandustulemustelt - eesti keeles Tasu kehtestamine majandustulemustelt - vene keeles Tasu kehtestamine majandustulemustelt töötasustamismäärustikus - eesti keeles Tasu kehtestamine majandustulemustelt töötasustamismäärustikus - vene keeles Tasu kehtestamine tehingutelt - eesti keeles Tasu kehtestamine tehingutelt - vene keeles Tööandja teatis töölepingu erakorralise ülesütlemise kohta Tööandja hoiatuse näidis Töölepingu erakorraline ütlesütlemine tööandja poolt Töölepingu erakorraline ülesütlemine töötaja poolt Juhatuse liikme töölähetus Lähetus - korraldus töötaja lähetamiseks Käsundusleping Tulumaksuvaba miinimumi arvestamise avaldus Töölähetuse aruanne.