Välkkrahhi ajal kaotas indeks üle tuhande punkti ühe tunniga, maha müüdi rohkem kui triljoni dollari väärtuses indeksiga seotud väärtpabereid. Programmis võib esineda väike häire, mis võib areneda välja suureks probleemiks. Õhusõidukite käitajate tegevusalade loetelu 1 Kõik lennutranspordiga tegelevad õhusõidukite käitajad, kelle õhusõidukid saabuvad lennuväljale või lahkuvad lennuväljalt Euroopa Majanduspiirkonnas, peavad osalema kauplemissüsteemis. Ainult biomassi kasutavateks tehnilisteks üksusteks loetakse ka sellised üksused, mis kasutavad fossiilkütuseid ainult käivitamise või seiskamise ajal. Ajalugu[ muuda muuda lähteteksti ] Kõige esimene automatiseeritud kauplemissüsteem loodi aastal , kui Richard Donchian lõi ühe esimese avalikult kaubeldava tooraine kaubandusfondi. Väikeseks häireks võivad olla topelt tehingukorraldused või ühenduvuse probleemid.

Punktide kauplemise susteem Piiratud aktsiad ja varuvoimalused Kanada

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § lõike 1 alusel. Määruse reguleerimisala 1 Määrusega loetletakse tegevusalad, millel tegutsevad käitajad on kohustatud osalema kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemis edaspidi kauplemissüsteemsealhulgas tegevusalad, millel tegutsevatel paiksete heiteallikate käitajatel peab olema kasvuhoonegaaside heitkoguse luba edaspidi heitkoguse luba.

Ainult biomassi kasutavateks tehnilisteks üksusteks loetakse ka sellised üksused, mis kasutavad fossiilkütuseid ainult käivitamise või seiskamise ajal.

Punktide kauplemise susteem FX Variants jalad

Paiksete heiteallikate käitajate tegevusalade loetelu 1 Energeetikaga seotud tegevusalad, kus heitkoguse luba on kohustuslik: 1 üle 20 MW nimisoojusvõimsusega põletusseadmete, välja arvatud ohtlike või olmejäätmete põletustehaste käitamine; 2 mineraalõlide rafineerimistehaste käitamine; 2 Metallide tootmise ja töötlemisega seotud tegevusalad, kus heitkoguse luba on kohustuslik: 1 metallimaagi, Punktide kauplemise susteem sulfiidimaagi särdamis- või paagutamistehaste käitamine; 2 võimsusega üle 2,5 tonni tunnis malmi- või terasetootmise esmase või teisese sulatamise seadmete, sealhulgas pidevvaluseadmete käitamine; 3 raudmetallide, sealhulgas ferrosulamite tootmiseks või töötlemiseks üle 20 MW summaarse nimisoojusvõimsusega põletusseadmete käitamine.

Töötlemine hõlmab muu hulgas valtsimispinke, järelsoojendeid, Punktide kauplemise susteem, sepikodasid, valukodasid, pindamist ja dekapeerimist; 4 alumiiniumi esmane tootmine; 5 alumiiniumi teiseseks tootmiseks üle 20 MW summaarse nimisoojusvõimsusega põletusseadmete käitamine; 6 värviliste metallide tootmiseks või töötlemiseks, sealhulgas sulamite tootmiseks, puhastamiseks ja valamiseks üle 20 MW summaarse nimisoojusvõimsusega põletusseadmete käitamine, võttes arvesse kõnealuse tootmisprotsessi kõiki võimsusi, kaasa arvatud kütused redutseerijatena.

Summaarse nimisoojusvõimsuse arvutamine 1 Paikse heiteallika käitaja heitkoguse loa omamise kohustuse hindamiseks arvutatakse käitise summaarne nimisoojusvõimsus, liites kõigi nimetatud käitise osaks olevate selliste tehniliste üksuste nimisoojusvõimsused, kus põletatakse kütuseid.

Punktide kauplemise susteem Taiendavad veebisaidi kauplemise susteemid ja -meetodid

Nimetatud arvutuse juures ei võeta arvesse tehnilisi üksusi nimisoojusvõimsusega alla 3 MW ja ainult biomassi kasutavaid tehnilisi üksusi.

Õhusõidukite käitajate tegevusalade loetelu 1 Kõik lennutranspordiga tegelevad õhusõidukite käitajad, kelle õhusõidukid saabuvad lennuväljale või lahkuvad lennuväljalt Euroopa Majanduspiirkonnas, peavad osalema kauplemissüsteemis.

Arenguriikides kliimapoliitika eesmärkide saavutamise taotlusvooru infopäev

Nimetatud erandit ei kohaldata lendudele, mida sooritatakse eranditult Euroopa Liidu liikmesriigi lähetuses viibiva valitseva monarhi ja tema lähimate pereliikmete, riigipea, valitsusjuhi ja valitsuse ministrite transpordi eesmärgil.