Selles sätestatakse menetlused ja nõuded, mille eesmärk on FLEGT-litsentside abil kontrollida ja sertifitseerida, et liitu veetud puittooted on toodetud õiguspäraselt. Teostage Toodete individuaalne, grupp, transpordipakend, et säilitada tooteid vastava transpordiliigi, transpordi ja laadimise ajal ning Kliendi laos ladustamise ajal. Analüüsida tuleb vähemalt plii, kaadmium, kroom, vask, nikkel, elavhõbe, tsink sisaldust ja naftasaadusi süsivesinikud CC40, summa. Aruande sisu üksikasjad on loetletud X lisas.

Kes võib keskkonnaloa taotluse allkirjastada? Keskkonnaloa taotluse võib allkirjastada juhatuse liige või juhatuse poolt vastavalt volitatud isik. Jäätmekäitleja registreeringut saab allkirjastada juhatuse liige või taotlusega koos esitatud e-kirjas ära märgitud vastava volituse saanud isik.

Kui pikaks ajaks on võimalik keskkonnaluba taotleda? Jäätmete käitlemise keskkonnaluba on võimalik taotletada tähtajatuks perioodiks. Kui detailselt peab keskkonnaloa taotluses kirjeldama jäätmekäitluskohta?

Puidutootlemissusteem arisaladuste jaoks Mangude jaoks on voimalusi

Jäätmekäitluskoha kirjelduse detailsus sõltub tegevuse eripärast ning käitluskoha asukohast. Kui ettevõte kavandab ehitus- ja lammutussegaprahi, segaolmejäätmete, bioloogiliste jäätmete, ohtlike jäätmete jms keskkonnale ohtu kujutavate jäätmeliikide kogumist ja käitlemist, tuleb ettevõtte kirjeldust alustada asukohast vastates järgnevatele küsimustele: Kas tegevus toimub elamumaade lähedal või tööstuspiirkonnas? Kas kinnistu asub kaitsmata põhjaveega alal või mitte?

Milline on kinnistu pinnakate: asfalt, kruus, betoon, pinnas või muu materjal? Kas kinnistule on piiratud ligipääs võõrastele ja kõrvalistele isikutele piiratud aia, tara vms?

Puidutootlemissusteem arisaladuste jaoks Millionairei binaarsete valikute kaupmehed

Kas kinnistu on liitunud sademevee ja reovee kogumissüsteemiga? Tegevuskoha kirjeldamise aluseks saab võtta ka määrused, mis on mõeldud konkreetsete jäätmekäitlustoimingutega jäätmekäitluskohtadele. Näiteks, romusõidukite käitluskohanõudedelektri - ja elektroonikaseadmete käitluskohanõudednõuded patarei- ja akujäätmete kogumiseks ja märgistamiseks, reoveesette kompostimise käitluskohanõuded kehtivad ka siis kui töötlemise käigus ei teki sertifitseeritud toodebiolagunevatest jäätmetest komposti toomise nõudedrehvihakke tootmise nõuded jms vt jäätmeseaduse rakendusakte Riigi Teatajas.

Kui detailselt peab olema esitatud jäätmekäitluskoha skeem? Jäätmekäitluskoha erinevad pinnakatted tuleb skeemil eraldi välja tuua asfalteeritud, betoneeritud, kruusa või pinnatud kate jms. Jäätmete ladustamine lahtisel avaplatsil tuleb ära märkida. Lisaks on vaja välja tuua sortimise ala, käitlustoimingute ala purustamine, Puidutootlemissusteem arisaladuste jaoks jms ning materjalide põhine nt betoon, pinnas jms, metallijäätmed, bioloogiliselt lagunevad jäätmed, ehitus - ja lammutussegapraht jäätmete orienteeruv paiknemine.

Jäätmekäitluskoha skeem peab olema kooskõlas taotlusmaterjalides kirjeldatud selgitustega. Oluline ära märkida, kas kinnistu on liidetud sademevee- ja kanalisatsioonivõrguga, vastavalt käitlustoimingutele ka õli- ja liivapüüduritega, ümbritsetud kaitsevallidega müra- ja tolmuleviku vähendamiseks jms. Kirjelduste täpsus sõltub tegevuse iseloomust ja jäätmekäitlusmahtudest. Joonis 1. Näidis jäätmekäitluskoha ladustamisplaanist Milliste jäätmeliikide üheaegselt ladustatav kogus tuleb eraldi välja tuua?

Sealhulgas tuleb täpsustada, millistele tingimustele vastab ladustamiseks kavandatud plats ja kui kaua on plaanis jäätmeid ladustada enne nende edasist käitlemist.

Seejärel tabelis 2 tuleb märkida iga jäätmeliigi kavandatav üheaegne ladustamise kogus ja kas tegu on põlevmaterjaliga või mitte.

Puidutootlemissusteem arisaladuste jaoks Invest Bitkoino.

Kui põlevmaterjalide kogus ületab m3 tuleb tabeli 2. Kui täpselt tuleb keskkonnaloa taotluses kirjeldada jäätmekäitluseks kasutatavaid tehnoloogilisi vahendeid? Keskkonnaloa taotlus peab selgitama, milliseid tehnilisi vahendeid käsitööriistad, sortimisliinid, purustajad, sõelad, millist liiki mahutid jms jäätmekäitleja oma tegevuse käigus kasutab. Kirjeldus peab andma taotluse ülevaatajale selge nägemuse tegevuse iseloomust ning kasutatavate vahenditega kaasneda võivatest häiringutest nt tolm ja müra.

Lepingu rakendamise ühiskomitees on KripvaluutaTa investeerida tana Hondurase metsandussektoris tegutsevad eri rühmad: avalik ja erasektor, kodanikuühiskond, Hondurase põlisrahvad ja Aafrika päritolu rahvad, kohalikud kogukonnad ning vajaduse korral muud rühmad. Liit konsulteerib korrapäraselt sidusrühmadega käesoleva lepingu rakendamise asjus, võttes arvesse oma kohustusi kooskõlas Artikli 16 lõikes 2 loetletud sidusrühmadele avalduva võimaliku kahjuliku toime minimeerimiseks lepivad lepinguosalised kokku, et hindavad käesoleva lepingu mõju nende eluviisile.

Lepinguosalised jälgivad käesoleva lepingu mõju artikli 16 lõikes 2 loetletud sidusrühmadele, võttes mõistlikke ja asjakohaseid meetmeid kahjuliku mõju vähendamiseks.

Lepinguosalised võivad kokku leppida lisameetmete võtmises kahjuliku mõjuga toimetulekuks käesoleva lepingu hindamise meetodi alusel, milles lepinguosalised kokku lepivad.

Kõnealused jõupingutused hõlmavad järgmist: a toetatakse sellist riigi- ja erahangete poliitikat, milles tunnustatakse pingutusi seaduslike puittoodete tarne tagamiseks; ning b FLEGT-litsentsiga toodete soodsamat kuvandit liidu turul. Ühiskomitee hõlbustab ka lepinguosaliste vahelist dialoogi ja teabevahetust.

Ühiskomitee asutatakse kolme kuu jooksul alates käesoleva lepingu jõustumisest kooskõlas artikliga Kumbki lepinguosaline nimetab ühiskomiteesse oma esindajad ning komitee teeb otsuseid konsensuse alusel.

Ühiskomitee arutab kõiki käesoleva lepingu tulemusliku rakendamisega seotud küsimusi. Eelkõige ühiskomitee: a koguneb vähemalt kaks korda aastas esimese kahe aasta jooksul ning vähemalt kord aastas järgmistel aastatel lepinguosaliste poolt eelnevalt kokku lepitud kohas, ajal ja tegevuskavaga. Lisakoosolekuid võidakse kokku kutsuda ükskõik kumma lepinguosalise nõudmisel; b koostab oma tegevuskava ja sätestab ühismeetmete jaoks õigused ja kohustused; c kehtestab oma kodukorra; d kehtestab korra, mille kohaselt Puidutootlemissusteem arisaladuste jaoks koosolekuid kaaseesistumise vormis; e koostab, vaatab läbi, ajakohastab ning kinnitab käesoleva lepingu rakendamisega seotud dokumente ja protseduure; f tagab, et tema töö oleks läbipaistev ning et tema töö ja otsustega seotud teave oleks üldsusele kättesaadav; g moodustab vajaduse korral töörühmi või muid allorganeid eriteadmisi nõudvate valdkondadega tegelemiseks; h lepib kokku käesoleva lepingu rakendamise ja mõju järelevalve ning hindamise meetodis; ning i avaldab igal aastal aruande.

Aruande sisu üksikasjad on loetletud X lisas. Ühiskomitee eriülesanded on kirjeldatud X lisas. Juhtimise parandamiseks on käesolevas lepingus kesksel kohal teabe edastamine sidusrühmadele. Teavet avaldatakse korrapäraselt süsteemide rakendamise ja järelevalve hõlbustamiseks ning läbipaistvuse suurendamiseks, et seeläbi tugevdada sidusrühmade ja tarbijate usaldust ning tagada lepinguosaliste vastutus.

Avalikustatava teabe üksikasjad on esitatud IX lisas. Kumbki lepinguosaline kasutab üldsusele teabe Puidutootlemissusteem arisaladuste jaoks kõige asjakohasemaid mehhanisme meedia, dokumendid, internet, seminarid, aastaaruanded. Eelkõige püüavad lepinguosalised varustada metsandussektoriga seotud eri sidusrühmi usaldusväärse, asjakohase ja ajakohastatud teabega.

Nimetatud mehhanismid on kirjeldatud IX lisas. Lepinguosalised edastavad teineteisele õigeaegselt käesoleva lepingu rakendamiseks vajaliku teabe. Kumbki lepinguosaline kohustub oma seadustega ettenähtud piirides mitte avalikustama käesoleva lepingu raames vahetatud konfidentsiaalset teavet. Lepinguosalised ei avalikusta ega luba oma ametiasutustel avalikustada käesoleva lepingu raames vahetatud teavet, mis sisaldab ärisaladusi või konfidentsiaalset äriteavet.

Kui lõikest 1 ei tulene teisiti, ei loeta konfidentsiaalseks järgmist teavet: a Hondurases väljastatud ning liidus vastuvõetud FLEGT-litsentside arv ning Hondurasest eksporditud ja liidus kõnealuste litsentside alusel vastuvõetud puittoodete maht; b FLEGT-litsentsi omanike ja importijate nimed ja aadressid; c eksportijate tasutud lõivud ja maksud; ning d töövõtjatele või FLEGT-litsentsi omanikele määratud rahatrahvid või nende suhtes võetud regulatiivmeetmed.

ARTIKKEL 23 Territoriaalne kohaldamine Käesolevat lepingut kohaldatakse ühelt poolt territooriumidel, mille suhtes kohaldatakse Euroopa Liidu toimimise lepingut selles sätestatud tingimustel, ning teiselt poolt Hondurase territooriumil. Lepinguosalised püüavad lahendada viivitamata nõu pidades kõik käesoleva lepingu kohaldamise ja tõlgendamisega seotud vaidlused. Lõike 1 kohased nõupidamised algatatakse kirjaliku taotlusega, milles märgitakse ära lahendamist vajav ad küsimus ed ning nõupidamise kuupäev ja toimumiskoht.

Kui vaidlust ei ole nõupidamise teel lahendatud kolme kuu jooksul pärast esimese konsulteerimistaotluse esitamist, võib kumbki lepinguosaline edastada vaidluse lepingu rakendamise ühiskomiteele, kes püüab vaidluse lahendada. Ühiskomiteele esitatakse olukorra põhjalikuks uurimiseks kogu asjakohane teave, et oleks võimalik leida vastuvõetav lahendus. Lepingu rakendamise ühiskomitee peab sel eesmärgil uurima kõiki võimalusi käesoleva lepingu tõhusa rakendamise Puidutootlemissusteem arisaladuste jaoks.

Puidutootlemissusteem arisaladuste jaoks Valikud kaubandus Mis see on

Juhul kui ühiskomitee ei suuda vaidlust lahendada, võivad lepinguosalised ühiselt taotleda kolmanda poole abi või vahendust. Kui vaidlust ei ole võimalik lahendada lõike 3 kohaselt, võib kumbki lepinguosaline teatada teisele vahekohtuniku määramisest; teine lepinguosaline peab seejärel määrama 30 kalendripäeva jooksul pärast esimese vahekohtuniku määramist teise vahekohtuniku. Lepinguosalised määravad ühiselt kolmanda vahekohtuniku kahe kuu jooksul pärast teise vahekohtuniku määramist.

Vahekohtunikud teevad otsuse häälteenamusega kuue kuu jooksul pärast kolmanda vahekohtuniku määramist. Otsus on lepinguosaliste jaoks siduv ja seda ei saa edasi kaevata.

Riigilõivu ei tasuta käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud andmete muutumise, samuti majandustegevusest loobumise, majandustegevusest ajutise loobumise ja majandustegevusega jätkamise teatega esitatavate andmete taimetervise registrisse kandmise eest.

Lepingu rakendamise ühiskomitee kehtestab vahekohtumenetluse töökorralduse. Kui lepinguosaline soovib käesoleva lepingu peatada, peab ta teist lepinguosalist sellest soovist kirjalikult teavitama. Kliendi poolt antud vormid vormi joonised on kliendi omand. Töövõtja tagab vormide õiguspärase kasutamise ainult käesoleva lepingu raames.

Lepingu lõppemisel on Töövõtja kohustatud vormid Tellijale tagastama. Töövõtja teeb lepingus ettenähtud tööd ning Tellija aktsepteerib töö tulemusi vastavalt talle esitatud Tellimusele koguses, vahemikus, tingimustel, mille pooled on vastavas tellimuses ja lepingus kokku leppinud. Tellimus kuulub kohustuslikult täitmisele. Töövõtja keeldumine Tellimuse täitmisest on õigustatud ainult vääramatu jõu asjaolude korral või Lepingus sätestatud juhtudel.

Töö tulemuse kohaletoimetamine Puidutootlemissusteem arisaladuste jaoks vastuvõtmine vastavalt asjakohasele tellimusele toimub lepingus määratletud viisil. Tellija saadab 30 kolmkümmend kalendripäeva enne vastavas tellimuses märgitud töötulemuse üleandmise ja vastuvõtmise kuupäeva töövõtjale vastava tellimuse. Tellimuse saadab klient kirjalikult faksi teel elektrooniliselt kliendi ja töövõtja kaartidel märgitud e-posti aadressile. Töövõtja on kohustatud 3 kolme kalendripäeva jooksul pärast Tellimuse saatmist tellimusele alla kirjutama, kinnitades selle kättesaamist ja kinnitust kõigi selle parameetrite kogus, ulatus, kvaliteet, Puidutootlemissusteem arisaladuste jaoks täitmise tingimused, tööde kohaletoimetamise ja tööde vastuvõtmise kuupäev täitmise kohta ning saatma faksi või elektrooniliselt post Kliendile.

Nõuded tellimuse saatmiseks ja vastuvõtmiseks, selle kättesaamise tõendamine ja kinnitus selle täitmise kohta, sealhulgas aadressid, faksi- ja telefoninumbrid, e-posti aadressid, kliendi poolt tellimuse esitamiseks ja saatmiseks volitatud vastutavad isikud, vastutavad isikud, kelle töövõtja on volitanud kinnitama kättesaamist ja kinnitust korralduse täitmine, jooksvate ja suhtlemisküsimuste lahendamine on näidatud Kliendikaart lepingu lisa nr 8 ja Töövõtja kaart lepingu lisa nr 9 vastavalt.

Kui Töövõtjal ei ole võimalik Tellimust täita, peab ta sellest Tellijat kirjalikult faks, e-post teavitama 48 neljakümne kaheksa tunni jooksul alates Tellimuse saatmise hetkest, mil Tellija selle tellis. Töövõtja poolt allkirjastatud Tellimuse puudumisel Art. Lepingu 5. Töö esialgse ja lõpliku ajastuse lepivad pooled kokku vastavas järjekorras. Tööde teostamise tähtaeg vastavalt asjakohasele korraldusele ei tohi ületada 7 seitset kalendripäeva. Juhul, kui Tellija poolt Tellimuses määratud tööde teostamise tähtaeg ületab Lepingu punktis 5.

  1. Crypto World Uudised Pinkoin
  2. Binaarsed valikud maaklerid tasuta signaalidega
  3. Grupp Binaars Valikud Whatsapp
  4. Korduma kippuvad küsimused Korduma kippuvad küsimused jäätmete valdkonnas Keskkonnaloa endise nimega jäätmeloa taotlus esitatakse infosüsteemis KOTKAS.
  5. Mt bitcoin

Töövõtja on kohustatud sellest tellijat kirjalikult teavitama tööde teostamine ja toodete valmisolek vastuvõtmiseks edasi - tööde teostaminesaates Puidutootlemissusteem arisaladuste jaoks faksi või e-posti teel kirjaliku teate tehtud töödest. Klient, olles saanud töövõtjalt teate tööde teostamise kohta vastavalt asjakohasele tellimusele, on kohustatud 3 kolme kalendripäeva jooksul kirjalikult kinnitama fakti või e-posti teel töövõtjalt teate kättesaamise fakti.

Minimaalne tellimus on kakssada tuhat igat tüüpi toodet pudelit kuus. Minimaalne tellimiskogus on ühine kogu lepingus sätestatud sortimendiloendis. Maksimaalne tellimus on 1 üks miljon igat tüüpi toote pudeli ühikut kuus.

Maksimaalne tellimiskogus on ühine kogu lepingus sätestatud sortimendiloendis. Minimaalset maksimaalse tellimuse kogust saab muuta poolte kokkuleppel. Pooled leppisid kokku, et tõhususe suurendamiseks on lubatud faksi või e-posti teel vahetada dokumente tellimuse kinnitamise ja spetsifikaadi kinnitamise kohta. Selle dokumendivahetuse meetodi abil tunnistatakse need kehtivaks ja õiguslikult siduvaks.

Töövõtja on kohustatud andma Tellijale tingimused kõigi tööde teostamise õigeaegseks ja õigeks vastuvõtmiseks kehtestatud reeglid toodete veodokumentide pakendamine, märgistamine, sildistamine, transportimine, registreerimine. Valmis tööde ja valmistoodete üleandmine ja vastuvõtmine vastavalt asjakohasele tellimusele edaspidi - "Lõpetatud töö vastuvõtmine" viiakse läbi 7 seitsme tööpäeva jooksul alates päevast, mil Tellija kinnitab Töövõtja töö kohta teate kättesaamist.

Toodete saatmine sõidukile laadimine Kliendile toimub töövõtja jõudude ja vahenditega ning tema kulul.

Isikuandmete kaitse eeskirjad

Tehtud tööde vastuvõtmine toimub tema enda poolt töövõtja laost järele tuleku alusel lepingu punktis 6. Töövõtja lao asukoht on toodud lisas nr 9 Töövõtja kaart. Valmistoodete ekspordi teostab klient ja tema arvel. Kui Tellijal ei ole võimalik teostada Lepingu punktis 6. Juhul, kui klient tarnib kliendi poolt tarnitavaid tooraineid, on töövõtja kohustatud edastama arve valmistoodete üleandmise kohta vormil nr MX - 18 kinnitatud Venemaa Rosstati Dekreediga nr 66 ja muude Venemaa Föderatsiooni õigusaktides ja lepingus sätestatud veodokumentidega.

Korduma kippuvad küsimused

Tehtud töö aktsepteerimine koguse ja sortimendi osas, samuti Tooted, mille vastuvõtmine toimub konteinerkohtades - kohtade arvu ja kvaliteedi osas nähtavate defektide osastehakse Kliendi poolt tehtud töö vastuvõtmise ajal. Lõpetatud tööde vastuvõtmine koguse järgi toimub vastavalt töövõtja poolt veodokumentides kindlaksmääratud kogusele, ilma ümberarvestuse ja ülekaaluta.

Tõnu Vainküla: vana kapiukse ja tooli renoveerimine (Kodusaade, 15.10.2011)

Kliendil on õigus teostatud töö aktsepteerimine läbi viia ilma selle kvaliteedi erikontrollita, kui Tooted on nõuetekohases mahutis ja pakendis ning neil pole nähtavaid defekte. Pärast tehtud tööde vastuvõtmise lõpetamist annab Töövõtja Tellijale kahepoolne töötulemuste vastuvõtmise akt edaspidi - vastuvõtmise seadus. Lõpetatud töö vastuvõtmise hetke kinnitab Kliendi vastav märge vastuvõtutunnistusel, mis näitab lõpetatud töö vastuvõtmise kuupäeva ja kellaaega. Alates aktsepteerimisseaduse allkirjastamisest läheb klient üle toodete omandiõiguse, samuti juhusliku surma või juhusliku kahjustumise riski.

Aktsepteerimise seaduse allkirjastamise hetkest alates loetakse töö tellija poolt vastuvõetuks nii koguse, sortimendi osas kui ka Tooted, mille vastuvõtmine toimub konteinerites, kohtade arvu ja kvaliteedi osas nähtavate defektide osas aktsepteerituks.

  • Valikute kauplemise Video mudel
  • Ümmarguse puidu töötlemise leping Töötlusleping maksma Töövõtjale tooraine materjalide töötlemise eest, hüvitama valmistoote saatmise ja transportimise kulud; 2.
  • Distsipliini kaubandusstrateegiad
  • Gemstone bot kaubanduse signaalid
  • Tootajate aktsiaoptsioonide maksustamise tagajarjed

Kliendil on õigus esitada Töövõtjale nõudeid seoses tehtud tööde defektidega kvaliteedi osas varjatud puudusedkui puudused avastab Klient kogu Toodete säilivusaja jooksul.

Kui klient leiab tehtud töös defekte, on klient kohustatud sellest tõsiasjast töövõtjat teavitama ja tema esindaja juuresolekul koostama akti, mis peaks näitama tuvastatud puuduste olemust.

Kui töövõtja esindaja ei ilmu 5 viie päeva jooksul alates töövõtjale teate saatmise päevast, vormistab tellija nimetatud akti iseseisvalt ja saadab töövõtjale eelkõige elektroonilise faksi teel. Töövõtja palvel on tellija kohustatud viimasele esitama originaali. Kui töövõtja ei esita vastuväiteid 7 seitsme päeva jooksul alates akti kättesaamise päevast, loetakse töövõtja toiminguks vastuvõetuks.

Koostatud aktil on kohtus täielik õiguslik jõud ja tõenduslik väärtus. Töövõtja on kohustatud iga tootepartii kohta õigesti vormistama veodokumendid. Mitme saadetise veodokumentide registreerimine ei ole lubatud.

Puidutootlemissusteem arisaladuste jaoks Kasutage voimalusi varude valimiseks

Iga kaubapartii veodokumentides määratud toodete kogus peab vastama tellimuses märgitud kogusele. Töövõtja on kohustatud üle andma kliendile teostatud töö vastuvõtmise ajal kõik toodete edasiseks müümiseks vajalikud dokumendid vastavalt kehtivatele Vene Föderatsiooni õigusaktidele. Töövõtja on kohustatud saatedokumentidesse täiendavalt märkima lepingu numbri ja kuupäeva, tellimuse numbri ja kuupäeva käibemaksu summa tuleb eraldada eraldi real.

Veodokumentide, tellimuse ja muude lepingus täpsustatud dokumentide puudumine on tehtud töö vastuvõtmisest keeldumise aluseks. Kui Klient ilmutab tehtud töö vastuvõtmise ajal lahknevust Kliendi poolt aktsepteeritud Toodete veodokumentides, on Kliendil õigus nõustuda tehtud töö Aktsepteerimisega. Sellisel juhul on Töövõtja kohustatud asendama veodokumendid 2 kahe kalendripäeva jooksul alates tehtud Puidutootlemissusteem arisaladuste jaoks vastuvõtmise päevast sobimatute dokumentidega.

Kui kliendi ja ostja vahel tekib lahkarvamusi avastatud tööde ja toodete defektide olemuse osas, on huvitatud poolel õigus oma kulul läbi viia asjakohane kaubaekspertiis. Läbiviidud ekspertiisi kulud kannab ekspertiisi algatanud pool koos järgneva täieliku hüvitamisega märgitud puudustes süüdi oleva isiku kulul.

Kliendi esindajal peab igal tööde vastuvõtmisel ja Kliendilt toodete tagastamisel olema isikutunnistus ja nõuetekohaselt vormistatud volikiri õiguse osalemiseks Toodete koguse, hinna ja kvaliteedi osas tehtud tööde vastuvõtmisel ja Kliendi nimel asjakohaste dokumentide allkirjastamisel.

Tehtud töö üleandmine ja toodete üleandmine kolmandatele isikutele ei ole lubatud. Pooled on Kauplemispoliitika susteem teinud, et tehtud tööde vastuvõtmisel ja Toodete tagastamisel osaleval Töövõtja töövõtja töötaja esindajal on igal juhul töövõtja nimel ülaltoodud volitused. Lõpetatud tööde vastuvõtmine toimub vastavalt töövõtja kohustuslikule paigutamisele valmistoodetele Euroopa standarditele vastavatel kaubaalustel kaubaalustel : pikkus - cm, laius - 80 cm, kõrgus - puutumata 14,5 cm koostisosad euroalused.

Puidutootlemissusteem arisaladuste jaoks Ulevaade kaubandussaladusest puudutavad susteemi

Euroalused peavad olema heas korras, ilma defektideta, mis takistavad nende kavandatud kasutamist. Kaubaalusele paigaldatud toodete kõrgus ei tohi ületada cm põranda tasemest, sealhulgas kaubaaluse kõrgus. Toodete ohutuse ja turvalisuse tagamiseks on töövõtja kohustatud pakkima kaubaalusele asetatud tooted igast küljest kaubaaluse kattuva venituskilega.

See pakend peab tagama toodete vähemalt 3 kolm järgnevat mahalaadimist laadimist ja tarnimist kolmandatele isikutele, kahjustamata selle kvaliteeti.

Language switcher

Toodete üleandmise korral euroalustel, mis ei vasta käesoleva lepingu nõuetele, samuti pakenditel ja etikettidel esineva ebatäpse kirjaliku teabe korral, on kliendil õigus keelduda Töövõtjalt trahvide eest toodete kättesaamisest või tooted võidakse aktsepteerida, kuid kui Kliendil tekivad selle tootepartii ladustamise ja töötlemise eest peab töövõtja need hüvitama.

Pooled tunnistavad, et kõigi intellektuaalsete õiguste, mis on seotud töö tulemustega tooted, kliendi poolt tarnitud toorainesealhulgas etikettidel, küljendustel, originaalplaanidel, eskiisidel, viitenäidistel, küljenditel ja muudel materjalidel ning digitaalsel meediumil, on pudeli individuaalne kuju, vorm ja selle kujundus joonis intellektuaalse tegevuse muude tulemuste ja nendega võrdsustatud individualiseerimisvahendite jaoks on täielikult Klient.

Lisaks sellele on käesolev leping lepinguosaliste vahelise dialoogi ja koostöö alus, et lihtsustada ja edendada käesoleva lepingu täielikku rakendamist ning tõhustada metsaõigusnormide täitmise järelevalvet ja metsahaldust. Selles sätestatakse menetlused ja nõuded, mille eesmärk on FLEGT-litsentside abil kontrollida ja sertifitseerida, et liitu veetud puittooted on toodetud õiguspäraselt. Lepinguosalised lepivad kokku, et nad võtavad kõik vajalikud meetmed FLEGT-litsentsimissüsteemi rakendamiseks. Honduras määrab litsentse väljastava asutuse ja saadab Euroopa Komisjonile selle kontaktandmed.

Juhul, kui töövõtja kasutab tooteid kliendi tarnitud tooraine sõltumatult väärkasutatult ja või ebaseaduslikult kolmandatele osapooltele volitamata klientsealhulgas etikette, küljendusi, originaalpaigutusi, visandeid, viiteproove, küljendusi, jooniseid, fotosid, muud materjali digitaalne meedia, pudeli kuju, vormi kujundus joonis ja selle kujundus joonismis on Tellija intellektuaalne omand, on Töövõtja kohustatud tasuma Tellijale trahvi kakssada tuhat rubla ja hüvitama täielikult Tellijale tekitatud kahjud.

Käesoleva lepingu alusel sõlmitud lepinguosalised kohustuvad käsitlema ja kasutama üksteisele avaldatud mis tahes teavet, mis on seotud lepingu ja selle täitmisega, konfidentsiaalsena ja kujutab endast ärisaladust ning kohustuvad mitte võimaldama kolmandatele isikutele sellist teavet.