Ilma tema taheteta pole midagi. Juhised selle kohta on 1. Kui mõni teist arvab, et ta on jumalakartlik ja ei piira tema keelt Jumala-kingad, vaid tegeleb oma südame oma kõrge tasemega, et tühjas jumalikkus IAC. Peterburi Petropavlovsky katedraalis maeti nad pidulikult. Siin tarkust ja osa Mystery looja.

Ülemaailmne saavutus. Strateegia ja analüüs Organisatsiooni profiil Aruande parameetrid Juhtimine, kohustused jakaasamine Juhtimisviis ja tulemusnäitajad 26Majandus 27Keskkond 29Sotsiaalvaldkond Kaubandus Sharekhan Valikud ja inimväärne töö 32Inimõigused 34Ühiskond 38Tootevastutus RGJätkusuutlikkuse alase aruandluse juhendEessõnaJätkusuutlik areng ja kohustuslik läbipaistvusJätkusuutliku arengu eesmärk on praeguste vajadusterahuldamine, ilma et sealjuures kahjustatakstulevaste põlvkondade võimalust rahuldadaoma vajadusi.

Praegusel enneolematu majanduskasvu ajastultundub selle eesmärgi saavutamine olevataga pigem püüdlus kui reaalsus. Majanduse üleilmastumisekäigus tekivad tänu kaubandusele,teadmiste levikule ja tehnoloogia kättesaadavuseleuued võimalused heaolu ja elukvaliteediloomiseks. Need võimalused ei ole aga ühasuurenevale inimpopulatsioonile alati kättesaadavadning nendega kaasneb oht keskkonnastabiilsusele. Statistikale, mis annab tunnistustpaljude inimeste elu paranemisest üle kogumaailma, on vastukaaluks hoiatav teave keskkonnaolukorra ning miljonite inimeste püsivavaesuse ja nälgimise kohta.

See vastuolu on üks Üks jätkusuutliku arengu olulisemaid probleemeon tõsiasi, et selleks on vaja uusi ja uuenduslikkevalikuid ja mõtteviise. Kui teadmisteja tehnoloogia areng aitab majandusarengulekaasa, võib see aidata lahendada ka meiesotsiaalsete suhete, keskkonna ja majandusejätkusuutlikkust ohustavaid riske ja ohte. Uuedteadmised ning innovatsioon tehnoloogias,juhtimises ja riikide poliitikas sunnivad organisatsioonemuutma viisi, kuidas nende tegevus,protsessid, tooted ja teenused mõjutavad planeetiMaa, sellel elavaid inimesi ja majandust.

Meie kollektiivset jätkusuutlikkust ohustavateriskide pakilisus ja suuremõõtmelisusning üha suurenevad valikuvõimalused teevadmajandus- keskkonna- ja sotsiaalvaldkonna läbipaistvusestolulise komponendi efektiivsetessuhetes sidusrühmadega, investeerimisotsustetegemisel ja muudes turusuhetes. Selle ootusetoetamiseks ning selge ja avatud teabe edastamiseksjätkusuutlikkuse kohta on vaja ülemaailmseltjagatavat kontseptsioonide raamistikku,ühtlustatud keelekasutust ja mõõdustikku.

GlobaalseAruandlusalgatuse GRI soov Korge toenaosusega kauplemise strateegiad Robert Miner CD täitasee vajadus, pakkudes jätkusuutlikkuse aruanneteleusaldusväärset ja usutavat raamistikku,mida saaksid kasutada igasuguse suurusegaorganisatsioonid kõigis valdkondades ja igasasukohas.

Läbipaistvus organisatsiooni tegevuses jätkusuutlikkusealal pakub huvi paljudele sidusrühmadele,sh ettevõtetele, töötajatele, vabaühendustele,investoritele, majandusaruannetekoostajatele jt.

Seetõttu on GRI lootnud konsensuseleidmisele suunatud nõupidamistel kõigistneist sidusrühmadest pärit ekspertide võrgustikukoostööle. Selliste nõupidamiste ja praktilisetegevuse käigus on aruandlusraamistik alatesGRI asutamisest Paljude sidusrühmade kaasamine õppeprotsession andnud aruandlusraamistikulelaiapõhjalise usalduse paljudes sidusrühmades.

OurCommon Future. Oxford: Oxford University Press,lk Jätkusuutlikkuse Korge toenaosusega kauplemise strateegiad Robert Miner CD on laia tähendusväljagatermin, see on sünonüüm teistele majandusliku,keskkonnaalase ja sotsiaalse mõjuaruandluse kirjeldamiseks kasutatavatele terminitele nt tulemuste kolmikmõõde, ettevõtteühiskondliku vastutuse aruandlus jne.

Jätkusuutlikkuse aruandes tuleb esitada tasakaalustatudja mõistlikul Kaubandus Bitquoins Dummies aruandva organisatsioonitulemused jätkusuutlikkuse vallas,kirjeldada tuleb nii positiivseid kui ka negatiivseidaspekte.

GRI aruandlusraamistikul põhinevatesjätkusuutlikkuse aruannetes avaldatakse aruandlusperioodisaavutused ja tulemused organisatsioonivõetud kohustuste, strateegia jajuhtimise kontekstis.

Aruandeid võib kasutadamuuhulgas järgmistel eesmärkidel:võrdlusaluste loomine jaegevuse hindaminejätkusuutlikkuse valdkonnas võttesaluseks seadused, normid, eeskirjad, tulemusstandardidja vabatahtlikud algatused;andmete esitamine selle kohta, kuidasorganisatsioon mõjutab jätkusuutliku arengugaseotud ootusi ja kuidas need ootusedmõjutavad organisatsiooni ningGRI aruandlusraamistiku suunitlusKõik GRI aruandlusraamistiku dokumendidon välja töötatud protsessis, mille käigus püütakseleida konsensus dialoogis ärivaldkonna,investorite, töötajate, kodanikuühiskonna,majandusaruandluse koostajate, teadlaste jateistega.

Kõiki aruandlusraamistiku dokumentehinnatakse ja parandatakse pidevalt. GRI aruandlusraamistiku eesmärk on ollaüldiselt heakskiidetud aruandlusraamistiktegevuse kajastamiseks organisatsiooni majandus-,keskkonna- ja sotsiaalvaldkonnas.

See onmõeldud igasuguse suurusega ning kõikidestvaldkondadest ja igast asukohast pärit organisatsioonidele. Selles võetakse arvesse praktilisiaspekte, millega eri organisatsioonid kokkupuutuvad, alates väikeettevõtetest kuni suurteja geograafiliselt hajutatud organisatsioonideni. GRI aruandlusraamistik sisaldab üldist ja valdkonnaspetsiifilistosa, milles sidusrühmad ülekogu maailma on laiapõhjaliselt kokku leppinudning mis on üldiselt kohaldatav aruande koostamiseksorganisatsiooni jätkusuutlikkusalasetegevuse kohta.

Jätkusuutlikkuse aruande koostamise juhendkoosneb aruande sisu kindlaksmääramiseja aruandes esitatava teabe kvaliteedi kindlustamisepõhimõtetest. See sisaldab ka standardseidavaldatavaid andmeid, mis koosnevadtulemusnäitajatest ja muudest avaldatavatestandmetest, samuti juhistest kindlate tehnilisteküsimuste kohta aruandes. Põhimõtted ja juhisedKuidas aruannet koostadaandmedAruandlusraamistikStandardsed avaldatavadProtokollidValdkondlikud lisadMida aruandes kajastadaJoonis 1: GRI aruandlusraamistik5 RGJätkusuutlikkuse alase aruandluse juhendNäitajate protokollid on olemas kõigi juhendissisalduvate tulemusnäitajate kohta.

Protokollideson määratlused, koostamisjuhised jamuu teave, mis aitab aruannete koostajaid FXAll alustab kauplemist elektrooniliste vahenditega tulemusnäitajate ühtse tõlgendamise.

Juhendikasutajad peavad kasutama ka näitajateprotokolle. Valdkondlikud lisad täiendavad juhendittõlgenduste ja juhistega selle kohta, kuidas juhenditkonkreetses valdkonnas kohaldada, ningsisaldavad sektorispetsiifilisi tulemusnäitajaid. Kohalduvaid valdkondlikke lisasid tuleb kasutadajuhendi täiendustena, mitte juhendi asemel. Tehnilised protokollid on loodud selleks,et anda aruandlusega seotud küsimustesjuhiseid, näiteks aruande piiride seadmine.

Need on mõeldud kasutamiseks koos juhendi javaldkondlike lisadega ning hõlmavad küsimusi,millega puutub aruande koostamise käigus kokkuenamik organisatsioone. Kõik need elemendidon võrdse kaalu ja tähtsusega. Aruandluspõhimõtted jaaruandlusjuhisedEsimeses osas kirjeldatakse aruandlusprotsessikolme põhielementi.

Kumbh Mela is one such, internationally famous religious mass gathering. It creates the substantial challenge of creating a temporary city in which millions of people can stay for a defined period of time. The arrangements need to allow this very large number of people to reside with proper human waste disposal, medical services, adequate supplies of food and clean water, transportation etc. We report a case study of Maha Kumbh, which focuses on the management and planning that went into the preparation of Kumbh Mela and understanding its water, sanitation and hygiene conditions.

Selleks, et aidatakindlaks määrata, millest aruandes rääkida,käsitletakse selles jaotises olulisuse, sidusrühmadekaasatuse, jätkusuutlikkuse kontekstija täielikkuse aruandluspõhimõtteid, samutiiga põhimõtte lühikest hindamiskriteeriumidekogumit. Nende põhimõtete kohaldamine koosstandardsete avaldatavate andmetega määrabaruandes käsitletavad teemad ja näitajad. Sellele järgnevad tasakaalustatuse, võrreldavuse,täpsuse, õigeaegsuse, usaldusväärsuseja selguse põhimõtted ning hindamised, midasaab kasutada aruandes esitatava teabe piisavakvaliteedi saavutamiseks.

See jaotis lõpeb juhistegaaruandeid koostavatele organisatsioonideleselle kohta,kuidas määratleda aruandesesitatavate andmete ulatust nimetatakse ka aruande piirideks. Standardsed avaldatavad andmedTeine osa sisaldab standardseid avaldatavaidandmeid, mida jätkusuutlikkuse aruanne peakssisaldama. Teave, mis on asjakohane ja olulineenamiku organisatsioonide puhul ning pakubhuvi enamikule sidusrühmadest, määratletaksejuhendis kolme liiki standardandmetena:Strateegia ja profiil.

Andmed, mis määravadüldise konteksti organisatsioonitegevuse mõistmiseks, näiteks ettevõttestrateegia, profiil ja juhtimine. Andmed, mis hõlmavadseda, kuidas organisatsioon asjakohasteteemadega tegeleb, ning on kontekstikstegevuse mõistmisel konkreetses valdkonnas.

Jätkusuutlikkuse aruandluse juhend

Näitajad, mis hõlmavadvõrreldavaid andmeid organisatsioonitegevuse kohta majandus- keskkonna- jasotsiaalvaldkonnas. Juhendi kasutamineAlustamineKõiki organisatsioone era- ja avaliku sektoriorganisatsioonid ja mittetulundusühingud kutsutakse üles koostama aruandeid vastavaltjuhendile, sõltumata nende suurusest, tegevusvaldkonnastja asukohast. Aruannet saab koostadaeri vormis: veebis või trükituna, iseseisvadokumendina või aasta- ja majandusaruanneteraames.

Esimese sammuna tuleb kindlaks määrataaruande sisu. Juhised selle kohta on 1. Mõned organisatsioonid võivad aruannetkoostades lähtuda kohe tervest GRI aruandlusraamistikust,teised alustavad kõige jõukohasemateja praktilisemate teemadega ning lisavadteisi aja jooksul. Kõik aruandvad organisatsioonidpeavad kirjeldama oma aruande ulatustning soovitavalt ka seda, kuidas Korge toenaosusega kauplemise strateegiad Robert Miner CD aruannetedaspidi laiendada kavatsevad.

Selle süsteemieesmärk on:anda aruande lugejatele selgus sellekohta, millises ulatuses GRI juhendit ja teisiaruandlusraamistiku elemente aruandekoostamisel on kohaldatud;anda aruande koostajatele perspektiivvõi suund GRI aruandlusraamistiku kohaldamisejärkjärguliseks laiendamiseks ajajooksul.

Kohaldamistasandi määramine annab selgeülevaate selle kohta, milliseid GRI aruandlusraamistikuelemente aruande koostamisel onkohaldatud. Selleks, et täita kõigi vajadusi algajatestkogenud aruandjateni, on süsteemis kolmtasandit. Neid nimetatakse Korge toenaosusega kauplemise strateegiad Robert Miner CD, B- ja A-tasandiks. Igal tasandil kirjeldatavad kriteeriumid tähendavadGRI aruandlusraamistiku ulatuslikumatkohaldamist või kaetust.

Lisateavet kohaldamistasandite ja täielikekriteeriumide kohta lugege GRI kohaldamistasanditeteabelisast, mis on kaasas selle dokumendivahelehena ja kättesaadav veebiaadressilwww. Aruande väärtuse suurendamineJätkusuutlikkuse aruandlus on elav protsessja vahend, mis ei alga ega lõpe aruande trükkimisevõi veebis avaldamisega. Aruanne peabsobima organisatsiooni strateegiate väljatöötamise,tegevuskavade elluviimise ja tulemustehindamise laiemasse protsessi.

Aruanne võimaldaborganisatsiooni tulemusi laias laastushinnata ning võib toetada nende pidevat paranemistaja jooksul. See on ka vahend, millegakaasatakse sidusrühmi ja antakse kasulik panusorganisatsiooni protsessidesse. Aruandlusjuhendis kirjeldatakse võimalikketegevusi ja valikuid, mida aruandev organisatsioonvõib kasutada aruande sisu määramiseks,ning aitab üldiselt GRI aruandlusraamistikkutõlgendada ning selle kasutamist hallata. Juhiseidantakse nii aruande sisu määramiseks kuika aruande piiride seadmiseks.

Aruandluspõhimõtetes kirjeldatakse tulemusi,mida aruanne peaks saavutama, ning antaksejuhiseid otsuste tegemiseks aruande koostamisekäigus, näiteks milliseid teemasid ja näitajaidaruandesse valida ja kuidas neist aru anda. Kõik põhimõtted koosnevad määratlusest,selgitusest ja hindamiskriteeriumidest, millealusel aruandev organisatsioon saab põhimõtetekasutamist hinnata. Hindamiskriteeriumekasutatakse enesediagnostika jaoks, kuid nendealusel ei tule aruannet koostada.

Hindamiskriteeriumevõib aga kasutada selleks, et selgitadapõhimõtete kohaldamisel tehtud otsuseid. Põhimõtete üldine eesmärk on aidata saavutadaläbipaistvust, mis on jätkusuutlikkusearuandluse kõigi aspektide aluseks olev väärtusja eesmärk. Läbipaistvust võib määratleda kuiteabe täielikku avaldamist teemade ja näitajatekohta, mis on vajalikud mõju kajastamiseksning võimaldavad sidusrühmadel teha otsuseid,ning kui protsesse, protseduure ja eeldusi,mida andmete avaldamisel on kasutatud.

Põhimõttedise on jagatud kahte rühma:põhimõtted nende teemade ja näitajatemääramiseks, mille kohta organisatsioonaru annab;põhimõtted aruandes esitatava teabekvaliteedi ja asjakohase esitamise tagamiseks.

Põhimõtted on selliselt rühmitatud aitamaksselgitada nende ülesannet ja funktsiooni, kuidseda ei tuleks vaadelda nende kasutamise rangepiiranguna. Iga põhimõte võib toetada mitutotsust ning olla kasulik ka selliste küsimustekaalumisel, mis jäävad väljapoole aruande sisumääramist ja aruandes esitatava teabe kvaliteeditagamist. Otsusetegemisel tuleks kaaluda nii organisatsioonieesmärki ja kogemust kui ka organisatsioonisidusrühmade mõistlikke ootusi ja huve.

Mõlemadon olulised aspektid, mida aruande sisumääratlemisel arvestada.

Juhised aruande sisu kindlaksmääramiseksGRI aruandlusraamistiku kasutamisel jätkusuutlikkusearuannete koostamiseks on määravjärgmine lähenemisviis. Tehke kindlaks asjakohased ja aruandessesobivad näitajad, tehes läbi korduvaprotsessi, kus kasutatakse olulisuse, sidusrühmadekaasatuse, jätkusuutlikkuse kontekstija aruande piiride seadmise juhendipõhimõtteid.

Teemade kindlaksmääramisel võtke kõiginäitajate puhul arvesse aspekti asjakohasust,mis on määratletud GRI juhendis jakohalduvates valdkondlikes lisades. Samutivõtke arvesse muid teemasid, mis võivadolla aruande puhul asjakohased. Kasutage nii asjakohaste teemade kui katuvastatud näitajate puhul iga põhimõttejuures loetletud hindamiskriteeriume, milleabil saab kindlaks määrata olulised teemadja näitajad, mida aruandes kajastada 3.

Kasutage põhimõtteid valitud teemadetähtsusjärjekorda panemiseks ja esiletõstetavateteemade kindlaks määramiseks. Põhimõtted ja juhisedAruande sisumääramisepõhimõttedSISENDAruandluse võimalusedOlulisuse hindamiseks kasutatavad meetodid japrotsessid:peavad iga organisatsiooni puhul erinema,ning organisatsioon võib need ise kindlaksmäärata;alati tuleb arvestada GRI aruandluspõhimõtetesolevaid juhiseid ja hindamiskriteeriume;meetodid ja protsessid tuleb avalikuksteha.

Selle meetodi kasutamineTuleb eristada põhi- ja lisanäitajaid.

Kõiknäitajad on välja töötatud koostöös GRIsidusrühmadega, ning oluliseks liigitatudnäitajad on üldiselt kohaldatavad näitajad,mis on eeldatavasti olulised enamiku organisatsioonidejaoks. Organisatsioon peabneid aruandes kajastama, välja arvatudjuhul, kui need osutuvad aruandluspõhimõtetejärgi ebaoluliseks.

Ka lisanäitajadvõivad osutuda oluliseks. Valdkondlike lisade lõplikes versioonideskirjeldatavad näitajad on põhinäitajadning neid tuleks kohaldada samamoodinagu juhendis olevaid põhinäitajaid. Kogu muu aruandes sisalduv teave ntettevõttespetsiifilised näitajad peaks lähtumasamadest aruandluspõhimõtetestning olema tehniliselt sama põhjalik kuiGRI standardsed avaldatavad andmed.

Veenduge, et aruandes esitatav teave jaaruande piirid on asjakohased, kohaldadestäielikkuse põhimõtet. Aruande sisu kindlaksmääramise põhimõtted3 GRI organisatsiooniprofiilis avaldatavad andmed kohalduvadkõigile aruandvatele organisatsioonidele.

§ 172. Keiser Nicholas II Aleksandrovitš (1894-1917)

Hindamiskriteeriumekasutatakse enesediagnostikajaoks, kuid nende alusel ei tule aruannet koostada. Põhimõtteid tuleks kasutada koos juhistegasisu kindlaksmääramise kohta. Aruandes sisalduv teave peab hõlmamateemasid ja näitajaid, miskajastavad organisatsiooni olulist majanduslikku,keskkonna- ja sotsiaalset mõju;mõjutaksid olulisel määral sidusrühmadehinnanguid ja otsuseid.