Otsuse adekvaatsuse kohta saab aga edukalt saavutada ainult siis, kui luureandmete kogumise lähenemisviisid vaadatakse läbi ja jälgimisreformile pühendutakse tõeliselt. Nende seas ka WTO liikmed ja G riigid ehk riigid, kes peaksid olema eeskujuks nii sõnades kui ka tegudes. Niisiis kutsuski Nõukogu tänasel kohtumisel Komisjoni üles põhjalikult kaaluma kõiki järeldustes toodud digiettevõtete maksustamise variante, sealhulgas ka EL-i siseseid ajutisi meetmeid. Seega Eesti osaleb komisjoni esindatava Euroopa Liidu kaubanduspoliitika kujundamisel ja rakendamisel. Euroopa Liidu Komisjon ennustab Eestile

Kavandatav kaubandusleping lihtsustab Euroopa ettevõtetel Jaapanisse eksportimist, strateegiline partnerlus aitab aga tõhustada koostööd suurte ühiste probleemide, näiteks julgeoleku- ja keskkonnaprobleemide lahendamiseks. Euroopa Parlamendi detsembrikuisel täiskogu istungil toimus mõlema lepingu üle hääletus. Lepingud jõustuvad peale seda, kui ka nõukogu on need kinnitanud.

ELi kaubanduse signaalid

Kaubandus ELi ettevõtjad ekspordivad Jaapanisse aastas rohkem kui 58 miljardi euro väärtuses kaupu ja 28 miljardi euro väärtuses teenuseid. Kaubandusleping aitab eksporti veelgi suurendada, kuna senised kaubandustõkked kõrvaldatakse. Prognoosi kohaselt säästavad ELi eksportijad tänu tollimaksude kaotamisele umbes miljard eurot aastas. Lisaks tunnustab Jaapan rohkem kui Euroopa konkreetsetest piirkondadest pärit põllumajandustoote eristaatust tegemist on geograafilist tähist kandvate toodetega.

ELi kaubanduse signaalid

Võetakse ka meetmeid mittetariifsete tõkete vähendamiseks. Sealjuures tuginetakse näiteks rahvusvahelistele normidele, mitte Jaapani erinõuetele.

ELi kaubanduse signaalid

Leping avab Euroopa Liidule võimalusi ka kogu Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas, eriti pärast USA lahtiütlemist Vaikse ookeani ülese partnerluse piirkondlikust vabakaubanduslepingust, ning aitab selles maailma piirkonnas levitada ELi väärtusi ja kõrgeid standardeid.

Peale selle võib leping tõhustada mitmepoolsete küsimuste koordineerimist Jaapaniga ja aidata kujundada ELi kaubanduse signaalid reegleid kooskõlas meie kõrgete standardite ja ühiste väärtustega inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi vallas.

See partnerlus on vastus praegustele ülemaailmsetele probleemidele, mis ületavad riigipiire, ja kinnitab ka meie kindlat seotust rahvusvahelise reeglitepõhise korraga.

ELi kaubanduse signaalid

Leping järgib ka ELi kõrgeid keskkonnakaitse, tarbijakaitse, toiduohutuse ja töötajate õiguste kaitse norme ning kaitseb avalikke teenuseid ja reguleerimisõigust. Kõrged standardid ja valmisolek tegeleda praeguste ülemaailmsete probleemidega peaksid olema tulevaste koostöölepingute aluseks.

Kavandatav kaubandusleping lihtsustab Euroopa ettevõtetel Jaapanisse eksportimist, strateegiline partnerlus aitab aga tõhustada koostööd suurte ühiste probleemide, näiteks julgeoleku- ja keskkonnaprobleemide lahendamiseks. Euroopa Parlamendi detsembrikuisel täiskogu istungil toimus mõlema lepingu üle hääletus.