Tootjad ettevõtted, kes järgivad seadusi "õiglase kaubanduse" märgis oma tooteid ühe märgiga. Teiselt poolt peaks seoses investorite kaitsega, eelkõige aga seoses investoritele teabe andmise ja neilt teabe küsimisega arvesse võtma ka seda, kas kliendi või potentsiaalse kliendi kujul on tegemist kutselise kliendi või jaekliendiga. Renard, M. Eelkõige peaksid ühingud jaotamispoliitikas selgelt sätestama jaotamissoovituste väljatöötamise protsessi.

Eelkõige peaksid ranged menetlused olema ette nähtud seoses selliste valdkondadega nagu vastavuskontroll, riskijuhtimine, kaebuste lahendamine, isiklikud tehingud, tegevuse edasiandmine ning huvide konfliktide kindlakstegemine, haldamine ja avalikustamine. See on vajalik, et tagada investeerimisühingutele võrdne ja võrdsetel tingimustel juurdepääs kõigile liidu turgudele ning kaotada tegevusloa andmise menetlusega seonduvad takistused piiriüleselt tegevuselt investeerimisteenuste valdkonnas.

Need peaksid olema välja töötatud ühetaoliselt kohaldatava investorite kõrge kaitse tagamiseks, mille jaoks tuleks kehtestada investeerimisühingu ja tema kliendi vahelist suhet reguleerivad selged normid ja nõuded.

Teiselt poolt peaks seoses investorite kaitsega, eelkõige aga seoses investoritele teabe andmise ja neilt teabe küsimisega arvesse võtma ka seda, kas kliendi või potentsiaalse kliendi kujul on tegemist kutselise kliendi või jaekliendiga. Regulatiivset korda tuleks kohandada vastavalt sellele mitmekesisusele, kehtestades samal ajal teatavad põhilised regulatiivsed nõuded, mis on asjakohased kõikide ühingute puhul. Reguleeritud üksused peaksid suutma täita oma kõrgetasemelisi kohustusi ning töötama välja ja võtma vastu meetmed, mis sobivad konkreetselt nende äritegevuse laadi ja asjaoludega kõige paremini.

Erandit tuleks kohaldada üksnes siis, kui investeerimisteenusel on loomupärane seos kutsetegevuse põhivaldkonnaga ja tegu on selle valdkonna allteenusega. Need riskid peaksid hõlmama riske, mis on seotud ühingu ja teenuseosutaja vahelise suhtega, ja võimalikke riske, mis esinevad juhtudel, kui mitmete investeerimisühingute või muude reguleeritud üksuste edasi antud funktsioonid on koondunud piiratud arvu teenuseosutajate kätte.

Tingimused, mille kohaselt vastavuskontrollifunktsiooni täitvad isikud ei tohiks tegeleda funktsioonidega, mille üle nad järelevalvet teevad, ja mille kohaselt ei tohi olla tõenäoline, et selliste isikute töötasu määramise meetod võiks ohustada nende objektiivsust, ei pruugi väikeste investeerimisühingute puhul olla proportsionaalsed.

Maailma Fair Trade Day. Õiglane kaubandus Venemaal Üldiselt on selle puhkuse peamised initsiaatorid õiglase kaubanduse avaliku liikumise, mis toetab õiglasi standardeid rahvusvahelise kaubanduse kõige aspektide reguleerimiseks. Veelgi enam, nad on sihipäraselt vastu nende üldtunnustatud, arvestades neid ebaõiglaseks. Liikumise olemus Kui lihtsustate olukorda võimalikult palju, saadakse järgmine pilt.

Samas oleksid need suuremate ühingute puhul ebaproportsionaalsed üksnes erakorralistel asjaoludel. Klientide või potentsiaalsete klientide kaebusi tuleks lahendada tulemuslikult ja sõltumatult kaebuste lahendamise funktsiooni kaudu. Kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega võiks seda funktsiooni täita vastavuskontrollifunktsioon.

Müügitöötajate üle järelevalvet tegevad isikud, näiteks otsesed juhid, kes võivad olla motiveeritud müügitöötajaid survestama, või finantsanalüütikud, kelle kirjutisi võivad müügitöötajad kasutada, et panna kliente investeerimisotsuseid tegema, või kaebuste lahendamisel või toodete väljatöötamisel ja arendamisel osalevad töötajad peaksid samuti olema tasustamiseeskirjade kohaldamis­ alasse kuuluvate asjaomaste isikute hulgas.

Asjaomased isikud peaksid hõlmama ka seotud vahendajaid.

Liikumise olemus

Seotud vahendajate tasustamise määramisel peaksid ühingud arvesse võtma seotud vahendajate eristaatust ning riiklikku eripära. Samas tuleks ühingute tasustamispõhimõtetes ja -tavades sellistel juhtudel siiski määrata kindlaks asjakohased kriteeriumid, mida kasutatakse asjaomaste isikute tulemuste hindamisel, sealhulgas kvalitatiivsed kriteeriumid, mis julgustavad asjaomaseid isikuid tegutsema kliendi parimates huvides.

ELi heitkogustega kauplemise susteemi kunnis ja kauplemissusteem Binaarsete valikute tabel

Ka ei tohiks kõnealuseid kohustusi kohaldada selliste juhiste lõppemise või tühistamise suhtes, tingimusel et ühtegi finantsinstrumenti, mis on eelnevalt kõnealuste juhiste kohaselt omandatud, ei võõrandata lõppemise või tühistamisega samaaegselt. Kõnealuseid kohustusi peaks aga seoses isikliku tehinguga või sama isiku nimel tehtavate järjestikuste isiklike tehingute alustamisega kohaldama, kui selliseid juhiseid muudetakse või kui antakse uued juhised.

Investeerimis­ ühingutel peaks olema lubatud selliseid funktsioone edasi anda, kui ühingu sõlmitud tegevuse edasiandmise lepingud vastavad teatavatele tingimustele. Huvide konflikti ei esine, kui ühing võib teenida tulu, aga sellega ei kaasne kliendi jaoks mingit võimalikku kahju, ega ka siis, kui üks klient, kelle ees ühingul on kohustused, võib teenida tulu või vältida kahju, kui sellega ei kaasne võimalikku kahju ka teise sellise kliendi jaoks.

See, mis liiki kliendile kas jaeklient või kutseline klient või võrdne vastaspool teenust osutatakse, ei tohiks sellisel juhul tähtsust omada. Eelkõige on asjakohane pöörata erilist tähelepanu juhtudele, mil ühing või ühingu kontrollimisega otseselt või kaudselt seotud isik tegeleb mitme nimetatud tegevusega.

Liigne tuginemine avalikustamisele, ilma et võetaks piisavalt arvesse, kuidas konflikte asjakohaselt ära hoida või hallata, ei tohiks olla lubatud. Eelkõige peaksid nendele sätetele vastama tasud, mida investeerimisühingud saavad investoritest klientidele emiteeritud finantsinstrumentide pakkumise eest, ning selliseid tegevusi nagu laddering ja spinning tuleks käsitada kuritarvitustena.

Kõnealused meetmed ja kord peaksid tagama finantsanalüütikute piisaval tasemel sõltumatuse selliste isikute huvidest, kelle kohustusi või ärihuvisid võib mõistlikult pidada konfliktis olevaks nende isikute huvidega, kellele investeerimisanalüüs levitatakse.

Kehtivate soovitustena peaks käsitama selliseid investeerimisa­ nalüüsis esitatud soovitusi, mida ei ole tühistatud ja mille kehtivusaeg ei ole lõppenud. Kolmanda isiku koostatud investeerimisanalüüside olulise muutmise suhtes peaks kohaldama samu nõudeid kui investeerimisanalüüside koostamise suhtes. Kõnealune tegevus osalemist investeerimis­ pangandustegevustes, nagu ettevõtterahandus ja väärtpaberite emissiooni tagamine, osalemist uute ettevõtete tutvustamises või finantsinstrumentide uute emissioonide reklaamimises või muul viisil ELi heitkogustega kauplemise susteemi kunnis ja kauplemissusteem turundus­ tegevuse ettevalmistamisega seotud olemist.

Eelkõige peaksid sellised nõuded tagama, et väärtpaberite emissiooni tagamise ja pakkumise protsessi juhitakse viisil, mis arvestab eri osaliste huve. Investeerimisühingud peaksid tagama, et nende enda või nende teiste klientide huvid ei mõjutaks lubamatult emitendist kliendile osutatud teenuste kvaliteeti.

Seda korda tuleks sellele kliendile selgitada, esitades muu asjakohase teabe pakkumisprotsessi kohta enne, kui äriühing otsustab teenuseid pakkuma hakata.

ELi heitkogustega kauplemise susteemi kunnis ja kauplemissusteem Kust ma saan kaubanduse voimalusi UK

Ühingul peaksid kehtima tõhusad organisatsioonilised nõuded, mis tagavad, et väärtpaberite pakkumise protsessi osana tehtud jaotamised ei too kaasa seda, et ühingu huvid seatakse emitendist kliendi huvidest kõrgemale või et ühe investorist kliendi huve eelistatakse teise investorist kliendi huvidele. Eelkõige peaksid ühingud jaotamispoliitikas selgelt sätestama jaotamissoovituste väljatöötamise protsessi.

Maailma Fair Trade Day. Õiglane kaubandus Venemaal

See on ratsionaalne, kuid ei vasta tsiviil- ja sotsiaalsete teadmiste ühiskonna huvidele. Igal juhul on parem teada, et iga täiendav dollar kulutatakse toote ostmisest "õiglase kaubanduse" kaubamärgi all, mis on kasulik ühiskonnale kui kahtlane konsooli "Eco" üle maksmata jätmine, mis ei tähenda, et toode on tegelikult keskkonnasõbralik. Kuid meie riigi ees ei tule see suundumus varsti tagasi. Kuigi aus olla, oleks see meile areneva majandusena, oleks see tõesti kasumlik. See aitaks konkureerida eurooplastega oma turgudel.

Ja siin on kõike siin on ainult värvikam, järjepidevam ja konkreetsem näited ning räägivad mitmetest konverentsidest ja sündmustest, mida juhivad õiglase kauplemise korraldamine. Me usume ka, et olete huvitatud õppima, kuidas maailma majandusteadlased lähitulevikus teevad. Tõe öelda, need prognoosid ei ole liiga julgustav. Aus kaup Aus kaup ENG.

Aus kaup. Eelkõige pöörab see liikumine erilist tähelepanu arengumaade kaupade ekspordile. Sagedane teema, kui arutame õiglase kaubanduse kriitikat olemasoleva rahvusvahelise kaubanduse korralduse kui "ebaõiglasena".

Õiglase kaubanduspõhimõtete kaitsjad väidavad, et kaupade hinnakõikumised ei taga elamiskohtade miinimumini paljudele arengumaade tootjale, sundides neid laene võtma äärmiselt ebasoodsate tingimustega.

ELi heitkogustega kauplemise susteemi kunnis ja kauplemissusteem Vahendajate minimaalne panus

Arvatakse ka õiglase kaubanduse toetajaid, et turuhinnad ei kajasta tegelikke tootmiskulusid, mis peaksid hõlmama kulude keskkonnaalaseid ja sotsiaalseid komponente. Õiglane kaubanduse eesmärk on lahendada nende probleemide lahendamine alternatiivse kaubandussüsteemi loomise kaudu, mis aitavad kaasa majandusarengule kaasa ja pakub parimaid kaubandustingimusi tootjate ja töötajate jaoks arengumaades.

ELi heitkogustega kauplemise susteemi kunnis ja kauplemissusteem Tagasilukkamine Kuunla PIN-baari kauplemise strateegia

Õiglane kaubandus on sageli asendatud alternatiivina või vabakaubanduse asendamiseks. Teiseks laupäeval võib olla õiglase kaubanduse rahvusvaheline päev. Sellel päeval toimub paljudes Euroopa riikides ja Põhja-Ameerikas erinevad aktsiad ja sündmused, mille eesmärk on pöörata tähelepanu sotsiaalsele liikumisele ja rääkida oma eesmärkidest.

Ajalugu Õiglase kaubanduse äritegevuse kaubandusliku kasutamise esimesed katsed Põhjapoolkerade turgudel tehti Kümme tuhat küla. Kõik tooted olid peaaegu eranditult käsitsi valmistatud Džuudi toodete enne tikandid risti ja müüakse peamiselt kirikutes ja messidel. Kaubad ise teostasid sageli ainult annetuse kinnitamise sümboolset funktsiooni. Solidaarsus Õiglase kaubanduse kaubad Õiglase kaubanduse liikumine kaasaegses vormis moodustati Sellel ajavahemikul tajuti õiglast kaubandust tihti poliitilise vastuseisuna neo-imperialismile: riikidevaheliste ettevõtete radikaalsete üliõpilaste liikumiste etendused hakkasid kriitilised hääled ilmusid, väites, et root traditsioonilised ärimudelid on julmad.

Sellisel ajal relvastatud moto - "kaubandus, mitte abi" "kaubandus ei toeta" - WorldsoShop - avati Hollandis.

Ja mis sellest?

Algatuse taotles eesmärki tuua õiglase kaubanduse põhimõtted jaemüügi sektoris müüa peaaegu eranditult ainult need tooted, mis olid toodetud tingimustes õiglase kaubanduse arengumaades. Esimene kauplus töötas vabatahtliku põhimõttega, kuid oli nii edukas, et paljudes Lääne-Euroopa riikides ei olnud kümneid selliseid kauplusi. Tuhanded vabatahtlikud müüsid paljudes Angola ja Nicaragua kohvi worldsoshop. Alternatiivsete kaubanduse liikumine õitses, isegi kui mitte müügimahu mõttes, kuid asjaolu, et kümneid ATO avati Atlandi ookeani mõlemal poolel, paljud worldsoshop.

ELi heitkogustega kauplemise susteemi kunnis ja kauplemissusteem Xontro Trading System

Oli palju hästi organiseeritud aktsiate ja kampaaniate kasutamise vastu, toetades õigust omada võrdset juurdepääsu maailmaturul ja ostjatele. Käsitöö tootmine, mitte põllumajandustoodete vastu Laenude vähenemine käsitöötooteid tehtud toetajate õiglase kaubanduse ümber oma ärimudelit ja eesmärke. Lisaks toetajad õiglase kaubanduse sel perioodil üha mures mõju langevad hinnad põllumajandustoodete vaesed tootjad. Paljud otsustasid, et see on selle probleemi lahendamiseks liikumise kohustus ja otsige uuenduslikud meetodid Selle tööstuse läheneva kriisi vastamiseks.

Järgnevatel aastatel mängisid põllumajandustooted paljude atodi kasvu olulist rolli: edukas turul, nad nõudsid tootjate taastuvaid sissetulekuallikaid ja teenisid suurepärase lisana käsitöötooteid ATO-le. Esimene põllumajandustoodete õiglase kaubanduse tee ja kohv järgnes varsti kuivatatud puuviljad, kakao, suhkur, puuviljamahlad, riis, vürtsid ja pähklid.

Kui Rock Up algatused märgistamise Müügi õiglase kaubanduse kauba on tõesti suurenenud ainult siis, kui esimene algatus sertifitseerimise see toode ilmus.

Welcome to Scribd!

Kuigi õiglane kaubandus ja toetatud kasvav müügimaht, müük toimus suhteliselt väike kauplustes - worldsoshop. Mõned arvasid, et need kauplused olid kaasaegsete arenenud ühiskondade elustiilil välja lülitatud.

Ebamugavused on see, et ühe või kahe tüübi tooted peavad minema eraldi poe juurde, see oli liiga suur isegi kõige lojaalsete ostjate jaoks.

Selleks et tagada sidusus ning anda isikutele, kelle suhtes neid kohustusi kohaldatakse, ja investoritele põhjalik ülevaade sätetest ja terviklik juurdepääs neile, on soovitav eespool nimetatud eeskirjadega seotud delegeeritud õigusaktid sellesse määrusesse koondada. Selleks et tagada, et selle erandi kohaldamisala on piiratud, et ära hoida lünkasid, peavad need lepingud nõudma nii ostjalt kui ka müüjalt proportsionaalse korra kehtestamist, et teha või saada aluseks oleva kauba tarneid lepingu lõppemisel. Selleks et ära hoida lünkasid põhivõrguettevõtjaga elektri ja gaasi valdkonnas sõlmitud tasakaalustamislepingute korral, tuleks selliseid lepinguid käsitada 1 ELT L

Ainus viis müügi võimaluste suurendamiseks oli pakkuda õiglaste kaubanduse tooteid, kus ostud on tavaliselt saavutatud - suurtes jaemüügikettides. Probleem oli selles, kuidas müügi laiendamine, mitte sundida ostjaid lihtsalt ühe või teise toote õiglase päritolu võtma usu. Otsus leiti Sõltumatu sertifitseerimine võimaldas kaupade müüa väljaspool spetsiaalseid õiglase kaubanduse kauplusi - tavalistes jaemüügikettides. See andis võimaluse saavutada rohkem ostjaid.

Märgistus võimaldas ostjatel ja agentidel müüa, et jälgida kauba päritolu, et kaubad oleksid veendunud, et kaubad saaksid tootja kasu tarneahela lõpus.

 • Algoritmilise kaubanduse turu moodustamise strateegia
 • Liberaalsed varuvoimalused
 • Eagle Trading System Aum
 • Arvutamine valikutehingute kaive
 • Mehaanika automatiseeritud kauplemissusteemide
 • Väärtpaberituru seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus Vastu võetud
 • Спросила Николь у Орла.

Idee kiirenes: järgnevatel aastatel sarnane mittekaubandusorganisatsioonid ilmus teistes Euroopa riikides ja Põhja-Ameerikas. FairTrade'i märgistamise organisatsioonid International.

 • Kauplemisstrateegia analuusimiseks
 • Kui kiiresti saate Bitcoiniga raha teenida
 • ICO Bitkoin Trading programm
 • Binaarsete voimaluste haridus
 • Tootajate aktsiaoptsioonide maksumoju
 • Сильная печаль охватила .
 • Макс приложил палец к губам.

FLO on vihmavari organisatsioon. Tema ülesanded: väljastada standardeid, säilitada, kontrollida ja sertifitseerida puudustkannatavate tootjate koordineerida sõnumi õiglase kaubanduse liikumises. Tema eesmärk on muuta märkimisväärsem märgitud supermarketi riiulitel, lihtsustada rahvusvaheline kaubandus ja lihtsustada nii tootjate kui ka importijate menetlusi. Praegu kasutatakse seda sertifitseerimismärki enam kui 50 riigis ja sadadel erinevates toodetes.

Õiglane kaubandus täna Müük võttis viimase kümnendi jooksul välja. Märgistatud toodete kasv on eriti märgatav: Alates Õiglane kaubanduse toote sertifitseerimine FairTrade'i märgistus on sertifitseerimissüsteem, mis on loodud ostjate jaoks, kes eristavad tooteid, mis vastavad õiglastele kaubandusstandarditele.

Nii et toode saaks märkida märk Rahvusvaheline FairTrade sertifitseerimine või Õiglane kaubanduse sertifitseeritud.

Tema tootja peab olema Flo-Cert'i sertifitseeritud. Harvest tuleks kasvatada ja kokku panna vastavalt FLO rahvusvahelistele standarditele. Tarneahela peaks olema ka Flo-Certi järelevalve all toote terviklikkuse tagamise tagamiseks. Õiglane kaubanduse sertifitseerimine tagab mitte ainult õiglase hinnaga, vaid ka eetilise tarbimise põhimõtete säilitamist. Nende põhimõtete hulka kuuluvad ILO kokkulepete pühendumus, nagu laste ja orjatööde keelamine, töökoha tagatiste tagatised, õiguse luua ametiühingud, inimõiguste pühendumine, õiglane hind, mis katab toodete, sotsiaalse arengu, kaitse looduse säilitamine.

Õiglase kaubanduse sertifitseerimissüsteem arendab ka pikaajalisi ärisuhteid müüja ja ostja vahel, saagikoristuse ja tarneahela suurema läbipaistvuse vahel. Õiglane kaubanduse sertifitseerimissüsteem hõlmab laienevat tootevalikut: banaanid, mesi, kohv, apelsinid, kakao, puuvill, kuiv ja värsked puuviljad, kuivad ja värsked puuviljad ning köögiviljad, mahlad, pähklid, riis, vürtsid, suhkur, tee, vein.

Ettevõtted Asjakohased õiglased kaubandusstandardid võivad oma toodete jaoks sobiva märgi postitada. Uut sertifitseerimismärki kasutatakse praegu kogu maailmas, välja arvatud USA ja Kanada.

Allkirjastama Õiglane kaubanduse sertifitseeritud. Liikmelisus õiglase kaubanduse korraldamisel IFAT Et täiendada sertifitseerimissüsteemi õiglase kaubanduse kaupade ja võimaldada tootjad teha enamasti käsitsi töö, ELi heitkogustega kauplemise susteemi kunnis ja kauplemissusteem oma tooteid ka väljaspool spetsialiseeritud jaemüügi õiglase kaubanduse punkte Worldshops Rahvusvaheline Fair Trade Association IFAT Nimega FTO, see võimaldab ostjatel kogu maailmas eristada registreeritud õiglase kaubandusorganisatsioone ja tagab kõigi töötingimuste, jõustamise, laste töö kasutamise standardite järgimise.

Õiglane kaubandus ja poliitika Euroopa Liit Samal aastal on Cotonou leping teinud artikli 23 g "õiglase kaubanduse" väljatöötamise erilise kaebuse ja Komedias.

Väärtpaberi struktuur ja omadused ei või kahjustada klientide huve ning väärtpaberituru usaldusväärset ja korrapärast toimimist ega võimaldada investeerimisühingul vähendada riske või neist vabaneda seoses väärtpaberi alusvaraga, mida investeerimisühing oma arvel hoiab. Investeerimisühing analüüsib väärtpaberi väljatöötamisel võimalikke huvide konflikte, jälgides eelkõige, et välja töötatud väärtpaber ei kahjusta kliendi huve, kui lõppklient võtab positsiooni, mis on vastupidine investeerimisühingu varem hoitud positsioonile või positsioonile, mida investeerimisühing kavatseb hoida pärast välja töötatud väärtpaberi müüki.

Investeerimisühing esitab käesoleva lõike esimeses lauses nimetatud aruanded nõudmisel inspektsioonile. Üldised organisatsioonilised nõuded väärtpabereid turustavale investeerimisühingule 1 Teise investeerimisühingu või muu isiku välja töötatud väärtpabereid pakkuv, müüv või soovitav investeerimisühing edaspidi turustav investeerimisühing kehtestab sise-eeskirjad ja võtab kasutusele muud õiguslikud, tehnilised ning organisatsioonilised meetmed, et tagada tema turustatava väärtpaberi või teenuse vastavus määratud sihtrühma vajadustele, tunnustele ja eesmärkidele ning kavandatud turustamisstrateegia vastavus sihtrühmale.

Organisatsioonilised lisanõuded väärtpaberi sihtrühma määramisele 1 Käesoleva seaduse § lõikes 1 nimetatud sise-eeskirjadega kehtestatud väärtpaberi heakskiitmise protsessi käigus määrab investeerimisühing kindlaks iga välja töötatud väärtpaberi sihtrühma lõppklientide liikide kaupa ning hindab väärtpaberiga seotud kõiki YouTube Japanese kuunlajalad riske ja kavandatava turustamisstrateegia vastavust sihtrühmale.

Kui investeerimisühing turustab enda välja töötatud väärtpaberit, võib sihtrühma määrata ühel korral. Muu hulgas määrab turustav investeerimisühing kliendigrupid, kelle vajadustele, tunnustele ja eesmärkidele väärtpaber või teenus ei vasta.

Organisatsioonilised lisanõuded väljatöötatava väärtpaberi kujundamisele 1 Investeerimisühing analüüsib väljatöötatava väärtpaberi võimalikke arenguid kliendi jaoks, hinnates väärtpaberiga seotud ebasoodsa tulemuse riski ja asjaolusid, millal selline risk võib realiseeruda, muu hulgas kui: 1 turutingimused halvenevad; 2 väärtpaberi väljatöötaja või väärtpaberi väljatöötamisse või toimimisse kaasatud isik satub finantsraskustesse või realiseerub muu vastaspoole risk; 3 väärtpaber ei osutu majanduslikult jätkusuutlikuks või 4 väärtpaberi nõudlus on oodatust suurem, mis pingestab investeerimisühingu ressursse või kauplemist väärtpaberi alusvaraga.

Organisatsioonilised lisanõuded väärtpaberi regulaarsele ülevaatamisele ELi heitkogustega kauplemise susteemi kunnis ja kauplemissusteem Investeerimisühing vaatab tema välja töötatud väärtpaberid regulaarselt üle, võttes arvesse kõik sündmused, mis võivad oluliselt mõjutada sihtrühma jaoks võimalikke riske, sealhulgas enne iga järgmist emissiooni või turuletoomist, kui investeerimisühingule on teada käesolevas lõikes nimetatud asjaolusid hinnates vähemalt, kas: 1 väärtpaber vastab jätkuvalt sihtrühma vajadustele, tunnustele ja eesmärkidele; 2 väärtpaberi turustamisstrateegia on jätkuvalt sihtrühmale kohane; 3 väärtpaberit turustatakse üksnes sihtrühmale; 4 väärtpaber toimib kavakohaselt.

Organisatsioonilised lisanõuded väärtpaberi väljatöötaja ja turustava investeerimisühingu teabevahetusele 1 Investeerimisühing teeb igale turustajale kättesaadavaks kogu asjakohase teabe väärtpaberi ja selle heakskiitmise protsessi, sealhulgas väärtpaberi sihtrühma ja sobivate turustamiskanalite kohta, mis peab olema piisav, et turustaja võiks mõista väärtpaberi omadusi ning seda turustada.

Vahendajana tegutsev investeerimisühing: 1 edastab asjakohase teabe väärtpaberi väljatöötajalt väärtpaberi lõppturustajale; 2 edastab väärtpaberi väljatöötaja nõudmisel väljatöötaja kohustuste täitmiseks vajalikku teavet väärtpaberi müügi kohta; 3 järgib käesolevas paragrahvis ja käesoleva seaduse §-des — väärtpaberi väljatöötaja kohta sätestatut, kui see on asjakohane seoses osutatava teenusega.

Organisatsioonilised lisanõuded algoritmkauplemisega tegelevale investeerimisühingule 1 Algoritmkauplemisega tegelemisel, sealhulgas algoritmipõhise välkkauplemistehnika kasutamisel, rakendab investeerimisühing oma äritegevuse jaoks sobivaid ja tõhusaid süsteeme ning riskikontrolli, tagamaks, et algoritmkauplemiseks kasutatav infotehnoloogiline süsteem on töökindel ja piisava võimsusega, selles rakendatakse asjakohaseid kauplemiskünniseid ja -piirmäärasid ning see ennetab ekslike korralduste andmist ja muid toiminguid, mis võivad ohustada väärtpaberituru korra- või õiguspärast toimimist.

Algoritmkauplemisena ei käsitata investeerimisühingu poolt üksnes korralduse kauplemiskohta edastamiseks, korralduse töötlemiseks ilma kauplemisparameetreid määramata, täidetud korralduse kinnitamiseks või kauplemisjärgseks töötlemiseks ettenähtud süsteemide kasutamist. Investeerimisühing tagab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud süsteemide igakülgse testimise ja nende vastavuse käesolevas paragrahvis sätestatud nõuetele. Algoritmipõhist välkkauplemistehnikat kasutav investeerimisühing salvestab täpsed ja kronoloogilised andmed iga esitatud, tühistatud ning täidetud korralduse ja kauplemiskohas tehtud hinnapakkumise kohta ning avaldab need nõudmisel inspektsioonile.

Investeerimisühing rakendab muu hulgas algoritmkauplemisega tegelemisel asjakohaseid meetmeid eelnimetatud isikute suhtes investeerimisühingut ja väärtpaberituru korrapärast toimimist mõjutavate riskide maandamiseks. Organisatsioonilised lisanõuded otsese elektroonilise juurdepääsu võimaldamisele 1 Kauplemiskohta otsese elektroonilise juurdepääsu võimaldamisel rakendab investeerimisühing tõhusaid süsteeme ja kontrolli, et hinnata teenust kasutava kliendi sobivust, vaadata selline hinnang regulaarselt üle, tagada kliendi poolt asjakohaste kauplemiskünniste ja -piirmäärade järgimine ning kliendi kauplemistegevuse kohane jälgimine.

Asjakohase riskikontrolli abil peab vältima sellist kauplemistegevust, mis võib ohustada investeerimisühingu tegevust või väärtpaberituru korra- või õiguspärast toimimist või mis on vastuolus turukuritarvituse määruse või selle kauplemiskoha reeglitega.

ELi heitkogustega kauplemise susteemi kunnis ja kauplemissusteem Bank Moodsad aegumiskonstruktsioonid

Otsese elektroonilise juurdepääsu võimaldamine kauplemiskohale eelnimetatud meetmeid rakendamata ei ole lubatud. Investeerimisühing jälgib tehinguid, et tuvastada käesoleva lõike esimeses lauses nimetatud nõuete ja reeglite rikkumine, väärtpaberituru korra- või õiguspärast toimimist ohustada võivad korralduse tingimused või turukuritarvitusena käsitatav tegevus, millest tuleb teavitada inspektsiooni.