Aktsiaseltsi maksimumkapitali suuruseks on 20 kakskümmend miljardit krooni. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell koosoleku toimumiskohas. Kui aktsionäri omandis olevate aktsiate arv ei anna õigust märkida täisarvu aktsiaid, ümardatakse märgitavate aktsiate arv vastavalt matemaatilise ümardamise reeglitele lähima täisarvuni, kusjuures murdarvud alla ühe ümardatakse üheni; v. Mitterahalist sissemakset hindab juhatus, kui seadus ei sätesta teisti. Flavio Perini.

Vanemad Juhatuse ettepanek on ajendatud soovist vältida füüsilisi kogunemisi koroonapandeemia tingimustes.

Korea aktsiaoptsioonid

Täidetud ja allkirjastatud hääletussedel ning isikusamasuse tuvastamist võimaldavad ja esindusõigust tõendavad dokumendid tuleb edastada e-kirjaga aadressil egrupp egrupp. Kui aktsionär ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.

Otsuste vastuvõtmiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga seitse päeva enne aktsionäridele seisukoha esitamiseks antud tähtpäeva, s.

Vanemad Juhatuse ettepanek on ajendatud soovist vältida füüsilisi kogunemisi koroonapandeemia tingimustes.

Aktsionäride otsused avalikustab Ekspress Grupp börsiteatena ja ettevõtte kodulehel vastavalt äriseadustiku § lg 6 hiljemalt EQS jagavad valikutehinguid ASi Ekspress Grupp aktsiakapital on Aktsiaid kokku on 30kusjuures iga aktsia annab ühe hääle. Hääleõigust ei anna ASile Ekspress Grupp kuuluvad omaaktsiat.

ASi Ekspress Grupp juhatus esitab aktsionäridele järgmised otsuste eelnõud.

Piiratud aktsiad V Stock Options

ASi Ekspress Grupp Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine Kinnitada Jaotada 2 eurot järgmiselt: suurendada kohustuslikku reservkapitali euro võrra ja kanda ülejäänud 2 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse. Nõukogu liikme volituste pikendamine Pikendada nõukogu liikme Aleksandras Česnavičiuse volitusi nõukogu liikmena kuni Korralduslikud küsimused Hääletussedeli ja kaasnevate dokumentide edastamine Täidetud ja allkirjastatud hääletussedel ning kaasnevad dokumendid tuleb edastada e-postiga aadressil egrupp egrupp.

AS Tallink Grupp registrikoodasukoht ja aadress Tartu mnt 13, Tallinn juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku Aktsionäride registreerimine algab kell Korralise üldkoosoleku päevakord: Kasumi jaotamine. Nõukogu liikmete premeerimine.

Hääletussedel tuleb täita ja allkirjastada kas digitaalselt või omakäeliselt paberil. Digitaalselt täidetud ja allkirjastatud hääletussedeli puhul ei pea aktsionär isikusamasuse tuvastamise võimaldamiseks lisadokumente edastama, kui isikusamasus Aktsiaoptsioonid peavad juhatuse poolt heaks kiitma võimalik tuvastada digitaalse allkirja järgi näiteks allkirjastades Eesti ID-kaardi, mobiil-ID või smart-ID-ga.

AIG aktsiaoptsioonid

Füüsilisest isikust aktsionäri esindajal tuleb edastada lisaks ka nõuetekohaselt vormistatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volikiri eesti või inglise keeles. Juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal tuleb esitada ka väljavõte vastavast äri registrist, kus juriidiline isik on registreeritud, millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada seadusjärgne esindusõigus. Juhul kui tegemist ei ole seadusjärgse esindajaga, tuleb lisaks registriväljavõttele esitada nõuetekohaselt vormistatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volikiri eesti või inglise keeles.

Parimad aktsiad, et osta voimalusi

Välisriigis registreeritud juriidilisest isikust aktsionäri registriväljavõte peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Kui registridokumendid on muus keeles kui eesti või inglise keel, tuleb lisada vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku tehtud eesti- või ingliskeelsed tõlked.

AS Ekspress Grupp võib pidada aktsionäri hääletusõigust tõendatuks ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.

Aktsionär võib esindaja volitamiseks ja volituse tagasivõtmiseks kasutada ASi Ekspress Grupp veebilehel www. Otsustega seotud dokumendid Otsuste eelnõudega ja nendega seotud dokumentidega on võimalik tutvuda ASi Ekspress Grupp veebilehel www. Otsuste ja otsustamisega seotud korralduse kohta küsimuste esitamine Küsimusi otsuste ja otsustamisega seotud korralduse kohta saab esitada e-posti aadressil egrupp egrupp.

Parim strateegia hobedale

Küsimused ja vastused avalikustatakse Ekspress Grupi veebilehel www.