Nii linnale kui ka teistele kohalikele omavalitsusüksustele on iseloomulik suur põhivara osatähtsus. Jätkus autopargi uuendamine, soetati üks uus kiirabiauto. Suvel alustati Vabaduse väljaku ulatuslike rekonstrueerimistöödega.

Linna laenukohustused suurenesid aruandeaasta jooksul 0,3 miljardit krooni, ulatudes aasta lõpuks 2,4 miljardi kroonini. Linna võlakoormust ja Linna tegevustulud olid Muid tulusid sh põhivara müük oli Linna erinevatest tululiikidest kasvasid aruandeaastal võrreldes eelneva aastaga enim maksutulud — 0,6 miljardit krooni, sh suurenesid nii riiklike maksude üksikisiku tulu­maks, maamaks kui ka kohalike maksude reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks tulud.

Kuigi Lisainformatsiooni linna Joonis 3.

Vastu voetud kulubaasi varude valikud

Linna tegevustulud — miljardites kroonides Linna tegevuskulud olid Linna tegevuskulude mahule avaldasid olulist mõju ka linna ja erasektori koostöölepingutest koolide renoveerimine, munitsipaaleluruumide ehitus tulenevad kulud vt lisa Joonis 4.

Linna tegevuskulud — miljardites kroonides Grupi vt konsolideerimisgrupi struktuuri aruande punktis 2.

PASSIIVNE VäLISINVESTEERINGUFIRMA - PFIC - FINANTSID -

Grupi likviidsed varad katavad lühiajalisi kohustusi 0,92 korda ja käibevarad lühiajalisi kohustusi 1,01 korda. Sarnaselt linnaga on kogu grupi likviidsus hea.

Samas maksevõime näitaja alusel tuleb tõdeda, et järgmisel aastal võib lühiajaliste kohustuste täitmiseks tekkida vajadus täiendava lühiajalise krediidi järele.

Joonis 5. Grupi netovara ja kohustused — miljardites kroonides 1. Oluline on ka see, et jätkuks linna areng ning linna kõiki tegevus­valdkondi arendataks tasakaalustatult.

Vastu voetud kulubaasi varude valikud

Hoolimata Järgnevalt on esitatud Jätkus koolide renoveerimine õppekeskkonna kvaliteedi parandamiseks, renoveeriti tervikuna 11 linna üldharidus­kooli. Koos­töös erasektoriga tehti tervikremont üheksas linna koolis: Tallinna Linna eel­arvest finant­seeriti ja lõpetati Tallinna Kunstigümnaasiumi ja Laagna Lasteaed-Põhikooli tervikremont. Kõik reno­veeritud koolid varustati ka mööbli ja sisseseadega.

Kultuur Jätkati kultuuriasutuste loominguliste, ruumiliste ja tehniliste võimaluste arendamisega, et pakkuda linlastele ja linna külalistele mitmekesiseid kultuuriteenuseid. Raamatukoguteenuse kättesaadavuse parandamiseks rakendati tööle raamatukogubuss Katariina Jee. Avati Tallinna lauluväljaku kultuurikeskus, mille tulemusena valmis nüüdisaegne, hea akustika ja kauni merevaatega saal.

Renoveeriti Vene Kultuurikeskuse saal, millega linn sai juurde täielikult renoveeritud u kohaga etenduspaiga. Sport ja noorsootöö Jätkati toetuse andmist spordiklubidele, mis andis võimaluse spordiga tegeleda 22 harrastajal, sh 2 l aastasel lapsel ja 19 l ­aastasel harrastajal ning puudega inimesel.

Linna bilansimaht seisuga Netovara maht aruandeaasta lõpus oli 15,7 miljardit krooni, vähenedes aastaga kokku 0,2 miljardit krooni. Netovara muutust mõjutas enim varade saamine munitsipaliseerimise teel ning linna tulem vt lisaks aruande punkt 7. Joonis 1. Linna netovara ja kohustused — miljardites kroonides Alates

Toetuste summad ühele harrastajale jäid Toetati Kotka jalgpallistaadioni ja Audentese ujula ehitustööde teostamist. Rajati palliplatse ja spordiväljakuid elamurajoonidesse ning koolide juurde.

Jätkuvalt tunnustati ka parimaid sportlasi ja võistkondi. Keskuses on tänapäevane tehnika foto- ja filmikunsti õppimiseks. Juba viiendat aastat tegutsevas õpilasmalevas oli Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid Jätkati vähekindlustatud inimeste toetamist.

Sotsiaaltoetuste maht kasvas Eakatele ja puuetega lastele hinnatõusu kompenseerimiseks makstava toetuse määr suurenes kroonilt kroonile. Vähe­kindlustatud laste toimetulekutoetuse piirmäära suurendati 1 kroonilt 2 kroonile ning retseptiravimite ja vaktsineerimise hüvitamise piirmäära 2 kroonilt 2 kroonile.

Igas linnaosas arendati välja eakate sotsiaalvalve teenus. Suurendati Tallinna Laste Turvakeskuse kohtade arvu, et tagada rehabilitatsiooniteenus sõltuvusprobleemidega lastele. Kõikides linnaosades alustasid tööd tervisedenduse spetsialistid. Rakendus uus puuetega inimestele tasuta ja soodustingimustel sõiduõiguse tõendamise süsteem, mille tulemusena saavad puuetega inimesed tõendada sõiduõigust sertifitseerimiskeskuse andmebaasi kaudu. Puuetega inimestele taksoteenuse osutamisel võeti kasutusele magnetkaardid.

Jätkusid Iru Hooldekodu ehitus- ja renoveerimistööd ehitustööd lõpetatakse Lõpetati Tallinna Lastekodu Nõmme keskuse remont ja ümberehitustööd, mille tulemusena paranesid ka ema-lapse varjupaigas elavate abivajajate elutingimused.

Tallinna linna 2008. a konsolideeritud majandusaasta aruanne

Alustati nüüdisaegse kainestuskambritega arestimaja projekteerimisega. Tallinna Kiirabi osutas kiirabiteenust 14 brigaadiga, kes teenindasid aasta jooksul 63 väljakutset.

Jätkus autopargi uuendamine, soetati üks uus kiirabiauto. Samuti jätkati Tallinna linna asutatud raviasutuste ja koolide tervishoiu­kabinettides töötavate arstide, õdede, taastusravi­spetsia­listide ja sotsiaaltöötajate õppelaenu osalist kompenseerimist summas 3,4 miljonit krooni.

Aegnal valminud loodusmaja on loodusõppekeskus, mida saavad hooajalise välibaasina kasutada nii linna üldhariduskoolid, lasteaiad, linna hallatavad asutused kui ka mittetulundusorganisatsioonid, kus tegeldakse keskkonnahariduslike tegevustega.

Regulaarseid õppekäike ja praktilist loodusõpet on kavas hakata korraldama alates Jätkus Kadrioru pargi rekonstrueerimine ning alustati Kalamaja pargi rekonstrueerimise ja purskkaevu projekteerimisega Sõpruse kino esisele platsile.

Vastu voetud kulubaasi varude valikud

Viidi lõpule viimaste aastate suurim projekt Tallinna jäätmemajanduses — Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetusel suleti Pääsküla prügila.

Põhiliseks ühistute territooriumil teostatud korrastustööks oli jätkuvalt parklate laiendamine ja hooviteede remont. Insenerivõrgud Aasta vältel ehitati Tallinnas 10 m veerajatisi, 40 m reoveekanalisatsiooni rajatisi ja 20 m sademetevee rajatisi, kokku rajati vee- ja kanalisatsioonirajatisi 71 m.

Kanaliseerimisetööd toimusid põhiliselt Nõmme, Veski­metsa, Lilleküla ja Mähe piirkonnas. Kuid PFIC-i aktsiate puhul ei ole kulupõhine suurendamine tavaliselt lubatud. Lisaks on PFIC-s aktsiate aktsepteeritava kulubaasi määramine sageli keeruline ja segane protsess.

Seda vormi kasutatakse tegelike jaotuste ja kasumite ning QEF-i valimistel saadud tulude ja tõusude teatamiseks. Maksuvorm on pikk ja keeruline vorm, mille täitmiseks võib IRS enda hinnangul võtta rohkem kui 40 tundi.

Sel põhjusel soovitatakse PFIC-i investoritel lasta vormi täita maksupetsialistidel.

Mis on passiivne välisinvesteeringufirma (PFIC)?

Aastal, kus pole sissetulekut, millest aru anda, ei pea nad muretsema konkreetsete maksusanktsioonide pärast. Registreerimata jätmine võib aga kogu maksudeklaratsiooni puudulikuks muuta. PFIC-i investoril on mõned võimalused, mis võivad vähendada aktsiate maksumäära.

See võib aga aktsionäridele tekitada muid maksuprobleeme. USA investoritele, kellele kuuluvad enne