Ema ja lapse nahk naha kontakt vahetult peale sündi on väga tähtis ja vajalik, kuna hoiab ema keha soojusega lapse soojana, rahustab ema ja last, aitab stabiliseerida lapse südametegevust ja hingamist, toetab metaboolset adaptatsiooni, veresuhkru stabiliseerumist, võimaldab lapsel rinda otsida ja ise rinda haarata, koloniseerib lapse keha ja seedetrakti ema normaalsete keha bakteritega, vähendab lapse kisa ning sellega väheneb stressi ja energia kaotus, tugevneb lähedase sideme ja kiindumuse teke ema ja lapse vahel. Lapse toitmiseelne käitumine sisaldab: lühikest puhkust peale sündi uue ümbrusega tutvumiseks, otsimisrefleksi vallandumisel aktiivselt suuga otsimist, käe suu juurde toomist, sõrmede imemist, imemisliigutuste tegemist, keele suust välja ajamist, häälitsemist, rinna ja nibu katsumist käega; fokusseerimist rinna tumedale areoolile ja roomamist ema rinna suunas, jalgadega tõukamist, liikumist otse ja külgsuunas, rinnanibu leidmist ja laia suuga nibu haaramist. Kõikidele rasedatele ja nende peredele on tagatud osalemine Perekooli imetamise loengus, kus edastatakse struktureeritud, kallutamata reklaamivaba teavet imetamise füsioloogiast, kasuteguritest emale ja lapsele, vastunäidustustest, piimasegu kasutamise riskidest ning imetamise edendamisest viisil, mis võimaldab naisel langetada informeeritud otsus oma lapse toitmisviisi valikul.

Rinnaga toitmise strateegia

Spetsialistid, kes töötavad imetavate emade, vastsündinute ja nende peredega on teadlikud strateegia soovitustest ning rakendavad neid parimal võimalikul viisil. Strateegia on kättesaadav kõikidele spetsialistidele, emadele ja peredele ning Taitmise strateegia kui haiglas kehtiv juhendmaterjal. Strateegiliste eesmärkide saavutamise hindamist viiakse läbi periooditi, kasutades Beebisõbraliku Haigla Algatuse enesehindamise mõõdikut, mis on tegevusanalüüsi aluseks.

Tegevused eesmärkide saavutamiseks 1. Rinnaga toitmise strateegia uuendamiseks moodustatakse töörühm, kes võtab uuendamise aluseks vahehindamise ja tagasiside tulemused ja töötab täiendamiseks läbi kaasaegse teaduspõhise Beebisõbraliku Haigla Algatusega seotud teaduskirjanduse.

Kinnitatud rinnaga toitmise strateegia lõppdokument on kättesaadav ja teadvustatud kõikidele kliiniku töötajatele ning sellest lähtutakse imetamise toetamisel.

Rinnaga toitmist edendavate tegevuste ja sihtgrupi teavitamise kaudu perekooli loengutes, perekeskuse ämmaemanda vastuvõttudel, veebipõhises imetamisnõustamises on kogukond teadlikum imetamise kasuteguritest ning võimalikest toetussüsteemidest imetamise jätkupidevuse säilimiseks.

Strateegia on kättesaadav väljatrükina naistenõuandlas, perekeskuses, sünnieelses, sünnitus- ja sünnitusjärgses, günekoloogia, neonatoloogia, lasteintensiivravi- ja üldanestesioloogia osakonnas ning veebipõhiselt naistekliiniku kodulehel.

Strateegias sisalduvaid põhimõtteid tutvustatakse lapseootel peredele suunatud perekooli loengutes ning antenataalsetes vastuvõttudes. Strateegia punktid ja tegevused on kuvatud posteritena naistekliiniku osakondade seintel.

Taitmise strateegia

Looge järjepidevaks monitoorimiseks seire- ja andmehaldussüsteemid 1C Looge järjepidevaks monitoorimiseks seire- ja andmehaldussüsteemid 1. Jooksvalt on kättesaadavad andmed vastsündinute toitmise tulemuste kohta. Regulaarselt jälgitakse piimasegu tellimise mahtusid ja — kasutamise koguseid osakonnas.

Dokumenteeritud ja jälgitud on vastsündinule pakutud piimasegu kogus. Imetamisnõustamise protokollide täitmise ja imetamise tulemuse auditeerimine toimub üks kord aastas.

Imetava naise juhendamine sünnitusjärgses osakonnas algab esimese 6 tunni jooksul pärast sünnitust. Tegevused eesmärkide saavutamiseks Strateegiliste eesmärkide saavutamise hindamist viiakse läbi periooditi, kasutades Beebisõbraliku Haigla Algatuse enesehindamise mõõdikut, mis on vahehindamiste ja tegevusanalüüsi aluseks. Vahehindamiste tulemustele toetudes püstitatakse uuendatud eesmärgid ning vajadusel viiakse sisse töökorralduslikke muudatusi. Luuakse võimalused iga-aastaselt jälgida eranditult rinnaga toidetud laste osakaalude vahehindamiseks, sekkumiste planeerimiseks ja juhendamise tõhustamiseks.

Osakonna ämmaemandusjuht teeb vahekokkuvõtteid ja analüüsib piimasegude Taitmise strateegia ja pakutud piimasegu koguste põhjendusi. Imetavate emade ja vastsündinute hooldusesse kaasatakse vähemalt üks põhjaliku imetamise füsioloogia ja juhendamise alase ettevalmistusega inimene, kes vastutab personali põhjaliku koolitamise ning efektiivse strateegia rakendumise eest.

Kogu kliiniku personali, kes on kaasatud imetavate emade, vastsündinute hooldusesse sünnitusjärgses perioodis, koolitatakse jätkupidevalt üks kord aastas imetamise füsioloogia, juhendamise ja edendamise osas lähtudes koolituskavast.

Emadushooldusesse on kaasatud vähemalt üks määratud tööajaga rahvusvaheliselt sertifitseeritud imetamisnõustaja IBCLCkes osaleb imetamisnõustamises ning toetab nii emasid kui personali.

  • Уже не один год назад я обещала себе, что никогда не обнаружу своих чувств перед Кеплером и Галилеем.
  • Pelgulinna Sünnitusmaja: Imetamise toetamine
  • Нет.
  • Не только внешности - ты можешь увидеть это сама, - но и личности.

Kogu kliiniku personal k. Tegevused eesmärkide saavutamiseks Rasedate, vastsündinute, imetavate emade ja nende peredega kokku puutuvate Taitmise strateegia koolitusvajadus teadmised ja praktilised oskused hinnatakse lähtudes pädevusnõuetest ning koostatakse strateegiliste eesmärkide saavutamiseks vajalike teadmiste, oskuste omandamiseks ja säilitamiseks koolituskava.

Tervishoiu Kõrgkoolides ämmaemanda õppekava läbinud ämmaemandad töötavad läbi kehtiva rinnaga toitmise strateegia ning täidavad veebipõhise hindamisvormi oma pädevuse kinnitamiseks tööle asumise esimesel poolaastal. Emade adekvaatseks toetamiseks vajalike teadmiste ja oskuste omandamiseks peab läbitud koolituse maht olema vähemalt 20 tundi, sisaldades vähemalt 3 tundi juhendatud praktilist kogemust.

Koostatakse koolituskava, mis käsitleb mitteimetavate emade toetamist. Kursusel käsitletavad teemad on: erinevate toitmisviiside kasutegurid ja riskid; toitmisviisi valikuid mõjutavad tegurid, sobiva toitmisviisi valik; imetamise vastunäidustused ja mitteimetavate emade juhendamine; nõuetekohane piimasegu valmistamine, toitmine ja säilitamine; juhendamine ja pedagoogika. Kõik uued töötajad läbivad tööle asudes koolituse imetavate emade toetamise ja juhendamise läbiviimiseks vähemalt kuue kuu jooksul alates tööle asumisest.

Jätkupidevalt koolitatakse antenataalset hooldust osutavaid ämmaemandaid erinevate rinna seisundite tuvastamise, profülaktika, ennetamise, ravi ja jälgimise osas rinna esmane vaatlus riski emade määratlemiseks, seeninfektsioon, vasospasm, lisarinnanäärmed, sissetõmbunud rinnanibud jms. Sünnitusosakonnas toimuvad rinnaga toitmist puudutavad arutelud 2 korda kuus või vajaduspõhiselt sagedamini.

Osakonnas on saadaval sõõrutamise juhend personalile ja juhend patsiendile andmiseks, mis kohandatakse personaalselt konkreetsele emale tema situatsiooni arvestades. Juhendi koostab ja tutvustab seda osakonna töötajatele töörühm kuhu kuuluvad nii ämmaemand-imetamisnõustajad, osakonna vanemämmaemand ja neonatoloog. Vähemalt üks kord aastas korraldatakse rinnaga toitmise edendamisega seonduv teabepäev, millel käsitletakse imetamise füsioloogiat, juhendamist ning keeruliste juhtumite arutelusid.

Naistekliinik toetab rahvusvaheliselt sertifitseeritud imetamisnõustajate ettevalmistust esmasel eksamil osalemiseks ning jätkuval Valikud kauplemise kasum säilitamiseks vajalikku reserti- Taitmise strateegia.

Luuakse võimalused imetamisnõustajate kaasamiseks koolituskava rakendumisse, sihtrühma teadlikkuse parandamisse ja imetamise edendamisse tervikuna. Kogu kliiniku personal, kes puutuvad kokku rasedate, imetavate emade ja nende peredega on teadvustanud rinnaga toitmise strateegia eesmärke seoses rinnaga toitmise edendamisega, on teadlikud oma rollist imetamise õnnestumise mõjutajana ning omavad rinnaga toitmisega seonduvalt positiivseid hoiakuid.

Teavitage rasedaid ja nende pereliikmeid rinnaga toitmise tähtsusest ja imetamise juhendamise korraldamisest 3. Teavitage rasedaid ja nende pereliikmeid rinnaga toitmise tähtsusest ja imetamise juhendamise korraldamisest.

Imetamise toetamine

Raseduse Kõikidele rasedatele ja nende peredele on tagatud osalemine Perekooli imetamise loengus, Taitmise strateegia edastatakse struktureeritud, kallutamata reklaamivaba teavet imetamise füsioloogiast, kasuteguritest emale ja lapsele, vastunäidustustest, piimasegu kasutamise riskidest ning imetamise edendamisest viisil, mis võimaldab naisel langetada informeeritud otsus oma lapse toitmisviisi valikul.

Emadele soovitatakse ainult rinnapiimaga toitmist kui vastsündinule sobivaimat ja ideaalset toitmisviisi, kui ei ole näidustatud teisiti. Ante- ja postnataalselt on jagamiseks ja kättesaadavad kirjalikud juhendmaterjalid. Tegevused eesmärkide saavutamiseks 3. Edukas rinnaga toitmine sõltub ema poolt õpitust, kvalifitseeritud õpetamisest ja asjakohasest toetusest. Oluline roll imetamise edaspidisel õnnestumisel on rasedate rinnaga toitmise antenataalsel ettevalmistusel.

Seega on vajalik, et rinnaga toitmist käsitletakse rasedusaegsete visiitide käigus. Rinnaga toitmise teemat käsitletakse rasedust jälgiva ämmaemanda poolt antenataalsete vastuvõttude käigus Vestluse käigus selgitatakse välja ema eelteadmised rinnaga toitmisest, väärarusaamad ja hirmud seoses imetamisega. Naist ja tema pereliikmeid teavitatakse imetamise tähtsusest lapse ja ema jaoks ning imetamise juhendamise korraldamisest naistekliinikus.

Võimalike imetamisprobleemide riskigruppi kuuluvad rasedad vajavad eraldi nõustamist järgmistel teemadel: kõrge KMI, gestatsioondiabeediga rasedad: valmistada naine psühholoogiliselt ette, et laktatsiooni algus võib viibida ning selle kiirendamiseks soovitatakse sagedasemat rinnaga toitmist.

Kui on tegu oodatava suurekaalulise lapsega, siis valmistada naine ette, et esimestel päevadel võib ilmneda piimasegu pakkumise vajadus, kuid soovitada piimasegu pakkumiseks alternatiivseid võimalusi; vajadus piirata sünnitusjärgsel perioodil sünnijärgses osakonnas viibimise ajal külastajate arvu ja külastusaja pikkust, mis võimaldab emal ja perel pühendada rohkem aega vastsündinu eest hoolitsemisele ja imetamisele; informatsioon sünnitusjärgsete tugiteenuste kohta.

Ämmaemanda poolt viiakse läbi rindade läbivaatus ning antakse hinnang rindade arengule ja füsioloogilisele ettevalmistusele Taitmise strateegia. Rindade läbivaatuse eesmärgiks on selgitada tegureid, mis võivad häirida edukat imetamist: rindade hüpoplaasia, rinnanibude kõrvalekalded sissetõmbunud või lamedad rinnanibud ja eelnevad rindade kirurgilised operatsioonid.

Rasedust jälgivatele ämmaemandatele õpetatakse rinna läbivaatuse tehnikat ning tulemuste interpreteerimist, samuti koolitatakse rinna erinevate seisundite tuvastamise, profülaktika, ennetamise ja ravi osas rinnasoor, vasospasm, lisanäärmed, sissetõmbunud rinnanibud jms. Probleemide ilmnemisel suunatakse patsient antenataalselt imetamisnõustaja konsultatsioonile, kuid eelnevalt peaks patsient olema läbinud perekooli imetamise loengu, mis annab teadmisi imetamise põhialustest.

Rasedate imetamisnõustamisele suunamist rakendatakse ainult vajaduspõhiselt.

Ema varasem imetamiskogemus analüüsitakse ning varasemate probleemide olemasolu korral leitakse nende probleemide ilmnemise põhjused. Eelneva te negatiivse te imetamiskogemus t e korral soovitatakse naisele raseduse ajal imetamise tugirühmas või perekooli imetamise vestlusringis osalemist, kus saab jagada rinnaga toitmist puudutavaid hirme ja muresid, rääkida kogemustest, ootustest ja küsida erinevaid küsimusi.

Vajadusel suunatakse patsient antenataalselt imetamisnõustaja konsultatsioonile, kes omakorda võib vajadusel patsiendi suunata edasi raseduskriisi nõustaja või mõne teise erialaspetsialisti juurde.

Naisele võimaldatakse antenataalsete konsultatsioonide käigus korduvalt arutleda rinnaga toitmise üle. Ainult naistearsti jälgimisel olevad rasedad suunatakse raseduse Oluline on kaasata naise partner või teised olulised tugiisikud antenataalsesse õpetusse, sest pere pakub olulist toetust ja julgustust imetavale emale ning on oluline, et pereliikmed ja toetajad mõistavad imetava naise vajadusi.

Kõik kliiniku töötajad edastavad imetamisega Taitmise strateegia informatsiooni positiivses võtmes. Vastukäivate nõuannete jagamine ning ebapiisav ja mitteadekvaatne nõustamine võib imetamist negatiivselt mõjutada ja sellest hoidutakse. Osakonnas toimuvad aktuaalsete rinnaga toitmist puudutavate küsimuste osas regulaarsed arutelud. Parim viis tulevaste emade ettevalmistamiseks on nende osalemine antenataalselt perekooli imetamise loengutes ja vestlusringides.

Loengute käigus saadav informatsioon pakub rasedatele ja nende peredele võimalust õppida väärtustama rinnaga toitmist ning aidata naistel teha informeeritud otsus vastsündinu toitmise osas. Vestlusringides on võimalik arutada muresid, hirme, negatiivset rinnaga toitmise kogemust, analüüsida mis võis valesti minna ja milliseid samme teha edaspidise positiivse kogemuse saamiseks.

Naistekliiniku personal soovitab emadele ainult rinnapiimaga toitmist, mis on vastsündinu jaoks Taitmise strateegia ja ideaalne toitmisviis. Emadele ja peredele selgitatakse, et terve ajaline vastsündinu ei vaja lisaks rinnapiimale lisavedelike ega toitu.

Taitmise strateegia

Naisi teavitatakse piimasegu pakkumise riskidest vastsündinule ning selgitatakse, et rinnapiim kaitseb last nakkuste eest, sisaldades komponente, mida imiku piimasegudes ei ole: hormoone, ensüüme, kasvufaktoreid, asendamatuid rasvhappeid ja immunoloogilisi kaitsefaktoreid. Antenataalsete visiitide käigus selgitatakse võimalikud vastunäidustused imetamiseks, s. Emasid teavitatakse, et on vaid vähesed juhud, kui rinnaga toitmine tuleb meditsiinilistel põhjustel katkestada.

Emadele on kättesaadav informatsioon ravimite kasutamise kohta imetamise ajal. Antenataalsete konsultatsioonide käigus antakse rasedatele ja nende peredele teavet imetamisnõustamisvõimaluste ja imetamisteemaliste veebilehtede kohta.

Naistekliiniku personal jagab kirjalikke infomaterjale rinnaga toitmisest, mis on koostatud imetamise spetsialistide poolt nii ante- kui postnataalselt. Infomaterjalid sisaldavad soovituslikke veebilinke artiklite, filmide jms informatsiooni leidmiseks.

Infomaterjalid on saadaval nii ambulatoorse vastuvõtu Taitmise strateegia, perekeskuses, sünnieelses kui sünnitus- ja sünnijärgses osakonnas. Rinnaga toitmist puudutav informatsioon, sh informatsioon imetamisnõustamise võimaluste ja tugiteenuste kohta, on kättesaadav naistekliiniku koduleheküljel. Soodustage vahetu ja katkematu nahk naha kontaktiga alustamist ja toetage emasid rinnaga toitmisega alustamisel nii kiiresti pärast lapse sündi kui võimalik 4.

Sünnitusosakonnas soodustatakse ja teostatakse nahk naha kontakti kõikidele vastsündinutele s. Sünnijärgne vahetu s.

Taitmise strateegia

Nahk naha kontakti ei tohi katkestada vähemalt esimese 60 minuti jooksul pärast sünnitust. Neonatoloogia osakonnas julgustatakse varast, sagedast ja pikaaegset s.

Emasid julgustatakse ja õpetatakse ära tundma viiteid lapse toitmiseelsest käitumisest, lapse valmidust rinnalt Taitmise strateegia ning vajadusel abistatakse ema. Toetatakse sünnitusaegseid tegevusi, mis soodustavad varast imetamist Kogu haiglas viibitud aja vältel julgustatakse emasid jätkama rinnaga toitmist, soodustama lapse toitmist rinnapiimaga ja imetamist igal võimalikul juhul, kui arst ei ole määranud teisiti.

Keisrilõikega sünnitanud emadele võimaldatakse nahk naha kontakti lapsega ja esimest imetamist nii kiiresti kui võimalik, kas operatsioonitoas või ärkamisruumis, operatsioonijärgses- või sünnitusjärgses palatis, vastavalt ema ja lapse tervislikule seisundile.

Kui emaga nahk naha kontakti keisrilõikejärgselt ei saa teostada, võimaldatakse vastsündinule esmast nahk naha kontakti isaga, kas operatsioonitoas või sünnitustoas. HIV positiivseid emasid julgustatakse ja toetatakse looma oma vastsündinuga füüsilist kontakti, hoidma ja hellitama oma last. Vastsündinu arengulukku märgitakse nahk naha kontakti alguse ja lõpu aeg, esmase imetamise kestus.

Dokumenteerida meditsiiniliselt õigustatud põhjused lühiaegsest, hilinenud või nahk naha kontakti mitterakendamisest. Tegevused eesmärkide saavutamiseks 4. Vahetult pärast sündi asetatakse vastsündinu emaga nahk naha kontakti vähemalt 1 tunniks või kauemaks, kuni on toimunud esimene imetamine tundi ja nahk naha kontakti rakendamist toetatakse kogu sünnitusjärgse perioodi jooksul eriti, kui on tegemist imetamisprobleemidega.

Nahk naha kontakt algatatakse vahetult pärast sündi, sõltumata sünnitusviisist. Nahk naha kontakti rakendamiseks kohe pärast sündi laps kuivatatakse ja pannakse riieteta või mähkmega kõhuli asendis pikisuunas ema või isa paljale kõhule või rindkerele.

Ema on selili, ülakeha veidi tõstetud, poollamavas asendis, emal on mõlemad käed vabad, ta saab last toetada Taitmise strateegia sellises asendis võtab laps kõige kauem ja paremini rinda, selline asend on vajalik nahk naha kontaktiks sünnitusjärgselt. Külili asend ei ole sobilik nahk naha kontakti rakendamiseks.

Eesti Teadusinfosüsteem

Laps kaetakse eelsoojendatud kahekordse suure froteerätikuga, pähe pannakse müts. Kaksikute sünnil pannakse võimalusel esimene kaksik ema kõhule nahk naha kontakti, kuni ema hakkab teist last sünnitama. Siis antakse esimene lapse isale nahk naha kontakti, kuni teine laps on sündinud.

Seejärel pannakse mõlemad lapsed pikisuunas ema kõhule ja aidatakse hiljem imetamisel. Esmase imetamise alustamine ja õnnestumine on mittekatkestatud nahk naha kontakti otsene tagajärg, kuna enamus vastsündinutele on ise ema rinnani roomamine loomuliku käitumise osa.

Taitmise strateegia

Ideaalis kestab ema ja lapse nahk naha kontakt 2 tundi kuni laps on ise rinnani jõudnud, rinnalt imema hakanud ning on toimunud esimene imetamine. Välditakse lapse tagantkiirustamist rinnale või lapsele ise rinna suhu panemist! Ei avaldata survet emale ja lapsele, kui ruttu esimene imetamine peaks toimuma, kui kaua see peaks kestma, kui hästi laps rinna haarab või kui palju kolostrumit laps imeb.

Varane nahk naha kontakt ja edukas imetamine on doosist sõltuvad: mida pikem on esmane ema-lapse nahk naha kontakt esimese 3 tunni jooksul pärast sünnitust ideaalis kestus minimaalselt 2 tundi seda suurem on tõenäosus, et laps on ainult rinnapiimatoidul sünnitusmajas ja ka hilisemas perioodis kogu imetamisperioodi õnnestumine, kvaliteet ja kestus on pikemad. Ema ja lapse nahk Taitmise strateegia kontakt vahetult peale sündi on väga tähtis ja vajalik, kuna hoiab ema keha soojusega lapse soojana, rahustab ema ja last, aitab stabiliseerida lapse südametegevust ja hingamist, toetab metaboolset adaptatsiooni, veresuhkru stabiliseerumist, võimaldab lapsel rinda otsida ja ise rinda haarata, koloniseerib lapse keha ja seedetrakti ema normaalsete keha bakteritega, vähendab lapse kisa ning sellega väheneb stressi ja energia kaotus, tugevneb lähedase sideme ja kiindumuse teke ema ja lapse vahel.

Kui Taitmise strateegia stimuleerib puudutustega ema keha ja rinda ning hakkab rinda imema, tõuseb ema organismis endogeense oksütotsiini tase, mis soodustab emaka kontraktsioone ja kiirendab platsenta eraldumist ning väljutamist, seega väheneb sünnitusjärgse verejooksu risk.

Esmasel imetamisel saab laps ternespiima e kolostrumi, mis on kõrge toiteväärtusega, sisaldades olulisi antikehasid ja immuunaktiivseid aineid. Varane imetamine on oluline rinnapiima produktsiooni stimulatsiooniks ja laktatsiooni käivitamiseks.

  • Vastuoluline strateegia - lämmastikväetamine Millal ja kuidas alustada toataimede toitmist kevadel?
  • ETIS - SA Tartu Ülikooli Kliinikumi naistekliinik. Rinnaga toitmise strateegia -
  • Арчи сказал, что мы уезжаем на целый день.
  • Встреча с птицами продлилась минут десять или пятнадцать.

Lapsed, Fx variandid hiina keeles seisund sünnijärgselt ei ole stabiilne — saavad emaga nahk naha kontakti hiljem, seisundi stabiliseerumise järgselt.

Nahk naha kontakti ajal on võimalik üliharva esinev risk vastsündinu sünnijärgseks kollapsiks esimese 24 tunni jooksul s. Nahk naha kontakti ajal asfüktiline asend — s.

Ohtlik on ka lapse selili asend voodis või ema kõrval! See risk ei tohiks olla põhjuseks, et vähendada või vältida nahk naha kontakti, millel on selge teaduslikult tõestatud positiivne mõju emale ja lapsele.

Väsinud ema kõrvale voodisse ei peaks laps magama jääma, Taitmise strateegia voodisse, ema kõrvale, külili asendisse. Oluline on teada riskitegureid ja kindlustada, et laps ja ema oleks esimesel elutunnil ämmaemanda poolt sageli jälgitud. Ema võib jälgida lisaks tervishoiutöötajale pereliige, sõber või tugiisik. Lapse asend peaks olema ohutu nahk naha kontakti ajal — s. Neonatoloogia osakonnas julgustatakse ja teostatakse varast, sagedast ja pikaaegset s.

Foto Kõigi toataimede pikk ja keeruline talveperiood lõpeb tavaliselt tavapärase korrapärase hoolduse taastamisega. Kuid te ei tohiks kiirustada taimi uuesti rikkalikult kastma ja hakata regulaarselt toitma. Kevad Taitmise strateegia täieliku, tingimusliku või sunnitud puhkeperioodi üleminekuperiood aktiivsele kasvule.

Ja keskendudes ainult taimede enda olekule, nende arengule ja signaalidele, leiate lahkumiseks ideaalse aja ja strateegia. Kevadel on kõige ohtlikum alustada toitmist siis, kui taimed pole selleks valmis. Sisu: Parim kordussöötmise strateegia on individuaalne lähenemine Toataimede kaste alustamise aeg kevadel Lihtsad reeglid kevadel söötmise jätkamiseks Kuidas kevadel pikatoimelisi väetisi anda Kuidas jätkata lehestiku toitmist?

Vastuoluline strateegia - lämmastikväetamine Parim kordussöötmise strateegia on individuaalne lähenemine Peamine reegel, mida kõigi toataimede puhul kevadel rikkuda ei saa, on söötmise ja üldise hooldamise küsimuses juhinduda ainult individuaalsetest soovitustest.

Taimede muutuvate tingimustega kohanemise keerulisel perioodil ja uue kasvutsükli alguses võib igasugune söötmisega seotud improvisatsioon muutuda stressirohkemaks kui temperatuuri hüppamine. Kevadel ei tohiks eirata isegi "väikeste" taimede tingimusi ja hooldust. Enne kevadel ülemise riietamise jätkamist Taitmise strateegia uuesti kontrollida kõigi oma toataimede soovitusi, meenutades vanu ajakavasid. Toataimede õige kevadel toitmise alustamiseks peate kindlasti teadma: teatud tüüpi toataimedele sobivam väetisetüüp; soovitatav tavaline söötmise sagedus; optimaalne väetamisvorm ja oskus kasutada mitte vedelal kujul väetisi sh teadmine, kas taim talub pikaajalist väetist ja lehestikku ; taime eelistatud söötmisajad on aktiivse söötmise perioodid ja nende vähendamine või seiskamine; traditsiooniline "märtsist" soovitustes tähendab, et alates märtsist tasub taime tähelepanelikumalt jälgida ja valida esimese toitmise kuupäev vastavalt selle seisundile.

Ainus asi, mida saab täpselt ja kiiresti kindlaks teha, on see, kuidas kevadel taimi söötma hakata. Pealmistamine toimub ainult seda tüüpi toataimede söötmiseks soovitatavate väetistega. Toataimede kaste alustamise aeg kevadel Kui soovite kevadel probleeme vältida ja aidata taimedel muutuvate oludega kohaneda, ei tohiks te kalendrisse toituma hakata. Esimesed märgid kõigi taimede kasvuperioodi taastumisest ilmnevad veebruari või märtsi lõpus. Samal ajal pole see, kui täpselt taimed talvitasid või millal õitsesid, nii oluline kui "mahavoolamise" tunnused.

BFHI koondab ridamisi tegevusi, mille eesmärgiks on kaitsta ja edendada laste rinnaga toitmist vähemalt nende kuue kuu vanuseks saamiseni. Baby Friendly Hospital Initative Naistekliinik — SA TÜK naistekliiniku personal Kliinik— naistekliinikuga koostöösse haaratud kliinikumi struktuuriüksused, mille töötajad puutuvad oma töös kokku rasedate, vastsündinute, imetavate emade ja nende peredega.

Oleks suur viga jätkata söötmist 1. Lähtepunkti leiate ainult taimi jälgides ja märgates, millal nad kasvava päevavalguse ja valgustugevuse mõjul ärkama hakkavad. Siseruumide taimede eest hoolitsemine on vajalik kevadel uuesti ilmneda lehtede või võrsete kasvu esimeste märkide korral - kuid mitte pealmise kastmise, vaid siirdamise ja kastmisega.

Alles pärast mahutavuse muutmist või aluspinna ülemise osa asendamist, kohanemist ja tavapärase "suvise" kastmise algust saabub aeg järk-järgult söötmist jätkata.

Millal ja kuidas alustada toataimede toitmist kevadel? Toitmise jätkamise reeglid. Foto

Mitte varem kui nädalat pärast standardse jootmise sageduse saavutamist või substraadi ülaosa vahetamist. Ja mitte varem kui 4 nädalat pärast siirdamist kõige parem - nädalat. Lihtsad reeglid kevadel söötmise jätkamiseks Taimede jaoks, kes eelistavad tavalist vedelväetamist väetiste lisamine koos veega kastmisekspole väetamise uuendamisel peaaegu mingeid nippe. Peamine on mitte luua olukorda, kus juured võivad kannatada ebatavaliselt kõrge väetiste kontsentratsiooni mullas.