Ennustav planeerimine predictive planning — veebipõhine eelarvestamise ja strateegilise planeerimise ja eelarvestamise meetod, mis võimaldab asendada organisatsiooni iga-aastase perioodilise eelarvestamise keskkonna unikaalse pidevplaneerimise keskkonnaga, võimaldades pidevalt kohandada eelarveid ja tegevusplaane organisatsioonis ja turul toimunud muutustega. Rahandusministeeriumi eestvedamisel on välja töötatud personaliplaneerimise juhendmaterjal, mis on mõeldud abivahendiks organisatsioonis personaliplaneerimise eest vastutajatele. Vähemalt kord aastas peab vahetu juht temale alluva ametnikuga vestluse, mille käigus hinnatakse ametniku töötulemusi, ametialast arengut ja koolitusvajadust ning räägitakse läbi järgmise perioodi eesmärgid. Saadud infot kasutatakse uute võimaluste otsimiseks, süsteemide arendamiseks ning alternatiivsete strateegiate väljatöötamiseks. See on see, mida turg ootab pangast: selle usaldusväärsus, täiuslikud tooted ja teenused ning nende dünaamiline edendamine, suurepärased suhted klientidega, õiged suhted konkurentidega, avatud suhted kontrollorganite ja kohalike omavalitsustega jne. Finantseelarved financial budgets — eelarved, kus on määratletud eelarvestatud tegevusteks vajalikud rahastamise allikad ja nende kasutamine ning sellega kaasnevad rahavood rahakäibed.

Eelarvestamine, finantsjuhtimine, finantsplaneerimine, raamatupidamine ning kulude juhtimine ja arvestus — mõisted, mõistete selgitused ja ingliskeelsed terminid. Controlling controlling, control — juhtimissüsteemi osa, mille abil tagatakse, et kõik, mis toimuma peab, ka reaalselt toimub.

  • Valik finantsteemalisi mõisteid - Arhiiv - Majandus
  • Tehnoloogia Strateegia
  • Binaarne valik Katie

Efektiivne controlling sisaldab eesmärgi ja strateegia formuleerimise protsessi, mis hõlmab strateegia väljatöötamise otsustusprotsessi, ning eesmärgi ja strateegia saavutamise protsessi, mis hõlmab valitud strateegia juurutamise protsessi.

Detsentraliseerimine decentralization — tegevus, mille käigus delegeeritakse otsustusõigus ja vastutus tulemuste saavutamise eest tippjuhtkonnalt madalama tasandi juhtidele ja töötajatele. Eelarve budget — erinevatel eesmärkidel koostatud formaalne tulevaste perioodide tegevuskava, milles määratletakse organisatsiooni strateegiliste eesmärkide saavutamiseks vajalikud olulisemad tegevused ja ressursid ning nende kasutamine nii rahalistes kui ka mitterahalistes näitajates.

Privaatportfell - Swedbank

Eelarvejuhend koondeelarve koostamise juhend Kaubandus Altcins Bitcoinile manual — organisatsiooni poolt heaks kiidetud eelarvepoliitikate ja protseduuride kokkuvõte, mis koondab kokku kõik eelarvestamisprotsessi aspektid ja sisaldab kõiki eelarve koostamiseks vajalikke olulisemaid nõudeid.

Eelarvejuht budget director or chief budget officer — töötaja, kelle tööülesandeks on eelarvestamise protsessi või eelarvestamisega tegeleva allüksuse juhtimine. Rahavoogude strateegia valik eelarvekomisjon budget committee — eelarvete ettevalmistamist koordineerivate inimeste grupp, mis vastutab eelarvepoliitika ja -eesmärkide püstitamise, eelarveprojektide läbivaatamise ja vastuvõtmiseks ettevalmistamise eest.

Eelarvekorraldus organizing and administering the budgeting process — eelarvete koostamise, arvutlemise, kinnitamise, täitmise ja järelkontrolli korda hõlmavate põhimõtete, teoreetiliste vaadete ja talitluste süsteem, mis on realiseeritud vastavate eeskirjade kujul.

Eelarve omanik — eelarvesegmendi juht või töötaja või töötajate gruppkellel on oma eelarve. Eelarveperiood budget period — ajavahemik, mille kohta eelarvestusi tehakse või eelarve koostatakse.

Eelarveprojekt Rahavoogude strateegia valik eelarvestamisprotsessis koostatav eelarve algvariant. Eelarvesegmendid budget segments, budget centre — konkreetselt määratletud organisatsiooni allüksused sh ka projektid, meeskonnad, üksiktöötajadmis on moodustatud konkreetsete eesmärkide saavutamiseks ja omavad eelarvet.

Eelarvestaja budget officer — töötaja, kelle tööülesandeks on eelarvete koostamine. Eelarvestamine ehk eelarve te koostamine budgeting — eelarve koostamise protsessis tehtavad tegevused. Eelarvestamissüsteem budgeting system — eelarve koostamisel kasutatavad protseduurid ja tegevused. Eelarvestatud bilanss budgeted balance sheet — eelarve, mis kajastab eelarveperioodi alg- ja lõppkuupäeva seisuga raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit vara, kohustusi ja omakapitali.

Eelarvestatud kasumiaruanne tulude ja kulude eelarve budgeted income statement — eelarve, milles eelarvestatakse raamatupidamiskohustuslase eelarveperioodi majandustulemust tulusid, kulusid ja kasumit või kahjumit. Eelarvestatud rahavoogude aruanne budgeted statement of cash flows, budgeted cash flow statement — eelarve, mis kajastab raamatupidamiskohustuslase eelarveperioodi rahavoogusid raha ja raha ekvivalentide laekumisi ja väljamakseid.

Kasvu strateegia viiakse läbi kolmel viisil: 1 konkureerivate ettevõtete imendumine aktiveerimise teel omandamine kontrollipakett aktsiad ; 2 ühendada ühendamise ühing ligikaudu võrdsete põhimõtete kohta ühes organisatsioonis; 3 eri riikide organisatsioonide ühisettevõte ühisprojekti rakendamiseks, kui see ei kahjusta ühte lepinguosalist. Näiteks Venemaa ja teiste riikide ühisettevõtete ühisettevõtete osana ruumi uurimisest - Vene poolel on rikkalik teaduspotentsiaal, kuid mitte piisavalt rahalisi vahendeid.

Ennustav planeerimine predictive planning — veebipõhine eelarvestamise ja strateegilise planeerimise ja eelarvestamise meetod, mis võimaldab asendada organisatsiooni iga-aastase perioodilise eelarvestamise keskkonna unikaalse pidevplaneerimise keskkonnaga, võimaldades pidevalt kohandada eelarveid ja tegevusplaane organisatsioonis ja turul toimunud muutustega.

Finantseelarved financial budgets — eelarved, kus on määratletud eelarvestatud tegevusteks vajalikud rahastamise allikad ja nende kasutamine ning sellega kaasnevad rahavood rahakäibed. Finantsmõõdik financial measure — rahaline näitaja, mille abil mõõdetakse Nabrade Options Trading tulemusi kui ka tulemuste saavutamiseks vajalikke protsesse, tegevusi ja toiminguid.

Saadud infot kasutatakse uute võimaluste otsimiseks, süsteemide arendamiseks ning alternatiivsete strateegiate väljatöötamiseks. Investeeringukeskus investment center — allüksus, mille eesmärk on suurendada investeeringu tulusust ja mille juht vastutab tulude ja kulude ehk kasumi ning allüksusesse investeeritud kapitali kasutamise eest.

Investeeringute eelarve capital budget — eelarve, mis sisaldab detailseid eelarveid koos ajakavaga kõrgema maksumusega varade ettevõtted, allüksused, kinnisvara, põhivara soetamiseks ning põhivarade renoveerimiseks ja remondiks.

Logi sisse

Investeeringute eelarvestamine capital budgeting — oluliste pikaajaliste projektide, Rahavoogude strateegia valik nõuavad suuri investeeringuid ja mille tulud ning kulud ulatuvad kaugele tulevikku, identifitseerimis- hindamis- ja valimisprotsess Juhtimine eesmärkide ja eelarvete kaudu JEEK — juhtimismeetod, mis ühendab eesmärkide kaudu juhtimise põhimõtted ja konkreetsed juhtimise eelarved. Juhtmõõdik lead indicator, driver measure, process measure — näitaja, mida kasutatakse majandustulemuste tulemusmõõdikute saavutamiseks vajalike protsesside, tegevuste ja toimingute mõõtmiseks.

Jääktulu contribution margin võrdub müügitulu miinus muutuvad kulud. Jääktuluarvestus ka osakuluarvestus marginal costing — kuluarvestustehnika, mis liigitab kulud muutuvateks ja püsivateks ning mille kasutamisel jagatakse ainult muutuvad kulud tooteühikutele. Kaizen eelarvestamine Kaizen budgeting — eelarvestamise meetod, milles väikeste täienduste ja täiustamistega muudetakse eelarvet pidevalt pingelisemaks, lähtudes tegelikest tulemustest. Kasumikeskus profit center — allüksus, mille eesmärk on teenida planeeritud kasumit minimaalsete kuludega ja Stock Valikud strateegia juht vastutab tulude ja kulude eest.

Rahavoogude strateegia valik

Kaudkulud indirect costs — kulud, millel puudub vahetu seos kulukandjaga ja nende otsene paigutamine kulukandjale ei ole põhjendatud. Kohanduv sihtväärtus stretch targets — eesmärgi mõõtmiseks kasutatavale mõõdikule juurde lisatud sihtväärtus, mida täpsustatakse ja kohandatakse vastavalt organisatsiooni väliskeskkonnas või strateegiates toimuvatele muudatustele. Koondeelarve master budget — terviklik ja süsteemne eelarvete kogum, millele organisatsioon tugineb lühiperioodil, et viia ellu eesmärkide saavutamiseks vajalikud strateegiad.

Kriitilised edufaktorid critical success factors, critical success variables — piiratud Rahavoogude strateegia valik olulisemaid strateegia komponente ja faktoreid valdkondi, mõjureid, tegureidmilles tulemuste saavutamine eeldusel, et tulemused on küllalt head, tagab eduka konkurentsivõime.

Rahavoogude strateegia valik

Kulu-maht-kasum analüüs KMK-analüüs cost-volume-profit analysis, CVP — planeerimis- ja analüüsimeetod, milles keskendutakse kulude costsmüügimahu volume ja kasumi profit omavaheliste seoste analüüsile. Kulude jaotamine cost absorption — protsess, mille käigus kulud jaotatakse kulukandjatele.

Kulukandja kuluobjekt, kuluühik cost unit, cost object — eesmärk, milleks kulu on tehtud arvestatud ja mille kulu soovime eraldi mõõta. Kulukogum cost pool koosneb kuludest, millel on sama kulukäitur.

Kulukoht kulukeskus, kuluüksus cost center, expense center — allüksus, asukoht, töötaja, funktsioon või seade, millega seotud kulud kogutakse eraldi ja jaotatakse kulukandjatele.

Rahavoogude strateegia valik

Kulukäitur cost driver — iga mõjur, sündmus või tegevus, mis põhjustab kulusid või muudab kulude suurust ning mille alusel jaotatakse kulud. Materjalide eelarve direct materials High Danio Trading Companies — eelarve, milles eelarvestatakse eelarveperioodi jooksul ostetavate ja kasutatavate materjalide kogused ühikutes ja vastavad kulutused.

Materjalide kasutamise eelarve direct material usage budget — eelarve, milles eelarvestatakse eelarveperioodi jooksul kasutatavate materjalide kogused ühikutes ja vastavad kulutused.

Materjalide ostu eelarve direct material purchases budget — eelarve, milles eelarvestatakse eelarveperioodi jooksul ostetavate materjalide kogused ühikutes ja vastavad kulutused. Missioon mission — organisatsiooni tegevuse kõige üldisemad põhimõtted, mis lähtuvad organisatsiooni visioonist. Mittefinantsmõõdik nonfinancial measures — mitterahaline näitaja, mille abil mõõdetakse nii tulemusi kui ka tulemuste saavutamiseks vajalikke protsesse, tegevusi ja toiminguid. Mõõdik measure, indicator — majandus näitaja tulemuslikkuse mõõtmiseks performance measurementmille abil mõõdetakse nii tulemusi kui ka tulemuste saavutamiseks vajalikke protsesse, tegevusi ja toiminguid.

Müügimahu hälve sales volume Rahavoogude strateegia valik — erinevus paindliku eelarve ja koondeelarve staatilise eelarve vahel, sellega mõõdetakse müügimahu muutuse mõju müügituludele, kuludele ja jääktulule kasumile.

Nullbaasieelarve zero-based budget — eelarve, mille koostamisel arvestatakse kulud tuludest lähtuvalt ning kõik näitajad eelarvestatakse nullbaasist lähtuvalt. Nullbaasiga eelarvestamine zero—based budgeting, priority—based budgeting, ZBB — eesmärgist lähtuv eelarvestamise meetod, mille korral kulud eelarvestatakse järgmis t e perioodi de tuludest lähtuvalt.

Operatiivne controlling operational control, task control — protsess, mille käigus tegeldakse põhiliselt organisatsiooni plaanide ja eelarvete igapäevase juurutamisega allüksuste, projektide ja tegevuste tasandil. Osakuluarvestus — vt jääktuluarvestus. Otsekulud direct costs — kulud, mida saab otse paigutada kulukandjale.

Paindlik eelarve flexible budget — eelarve, mis võimaldab eelarvestada tulusid ja kulusid erinevatel tegevustasemetel. Paindliku eelarve hälbed kontrollhälbed flexible Rahavoogude strateegia valik variance — hälbed tegelike tulemuste ja paindlikus eelarves tegelikust müügimahust lähtuvate eelarvestatud näitajate vahel.

Pideveelarve rolling budget, continuous budget — eelarve, mida uuendatakse proaktiivselt, pidevalt ja süstemaatiliselt, lisades uue ajaperioodi nagu näiteks nädal, kuu, kvartal, aasta, 3 aastat, 5 aastat ja jättes kõrvale just lõpetatud perioodi. Pideveelarvestamine continuous budgeting, rolling budgeting, revolving budgeting — eelarvestamise meetod, mille käigus koostatakse erinevate perioodide pideveelarveid.

Pidevprognoosimine rolling forecasting — prognoosimise meetod, mille käigus uuendatakse pidevprognoose rolling forecasts pidevalt, lisades uue ajaperioodi nagu näiteks nädal, kuu, kvartal, aasta, 3 aastat, 5 aastat ja jättes kõrvale just lõpetatud perioodi.

Pikaajaline eelarve long—range budget — pikemat perioodi traditsiooniliselt 5—10 aastat, viimastel aastatel 3—10 aastat hõlmav eelarve, mille käigus koostatakse eelarved organisatsiooni strateegiate elluviimiseks.

Tootmise juhtimine praktilise teaduse abil | Leanway

Pikaajaline plaan long—range plan — pikemat perioodi traditsiooniliselt 5—10 aastat, viimastel aastatel 3—10 aastat hõlmav plaan, milles täpsustatakse, milliseid tegevusi on vaja sooritada organisatsiooni strateegiate elluviimiseks.

Proaktiivne tegevus — majanduslike disproportsioonide ja muude probleemide tekkimist või nende teravnemist ennetav tegevus.

Prognoos forecast — piisava tõenäosusega tõeseks osutuda võiv ennustus sündmuste käigu ja tulemuste kohta. Prognoosimine forecasting — tegevus, mille eesmärk on ära arvata tuleviku sündmusi, olukordi, trende ja tulemusi organisatsiooni tegevuskeskkonnas.

Põhitegevuse eelarved operating budgets — eelarved, kus on määratletud, kui palju ja milliseid ressursse vajatakse ja kuidas neid ressursse saadakse, et ellu viia organisatsiooni strateegiaid ning sooritada organisatsiooni põhitegevusi.

  1. Ettevõtte finantsstrateegia: riigi- ja munitsipaalkrediit - Pangad
  2. Investeeringuid Ettevõtte finantsstrateegia: riigi- ja munitsipaalkrediit Teabeajastul on iga ettevõtte võti tagada selle pikaajaline areng.

Rahakäibe eelarve cash budget — eelarve, milles eelarvestatakse detailselt rahavajadus, laekumised ja väljamaksed kogu eelarveperioodi ja selle lühemate osaperioodide kohta. Ressursi kulukäitur resource cost driver — mõõdik mõjur, jaotuse alusmille abil seostatakse ressursside kulud vastavate tegevustega ning jaotatakse erinevate ressursside kulud tegevustele.

Strateegiline personalijuhtimine | Rahandusministeerium

Sihtkasum target profit — eesmärgist lähtuv prognoositud või eelarvestatud müügitulude ja kulude vahe. Sihtväärtus target — mõõdikule või näitajale lisatud täpsustav arv väärtus, mis seatakse eesmärgiks.

Sisemine tulumäär internal rate of return — diskontomäär või kapitali hindmille puhul investeerimisprojekti puhasnüüdisväärtus võrdub nulliga. Staatiline eelarve static budget — eelarve, milles tulud ja kulud on arvestatud ühe konkreetse tegevusmahu juures. Strateegia strategy — tee, mille organisatsioon valib oma visiooni, missiooni ja strateegiliste eesmärkide saavutamiseks. Strateegia on plaanide ja eelarvete koostamise alusk. Strateegiline controlling strategic control, strategy formulation — protsess, mille käigus otsustatakse organisatsiooni eesmärgid, strateegiad, nende saavutamiseks vajalikud ressursid ning ressursside omandamise, kasutamise ja ümberpaigutamise juhtimiseks vajalikud meetmed.

Language switcher

Strateegiline eelarvestamine strategic budgeting — protsess, mille käigus täpsustakse organisatsiooni strateegilised eesmärgid, valitakse strateegiad ning eelarvestatakse nende elluviimiseks vajalikud ressursid. Strateegiline juhtimine strategic management — juhtimisprotsess, mis koosneb strateegia väljatöötamisest, selle väljaarendamiseks vajaliku potentsiaali planeerimisest ja seatud eesmärgi saavutamist tagavate muutuste juhtimisest. Strateegiline plaan strategic plan, corporate plan — tulevaste toimingute ja operatsioonide turgude, toodete, mahutuste, tulude kvantitatiivne ja analüütiline pikaajaline plaan või selle osa, mis koostatakse tavaliselt vähemalt Rahavoogude strateegia valik aastaks.

Strateegiline äriüksus ka strateegiline talitlusüksus Rahavoogude strateegia valik business unit — oma klientide ja konkurentidega, iseseisva kuluarvestusega ning omaenda strateegiast juhinduv organisatsioonisisene allüksus. Suvaline ebamäärane kulukeskus discretionary cost center — kulukeskus, mille juht vastutab vastava allüksuse lõpptulemuse eest, kuid kulud on organisatsiooni põhitegevuse lõpptulemusega ebamääraselt ehk diskreetselt seostatud.

Taktikaline controlling management control — Rahavoogude strateegia valik, mille kaudu juhid mõjutavad teisi organisatsiooni liikmeid eesmärgiga viia ellu organisatsiooni strateegiaid. Taktikaline planeerimine ja eelarvestamine tactical planning, tactical budgeting — strateegilise plaani teostamissammude kavandamine. Tasakaalus tulemuskaart tasakaalustatud mõõtmismudel, tasakaalus töölaud balanced scorecard — strateegiline juhtimissüsteem, mille abil arendatakse organisatsiooni strateegiat ja teisendatakse organisatsiooni visioon, Rahavoogude strateegia valik ja strateegia mõõdetavateks tegevusteks neljas perspektiivis valdkonnas, aspektis finantsperspektiiv, kliendiperspektiiv, protsessiperspektiiv, arenguk ja kasvuperspektiiv.

Tegevuse kulukogum activity cost pool — kulude kogum, mille moodustavad kõik selle tegevusega seotud kulud. Tegevuse kulukäitur activity cost driver — mõõdik mõjur, jaotuse alusmille abil mõõdetakse, kui palju tegevusi seoses kulukandjaga toote valmistamisega, teenuse osutamisega tehakse.

Tegevuspõhine eelarvestamine activity—based budgeting, ABB — eelarvestamise meetod, kus organisatsiooni strateegilistest Rahavoogude strateegia valik lähtuvalt määratakse kindlaks ja eelarvestatakse eelarveperioodil vajalike väljundite kulukandjate kogus ning seejärel nende väljundite saavutamiseks vajalike tegevuste ja ressursside kogus ning selleks tehtavad vajalikud kulutused. Tippmõõdik benchmark — võrdlevanalüüsi aluseks olev parim näitaja, mõõdik või tulemus.

Rahavoogude strateegia valik

Tootmise eelarve production budget — eelarve, milles eelarvestatakse eelarveperioodi jooksul põhitegevuse käigus valmistatud toodete, osutatud teenuste või müüdud kaupade kogused, mis on vajalikud müügieelarvete täitmiseks ja eelarvestatud varude tagamiseks. Tootmislike üldkulude eelarve manufacturing overhead budget, factory overhead budget, manufacutirng departmental expense budget — eelarve, milles näidatakse eelarveperioodil tootmisprotsessis tekkivaid eelarvestatud üldkulusid.

Tulemusmõõdik lag indicator, lagging indicator, outcome measure, result measure — näitaja, mida kasutatakse majandustulemuste väljundi mõõtmiseks. Tulukeskus revenue center — eelarvesegment, mille tulemuslikkust mõõdetakse vastavalt tuludele ja mille juht vastutab tulude eest.

Turustuskulude eelarve selling expense budget, distribution cost budget — eelarve, milles eelarvestatakse turustusfunktsiooni täitmiseks Andmeedastusstrateegia paber kulusid.

Täiskuluarvestus lihtkuluarvestus, traditsiooniline kuluarvestus absorption costing — kuluarvestustehnika, mille kasutamisel liigitatakse kulud otsekuludeks ja kaudkuludeks ning arvestatakse kõik kulud või tootmiskulud kulukandjatele. Tööjõu eelarve Valikud kauplemine madalal kontol labor budget — eelarve, milles eelarvestatakse tööjõuvajadust ja sellega kaasnevaid kulusid.

Valmistatud ja müüdud toodangu kulu eelarve cost of goods manufactured and sold budget — eelarve, milles eelarvestatakse eelarveperioodi jooksul toodetud ja müüdud toodangule tehtavaid kulusid.

Vastutuskeskus responsibility center — organisatsiooni allüksus, mille juhil on otsustusõigus ja vastutus tema otsustusalasse kuuluvate spetsiifiliste finants- ja mittefinantsnäitajate saavutamise eest. Vastutuspõhine arvestus responsibility accounting — arvestusmeetod, mille abil täpsustatakse vastutus majandusnäitajate saavutamise eest veendumaks, et iga organisatsiooni töötaja püüdleb omaniku püstitatud ja tippjuhtkonna elluviidavate eesmärkide poole.

Visioon vision — organisatsiooni nimel tehtav kõige Rahavoogude strateegia valik avalik kirjalik kokkuvõte organisatsiooni tulevikust ja sellest, milliseks soovitakse organisatsiooni arendada. Võrdlevanalüüs benchmarking — protsess, mille käigus organisatsioon teeb kindlaks oma kriitilised edufaktorid, uurib, kuidas teistel edukamatel organisatsioonidel või organisatsiooni allüksustel on õnnestunud neid faktoreid saavutada, ning viib tegevusse sisse vajalikud täiustused.

Võtmekompetentsid core competencies — oskused ja kompetentsid, mida organisatsioon kasutab või on suuteline tulevikus eriti edukalt kasutama. Võtmemõõdik key performance indicator, KPI — olulisem mõõdik eesmärkide ja tulemuste mõõtmiseks ja hindamiseks.