Piirkondlikud ettevõtjad moodustavad arvukuselt suurima segmendi Eesti ettevõtjaskonnast ning neil on kanda ka märkimisväärne roll tööhõives ning sotsiaalsetele ja regionaalsetele väljakutsetele vastamises. Selleks analüüsib ministeerium maaelu ja põllumajanduse olukorda, lähtudes põllumajandusega tegelevate ettevõtjate ja muude maapiirkonna ettevõtjate sotsiaalmajanduslikust olukorrast ja investeeringute tegemise vajadusest.

Mitmekesistamise strateegia Sihtasutus Avalik ettevote System Trade Life Wcharts Noon

Ida-Virumaa programm Ida-Virumaa programm on ellu kutsutud Ida-Viru maakonna arengu tasakaalustamiseks ülejäänud Eestiga. Programm panustab lisaks juba rakendatavatele toetusmeetmetele ja kavandatud investeeringutele Ida-Virumaa tegevuskava eesmärkide saavutamisse ning keskendub Ida-Virumaa tegevuskava 1. Programmi tegevuste rakendamine kiideti heaks valitsuskabineti 8.

Mitmekesistamise strateegia Sihtasutus Avalik ettevote Millionaire labi binaarsete voimaluste kaudu

Programmi eesmärk on Ida-Virumaa majanduse elavdamine ja piirkonna elukeskkonna atraktiivsuse suurendamine, nooremaealiste väljavoolu pidurdamine ning läbi piirkonna eelisarendamise mahajäämuse vähendamine teistest Eesti piirkondadest. Programmi tegevused on heaks kiidetud valitsuskabineti 8.

Sissejuhatus

Valitsuskabineti ülesandel on moodustatud Ida-Virumaa programmi töögrupp, millele anti ülesanne täpsustada toetatavate tegevuste fookust ja töötada välja täpsemad sihtfinantseerimise ja toetuse andmise tingimused. Täiendavalt otsustati kaasata Sotsiaalministeeriumi ning Mitmekesistamise strateegia Sihtasutus Avalik ettevote Arendamise Sihtasutuse esindajad.

Mitmekesistamise toetus maapiirkonnas tegutsevatele ettevõtetele

Ida-Virumaa programm koosneb 9 Ida-Viru maakonna arengusse panustavast tegevusest ja programmi viiakse ellu kolme erineva rakendusskeemi - riigihalduse ministri määruste, projektipõhise investeeringutoetuse andmise ning elluviijatega sõlmitavate tegevustoetuse lepingute kaudu.

Programmi eelarve perioodil on 23 eurot.

  1. Kuidas deklareerida tulumaksu binaarsed valikud
  2. Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine – Riigi Teataja
  3. Eesti ettevõtluse kasvustrateegia
  4. Siseriiklikud toetused | Rahandusministeerium
  5. Suure potentsiaaliga tegevusalad nn kasvuvaldkonnad Suure potentsiaaliga ettevõtete grupid Peatükis käsitleme järgemööda mõlemat spetsialiseerumist, selgitades nende alusloogikat ja ellurakendamist.
  6. Parim aktsiad kaubanduse NSE jaoks
  7. Ida-Virumaa programm Ida-Virumaa programm on ellu kutsutud Ida-Viru maakonna arengu tasakaalustamiseks ülejäänud Eestiga.

Programmi tegevused, nende sisu ja eelarve võivad olenevalt rakendamise tulemuslikkusest olla ajas muutuvad. Programmi tegevused ja meetmed Toetusmeede tööstusettevõtete investeeringutele uus taotlusvoor EL vahenditest avatud taotlemiseks alates Täpsem info RTK kodulehel.

Mitmekesistamise strateegia Sihtasutus Avalik ettevote Valikuline logi mall

Meetme määrus ja seletuskiri Tegevust viib ellu Integratsiooni Sihtasutus. Ettevõtjate arengu, ekspordialane ning uute tehnoloogiate kasutuselevõtuga seotud nõustamine ja koolitus ettevalmistamisel. Viru Filmifondi riiklik kaasrahastamine. Link toetuse taotlemisele.

Language switcher

Üle-eestilise ulatusega spordi- ja kultuuriürituste käivitamine ja arendamine I taotlusvoor on lõppenud.

Äri- ja startup-inkubaatorite tegevuse toetamine, iduettevõtete ökosüsteemi arendamine ettevalmistamisel.

Mitmekesistamise strateegia Sihtasutus Avalik ettevote Meister Jaapani kuunlajalad

Toetuse saaja SA Eesti Kaevandusmuuseum Ida-Viru maakonna ettevõtluse ning inimeste tööalaste oskuste mitmekesistamine taotlusvoor ettevalmistamisel. Tühjenevate korterelamute probleemistiku lahendamise toetusmeede ettevalmistamisel Maakonna arengustrateegia oluliste tegevuste ja investeeringute elluviimist toetatakse täiendava rahaeraldisega maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest. Lisainfo Ida-Virumaa programmi alused Programmi eesmärgiks on aidata kaasa Kagu-Eesti piirkonna jätkusuutlikule säilitamisele, toetada kohapealse ettevõtluskeskkonna arengut ning mitmekesisemate töövõimaluste teket piirkonnas.

Mitmekesistamise strateegia Sihtasutus Avalik ettevote MetaTrader viga 3

Kagu-Eesti programmi eelarve Programmi eelarveks perioodil on 4 milj eurot. Kagu-Eesti programmi toetussuunad.