Lepitajaks võib erinevate asjaolude esinemisel olla nii lepitusmenetluse poolte valitud füüsiline isik, vandeadvokaat, notar kui ka riigi või kohaliku omavalitsuse lepitusorgan. Kasvu on tinginud eelkõige finantseerimisasutuste portfellimahtude suurenemine, kuid kasvanud on ka eraisikute ja valitsuse, ning vähesel määral ka äriühingute investeeringud. Ettevõtte varad toodavad kasumit ettevõttele, mis investeeritakse ettevõtte arengusse ja või jaotatakse ettevõtte aktsionäride vahel. Näiteks ei ole Nasdaq CSD-l võimalik anda maksuhaldurile infot võõrandatud väärtpaberite soetamismaksumuse kohta. Iga notariaalse tehingu eest tuleb maksta notari tasu, mille suuruse paneb paika seadus.

Tähtis on ka võlaõigusseaduse sättest tulenev eeldus: kui võlausaldaja on talle kohustuse täitmisena pakutu vastu võtnud, siis eeldatakse, et täitmine oli täielik, täitmisena pakutu oli võlgnetav ja kohustus täideti kohaselt. Tänu sellele sättele läheb pärast täitmise vastuvõtmist nõuetele mittevastava kohustuse täitmise tõendamise koormis üle võlausaldajale ehk täitmise vastuvõtnule.

Väärtpaberitehingud · KKK · LHV

Võlgnik peab kohustuse täitma lepingule või seadusele vastava kvaliteediga. Kui lepingulise kohustuse täitmise kvaliteet ei tulene lepingust või seadusest, peab lepingupool kohustuse täitma asjaolusid arvestades vähemalt keskmise kvaliteediga.

Majandus- või kutsetegevuses isik peab lisaks oma kohustusi täitma sellise kvaliteediga, mis vastab keskmisele samal tegevusalal tegutsevate isikute sama kohustuse täitmise kvaliteedile. Kui kohustuse täitmiseks võlgnetakse liigitunnustega asi ja sellesse liiki kuuluvad asjad on erineva kvaliteediga, peab võlgnik kohustuse täitma vähemalt keskmise kvaliteediga asjaga.

Kui kohustuse täitmiseks võlgnetakse liigitunnustega asi ja võlgnik on kohustuse täitmiseks kõik omapoolselt vajaliku teinud, sealhulgas omandanud selliste liigitunnustega asja või eraldanud asja teistest samade liigitunnustega asjadest, siis loetakse, et kohustuse esemeks on omandatud või eraldatud asi. Lisaks lasub kohustatud isikul hoolsuskohustus. Juhul, kui kohustus seisneb mingi kindlaksmääratud asja üleandmises, peab kohustatud isik asja eest kuni üleandmiseni hoolitsema mõistlikul viisil.

Kohustuse üleminek Kolmas isik võib võlausaldajaga sõlmitud lepingu alusel üle võtta võlgniku kohustuse nii, et kolmas isik astub senise võlgniku asemele. Kolmas isik võib võlgniku kohustuse üle võtta ka võlgnikuga sõlmitud lepingu alusel, kuid kohustus läheb üle üksnes tingimusel, et võlausaldaja sellega nõustub.

Ettevotte jagamise valikutehingute tagastamine

Seega, et kohustus läheks üle kolmandale isikule, on vaja kolmanda isiku enda ja ka võlausaldaja nõusolek. Kui võlausaldaja on kohustuse ülevõtmisega eelnevalt nõustunud, loetakse kohustus ülevõetuks kohustuse ülevõtmise lepingu sõlmimise ja sellest võlausaldajale teatamisega.

Võlausaldaja ei või eelnevalt antud nõusolekut tagasi võtta, kui ta ei ole jätnud endale sellist õigust nõusolekut andes. Sama kohustuse üleminekul mitmele isikule eeldatakse, et need isikud vastutavad kohustuse täitmise eest solidaarselt. Kohustuse ülevõtja võib võlausaldaja nõudele lisaks enda vastuväidetele esitada vastuväiteid, mis tulenevad võlausaldaja ja senise võlgniku vahelisest õigussuhtest, välja arvatud vastuväited, mis kuulusid senisele võlgnikule võlausaldaja vastu isiklikult.

Ettevotte jagamise valikutehingute tagastamine

Samuti ei või ta senise võlgniku nõuet võlausaldaja nõudega tasaarvestada. Kohustuse võib üle võtta ka nii, et kolmas isik astub võlasuhtesse uue võlgnikuna senise võlgniku kõrvale kohustusega ühinemine.

Lepingu ülevõtmine ja ettevõtte üleminek Lepingupool võib teise lepingupoole nõusolekul anda oma lepingust tulenevad õigused ja kohustused üle kolmandale isikule temaga sõlmitud lepingu alusel, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Lepingu ülevõtmisega loetakse, et kõik lepingust tulenevad õigused ja kohustused on lepingu ülevõtjale üle läinud.

Lepingu ülevõtmise puhul pole tegu üksikute kohustuste ülevõtmisega, vaid käsutuse esemeks on lepingupoole positsioon tervikuna. Tegu on üldõigusjärglusega, millest tulenevalt lähevad lepingu ülevõtjale üle nii üleandja õigused kui kohustused. Võlaõigusseaduse kohaselt võib toimuda ka ettevõtte üleminek. Ettevõtte üleandja võib omandajaga sõlmitud lepinguga kohustuda andma omandajale üle ettevõtte.

Ettevõte võib omandajale üle minna ka seaduse alusel. Ettevõttesse kuuluvad ettevõtte majandamisega seotud ja selle majandamist teenivad asjad, õigused ja kohustused, muu hulgas ettevõttega seotud lepingud. Seega kõik eelmises lauses nimetatu läheb ettevõtte üleminekul ettevõtte omandajale üle. Üleantava ettevõtte senise ärinime kasutamise õigus läheb üle omandajale, kui see ei ole vastuolus seaduse või kolmanda isiku õigustega ja lepingupoolte kokkuleppest ei tulene teisiti.

Ärinime üleminekut ei takista asjaolu, et omandaja jätkab tegevust muus õiguslikus vormis kui üleandja, kui omandaja järgib ärinime kohta seaduses sätestatud nõudeid. Võlaõigusseadus võimaldab lepinguga üle anda ka organisatsiooniliselt terviklikuks üksuseks oleva ettevõte ühe osa ehk käitise. Käitis peab vastama kõikidele ettevõtte tunnustele: ta peab olema majanduslikult omvahel seotud õiguste ja kohustuste kogum, mille kaudu ettevõtja tegutseb. Intress ja viivis võlasuhtes Intress ja viivis on võla- ja lepinguõiguses keskseteks instituutideks.

Intressi mõistet pole võlaõigusseaduses ega teistes seadustes legaaldefinitsioonina avatud. Üldiselt levinud on arvamus, et õigusteoreetilise liigituse alusel jaguneb intress kasutusintressiks ja viivitusintressiks ehk viiviseks. Seega on intress oma olemuselt suurem koondmõiste, kuhu alla mahub kaks intressi alaliiki. Nagu eelpool mainitud, pole kasutus intressi mõistet Eesti seadusandluses legaaldefinitsioonina defineeritud. Samas on õigusteadlaste ja praktikute seas valitsev arusaam, et kasutusintress on tasu raha kasutamise eest.

Näiteks maksuõiguse üldosa norme koondava maksukorralduse seaduse edaspidi MKS § lg 1 sätestab, et kui maksukohustuslane ei ole tasunud maksu seadusega sätestatud tähtpäevaks, on ta kohustatud arvestama ja tasuma tähtpäevaks tasumata maksusummalt intressi. Oma sisult on selline kohustus sarnane pigem võlaõigusliku viivise ehk viivitusintressi maksmise kohustusega, mitte kasutusintressi tasumise kohustusega, mida tuntakse, nagu korduvalt toonitatud, intressi mõiste all.

Võlaõiguse tundjale on selge, et MKS § lg-s 1 sätestatu pole tasu raha kasutamise eest, vaid raha maksmisega viivitamise eest tasuda tulev täiendav rahaline kohustus. Kui kohustuselt tuleb vastavalt seadusele või lepingule tasuda intressi, on intressimääraks poolaasta kaupa Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav viimane intressimäär enne iga aasta 1.

Parasjagu kehtiva intressimäära õigeaegse Ettevotte jagamise valikutehingute tagastamine korraldab Eesti Pank väljaandes Ametlikud Teadaanded. Kui lepinguga on ette nähtud teistsugune intressimäär, mis tuleneb võlaõigusseaduses sätestatust, kohaldatakse tsiviilõiguses kehtivast privaatautonoomia põhimõttest tehingupoolte valitud intressimäära. Väljaspool majandus- või kutsetegevust tegutsevate isiku vahel sõlmitud laenulepingute puhul eeldatakse, et tegu on intressivaba laenuga.

St selleks, et laenuandjal oleks võimalus ja õigus nõuda võlgniku käest ka intressi, tuleb selles eraldi kokku leppida. Kui intressi tasumise kohustuses on isikud kokku leppinud, aga pole kokku lepitud intressi määras, kohaldatakse seadusest tulenevat intressimäära. Teiseks intressi siin üldmõiste tähenduses alaliigiks on viivitusintress ehk viivis. Viivise õigusliku olemuse sätestab VÕS § Selle kohaselt võib võlausaldaja rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda võlgnikult viivitusintressi viivisarvates kohustuse sissenõutavaks muutumisest kuni kohase täitmiseni.

Viivise määraks loetakse käesoleva seaduse §-s 94 sätestatud intressimäär, millele lisandub seitse protsenti aastas. Kui lepinguga on ette nähtud kõrgem intressimäär kui seadusjärgne viivisemäär, loetakse viivise määraks lepinguga ettenähtud intressimäär. Intressi arvutatakse protsendina võlgnetavalt summalt. Riigikohus on leidnud, et seadusest tuleneva viivisenõude mõte on esmajoones lihtsustada võlausaldajal raha maksmisega viivitamisest tekkiva ja ka üldiselt hüvitatava kahju suuruse arvestamist.

Viivist võib õiguskaitsevahendina nõuda alati, sõltumata sellest, kas võlausaldaja on varalist kahju ka reaalselt kannatanud. Oluline on tähele panna, et viivist saab nõuda ainult rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral ehk kohustus, millega viivitatakse, peab seisnema ainult rahasumma tasumises.

Kui võlgnik viivitab nt mõne vallasasja nagu auto, raamat vms üleandmisega, ei saa sellise kohustuse mitteõigeaegse täitmise eest nõuda viivist. Kõne alla saab tulla mõnede muude õiguskaitsevahendite rakendamine.

Kui rahalise Ettevotte jagamise valikutehingute tagastamine täitmise aeg ei ole kindlaks määratud, muu hulgas kahju hüvitamise või alusetu rikastumise väljaandmise või taganemisest tuleneva väljaandmise nõude puhul, arvestatakse võlgnetavalt rahalt viivist alates ajast, mil võlausaldaja teatas võlgnikule oma nõudest või esitas raha sissenõudmiseks hagi või maksekäsu kiirmenetluse avalduse.

 1. Voimalus kirjastamine kauplemine

Võlgnik ei pea tasuma viivist aja eest, mil ta ei saanud kohustust täita võlausaldaja vastuvõtuviivituse tõttu, samuti aja eest, mil ta õigustatult keeldus oma kohustuse täitmisest. Kui kohustuse täitmisega viivitamisest tekkinud kahju suurus ületab viivise, võib nõuda viivist ületava kahju hüvitamist, kui kahju hüvitamise nõue on olemas. Sõltumata viivise maksmisest võib võlausaldaja nõuda võlgnikult viivitusest põhjustatud mõistlike võla sissenõudmiskulude hüvitamist.

Viivist ei ole lubatud nõuda intressi tasumisega viivitamise korral. Sellest võlgniku kahjuks kõrvalekalduv kokkulepe on tühine. Seega ei saa viivist nõuda viiviselt ega kasutusintressilt. Täitmise kviitung, võladokumendi tagastamine, tagatis Võlausaldaja peab kohustuse täitmise vastuvõtmisel andma võlgnikule tema nõudel kohustuse täitmise vastuvõtmise kohta kirjaliku tõendi täitmise kviitung. Võlgnik võib nõuda kviitungi andmist muus vormis, kui tal on selleks õigustatud huvi.

Ettevotte jagamise valikutehingute tagastamine

Kui võlgniku asemel täidab kohustuse kolmas isik, võib täitmise kviitungit nõuda nii võlgnik kui ka kolmas isik. Kui kviitung on välja antud põhikohustuse täitmise kohta, siis eeldatakse, et tasutud on ka kulud ja intress.

Kui võlausaldaja või kolmas isik, kellele kohustus tuleb täita, keeldub kviitungit välja andmast, võib võlgnik oma kohustuse täitmisest kuni kviitungi saamiseni keelduda. Sel juhul loetakse võlausaldaja kohustuse täitmise vastuvõtmisega viivitanuks. Järelikult, kui võlgnik nõuab pärast oma kohustuse täitmist võlausaldajalt täitmise kviitungi väljastamist, ja viimane sellest keeldub, satub võlausaldaja vastuvõtuviivitusse ja sellest tulenevalt on Ettevotte jagamise valikutehingute tagastamine omapoolseid kohustusi rikkunud ning võlgnikul on võimalus kasutada seaduses ette nähtud õiguskaitsevahendeid.

Kui võlgnik on kohustuse kohta välja andnud kohustuse olemasolu tõendava dokumendi võladokumentvõib ta kohustuse täitmisel lisaks kviitungile või selle asemel nõuda võladokumendi tagastamist. Kui võlausaldaja võladokumenti ei tagasta, võib võlgnik nõuda võlausaldajalt kohustuse lõppemise kohta kirjalikku tunnistust.

Kui kohustus on täidetud osaliselt või kui võladokumendil on näidatud ka võlausaldaja muud õigused või kui võlausaldajal on võladokumendi tagastamata jätmiseks muu õigustatud huvi, võib ta keelduda võladokumendi tagastamisest tingimusel, et ta teeb võladokumendile kohustuse täitmist tõendava pealdise.

Kui võladokument on võlgnikule tagastatud, siis eeldatakse, et kohustus on täidetud. Kui võlausaldaja keeldub võladokumenti tagastamast või sellele pealdist tegemast või kohustuse lõppemise kohta tunnistust välja andmast, võib võlgnik keelduda kohustuse täitmisest kuni võladokumendi üleandmiseni, sellele pealdise tegemise või tunnistuse väljaandmiseni.

Seega jällegi, kui võlausaldaja keeldub võladokumendi tagastamisest või sellele pealdise tegemisest, rikub hoopis tema võlasuhtest tulenevaid kohustusi ja võlgnikul on õigus õiguskaitsevahendite rakendamiseks. Kui isik peab oma kohustuse täitmiseks andma tagatise, ilma et tagatis oleks täpselt määratletud, või kui tagatise andmine on õiguslike tagajärgede tekkimise tingimus, võib tagatise andja valida tagatise liigi.

Tagatis peab piisavalt tagama kohustust ning vajadusel ka intressi ja kulutusi ning võlausaldajal peab olema võimalus tagatis raskusteta rahaks teha. Näiteks võib eluruumi üürilepinguga ette näha, et üürnik maksab lepingust tulenevate nõuete tagamiseks üürileandjale tagatisraha kuni kolme kuu üüri ulatuses.

 • Investeerimisõpik - Investeerimiskool - LHV finantsportaal
 • E-poe makselahendused - Swedbank
 • Võla- ja lepinguõigus
 • LHV internetipangast leiad maksuaruande, mis koondab info sinu kõikidel LHV pangakontodel Eesti ja välismaiste väärtpaberite võõrandamisest saadud kasu või kahju, väärtpaberitest saadud intressitulu ning välismaalt saadud dividendide kohta.
 • Binaarsete valikute koolitusprogramm
 • Lingid 1.
 • Kodulaen kodu ostmiseks, ehitamiseks või renoveerimiseks Foto: SEB Eesti seaduste järgi tuleb kõik kinnisvaratehingud, välja arvatud üürimine ja rent, läbi viia notari juures.

Kohustuse rikkumine ja õiguskaitsevahendid Kohustuse rikkumine on võlasuhtest tuleneva kohustuse täitmata jätmine või mittekohane täitmine, sealhulgas täitmisega viivitamine. Kui võlgnik ehk õigussuhte kohustatud pool on oma kohustust võlausaldaja ehk õigustatud poole ees rikkunud, võib võlausaldaja kasutada õiguskaitsevahendeid.

Õiguskaitsevahend on üldmõiste, mis hõlmab kõiki võlausaldaja käsutuses olevaid võimalusi likvideerida talle tekkinud negatiivseid tagajärgi või hoida neid ära. Võlausaldaja saab valida järgmiste õiguskaitsevahendite hulgast: 1 nõuda kohustuse täitmist; 2 oma võlgnetava kohustuse täitmisest loobuda; 3 nõuda kahju hüvitamist; 4 taganeda lepingust või öelda leping üles; 5 alandada hinda; 6 rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist.

Võlausaldaja võib kohustuse rikkumise korral kasutada eraldi või koos kõiki seadusest või lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid, mida saab üheaegselt kasutada, kui seadusest või lepingust ei tulene teisiti.

Eelkõige ei võta kohustuse rikkumisest tuleneva õiguskaitsevahendi kasutamine võlausaldajalt õigust nõuda kohustuse rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist. Võlausaldaja ei või tugineda kohustuse rikkumisele võlgniku poolt ega kasutada sellest tulenevalt õiguskaitsevahendeid niivõrd, kuivõrd selle rikkumise põhjustas tema enda tegu või temast tulenev asjaolu või sündmus, mille toimumise riisikot ta kannab.

Kahju hüvitamine Kui võlgnik rikub kohustust, võib võlausaldaja koos kohustuse täitmisega või selle asemel nõuda võlgnikult kohustuse rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist, välja arvatud juhul, kui võlgnik kohustuse rikkumise eest ei vastuta või kui kahju ei kuulu seadusest tulenevalt muul põhjusel hüvitamisele.

Kahju hüvitamise eesmärk on kahjustatud isiku asetamine olukorda, mis on võimalikult lähedane olukorrale, milles ta oleks olnud, kui kahju hüvitamise kohustuse aluseks olevat Ettevotte jagamise valikutehingute tagastamine ei oleks esinenud. Lepingulist kohustust rikkunud lepingupool peab hüvitama üksnes kahju, mida ta nägi rikkumise võimaliku tagajärjena ette või pidi ette nägema lepingu sõlmimise ajal, välja arvatud juhul, kui kahju tekitati tahtlikult või raske hooletuse tõttu.

Lisaks peab isik kahju hüvitama üksnes juhul, Valik strateegiad tahendas volatiilsust asjaolu, millel tema vastutus põhineb, on kahju tekkimisega sellises seoses, et tekkinud kahju on selle asjaolu tagajärg põhjuslik seos. Kahjuhüvitisest tuleb maha arvata igasugune kasu, mida kahjustatud isik sai kahju tekitamise tagajärjel, eelkõige tema poolt säästetud kulud, välja arvatud juhul, kui kasu mahaarvamine oleks vastuolus kahju hüvitamise eesmärgiga.

Sellest põhimõttest lähtuvalt on Eesti õigussüsteemis keelatud ka karistuslikud kahjuhüvitised. Kahju tekitaja peab hüvitama üksnes tekitatud kahju ehk üldjuhul maksma kahjusaajale rahasumma, mis on võrdne tekitatud kahjuga. Kahjuhüvitis ei tohi olla aga niivõrd suur, et kahjusaaja selle tagajärjel ebamõistlikult rikastuks ja satuks hoopis paremasse seisu, kui enne talle kahju tekitamist. Hüvitamisele kuuluv kahju võib olla varaline või mittevaraline.

Varaline kahju on eelkõige otsene varaline kahju ja saamata jäänud tulu. Kahju tuleb hüvitada ühekordselt makstava rahasummana, välja arvatud juhul, kui Ettevotte jagamise valikutehingute tagastamine kahju iseloomule on mõistlik kahju hüvitamine perioodiliste maksetena.

Seaduses või lepinguga ettenähtud juhtudel, samuti muudel juhtudel, kui see on vastavalt asjaoludele mõistlik, võib kahjustatud isik nõuda kahju hüvitamist ka muul viisil kui rahalise hüvitise maksmisega. Lepingust taganemine ja lepingu ülesütlemine Lepingupool võib lepingust taganeda, kui teine lepingupool on lepingust tulenevat kohustust oluliselt rikkunud oluline lepingurikkumine.

Privacy, Security, Society - Computer Science for Business Leaders 2016

Üldjuhul toimub split kiiresti arenevates ettevõtetes. Spliti põhjuseks on tavaliselt kõrge aktsia hind, mida tahetakse investori jaoks sobivamaks teha.

Võib toimuda ka tagurpidi split, reverse splitmille puhul aktsia hind suureneb. Fondiemissioon on aktsiakapitali suurendamine selliselt, et lastakse käibesse tasuta aktsiaid, mis jaotatakse aktsionäride vahel proportsionaalselt neile varem kuulunud aktsiatega.

Selle tulemusena siirdatakse osa ettevõtte vabast omakapitalist aktsiakapitali täiendamiseks. Fondiemissiooni tulemusena suureneb aktsiakäive ning seda kasutatakse aktsia turuhinna alandamiseks.

Aktsiate tühistamise tagajärjel muutub noteeritud aktsiate arv ja seega ka aktsiate hind, kuid samuti ei muutu investori rikkus. Aktsiaid tühistatakse näiteks tekkinud kahjumite mahakandmisel bilansist. Firma omandamine teise ettevõtte poolt on käik, kus ettevõte ostab ära teise ettevõtte.

Kohtulahendite liigitus

Suurim põhjus selleks on tulevase konkurentsi vähendamine. Enamasti mõjutab väiksema ettevõtte ära ostmine suurema poolt väiksema ettevõtte aktsiat positiivselt. Ettevõtete ühinemise käigus otsustavad kaks ettevõttet liituda. Ühinemise käigus on võimalik saavutada konkurentsieelis, tõsta turuosa, ettevõtte kasvu kiirendada ja kulusid kokku hoida tänu mastaabiefektile.

Oma aktsiate tagasiost buyback nimetatakse tegevust, kus ettevõte ostab turult mingi osa oma aktsiatest tagasi. Tagasiostudega üritatakse luua täiendav nõudlus, mis aitab aktsiahinnale tuge pakkuda. Tagasiostu perioodil üldjuhul ettevõtte aktsia hind lühiajaliselt tugevneb. Dividendid - ettevõtted maksavad lähtuvalt oma eelmise aasta majandustulemustest oma aktsionäridele dividende. Kiires arengufaasis ettevõtted pigem investeerivad oma tulud ning seetõttu on näiteks tehnoloogiasektori ettevõtetele iseloomulik väga madal dividendimäär ning tihti ei tehta seda üldse.

Dividende maksavad Euroopa sh. Ettevotte jagamise valikutehingute tagastamine ettevõtted enamasti korra aastas, USA ettevõtetele on iseloomulikud kvartaalsed dividendid. Aktsia millel veel on dividendiõigus kannab ladinakeelset märget cum dividend ning muutub peale dividendi jaotamist dividendiõiguseta aktsiaks ning saab märke ex dividend, aktsia hind muutub enamasti dividendi võrra väiksemaks.

Dividendid ei laeku kontole koheselt, tihti on dividendiõigusliku aktsia kauplemise lõpu ja dividendi väljamaksmise vahel kuu pikkune ajavahemik.

Dividendide ja lühikeseks müügi puhul tekib USA turul kohustus dividende maksta. Saksamaa aktsiaturul kehtib iseäralik reegel lühikeseks müügi osas: aktsiad ei ole lühikeseks müügiks kättesaadavad alates 10 börsipäevast enne cumdividendi viimane päev, mil aktsia kaupleb dividendiõiguslikuna ja 7 börsipäeval enne cumdividendi on kauplejad kohustatud varem võetud lühikese positsiooni antud aktsias sulgema.

Ettevotte jagamise valikutehingute tagastamine

Tähtajaks kaupleja poolt likvideerimata lühike positsioon suletakse automaatselt. Aktsiad on lühikeseks müügiks taas kättesaadavad esimesel börsipäeval peale cumdividendi. Märkimisõiguste emiteerimine Rights offering - ettevõte võib olemasolevatele aktsionäridele emiteerida märkimisõigusi, mis võimaldavad märkida kindla hinna pealt uusi aktsiaid.

Enamasti võimaldavad emiteeritavad õigused uusi aktsiaid märkida madalama hinnaga, kui aktsia kaupleb turul. Märkimisperiood on piiratud ning tihti on märkimisõigused vabalt võõrandatavad, st neid on võimalik börsil osta ja müüa. Piirake füüsilist juurdepääsu kaardiomanike andmete hoidlatele.

Jälgige ja kontrollige regulaarselt võrke Jälgige ligipääsu võrguallikatele ja kaardiomanike andmetele. Kontrollige regulaarselt turvasüsteeme ja -protseduure.

Kuidas täpselt käib notariaalne tehing kinnisvara ostul?

Tavaliselt teeb seda üks tehingu osapooltest. Notaribüroos eeldatakse, et inimesed on enne kokku leppinud nii tehingu tegemises, selle tingimustes kui ka ajas. Kui teise osapoole leidmiseks on kasutatud vahendajat, näiteks maaklerit kinnisvara müügi korral, siis broneerib aja ja edastab vajalikud andmed notarile tavaliselt tema.

Samas võib alati broneerida aja ka lihtsalt konsultatsiooniks, et tehingu üksikasjade kohta nõu küsida. Ettevotte jagamise valikutehingute tagastamine pikk on ooteaeg notari juurde? Notaribürool on vaja veidi aega, et leping ette valmistada, aga üldiselt sõltub tehingu tegemise kiirus pigem osapoolte ajagraafiku klapitamisest ja vähem notaribüroost.

Nädala jooksul leiab reeglina ikka aja, välja arvatud siis, kui on tegemist millegi eriliselt mahukaga, keegi osalejatest on välismaal või puudub mõni vajalik dokument.

Veidi rohkem läheb aega ka siis, kui tehingut soovitakse teha väljaspool notaribürood — siin sõltub ajagraafik juba rohkem notaribüroo töökorraldusest. Millised dokumendid peab kaasa võtma?

Notari juures peab olema kaasas kehtiv isikut tõendav dokument pass, ID-kaart või juhiluba. Kusjuures notar võib isiku tuvastada ka Politsei- ja Piirivalveameti andmebaasis oleva foto alusel, kuid see muidugi eeldab, et inimesel on kehtiv dokument olemas.

Pankrotiprotsessis aktsiaid ei võõrandata ega kehtetuks ei tunnistata ning kahju ei saa deklareerida. Äriühingu likvideerimisel või likvideerimisjaotise saamisel maksustatakse likvideerimisjaotise osa, mis ületab osaluse soetamismaksumuse välja arvatud likvideerimisjaotise osa, mis on maksustatud äriühingu tasemel. Äriühingu likvideerimisel võib deklareerida ka saadud kahju.

Kahju, mis on tekkinud väärtpaberite võõrandamisest, ei tohi väärtpaberite võõrandamisest saadud kasu vähendamisel arvesse võtta juhul, kui kahju tekkis väärtpaberite turuhinnast madalama hinnaga võõrandamisest maksumaksjaga seotud isikule või maksumaksjaga seotud isikult turuhinnast kõrgema hinnaga omandatud väärtpaberi võõrandamisel.

Seotud isikutega kahjuga tehtud tehingute kohta kirjuta tuludeklaratsiooni tabeli 6. Deklareerimine tavasüsteemis Kuna aktsiate võõrandamisest saadud kahju ei saa kirjeldatud olukorras arvesse võtta, ei saa arvesse võtta ka optsiooni preemiat, mis suurendaks kahju.

Deklareerimine tavasüsteemis Väärtpaberi võõrandamisena deklareeritakse võlakirja müük või vahetus turutehingu käigus enne võlakirja lunastamistähtaega.

Olemasolevalt võlakirjalt saadav tulu maksustatakse intressina ning seda ka juhul, kui intress kujuneb võlakirja käibele laskmise ja tagasiostu hinna vahest diskontovõlakiri.

Mis on tööandjalt või juriidiliselt isikult soodushinnaga või tasuta saadud väärtpaberite soetamismaksumus? Kui töötaja on saanud tööandjalt tasuta või soodushinnaga väärtpabereid, millelt tööandja on tasunud erisoodustus- tulu- ja sotsiaalmaksu, või füüsiline isik on saanud juriidiliselt isikult kingitusena väärtpaberi, mille juriidiline isik on maksustanud, siis võõrandamisel lisatakse nende väärtpaberite soetamismaksumusele väärtpaberite summa, mille oli tööandja või juriidiline isik maksustanud.

 • – Riigi Teataja
 • Kuidas täpselt käib notariaalne tehing kinnisvara ostul? | SEB
 • Tehing on vastuolus heade kommetega, kui see eksib ausalt ja õiglaselt mõtlevate inimeste õiglustunde ja väärtushinnangute ning õiguse üldpõhimõtete vastu tehingu tegemise ajal ning tehingu heade kommete vastasus võib tuleneda kas tehingu eesmärgi heade kommete vastasusest või ühe poole ebamoraalsest käitumisest tehingu tegemise eesmärgil.
 • Mis on parem IQ variant vorreldes olumpiamangudega
 • Lisaks aitab Claudius Õigusbüroo leida lahendusi muudes Teile olulistes küsimustes.
 • Kohus peab ka tehingu väidetava tühistamise korral kontrollima esmalt, kas tehing ei ole tühine.

Küsi väärtpaberi andnud tööandjalt või juriidiliselt isikult vabas vormis tõend, kus on kirjas väärtpaberi väljastanud juriidilise isiku nimi ja registrikood, väärtpaberi liik, hulk ja maksumus ning summa, mille on juriidiline isik tulumaksuga maksustanud.

Et seda summat saab arvesse võtta ainult juhul, kui juriidiline isik on tasuta või soodushinnaga väärtpaberite turuhinna maksustanud, siis peab olema tõendil näha, millal ning millises tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsiooni TSD vormi lisas 4 või 5 nimetatud summa on kajastatud.

Kuidas Ettevotte jagamise valikutehingute tagastamine nende väärtpaberite soetamismaksumus, mille on maksumaksja omandanud optsioonilepinguga Eesti tööandjalt? Maksumaksja saab soetamismaksumusena arvesse võtta enda tehtud kulu optsiooni alusvara omandamisel ja tööandja poolt erisoodustusena maksustatud optsiooni väärtuse, mis on kirjas tööandja väljastatud tõendil.

Kui osalusoptsiooni alusvara on osalus tööandjas või tööandjaga samasse kontserni kuuluvas äriühingus, ei loeta erisoodustuseks osalusoptsiooni alusvaraks oleva osaluse omandamist juhul, kui osalus omandatakse mitte varem kui kolme aasta möödumisel pärast osalusoptsiooni andmist. Töötajal on kohustus teatada tööandjale osalusoptsiooni võõrandamisest. Optsiooni alusvara muutumise korral arvestatakse nimetatud tähtaega esialgse optsiooni andmisest arvates.

Kui kogu osalus tööandjas või temaga samasse kontserni kuuluvas äriühingus võõrandatakse vähemalt kolmeaastase tähtajaga optsioonilepingu kehtivuse ajal, samuti kui töötajal tuvastatakse täielik töövõimetus või ta sureb, ei loeta erisoodustuseks optsiooni alusvaraks oleva osaluse omandamist ulatuses, mis vastab proportsionaalselt Voimalus kaubelda robotite hoidmise ajale enne nimetatud sündmust.

Maksuvabastus ei laiene osalusoptsiooni võõrandamisest saadud tulule. Deklareerimine tavasüsteemis Väärtpaberid, mis on omandatud pärimise või kinkimise teel, kajastatakse LHV maksuaruandes soetamismaksumusega null, st tasuta saadud väärtpaberitena.

Võõrandamisel makstakse tulumaks müügisummalt. Kuidas deklareerida välisriigis võõrandatud väärtpaberid?