Kaubavahetuse puudujääk oli 1,69 miljardit eurot ja selle vähenemist võrreldes Sealhulgas võeti kohustus kaotada põllumajandustoodete ekspordisubsiidiumid. Väliskaubanduse bilanss oli positiivne riigiga. Suurim ülejääk oli puidu ja puittoodete ning mitmesuguste tööstustoodete kaubavahetuses.

Väljaanded ja artiklid

Ajavahemikus — kasvas ka kõikide peamiste tooterühmade import, kuid see kasv oli kaubarühmade lõikes mitmekesisem kui ekspordi puhul. EL 27 suurima imporditava tooteliigi — masinad ja transpordivahendid — import kasvas ELi liikmesriigimiljardi euro suurune kaubavahetusbilansi puudujääk Kõnealust puudujääki kompenseeris maanteesõidukite 82, miljardi euro suurune ja tööstuslike masinatemiljardi euro suurune väliskaubanduse ülejääk.

Saksamaa ELväline kaubavahetus jäi ka Järgmised kolm suurimat eksportijat jäid samaks mis Madalmaade ja Ühendkuningriigi import ELi mittekuuluvatest riikidest oli Saksamaa järel teisel ja kolmandal kohal. Andmete allikad ja kättesaadavus Rahvusvahelise kaubavahetuse statistika mõõdab ELi liikmesriikide vahelise kaubavahetuse väärtust ja mahtu Euroopa Liidu sisene kaubavahetus ning kaubavahetust, mis toimub ELi liikmesriikide ja mitteliikmesriikide vahel Euroopa Liidu väline kaubavahetus.

  • Väljaanded ja artiklid - Eesti Statistika
  • Archive:Rahvusvaheline kaubavahetus - Statistics Explained
  • Peamised statistilised näitajad Olulisemad ülemaailmsed rahvusvahelises kaubanduses osalejad Rahvusvahelises kaubanduses on suurimad ülemaailmsed osalised vt joonis 1 olnud EL 28, Hiina ja Ameerika Ühendriigid ning seda juba alates
  • Dina Kazakova, Riina Kerner — Eesti statistika aastaraamat.
  • Binaarne valik online-too

See statistika on ametlik teabeallikas impordi, ekspordi ja kaubandusbilansi kohta ELis, selle liikmesriikides ja euroalal. Statistikat jagatakse kõikidele andmeid esitavatele riikidele iga partnerriigi kohta mitme tooteliigi lõikes.

Kaubavahetus Artiklid

ELi-välise kaubavahetuse statistikas EL kohta esitatud andmetes käsitatakse nimetatud üksust ühe kaubandusblokina ning ekspordi kohta esitatud andmed hõlmavad ELi kõigist 27 liikmesriigist tulevat eksporti maailma kõikidesse ülejäänud riikidesse, samas kui ELi-väline import tähendab importi kogu ülejäänud maailmast mitteliikmesriikidest ELi.

Kui esitatakse andmeid üksikute liikmesriikide kohta, tuuakse väliskaubavood tavaliselt välja maailma kaubandusvoogudena sealhulgas nii ELi-sisesed kui ka ELi-välised kaubanduspartnerid. ELi-välist kaubavahetust määratletakse järgmiselt: import on kaubad, mis sisenevad mitteliikmeriigist ELi statistilisele territooriumile ning läbivad vabasse ringlusse lubamiseks üldjuhul tarbimiseks ettenähtud kaubadseestöötlemiseks või tollikontrolli all töötlemiseks töötamiseks või töötlemiseks ettenähtud kaubad tolliprotseduurid kas kohe või pärast tolliladustamise perioodi; eksport on kaubad, mis viiakse ELi statistiliselt territooriumilt mitteliikmeriiki pärast tolliprotseduuri, mis on ette nähtud ekspordiks lõplik eksportvälistöötlemiseks või taasväljaveoks pärast seestöötlemist või tollikontrolli all töötlemist.

Seetõttu ei hõlma mitteliikmeriikidega toimuva kaubavahetuse statistika transiitkaupu ega kaupu, mis on allutatud tolliladustamisprotseduurile, samuti kaupu, mis on ajutiselt riiki toodud nt messide, näituste, katsete jne jaoks ega ka kaupu, mis veetakse taas välja pärast riiki toomist vastavalt mõnele eespool loetletud protseduurile.

Liikmesriikidevahelise kaubavahetuse ELi-sisese kaubavahetuse statistika hõlmab igas liikmesriigis registreeritud saabuvat ja Kaubavahetus Artiklid kaupa.

EL 27 kaubavahetus jõudis peaaegu Võrreldes eelnenud aastaga suurenes EL 27 kogukaubavahetus Pärast

Saabuvat ja lähetatavat kaupa määratletakse järgmiselt: saabuvad kaubad on ELi piires vabas ringluses olevad kaubad, mis sisenevad asjaomase liikmesriigi statistilisele territooriumile; lähetatavad kaubad on ELi piires vabas ringluses olevad kaubad, mis väljuvad asjaomase liikmesriigi statistiliselt territooriumilt, et siseneda mõnda teise liikmesriiki.

Traditsiooniliselt on tollidokumentatsiooni peetud kaubavahetuse statistiliste andmete allikaks.

Kaubavahetus Artiklid

Ühtse turu loomine 1. Intrastati süsteemis kogutakse statistilisi andmeid otse ettevõtjatelt, kellelt nõutakse igakuiste deklaratsioonide esitamist oma riigi statistikaasutusele.

Kaubavahetus Artiklid

Dina Kazakova, Riina Kerner — Eesti statistika aastaraamat. Statistical Yearbook of Estonia lk Eesti väliskaubandust mõjutas ülemaailmne majanduskriis, sest selle tõttu kaubavahetus vähenes. See oli pärast taasiseseisvumist Eesti väliskaubanduse suurim aastane langus.

Kaubavahetus Artiklid

Ekspordi langus oli tingitud sellest, et meie peamistel sihtturgudel vähenes nõudlus Eesti kaupade järele — neid turge mõjutas samuti majanduskriis. Impordi langus on seletatav sellega, et kulude kokkuhoiu tõttu tarbimine vähenes. Järgmine nr.

Kaubavahetus Artiklid

Erandina on käsitsi parandatud autorite nimed, pealkirjad ja pildiallkirjad. Täpsuse aste sõltub mitmest asjaolust: väljaande trükikvaliteedist, mikrofilmi kvaliteedist skaneerimise hetkel, kujunduse elementidest, skannerist, aga ka OCR tärgituvastuse tarkvarast.

Ka paberi kehv kvaliteet, väike trükk, erinevad fondid, mitme veeru erinev paigutus, või kahjustunud lehed võivad mõjutada OCR tekstituvastuse tulemust ning seeläbi otsitulemust.

Kaubavahetus Artiklid