See tuleb vedajale konossemendi vastu tagastada. Lisameetodi kasutamisel määratakse tolliväärtus Eestis kättesaadavate andmete alusel seaduse paragrahvis 9 sätestatud tingimustel, järgides seaduse paragrahvides sätestatud põhimõtteid. Ostja taotlusel lisatakse töövahendi väärtus esimesena imporditud kaubasaadetise väärtusele või jaotatakse ostu-müügilepingus ettenähtud kaubakogusele; 3 kauba tootmisel tarbitud materjalid. Üldkuludeks loetakse kõik otsesed ja kaudsed kulud, mis on tehtud seoses imporditud kauba müügiga ekspordiks Eestisse. Näide 2 Ostja ja müüja on teineteisest sõltuvad isikud ning kauba müük toimus järgmistel tingimustel: Müüja Kogus Kaubaühiku hind Ostja Ostja kaubanduslik tase A 20 3 krooni B Hulgikaupleja Ostja B esitab tollile võrdlusväärtusena järgmise identse kauba tehinguväärtuse kauba müügil müüjast sõltumatule ostjale: Müüja Kogus Kaubaühiku hind Ostja Ostja kaubanduslik tase A 4 krooni C Jaekaupleja Müüja A teatab tollile, et ta ei ole peale ostja B müünud kaupa mitte ühelegi temast sõltumatule hulgikauplejale, kuid kui ta seda teeks, siis ühe kaubaühiku hind oleks 3 krooni.

Kaupade sarnasuse määramisel tuleb arvestada ka kaupade kvaliteeti, mainet ja kaubamärgi olemasolu. Hinnatava kaubaga identseks või sarnaseks loetakse hinnatava kauba tootja poolt toodetud kaupa. Sellise kauba puudumisel kasutatakse hindamisel teiste isikute poolt samas riigis toodetud ja hinnatava kaubaga identset või sarnast kaupa.

Mõiste "tootmine" hõlmab käesolevas korras ka kasvatamist, valmistamist, kaevandamist või muud tegevust, mille tulemuseks on kaup.

Kaubandusliku meresõidu mõiste Kaubanduslikuks meresõiduks loetakse käesoleva seaduse tähenduses tegevust, mis on seotud laevade kasutamisega lasti- reisijate- pagasi- ja postiveoks, mere elus- ja muude ressursside ning merepõhja all asuva maapõue varade uurimiseks ja ammutamiseks, jäämurde- pukseerimis- ja päästeoperatsioonideks ning teistel õiguspärastel eesmärkidel. Seaduse kohaldamine 1 Eesti Vabariigi sadamate vahel toimuva veo kabotaažvedu korral ei või lepingupooled kokku leppida välisriigi õiguse kohaldamises. Lastiveoleping 1 Lastiveoleping on veoleping, millega üks isik vedaja kohustub teise isiku saatja ees meritsi vedama talle saatja poolt vedamiseks üleantud kauba sihtsadamasse ja andma seal üle kauba vastuvõtmiseks õigustatud isikule saaja. Saatja kohustub vedamise eest maksma veotasu.

Kaubanduslike tasemete all mõistetakse käesolevas korras tootmist, hulgimüüki, jaemüüki ja lõpptarbimist. Hindamise all mõistetakse käesolevas korras tolliväärtuse määramist. Imporditud kauba all mõistetakse käesolevas korras kaupa, mis on Eesti tolliterritooriumile edaspidi tolliterritoorium toimetatud mistahes kauba sisseveol kohaldatava tolliprotseduuriga, välja arvatud ajutine ladustamine ja tollitransiit.

Isikud loetakse teineteisest sõltuvateks, kui: 1 üks neist on ametiisik teise ettevõttes. Ametiisikuks loetakse füüsilist isikut, kes täidab mistahes asutuses, ettevõttes või organisatsioonis temale pandud haldamis- järelevalve- juhtimis- operatiiv- organisatsioonilisi, materiaalsete väärtuste liikumist korraldavaid või võimuesindaja ülesandeid; 2 üks on tööandja, teine töövõtja; 3 nad omavad, kontrollivad või valdavad vähemalt viis protsenti teise isiku aktsiatega määratud häältest; 4 neid mõlemaid kontrollitakse otseselt või kaudselt kolmanda isiku poolt; 5 nad kontrollivad koos otseselt või kaudselt kolmandat isikut; 6 nad on abikaasad, sugulased otseses ülenevas või alanevas liinis, õed, vennad või nende sugulased alanevas liinis, abielu kaudu hõimlased otseses ülenevas või alanevas liinis või abikaasa õed ja vennad.

Kui isikud on seotud äritegevuses nii, et üks on teise mis tahes viisil määratletud ainuagent, -edasimüüja või -kontsessionäär, loetakse nad teineteisest sõltuvaks käesoleva korra punktis 7 loetletud juhtudel.

Kaubandusliku meresõidu seadus (lühend - KMSS)

Ainuagendi, -edasimüüja või -kontsessionääri ja tööandja vaheline sõltuvus käesoleva korra mõistes tuleneb omavahel sõlmitud ainuagendi, -edasimüüja või -kontsessionääri tegevust puudutavast lepingust, mis peab muuhulgas sisaldama punkte lepingu lõpetamise või uuendamise kohta.

Tolliväärtuse määramise meetodid on järgmised: 1 imporditud kaupade tehinguväärtuse meetod; 2 identsete kaupade tehinguväärtuse meetod; 3 sarnaste kaupade tehinguväärtuse meetod; 4 tuletatud väärtuse meetod; 5 arvutatud väärtuse meetod; 6 lisameetod. Tolliväärtus määratakse üldises järjekorras esimesel käesoleva korra punktis 10 loetletud meetodil, mille alusel on võimalik tolliväärtust määrata.

Tolliväärtust on võimalik määrata siis, kui vastavat tolliväärtuse määramise meetodit käsitlevas seaduse paragrahvis sätestatud tingimused on täidetud. Kui importija ei taotle arvutatud väärtuse meetodi kasutamist enne tuletatud väärtuse meetodit, määratakse tolliväärtus üldises järjekorras. Kui importija taotleb tuletatud ja arvutatud väärtuse meetodite kasutamise järjekorra muutmist, kuid tolliväärtust ei ole võimalik määrata arvutatud väärtuse meetodil, määratakse see tuletatud väärtuse meetodil, kui selle alusel on võimalik tolliväärtust määrata.

Importija Kaubanduslike erinevuste naitajad tollile tolliväärtuse määramiseks antud teave peab põhinema raamatupidamisel, mille korraldus lähtub heast raamatupidamistavast. Sellise raamatupidamise andmete alusel koostatud aruanne või muu dokument peab õigesti kajastama importija vara, kohustusi, omakapitali ning majandustegevuse tulemust kasumit, kahjumit.

Toll võib kasutada tolliväärtuse määramiseks teavet, mis Kaubanduslike erinevuste naitajad välisriigis ette valmistatud rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtete alusel, kuid peab olema Eestis kättesaadav. Kui pärast tolliväärtuse esialgset määramist selgub, et importija on teadlikult esitanud valeandmeid, tunnistatakse esialgselt määratud tolliväärtus kehtetuks ja määratakse see uuesti. Toll võib aktsepteerida puudulikult esitatud dokumenti juhul, kui esitatud dokumendis sisalduv teave on tollile vajalik edasisel uurimisel.

C-seeria aktsiate tehingud Puhastaja too kodus

Tolliväärtuse lõplik määramine lükatakse edasi ja vigaselt või puudulikult esitatud dokumenti võib toll kuni puuduste kõrvaldamiseni ajutiselt kasutada. Tolliväärtuse määramine ja korrigeerimine toimub tõeste ja arvuliselt määratud andmete alusel, selliste andmete puudumisel ei saa tolliväärtust määrata.

Это возвращает нас к моему прежнему вопросу, на который ты не. Что же будет с нами. - Быть может, нас или наших отпрысков отошлют малой скоростью к Земле.

Toll peab olema veendunud esitatud andmete õigsuses ja täielikkuses ning esitatud dokumendi autentsuses. Kui imporditud kauba deklareeritud tolliväärtus ei ole tollile vastuvõetav, teatatakse sellest importijale ning määratakse tolliväärtus vastavalt tolliväärtuse määramise seadusele edaspidi seadus. Toll teatab kahtluse korral oma väited importijale kirjalikult ning nõuab temalt täiendavat teavet tolliväärtuse määramiseks või korrigeerimiseks, konkreetse tehinguga seotud asjaolude ning ostja ja müüja vahelise sõltuvuse kohta.

Importija on kohustatud andma tollile kogu teabe, mida toll temalt tolliväärtuse määramiseks nõuab. Piirkondlik tolliinspektuur annab importijale kirjaliku selgituse tema poolt imporditud kauba tolliväärtuse määramise kohta 30 kalendripäeva jooksul pärast vastava järelepärimise esitamist importija poolt.

Tolliamet Bollingeri ribad ja RSI indikaatorid importijale või muule imporditud kaubalt maksude tasumise eest vastutavale isikule kirjaliku vastuse koos põhjendustega tema poolt hinnatava kauba tolliväärtuse määramise või korrigeerimise suhtes esitatud kaebuse kohta 30 kalendripäeva jooksul Kaubanduslike erinevuste naitajad kaebuse esitamist.

Kaubanduslike erinevuste naitajad deklareeritud tolliväärtuse alusel arvestatud maksud tuleb tasuda täies ulatuses edasikaebamisest sõltumata. Kui imporditud kauba tolliväärtuse Kui palju sa pead olema kauplemise voimalusi kasutatavad hinnaelemendid ei ole väljendatud Eesti kroonides, Kaubanduslike erinevuste naitajad konverteerimisel Eesti Panga ümberarvestuskurssi, mida toll kasutab kauba importimise päeval vastavalt rahandusministri kehtestatud korrale.

Elektrooniliste andmebaasisüsteemide arengu algus Elektrooniliste andmebaaside esialgu küll kartoteekide loomisele andsid peamise tõuke kolm asja antud järjekorras - kaasaaegse struktuuriga arvuti loomine, aine magnetilistel omadustel baseeruva püsimälu loomine ja andmete lugemise-kirjutamise otsepöördus mitte-järjestik süsteemide loomine. Siin ei saa muidugi tähtsa katalüsaatorina jätta mainimata seda, et selleks ajaks oli loodud hulk strateegilise tähtsusega kartoteeke, mille pidamine vanal tehnilisel ja struktuursel platvormil hakkas üle jõu käima. Kaasaaegse arvuti esimese põlvkonna tekkimisel oli suur osakaal teisel maailmasõjal, kus riigid püüdsid arvutite abil saavutada strateegilist üleolekut - sõja ajal tehtud pingutused kanaliseerusid vahetult pärast sõda uue põlvkonna arvutite loomisega, milles rakendatud põhimõtted määrasid arvutite arendamise trendid järgmiseks neljakümneks aastaks EDVAC - University of PennsylvaniaEDSAC - Cambridge UniversityUNIVAC I - Remington Rand,

Kui ostu-müügilepingus on imporditud kauba hind kindlaks määratud Eesti kroonides ja on vastavuses tolli poolt kasutatava ümberarvestuskursiga, ei konverteerita välisvaluutat Eesti kroonidesse. Täiendavalt ilmnenud asjaoludel on tollil õigus korrigeerida tolliväärtust kolme aasta jooksul tolliväärtuse määramisest alates. Müügiagendiks loetakse isikut, kes müüb kaupa müüja tööandja ülesandel enda või müüja nimel. Müüja maksab müügiagendile tema poolt osutatud teenuste eest müügi komisjonitasu, mis on tavaliselt määratud teatud protsendina müüdud kauba hinnast ja arvestatud kauba tegeliku hinna sisse.

Ostuagendiks loetakse isikut, kes ostab kaupa ostja tööandja ülesandel enda või ostja nimel. Ostja maksab ostuagendile tema poolt osutatud teenuste eest ostu komisjonitasu, mis on tavaliselt määratud teatud protsendina kauba hinnast ja makstakse kauba eest tehtavast maksest eraldi. Ostu komisjonitasu Kaubanduslike erinevuste naitajad lisata kauba tegelikule hinnale.

Maakleriks loetakse isikut, kes tegutseb mõne teise isiku tööandja eest viimasega kokkuleppel. Maakleri osutatud teenuste eest makstakse maakleritasu vahendustasumis on tavaliselt määratud teatud protsendina maakleri tegevuse tulemusel sõlmitud ostu-müügilepingu summast.

Kui maakler tegutseb müüja nimel, arvatakse maakleritasu kauba tegeliku hinna sisse.

Valikud Trade Fidelity IRA Binaarne kaupmehe bot

Kui Kaubanduslike erinevuste naitajad ei ole kauba tegeliku hinna sees ja ostja peab seda maksma, lisatakse see kauba tegelikule hinnale.

Kui maakler tegutseb ostja ja müüja nimel, lisatakse maakleritasu kauba tegelikule hinnale ostja makstud summa ulatuses tingimusel, et maakleritasu ei Kaubanduslike erinevuste naitajad kauba tegeliku hinna sees ja makstud summa ei ole ostu komisjonitasu. Imporditud kauba tehinguväärtus on Eestisse ekspordiks müüdud kauba tegelik hind, mida on vajadusel korrigeeritud kooskõlas seaduse paragrahvidega 10 ja Tolliväärtuse määramisel kasutatakse kauba toimetamisega ühest riigist teise seotud müügitehingute väärtust.

Eestisse ekspordiks müüdud kauba mitme järjestikuse müügi korral võib igast sellisest müügist tulenev kauba tegelik hind olla aluseks tehinguväärtuse määramisel tingimusel, et importija esitab tollile müüki puudutava teabe.

Kauba müük peab olema toimunud enne kauba deklareerimist tolliprotseduurile "import vabaks ringluseks".

CE Trading Systems Srl Opi Bollingeri ribasid

Tolliväärtust ei ole võimalik määrata, või on võimalik määrata eritingimustel imporditud kaupade tehinguväärtuse meetodi alusel järgmiste kaupade korral: 1 kingitused, kaubanäidised, reklaammaterjalid, kui nende impordiks sõlmitud tehingu kohaselt ei maksta imporditud kauba eest; 2 komisjoni- või oksjonimüügil ning konsignatsiooni Lihtsaim binaarne valik kaubanduse jaoks edasimüügiks ettenähtud kaubad, mis imporditakse edasimüügiks Eestis tarnija kasuks komisjoni- või oksjonimüügi korral kõrgeima võimaliku või konsignatsiooni tingimustel tavalise hinnaga, kusjuures kauba müügihinnast arvatakse maha müüja poolt müügiga seotud kulud; 3 ostu- või müügiagendi poolt imporditud kaubad, mis ei ole importimise Kaubanduslike erinevuste naitajad veel müüdud.

Ostu- või müügiagent korraldab kauba tollivormistuse, ladustamise ning müügi Eestis kauba omaniku kasuks, kusjuures tolli ees vastutab kauba omanik. Kui enne kauba müüki on tarnija ja ostja või ostu- või müügiagendi ja ostja vahel sõlmitud ostu-müügileping, võib seda müügitehingut kasutada tehinguväärtuse määramisel; 4 ettevõtte filiaali esinduse imporditud kaubad, mis on imporditud ettevõtte ja tema filiaali esinduse vahelisel kokkuleppel; 5 üüri- või rendilepingu alusel ajutiselt Eestisse sisseveetud kaubad.

Kui üüri- või rendilepingus ei ole sätestatud kauba võõrandamist renditingimustel kasutusrentmääratakse tehinguväärtus rendiperioodil tasutavate rendimaksete üldsumma alusel, kusjuures kauba tegelikku hinda korrigeeritakse vastavalt üüri- või rendilepingu ja seaduse paragrahvides 10 ja 11 sätestatud tingimustele.

Kui üüri- või rendilepingus on sätestatud kauba võõrandamine renditingimustel kapitalirentmääratakse tehinguväärtus sõltuvalt kauba ostuoptsiooni toimumise ajast.

  1. И как мать обязана создать своей дочери условия для счастья.
  2. Andmed ja informatsioon
  3. Прорицатель рассказал эту историю на пиру, Чаматеви слушала .
  4. Sophis Trading System

Kui ostuoptsioon toimub rendiperioodi algul, on tehinguväärtuse määramise aluseks ostuoptsiooni hind uue kauba korral kauba soetusmaksumus, kasutatud kauba korral eelnevalt allahinnatud maksumuskui rendiperioodi keskel või lõpus, siis väljaostumaksed ja kauba jääkväärtus, kusjuures kauba tegelikku hinda korrigeeritakse vastavalt seaduse paragrahvides 10 ja 11 sätestatud tingimustele; 6 hävitamiseks imporditud kaubad ja jäätmed, mille hävitamisega seotud kulud kannab eksportija.

Kauba tegelik hind on imporditud kauba eest ostja poolt müüjale või müüja kasuks tehtud otseste ja kaudsete maksete kogusumma. Kui imporditud kauba eest on makstud enne tolliväärtuse määramist, määratakse tehinguväärtus makstud hinna alusel. Kui imporditud kauba eest ei ole makstud enne tolliväärtuse määramist, määratakse tehinguväärtus makstava hinna alusel.

Toll aktsepteerib kauba eest tasumist sularahas, pangaülekandega või tšekiga. Kaudseks makseks müüjale või müüja kasuks ei loeta ostja poolt oma kulul tehtud toiminguga seotud kulusid ja neid ei lisata kauba tegelikule hinnale tingimusel, et need on kauba tegelikust hinnast eristatavad või need ei kuulu tolliväärtuse koosseisu vastavalt seaduse paragrahvile Ostja Kaubanduslike erinevuste naitajad oma kulul pärast müüki ja enne tolliterritooriumile toimetamist tehtud toiminguga seotud kulusid ei arvata kauba tegeliku hinna sisse, kui ostja maksab selle toimingu eest kolmandale isikule, nimetatud toiming ei ole müügitingimuseks ning selle toimingu käigus ostetud kaupa ei kohandata, parandata või muul viisil ei muudeta selle olemust.

Arvestatakse järgmisi kauba tegelikku hinda mõjutavaid hinnaalandusi: 1 kogusevähend - olenevalt ostetud kauba kogusest tehakse hinnakirja või kataloogi alusel hinnaalandus.

Language switcher

Kauba ühe kaubaühiku hind määratakse ostetud kauba koguse kohta teatud aja jooksul müüja kehtestatud hinnakirja või kataloogi ja ostu-müügilepingu alusel. Toll aktsepteerib kogusevähendit juhul, kui importija esitab hinnakirja või kataloogi, mille alusel on võimalik tõestada, et müüja määrab kauba hinna olenevalt müüdud kaubakogusest.

Kogusevähendit ei arvestata tagasiulatuvalt eelnevalt ostetud kauba korral; 2 kaubanduslik hinnaalandus - hinnakirjas või kataloogis toodud hinnast teatud protsendi moodustava summa mahaarvamine, mille tulemusena saadakse kauba müügihind; 3 skonto - hinnaalandus, mida võimaldatakse juhul, kui ostja tasub arve teatud aja Kaubanduslike erinevuste naitajad.

Kui müüja poolt ostjale antud laen moodustab osa ostja poolt müüjale tasutavast maksest, arvatakse see osa laenust kauba tegeliku hinna sisse.

Eelneva kaubasaadetise eest saadud laenu arvamist kauba tegeliku hinna sisse uuritakse eraldi. Kui kauba hind ei ole importimise hetkel lõplikult määratud ja esialgselt määratud kauba hind vastab seaduse paragrahvis 4 sätestatud tingimustele, loetakse tehinguväärtus tolliväärtuseks tingimusel, et kauba hinda korrigeeritakse hiljem vastavalt ostu-müügilepingu ja seaduse paragrahvides 10 ja 11 sätestatud tingimustele.

Account Options

Laokulude all mõistetakse kauba tavalisse lattu või tollilattu ja sealt välja toimetamisega seotud kulusid, mis ei hõlma laos lubatud toimingutega seotud kulusid. Laokulud mõjutavad kauba tegelikku hinda järgmiselt: 1 kui kaup on välisriigis paiknevas laos selle müügi ajal ekspordiks Eestisse, siis laokulud arvatakse kauba tegeliku hinna sisse; 2 kui kaup paigutatakse välisriigis paiknevasse lattu pärast selle ostu, kuid enne eksporti Eestisse, siis laokulusid ei arvata kauba tegeliku hinna sisse; 3 kui Kaubanduslike erinevuste naitajad on Eestis paiknevas laos enne selle deklareerimist tolliprotseduurile "import vabaks ringluseks", siis laokulusid ei arvata kauba tegeliku hinna sisse.

Imporditud kauba juhuslikust ladustamisest pandud veoki ootele, õnnetusjuhtumi korral veokilt maha laaditud selle transportimise ajal kuni tolliterritooriumile sisenemise kohani tekkinud kulud loetakse kauba veoga seotud teisaldamiskuludeks ja arvestatakse tolliväärtuse sisse.

  • "Tolliväärtuse deklareerimise, hindamise ja korrigeerimise korra" kinnitamine | ESTLEX
  • Kaubandusliku meresõidu seadus – Riigi Teataja
  • Возле спальни Кэти располагалась небольшая комнатка.
  • Спросил Ричард у Николь, когда они остались одни.
  • Или наши соседи - пара геев, воспитывающих приемного сына.

Ajutiselt Eestist tootmiseks, töötlemiseks või remondiks väljaveetud kauba taassisseveol määratakse tolliväärtus vastavalt seadusele, kusjuures kauba tegeliku hinna määramiseks summeeritakse kauba väärtus, mis sellel oli enne ajutist väljavedu, ja tootmise, töötlemise või remondi käigus kaubale lisandunud väärtus.

Kaup imporditakse ühe ostu-müügilepingu alusel, kuid mitmes ajaliselt üksteisele järgnevas kaubasaadetises juhul, kui: 1 kaup moodustab terviku, kuid ta koostisosad imporditakse eraldi; 2 kaupa ei ole füüsiliselt võimalik importida ühes kaubasaadetises või kauba jaotamine mitmeks kaubasaadetiseks on vajalik montaaži, tehnilise hoolduse või tehnilise abi teostamisel vastava ajagraafiku järgimiseks; 3 kauba kogus on suur ja kauba importimine ühes kaubasaadetises ei ole võimalik; 4 kaup on jaotatud mitmeks kaubasaadetiseks olenevalt kauba saaja asukohast.

Kaubasaadetise väärtus põhineb kauba tegelikul hinnal, mis moodustab vastava osa müügitehingu koguväärtusest. Toll võib tolliväärtuse lõpliku määramise edasi lükata ja nõuda tagatist impordimaksude tasumiseks, Kaubanduslike erinevuste naitajad kaup maksustatakse pärast tolliväärtuse lõplikku kindlaksmääramist.

Lepingule mittevastavad kaubad on järgmised: 1 importimisel täielikult kahjustatud või kahjustunud kaubad, millel ei ole kaubanduslikku väärtust. Vastavalt tollieeskirjadele kohaldatakse kauba taasväljavedu, antakse kaup tollile üle, et pöörata see riigi omandiks, või hävitatakse tolli järelevalve all ning tolliväärtust ei määrata; 2 osaliselt kahjustatud või kahjustunud kaubad, millel on kaubanduslik väärtus.

Sa oled siin

Importija nõudel vastavalt tollieeskirjadele kohaldatakse kauba taasväljavedu, antakse kaup tollile üle, et pöörata see riigi omandiks, või hävitatakse tolli järelevalve all ning tolliväärtust ei määrata. Kui importija võtab osaliselt kahjustatud või kahjustunud kauba vastu, määratakse tolliväärtus lähtudes kaubasaadetise hinnast ja kahjustamata või kahjustumata kauba kogusest üldkoguse suhtes; 3 spetsifikatsioonile mittevastavad kaubad, mis ei vasta ostu-müügilepingule või tellimusele.

Kui importija võtab spetsifikatsioonile mittevastava kauba vastu, määratakse tolliväärtus lähtudes järgmistest spetsifikatsioonile mittevastavuse liikidest: a valetarne - imporditi Kaubanduslike erinevuste naitajad kaup ning tolliväärtust ei ole võimalik määrata imporditud kaupade tehinguväärtuse meetodil; b tellimuse spetsifikatsioonile täielikult mittevastav kaup, mille Kaubanduslike erinevuste naitajad ostja soovib müüjalt kompensatsiooni või makstud summa tagastamist.

Kui kauba tegelik hind vastab seaduse paragrahvis 4 sätestatud tingimustele, loetakse kauba tehinguväärtus tolliväärtuseks. Importija nõudel võib toll tellimuse spetsifikatsioonile täielikult mittevastava kauba lugeda valetarneks; 4 kaup, mis imporditakse järgmises kaubasaadetises või sisaldub samas kaubasaadetises valetarnena imporditud või tellimuse spetsifikatsioonile täielikult mittevastava kauba asendamiseks. Kui asendatud kaup imporditakse järgmises kaubasaadetises esialgselt kokkulepitud hinnaga, siis valetarnena või tellimuse spetsifikatsioonile täielikult mittevastava kauba eest tasumine lepitakse kokku eraldi.

Parim raamat paevade kauplemise strateegiate kohta Erapooletu kaubanduse analuusi infosusteemi rongid

Valetarnena imporditud või tellimuse spetsifikatsioonile täielikult mittevastava kauba tolliväärtuse määramise aluseks võib olla asendatud kauba esialgselt kokkulepitud hind. Kui asendatud kaup imporditakse tasuta, loetakse see esialgse tehingu tingimuste täitmiseks imporditud kaubaks ja tehinguväärtust võib määrata esialgselt kokkulepitud hinna alusel.