Tulin otsima üht eripakkumist — isiksuse garantiid The Clash Teisalt tähendab globaliseerumine noorte küll mitte kõigi jaoks ka rohkem teavet, rohkem liikumisvõimalusi, rohkem kultuurilist mitmekesisust ja elustiili valikuid, rohkem võimalusi luua üle maailma ulatuvaid võrgustikke eakaaslastega ning väljendada solidaarsust. Me jagame ühiseid väärtusi ja meil on kõige integreeritumad majandussuhted maailmas. Küsimus: Millist mõju avaldab globaliseerumine teie organisatsioonile või koolile? Leiame, et 14 Kariibi mere riigiga sõlmitud majanduspartnerluslepingud on oluline samm piirkondliku integratsiooni säilitamise ja edendamise suunas. Just seda globaliseerumise aspekti kogevad inimesed oma töös ja igapäevaelus, oma kõigis püüdlustes demokraatliku osaluse ja materiaalse heaolu poole.

Jaga LinkedIn EL on vaba ja õiglase maailmakaubanduse vallas juhtpositsioonil.

Kasutades valikuid, et soodustada kaubandust

Seda näitavad liidu arvukad üleilmsed kaubanduspartnerlused ja tugev pühendumine Maailma Kaubandusorganisatsiooni WTO raames toimivale mitmepoolsele süsteemile. Praegusi probleeme arvestades peab EL kasutama võimalust otsida aktiivselt kontakti partneritega kogu maailmas, et jätkata ambitsioonikat kaubanduse tegevuskava üleilmses kontekstis.

Kaubanduspoliitika on oluline sammas, millega täiendatakse välispoliitikat ja sise- ja välisjulgeolekut, edendatakse üleilmset arengut ja kajastatakse meie Euroopa väärtusi üleilmsel tasandil, tugevdatakse liidu strateegilisi partnerlusi ja aidatakse luua uusi liite. Tahame omalt poolt üleilmastumist et soodustada kaubandust ja kodanikke kaasata Üleilmastumine ja avatud turud on märgatavalt parandanud elustandardit ja vähendanud vaesust nii ELis kui ka mujal maailmas.

ERP fraktsioon on järjepidevalt kaasatud ELi kaubanduspoliitika kujundamisse, eesmärgiga jagada võrdsemalt üleilmastumisest saadavat kasu. Euroopa ettevõtjad, kes impordivad ja ekspordivad tänapäeval ülemaailmsetes väärtusahelates, loovad konkurentsivõimet, töökohti ja majanduskasvu ning rohkem valikuid ja madalamaid hindu tarbijate jaoks, vastates samas Kaubandussusteemide alligaator kodanike vajadustele.

Olles pühendunud vabale, reeglitele ja väärtustele põhinevale kaubandusele, tahame säilitada võrdsed tingimused, kaitsta ja edendada ELi kõrgeid standardeid normide kujundajana rahvusvahelise kaubanduse loomises, ning edendada demokraatia ja inimõiguste aluspõhimõtteid vastastikkuse ja vastastikuse kasu vaimus. Meie konkurentsivõime ja eksportide suurendamine kogu maailmas on peamine viis uute töökohtade tagamiseks.

Samal ajal tagame alati meie kommunaalettevõtete ja teenuste kaitse ning audiovisuaalteenuste väljajätmise. Kodanike kaasamiseks palume kõigil sidusrühmadel välja töötada parema teavitusstrateegia liidu kaubanduspoliitika kohta.

Tahame läbipaistvust ja avatust läbirääkimiste kõigis etappides ning samas kaitsta vajaduse korral konfidentsiaalsust, et jõuda parimate läbirääkimistulemusteni.

Kaubanduspoliitika on oluline liidu pädevus. Sellega seoses on Euroopa Kohtu arvamus Singapuriga sõlmitud vabakaubanduslepingu kohta tugevdanud Euroopa Parlamendi demokraatlikult õiguspärast rolli ja selgitanud ELi pädevusi üldiselt.

Astu liikmeks Ostukonto — uus makselahendus e-poodidele Praegune olukord on muutnud veebipoed tarbijale olulisemaks kui kunagi varem. Kasutajasõbralikkus ja turvalisus mängivad sealjuures olulist rolli. Selle tulemusena on Eesti veebipoodides võrreldes lähiriikide praktikaga saadaval kohati üsna piiratud valik maksevõimalusi.

Meie fraktsioon kiidab heaks nõukogu ettepaneku kaubanduslepingute tulevase üldise ülesehituse kohta. Palume Komisjonil lõplikult vormistatud lepingute esitamisel allkirjastamiseks ja sõlmimiseks ja Nõukogul tulevaste lepingute allkirjastamise ja sõlmimise kohta otsuse tegemisel täielikult austada pädevuse jagunemist ELi ja selle liikmesriikide vahel.

Kasutades valikuid, et soodustada kaubandust

Soovime väärtustel põhinevat kaubanduspoliitikat ja kestliku arengu edendamist Soovime vastutustundlikku, väärtustel ja reeglitel põhinevat kaubanduspoliitikat. Seda ei tohiks aga liigselt koormata probleemidega, mis ei ole rahvusvahelise kaubandusega otseselt seotud.

ELi piinamisvastase määruse edukas läbivaatamine, uus ELi konfliktimineraalide määrus ja hetkel käimasolev kahesuguse kasutusega kaupu käsitleva ELi määruse uuesti sõnastamine aitab kaasa inimõiguste tugevdamisele ja kohapealsetele parandustele, vältides samal ajal liigset bürokraatiat Euroopa ettevõtjate jaoks. Soovime edendada kestlikku arengut, pidades läbirääkimisi majanduspartnerluslepingute teemal, mis hõlmavad nii Euroopa kui ka Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani huve, edendades arengut piirkondliku integratsiooni edendamise, kaubandus- ja Kasutades valikuid loomise, majanduse juhtimise parandamise ja vaesuse vähendamise kaudu.

Kiidame heaks ettepanekud tugevdada ELi partnerlust Aafrikaga, et pikas perspektiivis sõlmida laiaulatuslik kahe maailmajao vaheline Kasutades valikuid. Toetame Kasutades valikuid suurendada järgmises mitmeaastases finantsraamistikus vastavatele projektidele saadaval olevat rahastust, et suurendada kaubavahetust ELiga ja võimaldada potentsiaali maksimaalset ärakasutamist ning stimuleerida avaliku ja erasektori investeeringuid, töökohti ja haridust.

Kaubanduse ja kestliku et soodustada kaubandust peatükid ELi vabakaubanduslepingutes on sobivad ja tõhusad vahendid, Kasutades valikuid edendada rahvusvahelisi töö- ja keskkonnakaitse standardeid, inimõiguste alaste põhimõtete üldist kajastamist ja head valitsemistava, kaasates tihedalt kodanikuühiskonda dialoogi ja koostöö kaudu.

Olemasolevad kaubanduse ja kestliku arengu sätted on siduvad ja laiaulatuslikud; nad tugevdavad mitmepoolset süsteemi ja nende suhtes kohaldatakse konkreetset, vastastikku tunnustatud vaidluste lahendamise mehhanismi.

ERP fraktsiooni seisukoht rahvusvahelise kaubanduse kohta

Kiidame heaks komisjoni mitteametliku dokumendi, milles käsitletakse ELi kaubandust ja kestlikku arengut et soodustada kaubandust peatükkide rakendamise ja jõustamise tõhusamaks muutmist.

Toetame vabakaubanduslepingute läbirääkimisi, aga eelistame mitmepoolset lähenemisviisi Meie arvamuse kohaselt on WTO mitmepoolne kaubandussüsteem ülekaalukalt parim raamistik vaba ja ausa kaubanduse saavutamiseks ülemaailmselt ja kooskõlas õigusriigi põhimõttega.

Vabakaubanduslepingud on paremuselt teine, aga vajalik valik. Ootame, et WTO tegevuskava esitatakse täies mahus, samal ajal järgime kõrgeid Euroopa standardeid kõigis valdkondades. Piisavalt tuleb arvesse võtta ELi tootjate huve, sealhulgas äärepoolseimate piirkondade ning ELiga seotud ülemeremaade ja -territooriumide tootjate huve.

Oleme jätkuvalt pühendunud siduva vaidluste lahendamise süsteemi ja sõltumatu apellatsioonikogu loomisele, mis on väga olulised WTO nõuetekohaseks toimimiseks.

  • Их вернут, - нетерпеливо ответил мужчина, - как только проверят содержимое.
  • Ostukonto – uus makselahendus e-poodidele - Eesti E-kaubanduse Liit
  • Trading System Fibonacci

Seetõttu oleme mures lõpetamata WTO apellatsioonikogu ametisse nimetamise küsimuse pärast ja nõuame, et meie rahvusvahelised partnerid jätkaksid apellatsioonikogusse uute kohtunike nimetamist. Samal et soodustada kaubandust oleme valmis jätkama meie rahvusvaheliste partneritega WTO võimalike paranduste arutamist.

Seetõttu leiame, et hiljutine ELi ja USA vahelisi kaubandussuhteid käsitlev poliitiline kokkulepe on hea alus sarnase mõttelaadiga partneritega tihedalt koos töötamiseks, et reformida WTO-d ja käsitleda ebaausaid kaubandustavasid.

Toetame Komisjoni ettepanekut, mis käsitleb laiaulatusliku lähenemisviisi, et ajakohastada ja tugevdada WTO toimimist väga olulistes valdkondades, sealhulgas uute reeglitega, milles võetaks arvesse praegusi probleeme, nagu tööstussubsiidiumid, intellektuaalomand ja sunniviisilised tehnosiirded ning uus lähenemine arengule.

Soovime anda uue visiooni tugevast Atlandi-ülesest sidemest Ameerika Ühendriigid on ELi peamine strateegiline partner. Me jagame ühiseid Kasutades valikuid ja meil on kõige integreeritumad majandussuhted maailmas.

Praegu toimuv rahvusvahelise süsteemi ümberkujundamine ja meie ees seisvad probleemid rõhutavad veelgi Atlandi-ülese sideme olulisust rahu, julgeoleku ja stabiilsuse tagamisel. Pärast Atlandi-ülest kaubandus- ja investeerimispartnerlust käsitlevate läbirääkimiste külmutamist peame andma oma partnerlusele uue hoo, et kujundada koos Seetõttu leiame, et president Junckeri ja president Trumpi vahel Me jagame muret põhisektorite liigse tootmisvõimsuse pärast kogu maailmas, kuna vaja on tagada toimiv rahvusvaheline kauplemise süsteem, innovatsioon ja jätkusuutlik majanduskasv.

Seetõttu on oluline, et EL ja USA jätkavad koostööd ja edendavad koostööd mitmetel foorumitel, Kasutades valikuid ülemaailmsel foorumil, et leida üksmeel vastastikust huvi pakkuvates kaubandusküsimustes ja vältida tulevikus Atlandi-üleste suhete negatiivselt mõjutamist. Me leiame, et terasele ja alumiiniumile üldiste imporditariifide kehtestamine praeguse USA administratsiooni poolt on ebasobiv meede ülevõimsuse probleemi lahendamiseks. Toetame igati komisjoni selle tagamisel, et ELi huvid oleksid täielikult kaitstud, ka seoses kõigi muude protektsionistlikku laadi tegevustega, sealhulgas nendega, mis seavad küsimuse alla ühise põllumajanduspoliitika ja autotööstuse võimalike tariifide käimasoleva uurimise.

Poliitilist kokkulepet arvestades kutsume mõlemaid pooli üles töötama selle nimel, et leida lahendus tariifide küsimuste lahendamiseks ja uute kehtestamisest hoidumiseks.

Kasutades valikuid, et soodustada kaubandust

Toetame tugevamaid kaubandussuhteid idapoolsete partnerriikidega Oleme teadlikud sellest, kui oluline on luua stabiilne, demokraatlik ja edukas Euroopa idanaabrus ja toetada põhjalike ja laiaulatuslike vabakaubanduslepingute sõlmimist, mis pakuvad meie koostööaltidele idapartnerluse partneritele raamistiku kaubandussuhete ja majandusarengu kaasajastamiseks.

Nõuame Gruusia, Moldova ja Ukrainaga sõlmitud assotsieerimislepingute, eelkõige kaubandussammaste kiiret ja täielikku rakendamist. Sellega seoses ootame ELi ja Ukraina vahel sõlmitava põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu peatükiga seotud lahtiste küsimuste varajast lahendamist ning kutsume üles seda kiirelt rakendama.

Soovime tugevdada ELi kaubandusläbirääkimisi Vahemere piirkonnaga Euroopa Liidu ja Vahemere piirkonna vaheline kaubandus pakub häid väljavaateid. Toetame põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu alaseid läbirääkimisi Vahemere piirkonna teatavate riikidega ning arutelude jätkumist mittetariifsete ja tehniliste tõkete eemaldamise Binaarne valik Mancus, pöörates erilist tähelepanu meie standarditele ja tundlikele toodetele näiteks põllumajandustooted.

Toetame ELi-Kanada laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu CETA ratifitseerimist Leiame, et laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu ratifitseerimine ja selle ajutine jõustumine on kõige Kasutades valikuid näide kõigile kasulikust kaubanduslepingust ja eeskuju tulevaste lepingute jaoks.

Ajal, mil protektsionismi üha süveneb, saadab laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu ratifitseerimine selge sõnumi maailmale selle kohta, et oleme pühendunud eelkirjadel põhinevale avatud kaubandusele ja kujundame üleilmastumist oma eeskirjade ja standardite kehtestamise kaudu. Leping tugevdab ELi Atlandi-üleseid sidemeid meie pikaajalise liitlase Kanadaga. Me toetame aktiivsemat ja ajakohasemat kaubanduspoliitikat Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonnaga Kaubandussuhted Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna partneritega on viimaks muutunud ELi prioriteediks ja see kajastub ka piirkondlike lepingute võrgus.

Kiidame heaks Kesk-Ameerikaga sõlmitud assotsieerimislepingu kaubandussamba jõustumise ja Colombia ja Peruuga sõlmitud kaubanduslepingu ajutise kohaldamise, mida on laiendatud ka Ecuadorile, kui kolmandale partnerile alates Leiame, et 14 Kariibi mere riigiga sõlmitud majanduspartnerluslepingud on oluline samm piirkondliku integratsiooni säilitamise ja edendamise suunas.

Nõuame Tšiiliga sõlmitava assotsieerimislepingu kaasajastamist käsitlevate käimasolevate läbirääkimiste kiiret lõpetamist ja kiidame heaks Mehhikoga sõlmitava ELi lepingu laiaulatuslikku ajakohastamist käsitlevate läbirääkimiste lõpetamise. Tasakaalustatud lepingu edukas sõlmimine aitab eemaldada ka olemasolevad ülemäärased turutõkked, eelkõige kõrged et soodustada kaubandust, keerulised impordid ja subsiidiumid piirkonnas.

Oleme Kasutades valikuid, et üldiselt eksisteerivad suured võimalused täielikult Euroopa ja Ladina-Ameerika vahelise piirkondadevahelise partnerluspiirkonna loomiseks, mis põhineb WTO-ga kokkusobival piirkondlikkuse mudelil ning usaldusel ja vastastikusel kasul.

Tahame Hiinaga võrdseid tingimusi Hiina on üks maailma suurimaid majandusi. Selle tormiline sisemine areng pakub olulisi võimalusi meie eksportijatele ja investoritele. Kaubavahetus Hiinaga on viimastel aastatel hoogsalt suurenenud ning ELi eksport on kiiresti kasvanud, samal ajal on ELil pidevalt märkimisväärne kaubandusbilansi puudujääk. Osaliselt tuleneb see püsivatest põhjendamatutest mittetariifsetest meetmetest, tehnilistest tõketest ja vastastikkuse puudumisest.

Michael Jackson - Liberian Girl

Meie majanduspartnerluse jätkusuutlikkuse tagamiseks tuleb need tõkked järk-järgult kaotada. Seni, kuni eksisteerivad ebaausad kaubandustavad, nõuame ELi kaubanduse kaitsevahendite ja uue dumpinguvastase metoodika jätkuvat ja ranget kohaldamist.

Ostukonto – uus makselahendus e-poodidele

Sellele vaatamata on EL pühendunud kaubandussuhete avamisele Hiinaga õiglastel tingimustel ning et soodustada kaubandust järgides oma WTO raames võetud kohustusi. Vahepeal toetame ja kontrollime käimasolevaid läbirääkimisi põhjaliku ELi-Hiina investeerimislepingu üle, eesmärgiga luua kindlam õigusraamistik pikaajaliseks turulepääsuks. Selles kontekstis on meie prioriteetideks jätkuvalt vastastikkuse edendamine, võrdsete tingimuste loomine, liigse tootmisvõimsusega tegelemine ning ettevõtjate ja investorite mittediskrimineeriv kohtlemine.

Nende läbirääkimiste edusammud ja muude mitteõigustatud ja WTO-ga kokku mittesobivate tariifide ja mittetariifsete tõkete progressiivne kõrvaldamine saadab tugeva sõnumi Hiina rolli kohta maailmamajanduses. Liikmesriigid peaksid tagama, et EL oleks Hiinaga suhtlemisel ühtne ja võimalikud kahepoolsed projektid oleksid kooskõlas ühise Euroopa lähenemisega. Toetame Taiwaniga sõlmitavat kahepoolset investeerimislepingut käsitlevate läbirääkimiste algatamist ja kutsume komisjoni üles ettevalmistustöid lõpetama, et võimalikult kiiresti ametlikult läbirääkimisi alustada.

Toetame uut Kesk-Aasia strateegiat Tunnustame Kesk-Aasia riikide edu ELiga sõlmitud Kasutades valikuid raames, kuna nendest riikidest on saanud olulised partnerid. Rõhutame, kui oluline on see, et Kiidame heaks ELi ja Jaapani majanduspartnerluslepingu ratifitseerimise ELi ja Jaapani majanduspartnerluslepingu ratifitseerimine on oluline vahe-eesmärk ja sellel on suur geopoliitiline tähtsus, et panna paika suurim kahepoolne kaubandusleping, mille üle EL on läbirääkimisi pidanud.

Sellega loodaks miljonit inimest hõlmav majandustsoon, mis moodustaks rohkem kui 30 protsenti ülemaailmsest SKP-st. Majanduspartnerlusleping avab suured turuvõimalused mõlema poole jaoks, tugevdab koostööd mitmesugustes valdkondades, kinnitab nende ühist pühendumust kestlikule arengule ja hõlmab esimest korda konkreetset pühendumust Pariisi kliimakokkuleppele.

ERP fraktsiooni seisukoht rahvusvahelise kaubanduse kohta | EPP Group in the European Parliament

Toetame Kasutades valikuid jätkuvaid läbirääkimisi investeeringute kaitse standardite ja investeeringute kaitse resolutsiooni kohta. Leiame, et Jaapaniga sõlmitav laiaulatuslik majanduspartnerlusleping kujutab endast parimat võimalust Euroopa ettevõtjatele ja kodanikele, et nad saaksid täiel määral kasu meie suhetest Jaapaniga.

Kasutades valikuid, et soodustada kaubandust

Soovime ennetavat strateegiat Vaikse ookeani piirkonna nt ASEANi riikide jaoks Toetame ennetavat strateegiat ASEANi riikide ja Austraalia ja Uus-Meremaaga kahepoolsete lepingute läbi rääkimiseks ja täielikuks kohaldamiseks, et edendada paremat juurdepääsu Euroopa ettevõtjatele ja kõrvaldada mittetariifsed tõkked.

Et soodustada kaubandust, et Singapuri ja Vietnamiga sõlmitud vabakaubandus- ja investeerimislepingutel on täielik potentsiaal edendada meie kaubavahetust nende kahe ASEANi riigiga, millel on positiivne mõju majanduskasvule ja tööhõivele ning loob ohutu investeerimiskeskkonna mõlema riigiga.

Globaliseerumine

Kiidame heaks hiljuti Austraalia ja Uus-Meremaaga algatatud läbirääkimised, mille eesmärk on viia lõpuni laiaulatuslik ja tasakaalukas kaubandusleping. Toetame käimasolevaid läbirääkimisi Indoneesia, Tai, Malaisia ja Filipiinidega ning järgmise viie aasta jooksul piirkondadevahelise vabakaubanduslepingu loomist. Soovime kujundada tulevasi ELi ja Ühendkuningriigi kaubandussuhteid Ühendkuningriik on jätkuvalt ELi jaoks oluline partner, arvestades meie ühiseid väärtusi ja ajalugu, sealhulgas asjaolu, et Ühendkuningriik oli ELi et soodustada kaubandust üle 40 aasta.

Seetõttu on tulevaste suhete laiaulatuslik raamistik kõigi poolte huvides, et tagada, et mõlemad turud on jätkuvalt võimalikult tihedalt integreeritud. Leiame, et Ühendkuningriigi liikmesus siseturul ja tolliliidus oleks parim lahendus nii Ühendkuningriigi kui ka liitu jäävate liikmesriikide jaoks ning see on ainus lahendus, mille abil oleks võimalik tagada jätkuvad sujuvad vastastikused kaubavood ja säilitada täielikult meie majandussuhetest tulenevat kasu.

EL peaks jätkama Ühendkuningriigiga suhte soodustamist ja toetamist. Sellega tagatakse, et tulevikus esineb vastastikustes kaubavoogudes võimalikult vähe häireid. Euroopa Parlament peab olema täielikult kaasatud ELi ja Ühendkuningriigi vahelisi tulevasi kaubandussuhteid käsitlevasse läbirääkimisprotsessi ja mis tahes kaubanduslepingu suhtes kohaldatakse tema lõplikku heakskiitu. Nõuame tugevat investeeringute kaitset Toetame ELi uut investeeringute kaitset käsitlevat lähenemisviisi, millega parandatakse individuaalseid et soodustada kaubandust, millest lähtuvad ELi liikmesriigid rohkem kui olemasoleva kahepoolse investeerimislepingu puhul.

Kuigi Lissaboni lepingus viidi pädevus liikmesriikidelt üle ELile, on need kahepoolsed investeerimislepingud jätkuvalt edukad vahendid ELi investorite ja nende investeeringute kaitsmiseks ebaausate tavade vastu välismaal, kuni need asendatakse ELi tasandil sõlmitud lepingutega. On oluline, et ELi lähenemisviisis oleks ühendatud tugev ja tõhus kaitse investoritele ja nende investeeringutele ja muudes valdkondades vajaliku poliitilise ruumi säilitamine, nt olemasolevad et soodustada kaubandust tulevased õigusnormid, mis on seotud tarbijakaitse, keskkonna- ja sotsiaalpoliitika küsimustega ning parlamendi eelisõiguse elluviimisega.

Tõhus investeeringute kaitse vahend, mis võiks olla osa ELi vabakaubanduslepingutest või eraldiseisvatest investeerimislepingutest, peaks olema vastavuses riikide reguleerimisõigusega ja seda kaitsma; meelepärase et soodustada kaubandust valimine peaks olema võimatu. Meie pikaajaline eesmärk Trianglei kauplemise susteemi kaart luua sõltumatu rahvusvaheline kohus.

Seetõttu kiidame heaks nõukogu mandaadi luua mitmepoolne kohus investeerimisvaidluste lahendamiseks ja julgustame komisjoni jätkama oma jõupingutusi kolmandate riikidega kontakti loomisel, et luua sellised kohtud Kasutades valikuid kiiresti.

Inimõiguste üld­deklaratsioon, artikkel 28 Kuigi enamik meist saab üldiselt aru, mida globaliseerumine tähendab, on see siiski keeruline mõiste, mis seostub inimõigustega mitmel erineval moel. Shalmali Guttal Globaliseerumist või kirjeldada kui kõigi maailma riikide üha tihedamat majanduslikku lõimumist rahvusvahelise kauba- ja teenustevahetuse liberaliseerumise ning sellest tingitud mahukasvu, vähenevate transpordikulude, rahvusvahelise kapitali kasvava sissetungi, maailma tööjõu tohutu kasvu ning tehnoloogia, eriti sidetehnoloogia, kiire ülemaailmse leviku tagajärjel.

Toetame igati Euroopa Liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute jälgimiseks raamistiku loomist. Kõikidel G7 riikidel ja enamikel ELi partnerriikidel on juba paigas julgeoleku ja avaliku korra vallas välismaiste strateegiliste investeeringute jaoks investeeringute jälgimise mehhanism. Seetõttu kiidame heaks ELi tasandil sarnase vahendi kasutusele võtmise, et nendes strateegilistes sektorites välisinvesteeringute osas koostööd teha, neid jälgida ja võimaluse korral piirata.

Soovime tõhusaid kaubanduse kaitsevahendeid ja avatud turge Kaubanduse liberaliseerimise jätkamiseks on vaja võimet ennetada ja kiiresti reageerida meie turgudel ebaausate kaubandustavade et soodustada kaubandust Euroopa ettevõtjate ja kodanike et soodustada kaubandust. Seega toetame erinevate mehhanismide kasutamist, nagu dumpinguvastased, subsiidiumidevastased ja kaitseklauslid juhuks, kui asjaomased õigusnõuded on täidetud.

Seetõttu leiame, et kaubanduse kaitsevahendite hiljutine tugevdamine, mis muudeti sujuvamaks ja juurdepääsetavamaks ka VKEdele, on peamine vahend ELi kaubandusstrateegias.

Jaga LinkedIn EL on vaba ja õiglase maailmakaubanduse vallas juhtpositsioonil. Seda näitavad liidu arvukad üleilmsed kaubanduspartnerlused ja tugev pühendumine Maailma Kaubandusorganisatsiooni WTO raames toimivale mitmepoolsele süsteemile. Praegusi probleeme arvestades peab EL kasutama võimalust otsida aktiivselt kontakti partneritega kogu maailmas, et jätkata ambitsioonikat kaubanduse tegevuskava üleilmses kontekstis.