Ajavahemikul — suurenes e-müügiga tegelevate ettevõtete osakaal seitse protsendipunkti ja ettevõtjate e-müügist saadud käibe osakaal kogukäibes viis protsendipunkti 2. Nad leiavad siiski, et liikmesriigid ei ole valmis uut ühtset kontaktpunkti Ka viis liikmesriiki, keda külastasime käesoleva auditi raames Kuigi puuduvad hinnangud selle kohta, kui palju käibemaksu on piiriüleste teenuste osutamisel jäänud kogumata, hindab komisjon kolmandatest riikidest pärit väikese väärtusega kaupade tarnetelt saadud kahju suuruseks kuni viis miljardit eurot aastas.

Trader Bitkoins UK Peter Peter

Klientide keskmine vanus oli ligi 40 aastat, kõige rohkem kliente jäi vahemikku aastat ning kui muidu oli sooline jaotus suhteliselt võrdne, siis nooremates vanusegruppides olid naised ülekaalus.

Sissetulekute jaotuse osas domineerisid keskmise ja madalama sissetulekuga kliendid, seejuures naiste sissetulekud olid keskmiselt mõnevõrra madalamad.

 • Aktsiaoptsioonide ja aktsiate vaartuse suurendamise oigused
 • Kust saab statistikat e-kaubanduse kohta? | Maksekeskus
 • Kuidas kaubelda India voimalustega
 • Kaubandus kui majandusharu
 • Kaubandus eraldus iseseisvaks majandusharuks selleks, et korraldada arenenud vahetust tööjaotuse tulemusena.

Enamus kliente langesid keskmise käibe vahemikku aga lisaks eristusid madala ja kõrge käibega kliendigrupid. Samuti oli võimalik näha, et naiste keskmine käive oli meeste omast suurem ning kõige madalama käibe grupis domineerisid mehed ja kõige kõrgema käibe grupis naised. Näitajate omavahelitest seostest tõusis esile vanuse ja käibe vaheline tugev seos.

E-kaubandus: paljud käibemaksu ja tollimaksude kogumise probleemid vajavad lahendamist

Pakkiautomaatide arvus ja tehtavas mahus on otsene korrelatsioon ning pakkide maht sõltub pea otseselt pakiautomaatide võrgustiku ulatusest üle riigi kui ka arvust, on eelis lisaks Baltikumi ülene klientide võrgustik näiteks Eesti müüja saadab sama pakiettevõtte kaudu ka Lätti ja Leetu pakid ja vastupidi.

Seetõttu on Omniva väga korralik turuosa ning kasv tingitud nii viimastel aastatel hästi väljaarendatud pakiautomaatide võrgustikust üle Eesti kui ka kasu annab kohalolu ja hea koostöö üle baltikumi, kui ka mitme suure rahvusvahelise e-gigandi pakkide vahendamine suures ulatuses. Pandeemia ajal oli suurim kukkuja lisaks meelelahutusele, reisile ja moe valdkond.

Kasvas kodukontori ja vabaajaga seotu, kui ka elektroonika, e-toit, e-ravimid jm. Kust saab erinevat statistikat ja algandmed e-kaubanduse kohta ise vaadata?

 • Kaubandusvoimalused RBC-ga
 • Eriaruanne nr 12/ E-kaubandus on maksupettuse suhtes haavatav
 • Nabrade Options Trading
 • Klientide segmenteerimine kaubanduse näitel - Masinõpe
 • Eesti e-kaubanduse statistika ja trendid - Eesti E-kaubanduse Liit
 • Ostude sagedus ja ostukorvi suurus Ostetud tooted Tehingute detailne analüüs käitumismustrid, toodete koosesinemine jne Kliendi väärtus Erinevate andmete kättesaadavusele ja seatud eesmärgile vastavalt saab teostada segmenteerimise protsessi, mille käigus kliendid grupeeritakse valitud tunnuste järgi sarnastesse gruppidesse.

Kuna Euroopa Liidus ja liikmesriikidel puudub selge e-kaubanduse mõiste- kas siia alla peaks minema ainult e-kaubad või ka e-teenused?

Kaubandus eraldus iseseisvaks majandusharuks selleks, et korraldada arenenud vahetust tööjaotuse tulemusena. Kaubanduse kui majandusharu tekkimise ajaloolisteks eeldusteks oli: erinevate funktsioonide sisseost, ladustamine, müük jne. Kaubanduse kui majandusharu eraldumine andis olulist ma­jan­­duslikku efekti - võimaldas tootmisettevõtetel efektiivsemalt täita oma funktsioone ja vabastada Erinevad kaubanduse naitajad suures osas oma toodete müügiga seo­tud tegevustest ning kuludest ja kiirendada sellega kaubaringlust.

Kaubanduse kui majandusharu kaudu realiseeruvad kauban­duse funktsioonid, toimib tegelik vahetus, ostu-müügi­protsess. Lõpuks vaatasime läbi komisjoni tehtud ettepanekud ja nõukogu poolt V Uurisime, kas Euroopa Komisjon on loonud usaldusväärse õigus- ja kontrolliraamistiku e-kaubanduses käibemaksu ja tollimaksude kogumiseks ning kas liikmesriikide kontrollimeetmed aitavad tagada käibemaksu ja tollimaksude täieliku kogumise e-kaubanduses.

VI Leidsime, et hiljutistest positiivsetest muudatustest hoolimata ei käsitle EL kõiki probleeme, mis tekivad internetis kaubeldavatelt kaupadelt ja osutatavatelt teenustelt õiges summas käibemaksu ja tollimaksude kogumisel. VIII Esitame komisjonile ja liikmesriikidele mitmeid soovitusi, et tõhustada halduskoostöö lepingute kasutamist, suurendada kontrolli ning parandada maksude kogumist ja õigusraamistiku tõhusust.

Sissejuhatus 01 E-kaubandus on kas ettevõtete, leibkondade, eraisikute või eraõiguslike organisatsioonide vaheline interneti või mõne muu arvutipõhise võrgustiku veebisuhtlus kaudu kaupade või teenuste müümine või ostmine 1. Ajavahemikul — suurenes e-müügiga tegelevate ettevõtete osakaal seitse protsendipunkti ja ettevõtjate e-müügist saadud käibe osakaal kogukäibes viis protsendipunkti 2.

SRS-dokument valiskaubandussusteemi jaoks

Kõik puudused käibemaksu ja tollimaksude kogumises mõjutavad liikmesriikide ja ELi eelarveid. Tema pädevusse kuuluvad tolliliidu arendamine ja juhtimine ning maksupoliitika arendamine kogu ELis. DG TAXUD koostab seadusandlikke ja strateegilisi algatusi ning koordineerib koostööd ja teabe jagamist liikmesriikide vahel.

Käibemaksu ja tollimaksude kogumine e-kaubanduses: ELi praegune kord 08 Üldiselt on ELi tolliõigus sätestatud liidu tolliseadustikus 3 ja käibemaksu reguleerib käibemaksudirektiiv 4.

Kust saab statistikat e-kaubanduse kohta?

ELi praegune e-kaubanduses käibemaksu kogumise kord on kaupade ja teenuste puhul erinev. Kaubatarned 09 Teises liikmesriigis asuvale tarbijale kaupa tarnivatele ELis registreeritud ettevõtjatele kohaldatakse kaugmüügi süsteemi. See tähendab, et teatava müügikünnise tavaliselt 35 eurot, kuid mõnes liikmesriigis eurot saavutamiseni kohaldab kaupleja selle liikmesriigi käibemaksumäära, kus ta on registreeritud 5.

Selle piirsumma ületamise korral peab kaupleja registreerima ennast sihtliikmesriigis käibemaksukohustuslasena ja kohaldama sihtliikmesriigis kohaldatavat käibemaksumäära võttes sellega arvesse kõiki aruandlus- ja nõuete täitmise kohustusi. Kaupade puhul, mille väärtus on eurot või vähem väikese väärtusega saadetisedkehtib tollimaksuvabastus, mis tähendab, et importimisel ei tule tasuda tollimakse 6. Väga väikese väärtusega kaupade puhul, mille väärtus ei ületa 22 eurot või mõnes liikmesriigis 10 eurotkehtib ka käibemaksuvabastus ning seega ei maksustata neid impordikäibemaksuga 7.

Sihtriigis maksustamise põhimõtet on ELi tarbijatele kolmandast riigist pärit digitaalteenuste ettevõtjalt ELis asuvale tarbijale osutamisele kohaldatud alates Alates Varem kohaldati selliste teenuste suhtes Erinevad kaubanduse naitajad asukohariigi käibemaksumäära. MOSSi raames maksavad eratarbijatele e-kaubanduse teenuseid pakkuvad ettevõtjad käibemaksu vastavalt tarbijate asukohariigis tarbimisliikmesriik kehtestatud määradele.

Seejärel kannab registreerimisliikmesriik käibemaksu üle igale tarbimisliikmesriigile. E-kaubanduses käibemaksu ja tollimaksude kogumise praegust korda ohustavad riskid 14 Piiriüleste teenuste osutamisel ELi tasandil saamata jäänud käibemaksu kohta hinnangud puuduvad, kuid komisjon hindab kolmandatest riikidest pärit väikese väärtusega kaupade tarnetelt saadud kahju suuruseks kuni viis miljardit eurot aastas.

 1. Koige tavalisemad kaubandusstrateegiad
 2. Teddy strateegiad Jaapani kuunlajalad
 3. Kokkuvõte I E-kaubandus on interneti või muude veebipõhiste sidevõrkude kaudu kaupade või teenuste müümine või ostmine.
 4. OECD suuniste jagamise valikud

Muud prognoosid on esitatud punktides - Erilist ohtu kujutavad endast väljastpoolt ELi osutatavad digitaalteenused — kuna teenused ei ületa füüsiliselt ühtki piiri, ei kohaldata nende suhtes samu kontrolle, mis ELi sisenevate kaupade suhtes.

ELi-sisesele teenustekaubandusele kohaldatakse käibemaksu ja liikmesriigid peavad olema teadlikud selliste tehingute olemasolust, et neid nõuetekohaselt maksustada.

Eesti e-kaubanduse statistika ja trendid

Vabatahtlikult koostööd tegevatele ettevõtjatele tuginemine 16 Nii ELi kui ka kolmandate riikide kauplejate tarnitavate kaupade ja osutatavate teenuste puhul on üks üldine risk, mis seisneb selles, et praegune struktuur tugineb peamiselt kauplejate valmisolekule registreerida ennast käibemaksukohustuslasena ja maksta tasumisele kuuluvat käibemaksu.

Liikmesriikidel ei ole väljaspool enda jurisdiktsiooni täidesaatvaid volitusi, eriti seoses kolmandate riikide kauplejatega. Seetõttu on neil raske tagada käibemaksu kogumise täielikkust liikmesriigis, kus kaupu ja teenuseid lõpuks tarbitakse.

Parim ELi kaubandussusteem

Riskid õiguslikus raamistikus ja koostöökord 17 On oht, et tarbimisliikmesriigi maksu- ja tolliasutused ei kasuta halduskoostöö korda, et taotleda teavet riigist või riikidest, kus tarnija on registreeritud või mille tunnusnumbrit ta kannab. Pealegi ei sisestata B2C-tehinguid käibemaksuteabe vahetamise süsteemi, mis on elektrooniline võrgustik, mille kaudu edastatakse teavet liikmesriikides registreeritud ettevõtete käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrite ning ELi-sisese maksuvaba kaubanduse kohta.

Nõuete täitmata jätmise risk 19 Kauplejate koostööle tuginedes jäetakse süsteem avatuks mitmesugustele nõuete rikkumistele. Kaugmüügisüsteemi puhul on üks oht, et tarnijad ei pruugi end sihtliikmesriigis registreerida, kui nende müük ületab asjaomase piirmäära.

Võttes arvesse asjaolu, et liikmesriikide erinevad käibemaksumäärad võivad muuta kaugmüügiga seotud pettused kasutoovamaks, on oht, et tarnijad ei deklareeri müügikäibemaksu, et jääda allapoole piirmäära ja vältida sihtliikmesriigis kohaldatavat kõrgemat käibemaksu. See võimaldaks madalama käibemaksumääraga liikmesriikides tegutsevatel tarnijatel ebaausalt konkureerida kõrgema käibemaksuga liikmesriikide ettevõtjatega ja põhjustada riigieelarvetele saamata jäänud tulu.

Isegi kui nad registreerivad ennast registreerimisliikmesriigis, on ikka veel oht, et nad aladeklareerivad käibemaksu või ei deklareeri seda üldse. See vähendab riikide eelarvetulusid ja võimaldab kolmandate riikide tarnijatel ELis registreeritud tarnijatest odavamat hinda küsida.

E-kaubanduse pakett koostati ELi digitaalse ühtse turu strateegia raames. Esimesed käibemaksureformid jõustusid 1. Muud meetmed jõustuvad Auditi ulatus ja lähenemisviis 23 Auditis hinnati, kas komisjon ja liikmesriigid käsitlevad tõhusalt probleeme, millega liikmesriigid silmitsi seisavad, et koguda internetis kaubeldavatelt kaupadelt ja osutatavatelt teenustelt õigeid käibemaksu ja tollimaksude summasid. Eelkõige uurisime, kas komisjon on kehtestanud e-kaubanduses käibemaksu ja tollimaksude kogumiseks usaldusväärse õigus- ja kontrolliraamistiku, ning liikmesriikide kontrollimeetmed aitavad tagada käibemaksu ja tollimaksude täieliku kogumise e-kaubanduses.

Nimetatud asutused valiti järgmiste kriteeriumide alusel: i väikese väärtusega saadetiste suhtes kohaldatavate õigusaktidega võimaldatavate vabastuste tõttu saamata jääva käibemaksu hinnanguline summa 11 ; ii MOSS-süsteemis registreeritud ettevõtjate arv liikmesriigi kohta 12 ; iii ühes liikmesriigis registreeritud ettevõtjate poolt teistes liikmesriikides asuvatele klientidele suunatud e-müügi maht E-kaubandus on avatud eelkõige ELi-väliste kauplejate poolsele kuritarvitamisele, Erinevad kaubanduse naitajad seab ELi kauplejad ebasoodsasse olukorda.

Need õigusnormide rikkumised mõjutavad otseselt liikmesriikide ja ELi eelarveid, vähendades liikmesriikide kogutavaid tollimakse. Nimetatud rikkumised mõjutavad ka kaudselt nende käibemaksupõhiseid toetusi. Samuti moonutavad need siseturul võrdseid tingimusi.

Klientide segmenteerimine kaubanduse näitel

Samuti auditeerisime käibemaksu- ja tollialastes õigusaktides sätestatud piiriüleste tarnete käibemaksu ja tollimaksude süsteemi. Lõpuks vaatasime läbi komisjoni uued ettepanekud ja nõukogu poolt pärast e-kaubanduse paketti 5.

Ametilood - Traktorist (klipp)

Samuti võtsime arvesse pärast meie auditit jõustuva käibemaksu e-kaubanduse paketi õiguslike muudatuste tõenäolise mõju. Olukorrast põhjaliku ülevaate saamiseks otsustas 2. Küsimustiku aluseks võetud võrdlusaasta on Vaatasime läbi ka seadusandlikud ettepanekud, mille komisjon oli e-kaubanduse paketi raames esitanud, ning valitud liikmesriikides hindasime, kas: i maksu- ja tolliasutused kasutavad halduskoostöö korda, et tagada käibemaksu ja tollimaksudega seotud asjakohase teabe edastamine; ii nende tehtavad kontrollid on tõhusad; ning iii käibemaksu ja tollimaksude kogumine on tõhus.

Meie analüüsi aluseks on liikmesriikide vastused e-kaubanduse küsimustikule, liikmesriikide maksu- ja tolliasutuste ekspertidega peetud vestlused ning mitu e-kaubandusega seotud tehingutest koosnevat valimit. Kajastame ainult riiklikult tunnustatud ja aktsepteeritud allikaid. Koostöös Statistikaametiga oleme loonud kaubanduse juhtimislaua, mis kuvab automaatselt ka e-kaubanduse olulisi numbreid.

Vaade koondab olulisi Statistikaametist pärit kaubanduse ja e-kaubandusega seotud andmeid.

Näiteks leibkonna suurus, e-ostude suurus pereliikme kohta, andmed erinevate piirkondade kohta jne. E-kaubanduse käivete jälgimisega tegeleb Eesti Pank, kogudes andmeid nii e-kaupade kui e-teenuste müügimahtude kohta. Arvstatakse Eestis välja antud pangakaartidega tehtud oste Eestis ja välismaal ning väljaspool Eestit välja antud pangakaartidega tehtud oste Eesti e-poodidest.