One millionth of a meter, or one thousandth of a millimeter; about one-fourth the width of a strand of spider silk. The width of the lapel is a widely varying aspect of suits, and has changed widely over the years. Iga skaala sammu laiuse mõõt annab meetodi skaalade klassifitseerimiseks. Lamy Z 50 nibide erinevad joone laiuse ja stiili kordused. Sildi laius on ülikondade erinev aspekt ja see on aastatega muutunud. See analüüs kehtib ainult kaugele väljale, see tähendab kaugemale kui pilu laius.

Selle puudumine juuste Strateegia riba valiku jaoks järgi on sama, mis selle kaotamine mäekõrguse järgi.

The wood trim adds 7 inches to the total width and 8 inches to the total height. Puitliist lisab kogulaiusele 7 tolli ja üldkõrgusele 8 tolli. The entrance is thinner than the width of a pencil. Sissepääs on õhem kui pliiatsi laius.

In that time, it will have traveled less than the width of a single atom. Selle aja jooksul on see läbinud vähem kui ühe aatomi laius.

The length and the width should form a perfect square. Pikkus ja laius peaksid moodustama täiusliku ruudu.

CRA Aktsiaoptsiooni kapitali suurendamine

So the width of this is dx. Nii et selle laius on dx. Woman can change the width of vagina depending on how in which the moving body. Naine saab muuta tupe laiust sõltuvalt sellest, kuidas liikuv keha.

That distance right there is the cabin width. See kaugus on kabiini laius. Width of entry and depth of penetration varied. Sisenemise laius ja läbitungimise sügavus varieerus. The road is ten feet in width.

Dupont P Hennessy V. P Frapin V.

Tee laius on kümme jalga. Width of the kerf mark on the bone was approximately 30,ths of an inch wide. Luude ääremärgi laius oli umbes 30 tolli laiust. Your average American businessman who looks at product marketing Teie keskmine Ameerika ärimees, kes vaatleb tooteturundust, näeb selle pikkust ja laiust. Anger equals length times width over mass squared minus angle of the shaft plus yaw.

Viha võrdub pikkuse ja laiuse massiruudus miinus võlli pluss kaldenurk. The depth and the width of the stab wounds The tang is nearly the width of the blade.

Tang on peaaegu tera laiune. To calculate the volume, multiply the length by the width by the depth. Helitugevuse arvutamiseks korrutage pikkus laiusega sügavusega. What's the width of this road?

Mis on selle tee laius? Pluto is only about half the width of the United States. Pluuto on ainult umbes pool Ameerika Bollinger Belt 50 SMA laiusest.

Poland: Minimum depth from pipe surface 0. Width: sufficient to lay the pipe. Poola: Minimaalne sügavus toru pinnast 0,8 m. Laius: piisav toru paigaldamiseks. It's probably the width of a human hair. See on ilmselt inimese juuksekarva laius. Use og:image:width and og:image:height Open Graph tags 2. Kasutage og: image: Laius ja og: image :kõrgust Avatud Graafika sildid Copy Report an error But by the time the waves reach Earth from these remote sources, they typically stretch and squeeze each mile of space by a minuscule fraction of the width of an atomic nucleus.

Kuid selleks ajaks, kui lained nendest kaugetest allikatest Maale jõuavad, sirutavad ja pigistavad nad tavaliselt iga miili ruumi miinusmõõduga aatomituuma laiusest. If the width of the parent element is bigger than the Page plugin's width it will maintain the value defined in data-width: Kui põhielemendi laius on suurem kui lehe pistikprogrammi laius, säilitab see andmelaiuses määratletud väärtuse: The largest, a middle one, is in width something Bollinger Belt 50 SMA than three Bollinger Belt 50 SMA, and in depth more than four.

Suurim, keskmine, on laiusega alla kolme jala ja sügavusega üle nelja. Copy Report an error Based on the width and depth of the wounds, I'd say the killer used a single-edged knife with approximately a seven-inch blade. Haavade laiuse ja sügavuse põhjal võiks öelda, et tapja kasutas ühe teraga nuga, mille tera oli umbes seitsme tolline. If we carve a ledge the width of a train track on the mountain's outer edge.

Kui nikerdame rööpa, siis rongi rööpmelaiuse mäe välisserval. The fixed width BackLoad bill validator verifies bills and stacks them into a lockable-removable cassette. Fikseeritud laiusega BackLoadi arvete kinnitaja kontrollib arveid ja virnastab need lukustatava ja eemaldatava kasseti sisse. Add the width attribute to the element wrapping your code. Lisage koodi mähkivale elemendile laiuse atribuut.

Viru automatiseeritud kauplemistarkvara

The sleeping and sitting areas each opened directly onto a balcony that ran the entire length and width of the house. Iga magamis- ja istumisala avanevad otse rõdule, mis kulges kogu maja pikkuse ja laiuse ulatuses.

Hinnavaatlus

Well, there's a correlation between width and length. Noh, laiuse ja pikkuse vahel on korrelatsioon. Copy Report an error The other had the same body length, height, width, weight, wheel base and wheel track as the '64 Skylark, and that was the Pontiac Tempest. Teine oli sama keha pikkus, kõrgus, laius, kaal, teljevahe ja Rööbe nagu '64 lõokesed, ning et oli The target in the shooting was about six inches in width, at a range of about one hundred yards.

Binaarse valikukava kava

Tulistamisel oli sihtmärk laiusega umbes kuus tolli, umbes saja jardi kaugusel. Kasutades tipptasemel stabilisaatoreid, vaakumeid ja tuhandeid sensoreid, mõõtsid teadlased relvade pikkuse muutused nii pisikeseks kui tuhandik prootoni laiusest. Trailed, working width 4m, with roller O MM. Haagitav, töölaius 4m, rulliga O MM.

Males do not fit neatly into the three groups describing head width, with differences in head width likely not influencing diet.

Leib Resto joogikaart sügis coravin

Mehed ei mahu korralikult kolme pea laiust kirjeldavasse rühma, pea laiuse erinevused ei mõjuta tõenäoliselt toitumist. Laiuselt väljas - avatud raamat - ronimine silmapiiril - silmatorkav ronimine silmapiiril - üle käe painutamine - üle käe sõlm - üleulatuvus. This analysis applies only to the far field, that is, at a distance much larger than the width of the slit.

Dash Kripvaluutau uudised

See analüüs kehtib ainult kaugele väljale, see tähendab kaugemale kui pilu laius. Copy Report an error As an example of drawing, a smith making a chisel might flatten a square bar of steel, lengthening the metal, reducing its depth but keeping its width consistent.

Joonistuse näitena võib peitli valmistav sepp tasandada ruudukujulist terasvarda, pikendada metalli, vähendada selle sügavust, kuid hoida ühtlast laiust.

Parim viis aktsiate valikute arakasutamiseks

Standard Model neutrinos are fundamental point-like particles, without any width or volume. Standardmudeli neutriinod on põhilised punktitaolised osakesed, millel puudub laius ja maht.

Saadaval on erinevad suurused, mis erinevad pikkuse, laiuse ja nurga poolest. Inshark researcher Clifford Jeremiah proposed that total length was proportional to the root width of an Bollinger Belt 50 SMA anterior tooth.

Haiuurija Clifford Jeremiah tegi Copy Report an error Using the figures published by golf course architects Crafter and Mogford, a course should have a fairway width of metres and 40 metres clear beyond the hole. Kasutades golfiväljakute arhitektide Craftersi ja Mogfordi avaldatud jooniseid, peaks raja faarvaatri laius olema meetrit ja 40 meetrit aukust kaugem.

A measure of the width of each scale step provides a method to classify scales. Iga skaala sammu laiuse mõõt annab meetodi skaalade klassifitseerimiseks.

Copy Report an error In a fully upright stance, the boxer stands with the legs shoulder-width apart and the rear foot a half-step in front of the lead man.

Täiesti püstises asendis seisab poksija nii, et jalad on õlgade laiuses ja tagumine jalg pool sammu eesmehe ees. The coin's outline is an sided curve of constant width.

Mündi piirjoon on külgne ühtlase laiusega kõver.

Copy Report an error All this means that the designer cannot simply increase the pulse width to get greater range without having an impact on other performance factors. Kõik see tähendab, et disainer ei saa lihtsalt impulsi laiust suurema ulatuse saavutamiseks suurendada, ilma et see mõjutaks teisi jõudluse tegureid. One millionth of a meter, or one thousandth of a millimeter; about one-fourth the width of a strand of spider silk. Üks miljon meetrit või tuhandik millimeetrit; umbes ühe neljandiku ämblik-siidi ahela laiust.

Depending on Bollinger Belt 50 SMA exact configuration, the Wiesel 1's length is about 3. Sõltuvalt täpsest konfiguratsioonist on Wiesel 1 pikkus umbes 3,55 meetrit, kõrgus 1,82 meetrit ja laius 1,82 meetrit. Copy Report an error A monospaced font, also called a fixed-pitch, fixed-width, or non-proportional font, is a font whose letters and characters each occupy the same amount of horizontal space. Monospace font, mida nimetatakse ka fikseeritud kõrgusega, kindla laiusega või mitteproportsionaalseks fontiks, on font, mille tähed ja tähemärgid hõivavad sama palju horisontaalset ruumi.

Depending on the type and success of load operations, the Mill also assigns metadata to each belt item, including status, width, and vectorization count. Sõltuvalt laadimistoimingute tüübist ja edukusest määrab Mill igale vööüksusele ka metaandmed, sealhulgas oleku, laiuse ja vektoriseerimise arvu.

Two different yet not completely opposite viewpoints are illuminated: that of the Books of Ezra and Nehemiah who envisioned an exclusive Israel that is construed along genealogical and religious lines, and that of the Book of Ruth where solidarity with the people of Israel and the worship of YHWH are embraced by foreigners. Both sides are concerned about the identity of Israel and loyalty to YHWH, yet they employ a different jargon in order to argue for the inclusion or exclusion of foreigners. The Book of Ruth proposes an alternative interpretation of the Torah, also from the plains of Moab and the exegesis comes in the person of Ruth, the Moabitess. Research reveals that this Book is a polemic document and its main contribution is to the intradisciplinary field of biblical hermeneutics that requests a re-interpretation of texts for changing circumstances. Index Scriptorium Estoniae Eesti päritolu kanada kunstniku hetegevusmissioonist Narvas.

The church is feet in length, 46 feet in width, and seats people. Kiriku pikkus on jalga, laius 46 jalga ja sinna mahub inimest.

Copy Report an error A leaf is as thick as the width of one brick, but a wall is said to be one brick thick if it as wide as the length of a brick. Leht on sama paks kui ühe tellise laius, kuid Bollinger Belt 50 SMA peetakse ühe tellise paksuseks, kui see on sama lai kui tellise pikkus. Copy Report an error In heraldry and vexillology, a Spanish fess is a term occasionally used to describe the central horizontal VALIKTRADINGTIPS Arvustused of a tricolour or triband flag that is twice the width of the stripes on either side of it.