Eesti Pank kui sularaharingluse korraldaja teeb järelevalvet sularahakäitlejate tegevuse üle, sh kontrollib pangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse ning taasringlusesse laskmise eeskirjade nõuetest kinnipidamist. Keskpank hoolitseb selle eest, et europangatähtede ja -müntide nõudlus oleks rahuldatud, ja tagab ringluseks vajaliku käibevaru ning sularaha kvaliteedi ja pangatähtede kaitse võltsimise eest. Eesti kommertspankadele on hästi kättesaadavad rahapoliitilised laenud. Seda aluseks võttes koostas strateegia haridus- ja töövaldkonna eksperte koondav juhtkomisjon.

Avaleht Eesti elukestva õppe strateegia Eesti elukestva õppe strateegia Eesti elukestva õppe strateegia ehk haridusstrateegia paneb paika järgnevate aastate kõige olulisemad hariduseesmärgid, mille saavutamiseks on vaja pikemaajalist süstemaatilist tööd. Strateegia seab üldeesmärgiks kõigile Eesti inimestele nende vajadustele ning võimetele vastavate õpivõimaluste loomise kogu elukaare jooksul, et tagada neile isiksusena väärika eneseteostuse võimalused ühiskonnas, töö- ja pereelus. Selleni jõudmiseks on määratletud viis strateegilist eesmärki ning meetmed nende saavutamiseks.

Avaleht Eesti elukestva õppe strateegia Eesti elukestva õppe strateegia Eesti elukestva õppe strateegia ehk haridusstrateegia paneb paika järgnevate aastate kõige olulisemad hariduseesmärgid, mille saavutamiseks on vaja pikemaajalist süstemaatilist tööd. Strateegia seab üldeesmärgiks kõigile Eesti inimestele nende vajadustele ning võimetele vastavate õpivõimaluste loomise kogu elukaare jooksul, et tagada neile isiksusena väärika eneseteostuse võimalused ühiskonnas, töö- ja pereelus.

Selleni jõudmiseks on määratletud viis strateegilist eesmärki ning meetmed nende saavutamiseks. Eesmärgid puudutavad õppijatena nii lapsi, noori kui ka täiskasvanuid ja vanemaealisi ning nende saavutamiseks peavad panustama kõik: õppijad ise, tööandjad, lapsevanemad, koolid, ministeerium ja kogu ühiskond laiemalt.

Nadala voimalusi strateegiad

Iga Nadala voimalusi strateegiad individuaalset ja sotsiaalset arengut toetava, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendav õpikäsitus on rakendatud kõigil haridustasemetel ja -liikides. Elukestva Nadala voimalusi strateegiad võimaluste ja töömaailma vajaduste vastavus Kvaliteetsed, paindlikud ja mitmekesiste valikutega ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused ja karjääriteenused on suurendanud erialase kvalifikatsiooniga inimeste arvu erinevates vanuserühmades ja Eesti eri regioonides.

Nadala voimalusi strateegiad

Õppimisel ja õpetamisel rakendatakse kaasaegset digitehnoloogiat otstarbekamalt ja tulemuslikumalt, paranenud on kogu elanikkonna digioskused ning tagatud on ligipääs uue põlvkonna digitaristule. Võrdsed võimalused elukestvaks õppeks ja õppes osaluse kasv Kõigile on loodud võrdsed võimalused elukestvaks õppeks.

Nadala voimalusi strateegiad

Elukestva õppe strateegia koostamine oli kahe-etapiline. Seda aluseks võttes koostas strateegia haridus- ja töövaldkonna eksperte koondav juhtkomisjon.

Nadala voimalusi strateegiad

Strateegia koostamist nõustas nõukoda, mis moodustati Eesti Koostöö Kogu, Eesti Haridusfoorumi, tööandjate ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajatest. Vabariigi Valitsus kinnitas strateegia Haridus- ja Teadusministeerium koostas strateegia elluviimiseks programmid vt allpool ja investeerimise põhimõtted investeerimise põhimõtete 5.

Nadala voimalusi strateegiad

Vahehindamisel on kaks peamist eesmärki: Anda sõltumatu eksperthinnang, mil määral aitavad EÕSi programmid ja meetmed ning struktuurfondidest kaasrahastatavad tegevused saavutada strateegias ja rakenduskavas püstitatud eesmärke ja mida tuleks teha täiendavalt nende saavutamiseks. Koostada selged ja teostatavad ettepanekud ja poliitikasoovitused Eesti haridussüsteemi arengu suunamiseks peale strateegia ja ÜKP fondide rakenduskava raamperioodi lõppu pakkudes sisendit järgmise tsükli strateegiale.

Hindamistulemusi kasutatakse haridusvaldkonna arengute suunamisel tulevikus, need on sisendiks nii jooksvale programmide täiendamisele kui ka uuele strateegiale.

Nadala voimalusi strateegiad