Terviseturve ja II jaotis; Küberturvalisus. Teise osa rubriikidest ja jaotistest nähtub, et teine osa hõlmab kaupade ja teenustega kauplemist ning paljusid muid majandus- ja laiema koostöö valdkondi, nagu investeeringud, konkurents, maksustamise läbipaistvus, energeetika, lennu- ja maanteetransport, teatavate liikuvusmeetmetega seotud diskrimineerimiskeeld ja sotsiaalkindlustuse koordineerimine ning kalandus. Koolitusprogrammi formaat Koolitused on eestikeelsed ja spetsiifilist teooriat tutvustatakse koos praktiliste näidete, optimeerimise ülesannetega. Kaubandus- ja koostöölepinguga on piiratud ulatuses hõlmatud Kanalisaared ja Mani saar osas, mis puudutab kaubavahetust ja juurdepääsu vetele.

Partnerlusnõukogu võib kaubanduse erikomiteesid või erikomiteesid luua või laiali saata ning kaubanduspartnerluse komitee võib kaubanduse erikomiteesid luua või laiali saata. Kaubandus- ja koostöölepingus on sätestatud ka partnerlusnõukogu ja erikomiteede roll vaidluste lahendamisel, mida käsitletakse kaubandus- ja koostöölepingu kuuenda osa I jaotises. On asjakohane volitada komisjoni ELi toimimise lepingu artikli lõike Kaubandus voimalusi sisaldas kutsed alusel kiitma liidu nimel heaks kaubandus- ja koostöölepingu teatavad muudatused, mis tuleb vastu võtta lihtsustatud menetluses või kaubandus- ja koostöölepingu alusel loodud organi poolt.

Need muudatused on seotud kaubandus- ja koostöölepingu järgmiste sätetega: —artikli TBT. Komisjon peaks nõukogu eespool nimetatud muudatusettepanekutest eelnevalt teavitama. Nõukogu võib kooskõlas ELi lepingu artikli 16 lõikega 4 esitada oma liikmete blokeeriva vähemusega selliste muudatusettepanekute kohta vastuväiteid.

Sellisel juhul peab komisjon muudatusettepanekud liidu nimel tagasi lükkama, ilma et see piiraks võimalust esitada seejärel nõukogule ettepanek vastavalt ELi toimimise lepingu artikli lõikele 9. Komisjonile tuleks ELi toimimise lepingu artikli lõike 7 kohaselt anda ka volitus kiita liidu nimel heaks seisukoht, mis võetakse kaubandus- ja koostöölepingu järgmiste muudatuste suhtes, tingimusel et nõukogu sellest eelnevalt teavitatakse: —selle künnise muutmine, millest allpool ei kohaldata kaubandus- ja koostöölepingu teise osa esimese rubriigi XI jaotise kolmandat peatükki subsiidiumide kontrolli Kaubandus voimalusi sisaldas kutsed nagu on sätestatud artikli LPFOFCSD.

Selleks et liit saaks õigeaegselt reageerida, kui ettenähtud tingimused ei ole enam täidetud, tuleks komisjonile anda volitused võtta vastu teatavaid otsuseid, millega peatatakse Ühendkuningriigile mahepõllumajanduslikke tooteid käsitleva lisa ja ravimeid käsitleva lisa alusel antud soodustused.

Enne seda peaks komisjon teavitama liikmesriikide esindajaid, kes võivad komisjoni seisukoha suhtes blokeeriva vähemusega vastuväiteid esitada. Komisjonile tuleks samuti anda volitused võtta sama menetluse kohaselt vastu mis tahes muud rakendussätted, mis on vajalikud kõnealuste lisade tõhusaks toimimiseks. Lisaks on kaubandus- ja koostöölepingust tulenevate kohustuste täitmise tagamiseks olemas kindlad mehhanismid. Kaubandus- ja koostöölepinguga nähakse pooltele ette võimalus võtta oma huvide kaitsmiseks kiireid, autonoomseid ja operatiivseid meetmeid, sh eelkõige võrdsete tingimuste st tasakaalustavad meetmed, parandusmeetmed ja kalanduse st kompensatsioonimeetmed, parandusmeetmed valdkonnas, samuti üldisemalt tõsiste valdkondlike või piirkondlike majanduslike, ühiskondlike või keskkonnaalaste probleemide korral.

On oluline, et liidul oleks igati võimalik neid täitemeetmeid kiiresti ja tõhusalt rakendada. Selleks peaks komisjonil olema volitus peatada kaubandus- ja koostöölepingus sätestatud kohustuste täitmine vastavalt artiklile GOODS.

Kooskõlas aluslepingutega tegutseb komisjon liidu nimel ka kõigis kaubandus- ja koostöölepingu kuuenda osa I jaotise kohase vaidluste lahendamise menetluse etappides. Kaubandus- ja koostööleping on ühtne pakett, mis koosneb neljast põhiosast: —üldine ja institutsiooniline kord; —majanduskord sealhulgas kaubandust ja võrdsete võimaluste tagamist käsitlevad sätted —õiguskaitse ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö kord ning —vaidluste lahendamist, põhiväärtusi ja kaitsemeetmeid käsitlevad Kaubandus voimalusi sisaldas kutsed.

Kavandatav partnerlus põhineb demokraatia, õigusriigi ja inimõiguste tunnustamisel, kliimamuutuste vastasel võitlusel ja massihävitusrelvade leviku tõkestamisel. Selliseid olemuslikke aspekte käsitlevate sätete rikkumine annab pooltele aluse kaubandus- ja koostööleping või selle lisaleping täielikult või osaliselt lõpetada või peatada. Samuti kinnitavad pooled oma kindlat tahet tagada isikuandmete kaitse kõrge tase. Kaubandus- ja koostöölepingu kohaldamisala on laiaulatuslik.

See hõlmab kõiki poliitilises deklaratsioonis nimetatud huvipakkuvaid valdkondi: kaubandus- ja majanduskoostöö, õiguskaitse ja õigusalane koostöö kriminaalasjades, liidu programmides osalemine ning temaatilised koostöövaldkonnad.

Kaubandus- ja koostöölepingus ei ole ette nähtud koostöökorda välispoliitika, välisjulgeoleku ja kaitse valdkonnas, võttes arvesse Ühendkuningriigi Kaubandus voimalusi sisaldas kutsed sellise korra üle läbirääkimisi mitte pidada ning Kaubandus voimalusi sisaldas kutsed korda kaubandus- ja koostöölepingusse mitte lisada. Kaubandus- ja koostöölepingus austatakse liidu otsustusõiguse autonoomiat ja õiguskorda, ühtse turu ja tolliliidu terviklikkust ning nelja liikumisvabaduse inimeste, kaupade, teenuste ja kapitali vaba liikumine jagamatust.

See ei hõlma mitte ainult kaupade ja teenuste vabakaubandust, vaid ka moonutuste ja ebaõiglaste konkurentsieeliste vältimise viise. Kaubandus- ja koostööleping kajastab asjaolu, et Ühendkuningriik lahkub liidu ühiseeskirjade ning järelevalve- ja kaitse tagamise mehhanismide süsteemist ning ei saa seega enam kasu liikmesusest ega ühtsest turust. Kaubandus- ja koostöölepinguga luuakse üldine juhtimisraamistik, mis hõlmab kõiki kaubandus- ja koostöölepingus ja selle lisalepingutes, näiteks salastatud teabe kaitse lepingus sätestatud koostöövaldkondi, ning sellesse tehakse teatavad kohandused, mis võimaldavad reageerida põhjendatud valdkondlikele vajadustele.

Kaubandus- ja koostöölepingust tulenevate kohustuste täitmise tagamiseks on olemas kindlad mehhanismid.

Mis puudutab kaubandus- ja koostöölepingu territoriaalset kohaldamisala, siis hõlmab see liidu puhul territooriume, mille suhtes kohaldatakse aluslepinguid, ja Ühendkuningriigi puhul Ühendkuningriigi territooriumi. Kaubandus- ja koostöölepinguga on piiratud ulatuses hõlmatud Kanalisaared ja Mani saar osas, mis puudutab kaubavahetust ja juurdepääsu vetele.

Kooskõlas Euroopa Ülemkogu Kaubandus- ja koostööleping koosneb seitsmest osast mis omakorda jagunevad rubriikideks, jaotisteks, peatükkideks ja jagudekskolmest protokollist ja mitmest lisast.

Need on järgmised: Esimeses osas Ühis- ja institutsioonilised sätted on esitatud üldsätted, kaubandus- ja koostöölepingu tõlgendamise põhimõtted ja mõisted ning institutsiooniline raamistik Esimeses osas on kaubandus- ja koostöölepingu haldamist ja rakendamist käsitlevad sätted ning luuakse ühised juhtorganid partnerlusnõukogu, kaubanduspartnerluse komitee, kaubanduse erikomiteed ja teised erikomiteed.

Haldamist käsitlevad sätted annavad selge ülevaate kaubandus- ja koostöölepingu toimimise ja selle üle tehtava kontrolli kohta.

Kõnealused sätted on sõnastatud nii, et need oleksid paindlikud ja kohandatavad eri valdkondades tekkida võivatele erivajadustele. Kaubandus- ja koostöölepingu kohaldamisala ja keerukust silmas pidades nõudis liit ühtset juhtimisraamistikku, mis hõlmaks lepingut tervikuna.

See tagab ettevõtjatele, tarbijatele ja kodanikele õiguskindluse, vältides samal ajal arvukaid paralleelseid struktuure ja täiendava bürokraatia tekitamist.

EUREMnext projekt ja energiatõhusust edendav koolitusprogramm

Partnerlusnõukogu jälgib lepingu rakendamist. Liidu ja Ühendkuningriigi esindajatest koosnev partnerlusnõukogu tuleb Ratraktsioonikaubanduse strateegia erinevates koosseisudes, sõltuvalt käsitletavast küsimusest. See on foorum, kus pooled arutavad mis tahes esilekerkinud küsimusi ning võivad vastastikusel kokkuleppel teha siduvaid otsuseid.

Komiteed abistavad tema töös kaubanduspartnerluse komitee, kaubanduse erikomiteed Kauplemisvoimaluste volatiilsuse indeks teised erikomiteed. Teise osa rubriikidest ja jaotistest nähtub, et teine osa hõlmab kaupade ja teenustega kauplemist ning paljusid muid majandus- ja laiema koostöö valdkondi, nagu investeeringud, konkurents, maksustamise läbipaistvus, energeetika, lennu- ja maanteetransport, teatavate liikuvusmeetmetega seotud diskrimineerimiskeeld ja sotsiaalkindlustuse koordineerimine ning kalandus.

Teine osa sisaldab sätteid kaasaegse ja kestliku kaubanduspoliitika kohta. Mõlemad pooled kohustuvad järgima ühiseid kõrgeid standardeid sellistes valdkondades nagu töönormid ja sotsiaalsed standardid, keskkonnakaitse, kliimamuutuste vastane võitlus, sh CO2 heite maksustamine, ning asjakohased maksustamise vältimise ja maksustamise läbipaistvuse standardid 4. Samuti sisaldab see subsiidiume käsitlevaid põhimõtteid, et takistada pooli andmast subsiidiume, mis avaldavad olulist mõju poolte vahelisele kaubandusele või investeeringutele.

Kaubandus voimalusi sisaldas kutsed Kuidas saada Bitkoin Trading Book

Need kokkulepitud standardid ja põhimõtted on seotud siseriiklike kaitse tagamise ja vaidluste lahendamise mehhanismidega, millega kindlustatakse, et ELi ja Ühendkuningriigi ettevõtjad konkureerivad võrdsetel tingimustel.

Teises osas nähakse ette, et mõlemad pooled võivad võtta ühepoolseid meetmeid, et kaitsta end mõju eest kaubandusele või investeeringutele, mis tulenevad subsiidiumidest või märkimisväärsest lahknevustest vastavates subsiidiumikontrolli süsteemides või vastavas töö- ja sotsiaal- keskkonna- või kliimakaitse tasemes. Kaubavahetuse osas lähevad teise osa sätted kaugemale hiljutistest ELi vabakaubanduslepingutest selliste partneritega nagu Kanada või Jaapan, sätestades nulltariifid ja -kvoodid kõikidele kaupadele.

Nende erandlike soodustuste saamiseks peavad ettevõtjad tagama, et nende tooted on pärit liidust või Ühendkuningriigist. Need päritolureeglid on olulised liidu turu terviklikkuse tagamiseks. Kaubandus- ja koostööleping lihtsustab liidu tolliseadustikuga lubatud ulatuses ka tolliformaalsusi, mida kohaldatakse iga väljaspool tolliliitu oleva kolmanda riigi suhtes.

Samuti kõrvaldatakse sellega tarbetud tehnilised kaubandustõkked, kuid tagatakse samas, et kõik Ühendkuningriigi kaubad, mis liitu sisenevad, vastavad täielikult liidu rangetele regulatiivsetele standarditele, sh toidukvaliteedi nt sanitaar- ja fütosanitaarstandardid ja tooteohutuse standarditele. Samuti lepitakse kokku, et teenustekaubandus peab olema avatud, mis läheb kaugemale WTO teenustekaubanduse üldlepingu GATS alussätetest, kajastades samas asjaolu, et Ühendkuningriik ei saa enam kasu isikute vabast liikumisest ja seega teenuste osutamise vabadusest.

Ühendkuningriigi teenuseosutajad, kes soovivad liidus teenuseid pakkuda, peavad täitma kõiki vajalikke liidus kehtivaid regulatiivseid nõudeid, kuid neid ei kohelda vähem soodsalt kui liidu ettevõtjaid kaubandus- ja koostöölepinguga hõlmatud valdkondades, ja vastupidi 5.

Ühendkuningriigi investorid võivad liidus asutada juriidilisi isikuid, et pakkuda teenuseid kogu ühtsel turul, ja vastupidi.

Kaubandus voimalusi sisaldas kutsed CN Share Option Tehingud

Lepingus on ette nähtud raamistik tulevasteks läbirääkimisteks kutsekvalifikatsiooniga seotud tunnustamislepingute üle.

Kaubandus- ja koostööleping sisaldab sätteid, mille eesmärk on hõlbustada digikaubandust, kõrvaldades põhjendamatud tõkked ning tagades ettevõtjatele ja tarbijatele avatud, turvalise ja usaldusväärse veebikeskkonna ning isikuandmete kaitse kõrged standardid.

Samuti on lepingus sätted, millega tagatakse intellektuaalomandi õiguste Kaubandus voimalusi sisaldas kutsed. Lisaks sisaldab see sätteid poolte vastastikuste võimaluste kohta teineteise riigihanketurgudel ning riigihankestandardite kohta, mis lähevad kaugemale neile WTO riigihankelepingust tulenevatest kohustustest. Kuna Ühendkuningriik Kaubandus voimalusi sisaldas kutsed osale enam ühtsel elektrienergiaturul ega ELi kauplemisplatvormidel, luuakse kaubandus- ja koostöölepinguga uus kahepoolse energiakoostöö raamistik, mille eesmärk on tagada kulutõhusad, puhtad ja turvalised energiatarned, mis on olulised mõlema poole majanduse toimimiseks, ning luua uued mehhanismid koostööks taastuvenergia valdkonnas, eelkõige Põhjameres, ning kliimamuutustega võitlemiseks.

Lepingu osaks on ka sisulised sätted võrdsete võimaluste ja liberaliseerimise kohta, sealhulgas energiasektoris antava toetuse tingimuste kohta. Nagu ka teistes valdkondades, ei dubleeri energeetikat käsitlevad sätted Ühendkuningriigi jaoks kõiki ühtse turu eeliseid, võttes arvesse tema staatust kolmanda riigina.

Transpordi valdkonnas nähakse kaubandus- ja koostöölepinguga ette jätkuv ja kestlik õhu- ja maanteeühendus, austades samal ajal ühtse turu terviklikkust. See sisaldab sätteid, millega tagatakse, et liidu ja Ühendkuningriigi ettevõtjate vaheline konkurents toimub võrdsetel tingimustel, nii et reisijate õigusi ja transpordiohutust ei kahjustata.

Teine osa sisaldab ka raamistikku kalavarude ühiseks ja kestlikuks majandamiseks liidu ja Ühendkuningriigi vetes.

Ühendkuningriigil kui sõltumatul Taby paeva kauplemise strateegiad on kontroll oma vete üle ja võimalus Briti kalandust edasi arendada, kuid Euroopa kaluritel on Treasury tulevased kaubandusstrateegiad edaspidi juurdepääs Ühendkuningriigi vetele, et kalapüügiga tegeleda.

Kolmandas osas Õiguskaitse ja õigusalane koostöö kriminaalasjades sätestatakse õiguskaitse ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö raamistik. Nõukogu tunnistab vajadust tugeva koostöö järele riiklike politsei- ja õigusasutuste ning samuti liidu ametite ja organite vahel, eelkõige piiriülese kuritegevuse ja terrorismi vastu võitlemisel ja nende eest vastutusele võtmisel.

Kolmandas osas tunnustatakse Ühendkuningriigi staatust ELi mittekuuluva riigina väljaspool Schengeni ala. Näiteks ei ole Ühendkuningriigil enam otsest reaalajas juurdepääsu tundlikele liidu andmebaasidele, mis toetavad liidu vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanevat ala, kuna seda võimaldatakse ainult liikmesriikidele ja väga lähedaselt assotsieerunud riikidele, kes aktsepteerivad kõiki kaasnevaid kohustusi. Tiheda ja ulatusliku politsei- ja õigusalase koostöö aluseks on demokraatia ja õigusriigi põhimõtte austamise ning üksikisikute põhiõiguste ja -vabaduste, sealhulgas Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis sätestatud põhiõiguste ja -vabaduste tõhusa kaitse tagatised ning nende riigisisene rakendamine, Kaubandus voimalusi sisaldas kutsed mõlema poole kindel tahe järgida kõrgeid andmekaitsestandardeid.

See oli eriti oluline nõue liidu poolt, et tagada liidu kodanike turvalisuse ja põhiõiguste kaitse. Kolmandas osas nähakse ette ka erisätted koostöö peatamiseks tõsiste ja süsteemsete puuduste korral nende kaitsemeetmete tagamisel, ning spetsiaalne vaidluste lahendamise mehhanism.

Neljandas osas Temaatiline koostöö on kaks jaotist: I jaotis.

Kaubandus voimalusi sisaldas kutsed Matemaatika kauplemise strateegia

Terviseturve ja II jaotis; Küberturvalisus. Neljas osa sisaldab sätteid poolte vahelise koostöö kohta terviseohutuse ja küberturvalisuse küsimustes, sealhulgas Ühendkuningriigi ajutise ja piiratud osalemise kaudu mitmes liidu struktuuris üksnes liidu kutsel ja tingimusel, et ilmnevad konkreetsed ühised ohud.

Vastu võetud Määruse reguleerimisala 1 Kaubanduserialade riiklik õppekava edaspidi riiklik õppekava määrab kindlaks kaubanduse õppekavarühma kuuluva kutsekeskhariduse õppekava eesmärgid, saavutatavad õpiväljundid, seosed Eesti kvalifikatsiooniraamistikuga edaspidi EKRõpingute alustamise ja lõpetamise nõuded, õppekava moodulid ning nende õppemahu Eesti kutsehariduse arvestuspunktides edaspidi EKAP koos õpiväljundite ja hindamiskriteeriumitega ning spetsialiseerumisvõimalused. Riikliku õppekava sisu 1 Riiklik õppekava koosneb eriala õppekava üldosast ja lisadest. Lisades esitatakse eriala õppesisu moodulitena. Üldõpingute moodulite loend, õppemaht, õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid lävendi tasemel on esitatud määruse lisas 1.

Viiendas osas Liidu programmides osalemine, usaldusväärne finantsjuhtimine ja finantssätted sätestatakse Ühendkuningriigi jätkuv osalemine kolmanda riigina mitmes liidu juhtprogrammis, tingimusel et Ühendkuningriik teeb rahalise panuse liidu eelarvesse. Selliste programmide täpse nimekirja võtab hiljem vastu liidu programmides osalemise erikomitee.

Lisaks võib liidu programmides osalemise erikomitee ka koostada loetelu teenustest, mida osutatakse selliste liidu programmide rakendamise kaudu, milles Ühendkuningriik võib osaleda. Nende liidu programmide ja meetmete õiguslikke aluseid põhiaktemilles Ühendkuningriik võib osaleda, ei ole veel vastu võetud. Ühendkuningriigi ja liidu vahel valitseb siiski ühine arusaam programmidest, milles Ühendkuningriik võib osaleda, ja eritingimustest, millistel ta seda teha võib, vastavalt lõplikes õiguslikes alustes sätestatud tingimustele.

Seetõttu on kaubandus- ja koostöölepingule lisatud ühisdeklaratsioonis sätestatud raamistik nende protokollide jaoks, mille liidu programmides osalemise erikomitee kõnealusele lepingule lisab, kui võetakse vastu nende programmide õiguslik alus.

Kuues osa Vaidluste lahendamine ja horisontaalsed sätted sisaldab kolme jaotist: I jaotis Vaidluste lahendamineII jaotis Koostöö alus ja III jaotis Kohustuste täitmine ja kaitsemeetmed. Kui vaidluste lahendamisel tekib erimeelsusi ja pooled ei suuda neis lahendust leida, on kaubandus- ja koostöölepinguga ette nähtud, et küsimuse lahendamiseks on võimalik luua sõltumatu vahekohus, kes lahendab vaidluse siduva otsusega.

See vaidluste lahendamise mehhanism hõlmab enamikku kaubandus- ja koostöölepingu valdkondi, sealhulgas võrdsete tingimuste tagamist ja kalandust. Lisaks võivad mõlemad pooled võtta teatavatel tingimustel vastumeetmeid, kui teine pool ei täida vahekohtu otsust.

Näiteks kui üks pool rikub korduvalt Kuidas osta Singapuri voimalusi konkreetse majandussektoriga seoses, võib teine pool võtta vastumeetmeid muudes majandussektorites.

Mõlemad pooled võivad tõsiste valdkondlike või piirkondlike majanduslike, ühiskondlike või keskkonnaalaste probleemide korral võtta ka ühepoolselt asjakohaseid kaitsemeetmeid.

Seitsmes osa Lõppsätted sisaldab lõppsätteid, sh kaubandus- ja koostöölepingu jõustumise, läbivaatamise ja lõpetamise kohta. Kahes protokollis käsitletakse halduskoostööd ning maksupettuste vastast võitlust käibemaksu valdkonnas, vastastikust abi maksude ja tollimaksudega seotud nõuete sissenõudmisel ja vastastikust haldusabi tolliküsimustes.

Sotsiaalkindlustuse koordineerimise protokollis on sätestatud mitu sotsiaalkindlustuse koordineerimise meedet, mille eesmärk on kaitsta nende ELi kodanike ja Ühendkuningriigi kodanike sotsiaalkaitset, kes on alates 1.

Kaubanduserialade riiklik õppekava

Kaitstakse ka kolmandate riikide kodanikke, kodakondsuseta isikuid ja pagulasi. Protokolliga tagatakse, et selles kehtestatud sotsiaalkindlustuse koordineerimise kord põhineb liidu liikmesriikide vahelise diskrimineerimiskeelu põhimõttel. Salastatud teabe vahetamise ja kaitse julgeolekukorda käsitlevas lepingus on sätestatud salastatud ja tundliku salastamata teabe vahetamise normid ja kord. Kooskõlas liidu ja kolmandate riikide vahel sõlmitud muude salastatud teabe kaitse lepingutega tagab salastatud teabe kaitse leping tundliku teabe turvalise käsitlemise, mis põhineb teabe koostaja poolt enne vahetatava teabe avaldamist antud nõusoleku põhimõttel.

Salastatud teabe vahetamise ja kaitse julgeolekukorda käsitlevat lepingut kohaldatakse alates kaubandus- ja koostöölepingu kohaldamise kuupäevast või kuupäevast, mil pooled on teineteisele teatanud, et nad on täitnud oma sisenõuded ja -menetlused salastatud teabe avaldamiseks selle lepingu alusel, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem.

Salastatud teabe Kaubandus voimalusi sisaldas kutsed leping Kaubandus voimalusi sisaldas kutsed kaubandus- ja koostöölepingu juurde kuuluv lisaleping, mis on sellega lahutamatult seotud, eelkõige seoses lepingu jõustumise ja lõpetamisega. Nõukogu täidab oma poliitika kujundamise ja koordineerimise funktsiooni, nagu on sätestatud ELi lepingu artikli 16 lõikes 1, kehtestades kaubandus- ja koostöölepinguga loodavates komiteedes ja partnerlusnõukogus liidu nimel Kaubandus voimalusi sisaldas kutsed seisukohad.

Peale selle, kui kaubandus- ja koostöölepinguga loodavatel komiteedel või partnerlusnõukogul tuleb vastu võtta õigusliku toimega akte, tuleb neis organites liidu nimel võetavad seisukohad välja töötada kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli lõikes 9 sätestatud menetlusega.