Avatud fondid kauplevad oma osakutega hetke puhasväärtusega, millele võivad lisanduda ka teenustasud. Kinnised börsid kaubeldavad fondid osakute arvu päevapealt suurendada ei saa ning seetõttu on nende osakud tihti puhasväärtuse suhtes preemia või diskontoga, mis näitab siis vastavalt suurt nõudlust või tugevat müügihuvi.

Investeerimisfondide valiku strateegia

Investeerimis- ja pensionifondi tingimuste registreerimine Seotud lingid Investeerimisfondide seadus Investeerimis- ja pensionifondid on ühisteks investeeringuteks moodustatud vara kogumid või aktsiaseltsid, mille vara valitseb riski hajutamise põhimõttest lähtudes fondivalitseja. Investeerimisfondid jaotatakse sõltuvalt nende pakkumise tüübist kaheks: avalikud ja mitteavalikud investeerimisfondid.

Investeerimis- ja pensionifondi tingimuste registreerimine Seotud lingid Investeerimisfondide seadus Investeerimis- ja pensionifondid on ühisteks investeeringuteks moodustatud vara kogumid või aktsiaseltsid, mille vara valitseb riski hajutamise põhimõttest lähtudes fondivalitseja. Investeerimisfondid jaotatakse sõltuvalt nende pakkumise tüübist kaheks: avalikud ja mitteavalikud investeerimisfondid. Avalikud fondid on eelkõige suunatud avaliku pakkumise korras tavainvestoritele, mitteavalikud fondid mitteavaliku pakkumise erandite alusel kutselistele ja professionaalsetele investoritele.

Avalikud fondid on eelkõige suunatud avaliku pakkumise korras tavainvestoritele, mitteavalikud fondid mitteavaliku pakkumise erandite alusel kutselistele ja professionaalsetele investoritele. Avalike investeerimisfondide sh pensionifondide valitsemiseks on vaja tegevusluba, mille annab välja ja tunnistab kehtetuks Finantsinspektsioon. Mitteavalike fondide valitsemiseks peab fondivalitseja taotlema tegevusloa või oma tegevuse Finantsinspektsioonis registreerima.

Investeerimisfondide valiku strateegia

Eestis on võimalik moodustada järgmist tüüpi investeerimisfonde: eurofond UCITS kohustuslik pensionifond vabatahtlik pensionifond. Investeerimisfondid moodustatakse reeglina lepinguliste fondidena, kuid võimalik on teatud juhtudel valida ka äriühingu osaühing, aktsiaselts, usaldusühing tegevusvorm.

Investeerimisfondide valiku strateegia

Investeerimisfondi tingimuste või põhikirja kooskõlastamine Avalike investeerimisfondide sh pensionifondide tingimused ja põhikiri ning nende muudatused tuleb Finantsinspektsioonis kooskõlastada. Samuti tuleb asjakohastel juhtudel kooskõlastada avaliku investeerimisfondi prospekti muudatused.

Info menüü

Tingimuste, põhikirja ja prospekti kooskõlastamise ning muudatuste kooskõlastamise menetlused on sätestatud investeerimisfondide seaduses. Menetlustega seotud menetlustasud ja nende kohaldamine on sätestatud finantsinspektsiooni seaduses. Mitteavalike investeerimisfondide tingimused ja põhikirja kinnitab reeglina fondivalitseja juhatus.

Investeerimisfondide valiku strateegia

Fondi tingimuste ja põhikirja muudatused otsustab fondi üldkoosolek, kui fondi dokumentides ei ole sätestatud teisiti. Mitteavalike investeerimisfondide tingimusi ja põhikirja ei kooskõlasta Finantsinspektsioon, mistõttu on oluline, et investorid veenduvad neile pakutava fondi dokumentide asjakohasuses ja korrektsuses.

Kuidas valida investeerimisfondi?

Euroopa Liidu liikmesriigi eurofondi osakute avaliku pakkumise registreerimine Euroopa Liidu liikmesriigi eurofondi osakuid võib Eestis pakkuda, kui pakkumine vastab Investeerimisfondide valiku strateegia seaduses eurofondi kohta sätestatud nõuetele. Kui eurofond soovib oma osakuid pakkuda Eestis, siis tuleb esitada teavituskiri eurofondi valitseja päritoluriigi pädevale järelevalveasutusele.

Teavituskirjas peab olema toodud teave eurofondi osakute turustamiskokkulepete kohta.

Investeerimisfondide valiku strateegia

Koos teavituskirjaga edastab eurofond oma riigi pädevale järelevalveasutusele ka järgmised kehtivad andmed ja dokumendid: Eurofondi tingimused või põhikiri, prospekt ning kui vajalik, viimane aastaaruanne ja sellele järgnev poolaastaaruanne.

Pärast Finantsinspektsiooni teavitamist annab eurofondi riigi pädev järelevalveasutus kohe eurofondile teada, et dokumendid on edastatud.

Eurofondi osakuid on õigus hakata Eestis avalikult pakkuma pärast selle teavituse kättesaamist. Eestis eurofondi osakute avaliku pakkumise registreerimisega seotud teavituse raames ei nõua Finantsinspektsioon ühekordset ega iga-aastast tasu.

EUR-Lex Access to European Union law

Välisriigi fondi osakute avaliku pakkumise registreerimine Välisriigi fondi osakute avalik pakkumine Eestis tuleb enne pakkumise alustamist registreerida Finantsinspektsioonis. Pakkumise registreerimiseks tuleb Finantsinspektsioonile esitada kirjalik avaldus ning investeerimisfondide seaduses sätestatud andmed ja dokumendid.

Lingid 1.

Fondi avalikku pakkumist ei tohi alustada enne Finantsinspektsioonilt nõusoleku saamist. Euroopa Liidu liikmesriigi alternatiivfondi osakute pakkumise registreerimine Euroopa Liidu liikmesriigi alternatiivfondi valitseja valitsetava alternatiivfondi osakuid võib Eestis mitteavalikult pakkuda, kui pakkumine vastab investeerimisfondide seaduses liikmesriigi alternatiivfondi kohta sätestatud nõuetele.

Kui alternatiivfond soovib oma Investeerimisfondide valiku strateegia mitteavalikult pakkuda Eestis, siis tuleb esitada teavituskiri alternatiivfondi valitseja päritoluriigi pädevale järelevalveasutusele. Teavituskirjas peab olema toodud teave alternatiivfondi osakute mitteavaliku turustamise tagamismeetmete kohta.

Põhinavigatsioon

Pärast Finantsinspektsiooni teavitamist annab alternatiivfondi valitseja liikmesriigi pädev järelevalveasutus kohe fondivalitsejale teada, et dokumendid on edastatud.

Alternatiivfondi osakuid on õigus hakata Eestis mitteavalikult pakkuma pärast selle teavituse kättesaamist.

Investeerimisfondide valiku strateegia

Eestis alternatiivfondi osakute mitteavaliku pakkumise registreerimisega seotud teavituse raames ei nõua Finantsinspektsioon ühekordset ega iga-aastast tasu.