Võitlejal on keelatud kanda ja kasutada mis tahes abivahendeid, mis võimaldavad suhtlust teiste võistlejate või rajaäärsete isikutega. Šveitsi süsteemi järgi on esimeses voorus robotid juhuslikult valitud. Nõuetele mittevastavad või võistlusvõimetud robotid võistlusele ei pääse. Tabatud kalad tuleb koheselt asetada kotti või kasti, et vältida lume ja jää sattumist saagi hulka. Peale söötade kontrolli kuni võistluse lõpuni seitsmenda signaalini on lubatud kokku lisada lõhnaaineid ja siirupeid maksimaalselt ml. Prügi Prügi tuleb panna Õisul kogunemis kohale paigutatud prügikottidesse.

Vabaujumises, rinnuliujumises, liblikujumises ja kompleksujumises starditakse hüpates. Seliliujumises ja kombineeritud teateujumises peavad osalejad asetsema vees, nägu stardiseina poole, hoides käepidemetest. Keelatud on haarata varvastega ülevoolurenni servast või sellele toetuda. Stardi andmise hetkeni ei ole võistlejatel lubatud teha mitte mingisuguseid liigutusi. Start sooritatakse seinast tõukamisega.

Õisu Karikas 2019

Pärast kohtuniku — referii — lühikesi vilesid peavad osalejad stardiks valmistuma ära võtma liigse riietuse, välja arvatud Signaalid enne voistlust, vajaduse korral panema ette prillid ja pärast pikka vilet astuma stardipukile. Selili-ujumise ja kombineeritud teateujumise korral tuleb viivitamatult hüpata vette ning teise pika vilega viivitamatult minna stardiliinile ja haarata käepidemetest see on lubatud ka enne teist vilet.

Käte asend ei ole reglementeeritud.

Seliliujumise ja kombineeritud teateujumise puhul peavad osalejad võtma stardiasendi, olles vees ja haaranud käepidemetest. Alles siis annab starter signaali — sireeni lasu, vile.

Võistluste reeglid

Kui stardisignaal on kõlanud enne diskvalifitseerimist, tuleb lasta distants lõpetada ning eksinud ujuja diskvalifitseeritakse pärast vahetuse lõppemist. Kui diskvalifitseerimine toimub enne stardisignaali andmist, siis signaali ei anta ning järelejäänud ujujad kutsutakse tagasi lähtepositsioonile, kus nad peale starteri hoiatust stardivad uuesti. Erandiks on kompleksujumine ja kombineeritud teateujumine, Investeerimiskaupmees Bitkoin. vaba-ujumiseks loetakse suvalist ujumisviisi, välja arvatud selili- rinnuli- ja liblikujumisviis.

Pöördel ja finišis peab ujuja mis tahes kehaosaga puudutama seina. Ujumise ajal peab ujuja ükskõik milline kehaosa lõikama veepinda, välja arvatud pöörde ajal ning 15 m distantsil peale starti ja igat pööret. Selles punktis peab veepinda lõikama pea. Olümpiamängudel on kavas 50 m, m, m, m, m ainult naistel ja m vabaltujumine ainult meestel ning 4 X m ja 4 X m vabalt teateujumine.

Enne stardisignaali peavad ujujad võtma sisse lähteasendi, olles vees näoga stardiseina poole ning hoides mõlema käega käepidemetest. Keelatud on asetada jalgu ülevoolurenni äärele või toetuda sellele varvastega. Peale stardisignaali ja pööret peab ujuja tegema tõuke seinast pöörde-paneelist ja ujuma seliliasendis kogu distantsi vältel, sooritades pöörde vastavalt stiilile.

Normaalseks seliliasendiks loetakse keha pöörlemist ümber oma pikitelje kuni 90°. Ujuja pea asendil ei ole tähtsust.

Käte ja jalgade liikumine on suvaline. Starditõuge peab olema sooritatud seliliasendis. Distantsi jooksul peab ujuja keha mis tahes osa lõikama veepinda, välja arvatud pöörde ajal ning 15 m distantsil peale starti ja igat pööret. Pöörde ajal võib ujuja pöörata kõhuli ja teha pöördesse minekuks ühe käe või kahe käe samaaegse tõmbe. Peale kõhuli pööramist on keelatud sooritada jalalööke ja käte tõmmet, mis ei ole Signaalid enne voistlust pöörde osa.

Korvpalli Reeglid

Ujuja peab pöörduma tagasi seliliasendisse enne seinast äratõukamist. Pöörde sooritamisel peab ujuja mis tahes kehaosaga puudutama seina. Finišeerimisel peab ujuja puudutama seina seliliasendis. Keha võib olla finišeerimisel allpool veepinda.

Kõige sagedamini esineb diskvalifitsee¬rimist siis, kui võistleja sukeldub 15 esimest meetrit, sama võib juhtuda pärast pööret. Esimese stardijärgse kätetõmbe algusest ja peale igat pööret peab ujuja olema rinnuliasendis. Keelatud on mis tahes hetkel pöörata seliliasendisse. Kõik käte liigutused peavad olema Maja serva binaarsed variandid ning sooritatud samal horisontaaltasapinnal.

Käed sirutatakse ette rinnalt allpool veepinda, veepinnal või ülevalpool veepinda. Küünarnukid peavad asetsema allpool veepinda, erandiks on viimane ettesirutus. Käte taha tõmbel võivad käed liikuda allpool veepinda või veepinnal. Tõmbel ei tohi käed minna kaugemale puusadest, välja arvatud esimesel kätetõmbel peale starti ja Signaalid enne voistlust pööret.

Kõik jalgadega tehtavad liigutused peavad olema samaaegsed ja sooritatud samal Signaalid enne voistlust. Lubatud on üks jalgade delfiinilöök alla peale starti ja igat pööret. Jalgade tõuke ajal peavad jalalabad olema pööratud väljapoole.

Jalgade käärlöögid ning vibreeriv ja delfiinilöögisarnane liikumine alla ei ole lubatud. Jalataldade ilmumine veepinnale ei ole karistatav juhul, kui sellele ei järgne jalgade delfiinilöögisarnast liikumist alla. Iga pöörde ajal ja finišeerimisel tuleb sooritada seinapuude samaaegselt kahe käega ülevalpool või allpool veepinda või veepinnal. Pea võib peale viimast kätetõmmet ja enne seina puudutamist asetseda vee all juhul, kui ta lõikab veepinda seinapuudutusele eelneva viimase täieliku või pooliku tsükli mis tahes punktis.

Iga täieliku või pooliku tsükli koosneb ühest kätetõmbest ja ühest jalalöögist, nimetatud järjekorras jooksul peab ujuja mis tahes kehaosa lõikama veepinda, välja arvatud peale starti ja igat pööret, kui on lubatud sooritada üks kätetõmme Binaarsete valikute susteemi allalaadimine, tuues käed tagasi algasendisse, ja üks liigutus jalgadega sh.

Pea peab ilmuma veepinnale teise tõmbe esimese osa kestel, enne käte jõudmist kõige laiemasse asendisse. Ujuja keha liigub samamoodi kui delfiinil, kiiruse tagab kogu keha töö.

Alates esimesest kätetõmbest ja peale igat pööret peab ujuja olema rinnuliasendis, kusjuures õlad peavad olema veepinnaga paralleelsed. Keelatud on pöörata seliliasendisse. Mõlemad käed tuleb veepinna kohal tuua ette korraga ning ka tõmme peab olema sooritatud mõlema käega korraga.

Kõik jalgadega tehtavad liigutused peavad ka olema samaaegsed. Lubatud on jalgade ja päkkade samaaegne liigutamine üles ja alla vertikaaltasandil. Jalad ja päkad ei pea Signaalid enne voistlust olema samal kõrgusel, kuid nende liigutamine teineteise suhtes vastupidises suunas ei ole lubatud. Iga pöörde ajal ja finišeerimisel peab ujuja puudutama seina mõlema käega korraga, tehes seda üleval- või allpool veepinda või veepinnal.

Kui võistleja puudutab pöörde ajal seina vaid ühe käega, siis ta kõrval¬datakse. Pärast starti ja pöörete ajal on lubatud vee all teha mõni jalalöök ning üks kätetõmme, mis peavad tooma ujuja vee peale. Ujujal on lubatud olla täielikult vee all kuni 15 meetrit peale starti ja igat pööret. Selles punktis peab ujuja pea lõikama veepinda. Ujuja peab jääma veepinnale kuni järgmise pöördeni või finišini.

Iga distantsineljandiku lõpetamine peab Signaalid enne voistlust selle ujumisviisi finišeerimise määrustele. See ala nõuab ujujalt nii head tehnikat, kiirust kui ka vastupidavust. Kombineeritud teateujumises jagatakse Londonis välja ainult üks medalikomplekt — 4 X m. Võistlejad läbivad distantsi järgmises järjestuses: seliliujumine, rinnuliujumine, liblikujumine ja vabaujumine. Iga teateujumises osaleja peab lõpetama oma distantsi selle ujumisviisi finišeerimise m ääruste kohaselt. Kõikide ujumisviiside korral peab ujuja pöörde sooritamisel Parimate valikute kauplemine otsaseina või pöördepaneeli, keelatud on tõugata ujula põhjast.

Kardid loositakse kõikide sessioonide jaoks. Kõikide finaalsõitude tulemused, samuti kõik võistluste ametnike otsused avaldatakse talendidrajale. Sessioonide kestel on võistluste ametnike töö segamine keelatud. Sõitjad kohustuvad ka tavaliikluses käituma eeskujulikult.

Ujujat, kes on vaba-ujumise distantsil või kombineeritud teateujumise vabaujumise etapil tõusnud ujula põhja püsti, ei diskvalifitseerita juhul, kui ta ei käi mööda põhja. Ujuja, kes on distantsi läbimisel sattunud võõrale rajale ja segab teist ujujat, diskvalifitseeritakse.

Kui see rikkumine m õjutab kannatada saanu tulemust, on kohtunikul õigus anda kannatanule m õnes muus vahetuses uus startimisvõimalus. Kui selline rikkumine leiab aset finaalis poolfinaa¬lison kohtunikul õigus finaali korrata.

Signaalid enne voistlust

Kui selline rikkumine oli ette kavat¬setud, peab kohtunik sellest informeerima võistluste korraldaja esindajat ja selle alaliidu esindajat, kelle ridadesse rikkuja kuulub. Võistlejatel ei ole lubatud kasutada ka riietuses selliseid vahendeid, mis suurendavad kiirust, parandavad ujuvust ja aitavad kaasa vastupidavusele.

  • EFKlubi
  • Binaarsed valikud maaklerid on kergesti tagasi voetud
  • Korvpalli Reeglid

Ujumisprillide kasutamine on lubatud. Riietus peab vastama headele tava¬dele, see ei tohi läbi paista. Ujumisriiete sobivuse üle otsustab kohtunik, kel ainsana on õigus sobimatus riietuses ujuja võistlustelt kõrvaldada. Diskvalifitseerimist ei toimu, kui eksinud sportlane tuleb tagasi ja puudutab seina. Stardipukile naasmist ei nõuta. Teatevõistkonna nimeline koosseis ja nimeline järjestus peab olema üles antud enne vahetuse toimumist.

Teatevõistkonna liige võib startida vaid ühel etapil. Teatevõistkonna koosseisus võib teha muudatusi eelujumiste ja finaalide vahel.

Signaalid enne voistlust

Vahetus tehakse nende Signaalid enne voistlust hulgast, kes on eelüles-andmisel registreeritud teateujumisest osavõtjateks. Etappide nimelise järjestuse rikkumisel võistkond diskvalifitseeritakse.

Signaalid enne voistlust, kes on lõpetanud oma distantsi või teateujumise etapi, peab lahkuma veest nii kiiresti kui võimalik, segamata seejuures veel distantsil olevaid ujujaid. Vastasel juhul ujuja või võistkond diskvalifitseeritakse.

Signaalid enne voistlust

Keelatud on teateujumises startijaid abistada hoida käsi või jalgu, tõugata jne. STARTER: Starter peab referiile otsekohe teatama, kui sportlane stardis sihilikult venitab, ei allu tema korraldustele või rikub muul viisil distsipliini, kuid ainult referiil on õigus sportlast selliste rikkumiste eest diskvalifitseerida ning sellist diskvalifitseerimist ei loeta valestardiks.

Starteril on õigus otsustada stardi määrustepärasuse üle. Kui starter ei kutsu võistlejaid pärast stardisignaali andmist tagasi, loetakse start toimunuks. Stardisignaali andmisel peab starter asetsema ujula küljeserval, umbes 5 m kaugusel stardijoonest nii, et ajamõõtjad näeksid ja kuuleksid stardi-signaali segamatult ning et sportlased seda kuuleksid. Stardisillapoolses otsas antakse pöördekohtuniku ülesanded ajamõõtjatele. Üks pöördekohtunik määratakse pöördekohtunike vanemaks.

  • Vabaujumises, rinnuliujumises, liblikujumises ja kompleksujumises starditakse hüpates.
  • CBRE aktsia valikute tehingud
  • JUHEND | TALENDID RAJALE

Vanempöördekohtunik peab kindlustama pöördekohtunike kohustuste täitmise kogu võistluse vältel. Pöördekohtunikud peavad jälgima osalejate poolt sooritatava pöörde määrustepärasust alates viimase seina puudu¬tamise eelse käetõmbe algusest kuni esimese pöördejärgse käetõmbe lõppemiseni.

Stardipoolse otsa pöördekohtunikud peavad samuti jälgima, et sportlased järgiksid vastavaid määrusi alates stardist kuni esimese käe-tõmbe lõpuni. Finišipoolse otsa pöördekohtunikud peavad jälgima, et võistlejad lõpetaksid distantsi määrustepäraselt.

Iga pöördekohtunik peab ja m vabaujumise distantside puhul pidama arvestust tema rajal ujuva sportlase poolt läbitud ujulapikkuste kohta ja näitama talle spetsiaalsetel numbritahvlitel järelejäänud ujula-pikkuste arvu. Stardipoolse otsa pöördekohtunikud peavad andma hoiatussignaali vile või kellkui nende raja võistlejal on jäänud finišini kaks ujulaotsa pluss 5 m. Teateujumises peavad pöördekohtunikud jälgima teatevahetuse määruste-pärasust, jälgides, et startiv ujuja on samal ajal kontaktis stardipukiga, kui finišeeruv ujuja puudutab seina.

Võistleja või võistkonnad peavad ennast registreerima enne juhendis märgitud aja lõppu. Võistkondlikul võistlusel annab võistkonna kapten võistlejate nimekirja kohtunikule. Hilinejaid võistlusele ei lubata. Võistlejate püügikohad loositakse vahetult enne ettevalmistusaja algust vastavalt registreerumis-järjekorrale.