Digitaalse ühtse turu käibemaksupakett 1. Kohalikke makse kehtestatakse kohalike maksude seaduse alusel. Mitteresidendi maksuesindaja 1 Mitteresidendi maksuesindaja edaspidi maksuesindaja on riiklike maksude maksuhaldurilt vastava tegevusloa saanud isik, keda mitteresident võib volitada ennast esindama Eestis tekkivate maksuseadustest või käesolevast seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Komisjoni ettepanek toetub selles valdkonnas tehtavale rahvusvahelisele tööle, eelkõige G20 ja OECD tegevusele seoses maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise projektiga. Maksude kehtestamise, kaotamise või kohandamise pädevus jääb liikmesriikidele. Üldine kuritarvituste vastane säte rakendub nii füüsilistele kui juriidilistele isikutele.

Maksukohustuslase õigus- ja teovõime 1 Maksukohustuslase õigusvõime, teovõime ja seadusjärgse esinduse suhtes kohaldatakse maksustamisel tsiviilseadustiku üldosa seaduse vastavaid sätteid, kui käesolevast seadusest või maksuseadusest ei tulene teisiti. Seadusliku esindaja ja vara valitseja kohustused 1 Juriidilise või füüsilise isiku seaduslik esindaja on kohustatud tagama esindatava käesolevast seadusest ja maksuseadusest tulenevate rahaliste ja mitterahaliste kohustuste tähtaegse ning täieliku täitmise. Rahalised kohustused täidetakse esindatava vara arvel.

Dokument pdf-formaadis Maksustamisõigus kuulub liikmesriikidele, kusjuures ELil on selles valdkonnas üksnes piiratud pädevus. Kuna ELi maksupoliitika eesmärk on tagada ühtse turu tõrgeteta toimimine, käsitleti kaudse maksustamise ühtlustamist varem kui otsest maksustamist.

Logi sisse

Võitlus maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise vastu muutus hiljuti poliitiliseks prioriteediks. Liikmesriigid peavad maksumeetmed võtma vastu ühehäälselt. Euroopa Parlamendiga tuleb maksuküsimustes konsulteerida, välja arvatud eelarvega seotud küsimustes, mille puhul ta on kaasseadusandja.

Õiguslik alus Euroopa Liidu toimimise lepingu ELi toimimise lepingu maksusätete peatükk artiklid —mis puudutab käibemaksu, aktsiisi ja teisi kaudseid makse käsitlevate õigusaktide ühtlustamist; õigusaktide ühtlustamise peatükk ELi toimimise lepingu artiklid —mis hõlmab makse, millel on kaudne mõju siseturu loomisele, koos fiskaalsätetega, mille suhtes ei kohaldata seadusandlikku tavamenetlust; muud maksupoliitika seisukohast olulised sätted, mis käsitlevad isikute, teenuste ja kapitali vaba liikumist ELi toimimise lepingu artiklid Kraken Trading Botaskeskkonda ELi toimimise lepingu artiklid — ning konkurentsi ELi toimimise lepingu artiklid — Maksuküsimuste suhtes võib kohaldada ka tõhustatud koostööd ELi toimimise lepingu artiklid — ELi maksusätteid käsitlevate õigusaktide vastuvõtmise puhul on oluline asjaolu, et nõukogu otsustab komisjoni ettepaneku üle ühehäälselt ja Euroopa Parlamendiga konsulteeritakse.

Metsatehingute teatise esitamine

Maksuvaldkonnas vastu võetud õigusnormid hõlmavad direktiive, millega ühtlustatakse riigisiseseid sätteid, ning nõukogu otsuseid. Kuna komisjon on veendunud, et kõigi maksustamisotsuste puhul ühehäälsuse säilitamisega on raske saavutada sellist maksude kooskõlastamise taset, mida Euroopa vajab, esitas ta ettepanekud võtta teatud maksude valdkonnas kasutusele kvalifitseeritud häälteenamus.

Ian Williams Trading System

Liikmesriigid lükkasid need ettepanekud aga tagasi. Otsene maksustamine tähendab maksude nõudmist nii üksikisikute kui ka äriühingute tulult, varalt ja kapitalilt. Üksikisiku tulumaks iseenesest ELi õigusnormidega hõlmatud ei ole pigem põhineb ELi tegevus selles valdkonnas Euroopa Kohtu kohtupraktikal.

ELi tegevus äriühingu tulumaksu valdkonnas on seevastu rohkem arenenud, kuigi selle puhul keskendutakse vaid meetmetele, mis on seotud ühtse turu põhimõtetega. Kaudne maksustamine hõlmab makse, mida ei nõuta tulult ega Maksude voimaluste vastuvotmise tagajarjed. See hõlmab käibemaksu, aktsiisi, impordimakse ning energia- ja muid keskkonnamakse.

Kuna ELi maksusätete väljatöötamise eesmärk on tagada ühtse turu tõrgeteta toimimine, käsitleti kaudse maksustamise ühtlustamist varasemas etapis ja põhjalikumalt kui otsest maksustamist. Maksude kehtestamise, kaotamise või kohandamise pädevus jääb liikmesriikidele. Kauplemisvoimalused tulevikus liikmesriik võib eeldusel, et ta järgib ELi norme, valida maksusüsteemi, mida ta peab kõige asjakohasemaks.

Selles raamistikus on ELi maksupoliitika peamised prioriteedid piiriülese majandustegevuse maksutõkete kaotamine, võitlus kahjustava maksukonkurentsi ja maksudest kõrvalehoidumise vastu ning maksuhaldurite tihedama koostöö edendamine kontrolli tagamisel ja pettusevastases võitluses.

  • Võrgukontrolle teostavad sertifitseeritud võrgukontrolliettevõtted ASV füüsilistele- ja e-kaupmeestele.
  • Topeltmaksustamise vältimise lepingud Maksud Eestis on jätkusuutlik ja suhteliselt väheste eristustega maksusüsteem.

Algatused ja edusammud Komisjoni iga-aastases tegevusaruandes maksustamise kohta esitatakse ELi saavutused ja maksuküsimused, mis vajavad veel käsitlemist. Võttes arvesse ajakirjanduse paljastusi selle nähtuse ulatusest, oli parlamendi eelmise koosseisu ametiaja — poliitiline prioriteet võitlus maksupettuste ja agressiivse maksuplaneerimise vastu. Peale selle jätkatakse tööd äriühingu tulumaksu raamistiku reformimisel, et muuta äriühingu tulumaks ELis õiglasemaks ja seda siseturul paremini kohandada tänapäevase digitaalmajandusega, ning uueks poliitiliseks prioriteediks on saanud Maksude voimaluste vastuvotmise tagajarjed lõpliku käibemaksusüsteemi kujundamine.

Peamised algatused on järgmised: Maksude läbipaistvuse pakett Äriühingute maksustamise tegevuskava Tegevuskavas kirjeldatakse nelja peamist eesmärki: a taastada seos maksustamise ja majandustegevuse geograafilise asukoha vahel; b tagada, et liikmesriigid suudaksid õigesti hinnata nende jurisdiktsioonis toimuvat äriühingute tegevust; c luua ELis konkurentsivõimeline ja majanduskasvu soodustav tulumaksukeskkond; d kaitsta ühtset turgu ja tagada tugev ELi lähenemisviis äriühingu tulumaksu süsteemi välistes küsimustes, sealhulgas OECD maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise BEPS tegevuskava rakendamiseks vajalikud meetmed ning meetmed koostööd mittetegevate maksujurisdiktsioonidega tegelemiseks ja maksude läbipaistvuse suurendamiseks.

Komisjon esitas Maksustamise vältimise vastane Maksude voimaluste vastuvotmise tagajarjed Pakett sisaldab kolme sammast: a tõhusa maksustamise tagamine ELis maksustamise vältimise vastase direktiivi ja maksulepingute soovituse abil ; b maksude läbipaistvuse suurendamine automaatse teabevahetuse direktiivi läbivaatamine ; c võrdsete võimaluste tagamine teatis tõhusa maksustamise välisstrateegia ja maksuparadiiside musta nimekirja kohta.

Sa oled siin

Käibemaksualane tegevuskava 7. Digitaalse ühtse turu käibemaksupakett 1. Paketi eesmärk on äriühingute piiriülesest müügist tulenevate käibemaksunõuete täitmisega seotud kulude vähendamine, et soodustada piiriülest kaubandust ja tagada ELi ettevõtjatele aus konkurents, võidelda käibemaksupettustega ning tegeleda e-raamatute erilise olukorraga, kus praegu ei kohaldata vähendatud maksumäärasid.

Üks käibemaksureformi paketi olulisi eesmärke on lõpetada kurikuulus karussellpettus. Uued käibemaksunormid peaksid olema lihtsamad ja järjekindlamad uue ja Maksude voimaluste vastuvotmise tagajarjed ühtse ELi käibemaksuala loomisel.

  1. Jaga valikute tehingud Euroopa stiilis
  2. Binaarsed valikud Kaubandusboonus
  3. Kampaaniate valiku oht
  4. Возможно, ты хочешь, чтобы я ей что-то передала от .
  5. Metsatehingute teatise esitamine | Maksu- ja Tolliamet
  6. То же, что и двадцати другим людям, пришедшим к нему с тем же вопросом.

Lühidalt öeldes on uue käibemaksusüsteemi eesmärk muutuda pettustekindlamaks ja luua kooskõla tänapäeva digitaalse ja mobiilse majandusega. Digitaalmajanduse õiglase maksustamise algatused Komisjoni ettepanek toetub selles valdkonnas tehtavale rahvusvahelisele tööle, eelkõige G20 ja OECD tegevusele seoses maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise projektiga.

Maksukorralduse seadus (lühend - MKS)

Riiklikel maksuhalduritel on otsene juurdepääs äriühingute, usaldusühingute ja muude üksuste tegelikke tulusaajaid käsitlevale teabele, samuti äriühingute kliendi suhtes rakendatavate hoolsusmeetmete andmetele. Uued normid võimaldavad maksuhalduritel kiiresti ja tõhusalt reageerida maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimisega seotud juhtumitele ning võidelda nn Paradiisi paberites ilmnenud skeemide vastu. Euroopa Parlamendi roll Euroopa Parlament on üldiselt toetanud maksustamist käsitlevaid komisjoni programme ja seadis võitluse maksupettuste, maksudest kõrvalehoidumise ja rahapesu vastu oma eelmise ametiaja poliitiliseks prioriteediks.

Bitcoin ja kuidas investeerida

Parlamendi selle valdkonna soovituste koostamisse on andnud oma panuse mitmed ajutised komisjonid. Esimene neist, maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon TAXEjuhtis tähelepanu ühele silmatorkavale paradoksile: vaba konkurents maksuküsimustes ja liikmesriikidevahelise koostöö puudumine on lahutanud teineteisest väärtuste loomise ja kasumi maksustamise asukohad, mille tulemusena on vähenenud äriühingu tulumaksu maksubaas ja tulud mitmes riigis, millest osades on rakendatud ka kokkuhoiumeetmeid.

Interaktiivsed maakleri valikuid lubab

Selles rõhutati negatiivseid tagajärgi seoses patenditulu maksustamise erikorraga, mida peamiselt kasutavad rahvusvahelised äriühingud maksustamise vältimiseks.

Samuti korrati selles ettepanekut äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasi ja siirdehindade kohta, mis etendavad olulist rolli kasumi ümberpaigutamisel.

Lõpetuseks jõuti resolutsioonis järeldusele, et riigiabi sätteid ei ole alati järgitud, ning nõuti sellise olukorra parandamist. Parlamendi Lõpetuseks väljendas parlament kahetsust, et mõnel liikmesriigil puudub poliitiline tahe reformide tegemiseks ja õigusaktide täitmise tagamiseks, mis tooks kaasa tegeliku muutuse. Finantskuritegusid, maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise vältimist käsitleva komisjoni TAX3 eesmärk oli jätkata TAXE, TAXE 2 ja PANA-komisjonide tööd ja uurida küsimusi, mis puudutavad digitaalmajanduse maksustamist, riikide kodakondsuse andmise programme ja käibemaksupettusi.

Komisjoni lõppraport võeti vastu Euroopa Parlamendi Selles rõhutati, et norme on vaja tungivalt ja järjepidevalt reformida, et rahvusvahelised, ELi ja riikide maksusüsteemid tuleksid toime Parlamendiliikmed pidasid kiiduväärseks tõsiasja, et lõppeval ametiajal esitas Euroopa Komisjon 26 seadusandlikku ettepanekut eesmärgiga kaotada mõned lüngad, parandada võitlust finantskuritegevuse ja agressiivse maksuplaneerimise vastu ning tõhustada maksukogumise tulemuslikkust ja õiglast maksustamist.

Samas peeti äärmiselt kahetsusväärseks, et nõukogus ei olnud toimunud edasiminekut seoses äriühingu tulumaksu reformi käsitlevate oluliste algatustega, mis olid endiselt lõpule viimata tõelise poliitilise tahte puudumise tõttu.

Language switcher

Nõuti veel lõpetamata algatuste kiiret vastuvõtmist ja rakendamise tähelepanelikku järelevalvet eesmärgiga tagada tulemuslikkus ja nõuetekohane jõustamine ning pidada sammu maksupettuse, maksudest kõrvalehoidumise ja agressiivse maksuplaneerimise mitmekülgsusega. Lõpetuseks väljendasid parlamendiliikmed seisukohta, et EL peaks välja kujundama laiapõhjalise strateegia, millega liit aitab liikmesriikidel asjakohaste meetmetega minna oma kehtivatelt ebaõiglastelt maksusüsteemidelt üle ELi õigusraamistikuga ja aluslepingute mõttega kooskõlas olevale maksusüsteemile.

Selles väljendati toetust komisjoni samateemalisele teatisele. Selles dokumendis avaldas parlament toetust eesmärgile saavutada