Deklareerimine tavasüsteemis Ei, selliste osakute vahetamist ei maksustata tulumaksuga. Kui klientide väärtpaberid on hoitud mitme välismaakleri juures, võib tulumaksumäär olla nende kaalutud keskmine. Registripidamise korras võib esindajakonto avamiseks näha esindajakonto omajale ette täiendavaid nõudeid.

Kontserni auditeerimata konsolideeritud müügitulu oli ,9 miljonit ,1 miljonit eurot. Koroonaviiruse haiguse mõju Covid ja reisipiirangud Kõikidele liinidele kehtisid märtsist kuni juunini ning taas alates septembrist reisipiirangud.

Olgugi, et piirangud enamustel turgudel olid suvekuudel leebemad, kehtisid Rootsiga seonduvad rahvusvahelist reisijatevedu puudutavad piirangud alates märtsist Suve jooksul suunati laevu paindlikult ümber teistele liinidele ning tehti erinevaid erikruiise. Alates detsembri keskpaigast opereerib Kontsern shuttle ja kaubaveo laevadega Eesti-Soome vahelistel liinidel, Turu-Stockholm liinil ja Paldiski-Kapellskär kaubaveoliinil ning teiste liinide ja laevade opereerimine on peatatud.

Tallink City Hotel oli suletud alates märtsist ning Riia hotell oli suletud alates oktoobrist Aasta jooksul suunati laevu paindlikult teistele liinidele.

LHV internetipangast leiad maksuaruande, mis koondab info sinu kõikidel LHV pangakontodel Eesti ja välismaiste väärtpaberite võõrandamisest saadud kasu või kahju, väärtpaberitest saadud intressitulu ning välismaalt saadud dividendide kohta. LHV Brokeris tehtud tehinguid maksuaruandes ei kajastata.

Kruiisilaev Victoria I suunati ajutiselt Tallinn-Helsingi liinile Logi kirje aktsiate vabastamise kohta juunist kuni hilise detsembrini. Laev tegi ka mitmeid erikruiise erinevatesse sihtkohtadesse. Samuti tegi kruiisilaev sügisel nädalasi edasi-tagasi reise Tallinn-Stockholmi-Riia liinil. Suvehooajal ning kuni septembri lõpuni tegi kruiisilaev Baltic Queen erikruiise Tallinnast Mariehamni ja Tallinnast Turusse.

AS-i Tallink Grupp 2020 majandusaasta auditeerimata konsolideeritud IV kvartali vahearuanne

Lisaks tegi kruiisilaev ka erakorralisi edasi-tagasi reise Tallinn-Stockholm ja Helsingi-Riia liinil. Alates märtsi keskpaigast kuni aprilli keskpaigani oli shuttle-laev Star ajutiselt suunatud Paldiski-Sassnitz liinile. Kevadel tegi kruiisilaev Romantika erakorralisi edasi-tagasi reise Riia-Stockholmi liinil kaubavedude liikumise tagamiseks.

Suvehooajal kuni septembri lõpuni tegi kruiisilaev erikruiise Riiast Mariehamni ja Riiast Helsingisse.

  • Tuleb välja, et moviegoers leidis vähe põhjust, miks välja astuda, ja IMAXi tulemused jätkasid hinna tasumist.
  • Eesti väärtpaberite keskregistri seadus – Riigi Teataja
  • AS-i Tallink Grupp majandusaasta auditeerimata

Kruiisilaev Isabelle opereeris ajutiselt Paldiski-Kapellskär liinil juunist oktoobrini. Kruiisilaev Silja Serenade opereeris suvehooaja jooksul Helsingi-Riia liinil.

Kruiisilaev Silja Symphony tegi juulist kuni oktoobri lõpuni erikruiise Stockholmist Visbysse ja Stockholmist Härnösandi. Eesti-Soome liinide shuttle-laev Megastar ning kaubalaev Seawind, Paldiski-Kapellskäri liini kaubalaev Regal Star ning Turu-Stockholmi liini kruiisilaevad Baltic Princess ja Galaxy opereerisid oma tavapärastel liinidel. Shuttle-laev Star jätkas Tallinn-Helsingi liinil opereerimist mai keskpaigast.

Personali puudutavad muudatused Covidst põhjustatud olukorra tõttu kehtisid Tulenevalt erinevast tööseadusandlusest Kontserni tegutsemisriikides, sai kõige efektiivsemalt reageerida ärikeskkonnas Logi kirje aktsiate vabastamise kohta muudatustele Soome lipu all opereerivatel laevadel. Olukord tööjõu vähendamisega on kõige keerulisem Eestis ja Lätis, kuna seadusandlus ei näe ette palgata puhkusele saatmise võimalust selliselt, et töötajatele rakenduksid ka teised toetusmeetmed.

Sellest tulenevalt algatati aeganõudev koondamisprotsess esmalt Eestis ja Lätis kuid viid hiljem läbi ka Soomes ja Rootsis. Protsesside tulemusena koondati osad tugifunktsioonid Eestisse.

Äritegevuse ja personali puudutavate muudatuste, sealhulgas kollektiivsete koondamisprotsesside tulemusena, Live Day Trade strateegia aasta lõpus töötajate arv võrreldes aasta algusega 3 võrra.

Toetusmeetmed Veeteetasu maksmise kohustusest vabastamise mõju Kontsern on aasta jooksul saanud kõikide koduturgude erinevate riigiabi toetuste näol otseseid rahalisi toetusi kokku netosummas 36,6 miljonit eurot.

Registreerimise kord 1 Kannete tegemine registrisse, registripidamine ja registriandmete säilitamine toimub vastavalt rahandusministri poolt kehtestatud registripidamise korrale edaspidiregistripidamise kordkui seadusega ei sätestata teisiti. Andmetöötlusreeglite kehtestamise ja muutmise kord sätestatakse registripidamise korras. Registreerimise õiguslikud tagajärjed 1 Õigus registrisse kantud väärtpaberitele loetakse kolmandate isikute suhtes kehtivaks üksnes juhul, kui õigus on kantud registrisse. Väärtpaberite registreerimine 1 Registripidaja registreerib väärtpaberid emitendi kirjaliku või kirjalikku taasesitamist ja isiku identifitseerimist võimaldava taotluse alusel. Taotluse vormi kehtestab registripidaja.

Tegevused likviidsuse parandamiseks Covid olukorra põhjustatud likviidsusprobleemide leevendamiseks lubati Kontserni ettevõtetel maksude tasumist edasi lükata. Aasta lõpu seisuga ulatus edasilükatud maksukohustus 5,4 miljoni euroni, mille tasumine toimub kuni Aasta jooksul pidas Kontsern läbirääkimisi nii olemasolevate kui uute finantsinstitutsioonidega laenude eritingimuste leevendamise, Tulenevalt nendest tegevustest paranes Kontserni likviidsus oluliselt.

Müügitulu ja segmendid Laevaliinide opereerimise müügitulu põhitegevus vähenes ,0 miljoni euro võrra ,2 miljoni euroni. Reisijateveole ja kõikide liinide segmendi tulemile avaldas märkimisväärset mõju jätkuv Covid viirusest tulenev olukord ning kehtestatud reisipiirangud.

Logi kirje aktsiate vabastamise kohta

Eesti-Soome segmendi müügitulu vähenes ,5 miljoni euro võrra ja oli ,4 miljonit eurot. Segmendi tulem vähenes 77,0 miljoni euro võrra 3,5 miljoni euroni.

Soome-Rootsi vaheliste laevaliinide müügitulu vähenes eelmise aastaga võrreldes ,9 miljoni euro võrra ,5 miljoni euroni ja segmendi tulem vähenes 80,7 miljoni euro võrra ,9 miljoni euroni. Soome-Rootsi liini tulemused sisaldavad ka Helsingi-Riia liini opereerimist ning erikruiise Stockholmist Visbysse ja Härnösandi. Eesti-Rootsi vahelise laevaliini müügitulu vähenes eelmise aastaga võrreldes 77,4 miljoni euro võrra ja oli 34,9 miljonit eurot. Segmendi tulem vähenes 22,6 miljoni euro võrra ,9 miljoni euroni.

Eesti-Rootsi liinide tulemused kajastavad Paldiski-Kapellskäri liini opereerimist ning Tallinn-Stockholmi liini piiratud opereerimist.

Läti-Rootsi vahelise laevaliini müügitulu vähenes eelmise aastaga Logi kirje aktsiate vabastamise kohta 57,1 miljoni euro võrra ja oli 15,4 miljonit eurot. Segmendi tulem vähenes 18,1 miljoni euro võrra ja oli ,5 miljonit eurot. Läti-Rootsi liini tulemused kajastavad Riia-Stockholmi liini piiratud opereerimist ning erikruiise Riiast Helsingisse ja Mariehamni.

Muu segmendi müügitulu vähenes kokku 28,5 miljoni euro võrra ja oli 45,2 miljonit eurot. Languse tingisid peamiselt märkimisväärselt langenud majutuse müük ning väiksem hotellides pakutavate teenuste tulu.

Segmendi müügitulule avaldasid positiivset mõju kasv veebipoe müügitulus, Burger King restoranide avamine ning tulu sildumisteenuse osutamisest Tallinna Vanasadamas. Kasum Kontserni tegevustulemit mõjutasid Kontserni varade amortisatsioonikulu kasvas eelmise aastaga võrreldes 4,4 miljoni euro võrra ja oli ,7 miljonit eurot.

Logi kirje aktsiate vabastamise kohta

Netofinantskulud suurenesid eelmise aastaga võrreldes 0,2 miljoni euro võrra 17,8 miljoni euroni. Näitaja sisaldab intressikulu langust 0,3 miljoni euro võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ning 0,5 miljon eurot kahjumit valuutakursside muutusest Kontserni auditeerimata puhaskahjum oli Investeeringud Valdav osa investeeringutest ehk 61,8 miljonit eurot oli seotud uue shuttle-laeva MyStar ehitusega ning uue ro-pax laeva Sailor ostuga suuruses 8,5 miljonit eurot.

Investeeringuid tehti ka laevade tehnilisse hooldusesse ning energiatõhususe ja heitmete vähendamisega seotud projektide lõpule viimiseks.

Logi kirje aktsiate vabastamise kohta

Tulenevalt muutunud majanduslikust olukorrast ning laevade operatsioonide peatamisest olid laevadega seotud investeeringud viidud miinimumini ning teostati vältimatuid hooldus- ja remonditöid.

Lisaks tehti investeeringuid veebipõhiste broneerimis- ja müügisüsteemide ning teiste administratiivsüsteemide arendamisse. Samuti seoses Burger King restoranide avamisega.

Eesti väärtpaberite keskregistri seadus (lühend - EVKS)

Neljanda kvartali auditeerimata kulumieelne ärikasum EBITDA vähenes 32,2 miljoni euro võrra 1,2 miljoni euroni ja auditeerimata puhaskahjum oli 26,9 miljonit eurot. Dividendid Tulenevalt halvenenud ärikeskkonnast ning ettevõtte pikaajalisi huve silmas pidades teeb juhatus otsuse Finantsseisund Kontserni netovõlg suurenes neljandas kvartalis ,3 miljoni euro võrra ja oli kokku ,3 miljonit eurot ,0 miljonit eurot Neljanda kvartali lõpus moodustasid Kontserni likviidsed vahendid raha ja raha ekvivalendid ning kasutamata arvelduskrediit ,1 miljonit eurot ,9 miljonit eurot Kontsern on kõige tundlikum Soome majandusolude arengute suhtes.

Kontserni mõjutavad olulisel määral ka arengud Eesti ja Rootsi majanduskeskkonnas. Hoolimata Soome ja Rootsi tarbijate kindlustunde stabiliseerumisest püsis nõudlus reisimisele aga erinevate takistavate tegurite tõttu madal. Rahvusvahelised reisimise piirangud ja vähenenud lennuliiklus tähendas ka väljastpoolt koduturge tulevate reisijate nõudluse sisulist puudumist ning tulenevalt riiklikest reisimise ja piiriületuse piirangutest oli Rootsi liinidel võimalik osutada sisuliselt vaid rahvusvahelist kaubaveo teenust.

EUR-Lex Juurdepääs Euroopa Liidu õigusaktidele

Kaubaveo turul läks neljandas kvartalis reisijate ärist mõnevõrra paremini, mida toetas ettevõtete kindlustunde taastumine kõigil koduturgudel. Siiski osutas kaubaveoturul valitsev tihe hinnakonkurents rohkelt väljakutseid, millest tingituna langesid nii üldine kaubaveoühikute arv kui ka keskmine ühikutulu.

Logi kirje aktsiate vabastamise kohta

Kuigi paindlikum seadusandlus võimaldas varasemalt Soome ja Rootsi töötajatel olla ajutiselt koondatud, erinevalt Kontserni Eesti ja Läti ettevõtetes toimunud ulatuslikest koondamisprotsessidest, alustas Kontsern tulenevalt majanduskeskkonna püsivalt nõrgast väljavaatest ning pärast läbirääkimisi ametiühingutega neljandas kvartalis mahuka koondamisprotsessiga ka oma Soome ja Rootsi organisatsioonides.

Lisaks turuhinna langusele mõjutasid kütusekulu ka muudatused sõidugraafikutes ning turuhinnast kõrgemal tasemel tehtud hinna fikseerimise kokkulepe.

Logi kirje aktsiate vabastamise kohta

Lähitulevikus on peamised riskid seotud eelkõige Covid globaalsete ja piirkondlike arengutega, sellega seotud reisimise ja muu majandusliku tegevuse piirangutega, majandusliku kahju ning negatiivse mõju ulatusega kohalikule ja rahvusvahelisele kaubandusele.

Sündmused IV kvartalis Uue shuttle-laeva MyStar ettemaks Uue shuttle-laeva ettemaksu viimane osamakse summas 12,4 miljonit eurot tasuti Laeva valmimine ning üleandmine on planeeritud Muudatused laenulepingutes Laenulimiidi ulatus on miljonit eurot ning laen on lubatud kasutusse võtta miljoni euro suuruste osade kaupa.

Väärtpaberitehingud

Laen kannab Euriboril baseeruvat muutuvat intressimäära ja on tagasimaksete lõpptähtajaga neli aastat. Laenu tagatiseks on hüpoteegid laevade Megastar ja Baltic Queen olemasolevate kreeditoride taga olevale järjekohtadele ja AS-i Tallink Grupp garantii. Soome Vabariigi valitsus on andnud Põhjamaade Investeerimispanga kasuks riigipoolse garantii. Suuremahuline reorganiseerimine Läbirääkimiste tulemusena leidsid aset muudatused organisatsiooni struktuuris, koondamised, töötundide vähendamine ning ajutised koondamised.

Kvartali vältel leidsid aset ka täiendavad koondamised kõikidel koduturgudel, mis puudutasid nii kalda- kui ka merepersonali. Burger King restoranide avamine Kvartali jooksul avati esimesed restoranid Lätis ja Leedus ning üks restoran Tallinna vanalinnas.

IMAXi tulu: ettevõtte paigutamine tuleviku eduks

Hotell on suletud kuni Sündmused pärast aruandekuupäeva ja Kaubakaubanduse riskijuhtimissusteemide kauplemine Burger King restoranide avamine Kontsern jätkab ettevalmistustega uute Burger Kingi restoranide avamiseks.

Tulud Kontserni tulud ei ole kuust kuusse samad. Tegevuse kõrghooaeg on suvi. Juhatuse hinnangul, mis põhineb varasemate majandusaastate kogemustel, teenib Kontsern valdava osa oma tuludest ja kasumist suvekuudel juunist augustini.

Tulenevalt Covid põhjustatud oluolukorra jätkumisest on tulude teenimise väljavaade muutunud ebakindlaks ning sõltub suuresti välistest teguritest nagu vaktsineerimisprotsessi arengud, riikide otsustest nii reisipiirangute kaotamise ajastuse osas, reisiliikluse lubamisest ning niisamuti turu taastumise pikkusest.

Logi kirje aktsiate vabastamise kohta

Uurimis- ja arendusprojektid Tallink Grupp AS-il ei ole hetkel käsil märkimisväärseid teadus- ja arendusprojekte. Kontsern otsib igapäevaselt võimalusi tegevuse laiendamiseks ja ettevõtte tulemuste parandamiseks. Kontsern otsib pidevalt innovaatilisi võimalusi oma laevade ja ka reisijateala tehnoloogiate uuendamiseks, et parandada ettevõtte üldisi majandustulemusi tänapäevaste lahenduste abil. Viimased tehnilised projektid keskenduvad laevade CO-2 jalajälje vähendamise lahendustele.

Riskid Mitmesugused riskid võivad Kontserni äritegevust, finantsseisundit ja majandustulemusi oluliselt mõjutada.

Sellised riskid pole aga ainsad võimalikud ohud.