Erisused krediidiasutuse filiaali asutamisel Euroopa Liidu liikmesriigis 1 Filiaali asutamisel Euroopa Liidu liikmesriigis kohaldatakse käesoleva seaduse §-s 20 välisriigis filiaali asutamise kohta sätestatut, kui käesolevast paragrahvist ei tulene teisiti. Mis puutub Estonian Airi ja Tallinna Lennujaama vahelisesse kokkuleppesse kontorihoone müügi ja tagasirentimise kohta, siis selgitatakse kavas, et lennuettevõtja müüs The chloroplast genome of Gracilaria firma maps as a circular molecule of , bp and contains genes, which are distributed on both strands and consist of 35 RNA genes 3 rRNAs, 30 tRNAs, tmRNA and a ribonuclease P RNA component and protein-coding genes, including the unidentified open reading frames.

Enamikul juhtudel ei saavutataks kavandatud ümberkorraldusperioodi lõpuks, st aastakssäästuläve. Kontorihoone müügi ja tagasirentimise kokkulepe Tallinna Lennujaamaga 28 Nagu osutatud põhjenduses 4esitas Ryanair Mis puutub Estonian Airi ja Tallinna Lennujaama vahelisesse kokkuleppesse kontorihoone müügi ja tagasirentimise kohta, siis selgitatakse kavas, et lennuettevõtja müüs Makstud hind oli 7,5 miljonit eurot, mida käsitatakse osana lennuettevõtja omaosalusest.

ELi UNA aktsiate tehingud

Eesti ametiasutuste kommentaarid 30 Eesti ametiasutused on selgitanud, et Estonian Airi omanduses oli hoonekompleks, mis koosnes neljakorruselisest kontorihoonest, garaažidest ja angaarist Tallinna Lennujaama kõrval.

Müügiprotsess hõlmas nii hoonekompleksi kui ka hoonestusõigust neile viidati ühiselt kui hoonele.

Lisaks kokkuleppele, millega kehtestati hoonestusõigus, oli Tallinna Lennujaamal ka ostueesõigus mis tahes müügitehingu puhul, mille kohaselt Tallinna Lennujaam võis iga pakkumise sama hinnaga üle võtta ja hoone ära osta. Kasutades hoonestusõiguse kokkuleppe raames omandatud eesõigust, otsustas Tallinna Lennujaam võtta AS Leonarda Investi pakkumise üle ja esitas Samal ajal rääkisid Estonian Air ja Tallinna lennujaam läbi kaheaastase rendilepingu, mis hõlmas hoone kaht korrust ja lisaruumi meeskonna jaoks lennujaama terminalis.

See oleks nii sõltumatu hindaja ekspert Colliersi vt põhjendus 32 hindamise kohaselt, kes hindas hoone väärtuseks 7, miljonit eurot, st Tallinna Lennujama makstud hinnast kallimaks. Mis puutub rendilepingusse, siis on Eesti selgituste kohaselt tegemist turuhinnaga, kuna see põhineb turu rendihindadel, mis on lisatud Colliersi poolt tehtud hindamisele.

ELi UNA aktsiate tehingud

Riigiabi olemasolu 36 Vastavalt ELi toimimise lepingu artikli lõikele 1 on igasugune liikmesriigi poolt või riigi ressurssidest ükskõik missugusel kujul antav abi, mis kahjustab või ähvardab kahjustada konkurentsi, soodustades teatud ettevõtjaid või teatud kaupade tootmist, siseturuga kokkusobimatu niivõrd, kuivõrd see kahjustab liikmesriikidevahelist kaubandust. Seega laieneb riigiabi mõiste mis tahes otsesele või kaudsele eelisele, mida rahastatakse riigi ressurssidest ja mille annab kas riik ise või mis tahes vahendaja talle antud volituste kohaselt.

ELi UNA aktsiate tehingud

Põhimõtteliselt on riigi vahendid liikmesriigi ja selle riigiasutuste vahendid, samuti selliste riigi osalusega äriühingute vahendid, keda riigiasutustel on õigus otseselt või kaudselt kontrollida.

Selle väljaselgitamiseks kohaldab komisjon turumajanduslikult tegutseva investori põhimõtte testi. Turumajanduslikult tegutseva investori ELi UNA aktsiate tehingud kohaselt ei ole riigiabiga tegemist juhul, kui turumajanduse tavatingimustes tegutsev erainvestor, kelle suurus on võrreldav avaliku sektori asutustega, oleks sarnastel asjaoludel võinud abisaajale kõnealuseid meetmeid pakkuda.

Kas on veel lootust?

Seepärast peab komisjon hindama, kas erainvestor oleks sooritanud kõnealused tehingud samadel tingimustel. Lähtutakse eeldusest, et hüpoteetiline investor tegutseb ELi UNA aktsiate tehingud investeerijana, kes sooviks saada maksimaalset kasumit, võtmata siiski saadava tuluga võrreldes liiga suuri riske.

Euroopa Kohtu praktika kohaselt on liikmesriigi ülesanne esitada siseturuga kokkusobivuse võimalikud põhjused ja tõendada, et sellise kokkusobivuse tingimused on täidetud. Kapitalisüst tuleb otse riigieelarvest ja kuulub seega riigi vahendite hulka.

ELi UNA aktsiate tehingud

Lisaks annab kavandatav kapitalisüst Estonian Airile valikulise eelise, kuna see tuleb kasuks üksnes ühele ettevõtjale st Estonian Airile ja seda antakse tingimustel, mida tark turumajanduslikult tegutsev investor tavaliselt heaks ei kiidaks.

Lisaks mõjutab kõnealune meede liikmesriikide vahelist kaubandust ja konkurentsi, kuna Estonian Air konkureerib Euroopa Liidu teiste lennuettevõtjatega, pidades eelkõige silmas õhutranspordi liberaliseerimise kolmandat etappi, mis jõustus 1. Seega võimaldab kõnealune meede Estonian Airil oma tegevust jätkata selliselt, et ta ei pea tegelema tagajärgedega, mille tema kehvad finantstulemused tavatingimustel kaasa tooksid. Eesti ametiasutused ei vaidlusta seda.

Seega paistab, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli lõiget 3 on teatatud ümberkorraldusmeetmega seoses järgitud. Hoone müük Tallinna Lennujaamale 44 Komisjon peab andma hinnangu ka sellele, kas hoone müük Tallinna Lennujaamale Müügile eelnes siiski hoone hindamine rahvusvaheliselt tunnustatud sõltumatu eksperdi Colliers poolt ning Tallinna Lennujaama pakkumine oli Colliersi hinnangulisest turuhinnast madalam.

See on esimeseks märgiks, et makstud hind oli kooskõlas turumajanduslikult tegutseva investori ELi UNA aktsiate tehingud ning ei andnud Estonian Airile põhjendamatut eelist.

Komisjonil ei ole põhjust kahelda, et AS Leonarda Investi pakkumine oli eraettevõtte absoluutselt sõltumatu pakkumine. See viitab ka sellele, et Tallinna Lennujaama pakkumine oli kooskõlas turumajanduslikult tegutseva investori põhimõttega. Seepärast järeldab komisjon, et hoone müük Tallinna Lennujaamale Kokkusobivus siseturuga 48 Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli lõike 3 punktis c on sätestatud, et riigiabi võib anda teatud majandustegevuse arengu soodustamiseks, kui niisugune abi ei mõjuta ebasoovitavalt kaubandustingimusi määral, mis oleks vastuolus ühiste huvidega.

Pidades silmas Estonian Airi raskusi vt punkt 4. Estonian Airi raskused 50 Ümberkorraldamisabi saamise tingimustele vastamiseks peab Estonian Air kvalifitseeruma raskustes oleva äriühinguna päästmise ja ümberkorraldamise suuniste tähenduses.

Vähemalt alates Aastatel ja vähenesid lennuettevõtja varad rohkem kui poole võrra. Selle ajavahemiku jooksul kaotas lennuettevõtja üle veerandi oma kapitalist.

Vaatamata olukorra paranemisele Lisaks vastas Estonian Air alates Eelkõige märgib komisjon, et Estonian Airi olukorra Igal juhul oleks Estonian Air alates ümberkorraldusabist teatamise ajast, st Eesti ametiasutused seda ei vaidlusta.

Lisaks peab ümberkorraldamiskava päästmise ja ümberkorraldamise suuniste punkti 36 kohaselt sisaldama stsenaariumeid, mis põhinevad optimistlikel, pessimistlikel ja vahepealsetel oletustel ning äriühingu erilistel tugevatel ja nõrkadel külgedel.

To date, there are only 15 chloroplast genomes published for the Florideophyceae. Apart from presenting the complete chloroplast genome of G.

See kava peab võimaldama äriühingul areneda uue struktuuri suunas, mis pakub pikaajalise elujõulisuse väljavaateid ning aitab äriühingul jalule tõusta. Kava kohaselt tahetakse uuesti kasumisse jõuda Siiski on nii stsenaariumi analüüsis kui ka tundlikkusanalüüsis olulisi nõrkusi seoses kava võimega taastada Estonian Airi pikaajaline elujõulisus. Halvima stsenaariumi kohaselt jõuaks Estonian Air Lisaks näitab esitatud tundlikkuseanalüüs, et suhteliselt väikesed muudatused eeldustes individuaalse arvutamise korral tooksid kaasa lisarahastamise vajaduse, välja arvatud ühel juhul vt täpsemalt põhjendus Samuti ei saavutataks kavandatud ümberkorraldusperioodi lõpuks enamikul juhtudel säästuläve.

Mis on selle pöörase hinnaliikumise taga?

Täiendava rahastamise vajadus paneb tõsise küsimärgi alla kava võime taastada Estonian Airi pikaajaline elujõulisus ümberkorraldusperioodi lõpuks. Põhjendamatute konkurentsimoonutuste vältimine 63 Päästmise ja ümberkorraldamise suuniste punkti 38 kohaselt tuleb võtta kompensatsioonimeetmed, et vähendada nii palju kui võimalik negatiivset mõju kaubandustingimustele. Kompensatsioonimeetmete hindamisel ei peeta kahjumit tekitavast tegevusest loobumist, mis on igal juhul tarvilik elujõulisuse taastamiseks, mahu või turuosa vähendamiseks ümberkorraldamissuuniste punkt Estonian Air loobub ka varem antud õigustest nende teenindusaegade suhtes.

ELi UNA aktsiate tehingud

Selleks et hinnata, kas neist teenindusaegadest loobumist saab käsitada kompensatsioonimeetmena, soovib komisjon saada Eesti ametiasutustelt täiendavat teavet kõnealuste lennujaamade ülekoormatuse ja teenindusaegade majandusliku väärtuse kohta.

Kõnealuste marsruutide kohta esitas Eesti järgmised andmed: Tabel 4.