Juuni Aigar. Lisaks leiad meilt veel: vanemas osas asuv suur saal 17x37 m, judosaal 13x11, maadlussaal 8x16 m, võimlemissaal 8x16 m, jõusaal 18x6, judosaal 13x7 m Kokku on meil 11 duširuumi, 2 sauna. Eelnevalt kehtestatud piirmäärad tuleks kehtestada asjakohasel tasemel, et tagada börsivälise kauplemise kuulumine kohal­ damisalasse, kui see on nii mahukas, et avaldab olulist mõju hinnakujundusele, jättes samal ajal välja sellises väikses mahus börsivälise kauplemise, mille puhul oleks kliendi korralduste süsteemsete täitjate suhtes kohaldatavate nõuete täitmise kohustuse nõudmine ebaproportsionaalne. Eelmisel päeval paigaldatud kujult eemaldasid katte Eesti Olümpiakomitee president Mart Siimann ja väga noor Viljandi maadleja Oliver Ainsalu.

Seoses sellega ei tohiks põlevkiviga seotud lepinguid mõista kui söega seotud energiaalaseid tuletislepinguid. See peaks hõlmama lepinguid, mis on standardsed ja millega kaubeldakse kauplemiskohtades, või nendega samaväärseid lepinguid, kui nende lepingute tingimused on samaväärsed kauplemiskohtades kaubeldavate lepingutega. Sel juhul tuleks nende lepingute tingimusi samuti mõista nii, et need hõlmavad selliseid sätteid nagu kauba kvaliteet või tarnekoht.

Kindlustusmatemaatilise statistika hõlmamist aluseks olevate muutujate loetellu ei tohiks mõista kui nende lepingute kohaldamisala laiendamist kindlustusele ja edasikindlustusele. Sellistel juhtudel ei nõua füüsiline arveldamine paberraha kasutamist ning võib hõlmata elektroonilist arveldamist.

Viljandi spordihoone

Seepärast on asjakohane käsitada hetkelepingutena neid valuutalepinguid, mida kasutatakse finantsinstrumentide eest makse tegemiseks, kui nende lepingute arveldusperiood on pikem kui kaks kauplemispäeva ja lühem kui viis kauplemispäeva.

Samuti on asjakohane käsitada maksevahenditena neid valuutalepinguid, mis sõlmitakse eesmärgiga tagada kindlustunne kaupade, teenuste ja reaalsete investeeringute eest tehtavate maksete taseme suhtes. See toob kaasa finantsinstrumentide määratluse alt selliste valuutalepingute väljajätmise, mille sõlmivad finantssektorivälised äriühingud, kes saavad välisvaluutas makseid tuvastatavate kaupade ja teenuste ekspordi eest, ning finantssektorivälised äriühingud, kes EL4 uus kauplemissusteem välisvaluutas makseid EL4 uus kauplemissusteem kaupade ja teenuste importimiseks.

Mitme valuutavahetusega lepingu korral tuleks igat vahetust käsitleda eraldi. Samas ei tohiks valuutaoptsiooni või -vahetuslepingut käsitada valuutamüügi- või vahetuslepinguna ning seega ei saa see olla ei hetkeleping ega maksevahend, olenemata vahetuslepingu või optsiooni kestusest ning sellest, kas sellega kaubeldakse kauplemiskohas või mitte.

Arvestades turustuskanalite kasutamise kaudu isiklikke soovitusi andvate vahendajate suurenevat arvu, tuleks selgitada, et soovitust, mis antakse isegi ainult selliste turustuskanalite kaudu nagu internet, võidakse pidada isiklikuks soovituseks. Seepärast võivad investeerimisnõustamise alla kuuluda olukorrad, kus teabe üldsusele suunamise asemel antakse teatavale isikule isiklikke soovitusi e-posti teel. Eriti tõenäoline on, et kliendile selliseid nõuandeid andev ühing tegutseb vastuolus artikli 24 lõike 1 kohase nõudega tegutseda ausalt, õiglaselt ja professionaalselt kooskõlas oma klientide parimate huvidega.

Sama moodi ja lisaks sellele on tõenäoline, et selline nõustamine on vastuolus artikli 24 lõike 3 kohase nõudega, mille kohaselt ühingu poolt kliendile suunatud teave peab olema õiglane, selge ja mitteeksitav.

Siia hulka kuulub näiteks investeeri­ misühingu üldiste nõuannete andmine klientidele või potentsiaalsetele klientidele enne investeerimisnõustamise või muu investeerimisteenuse osutamist või investeerimistegevuse elluviimist või selle käigus. Eelnevalt kehtestatud piirmäärad tuleks kehtestada asjakohasel tasemel, et tagada börsivälise kauplemise kuulumine kohal­ damisalasse, kui see on nii mahukas, et avaldab olulist mõju hinnakujundusele, jättes samal ajal välja sellises väikses mahus börsivälise kauplemise, mille puhul oleks kliendi korralduste süsteemsete täitjate suhtes kohaldatavate nõuete täitmise kohustuse nõudmine ebaproportsionaalne.

Ühingusisene sobitamissüsteem on selles kontekstis süsteem kliendi korralduste sobitamiseks ning selle abil sobitatakse investeerimisühingu kohustused korrapäraselt ja mittejuhuslikult põhitehingutega.

Automaatsel kauplemisel kasutatakse erinevaid tehnilisi kordasid. On oluline selgitada, kuidas neid kordasid tuleb kategooriatesse jagada seoses algoritmkauplemise ja otsese elektroonilise juurdepääsu mõistetega. Otsesel elektroonilisel juurdepääsul põhinevad kauplemisprotsessid ei välista vastastikku neid protsesse, mis hõlmavad algoritmkauplemist või selle allsegmenti ehk algoritmipõhist välkkauplemistehnikat.

Loe edasi. Kas oled konto unustanud?

Otsest elektroonilist juurdepääsu omava isiku kauplemine võib seega kuuluda algoritmkauplemise, sealhulgas algoritmipõhise välkkauplemistehnika mõiste alla. Seepärast tuleks selgitada, et algoritmkauplemine, mis hõlmab inimsekkumiseta või vähese inimsekkumisega kauplemist, peaks viitama mitte üksnes korralduste automaatsele genereerimisele, vaid ka korralduste täitmise protsesside optimeerimisele automaatsete vahendite abil.

Algoritmkauplemine ei tohiks hõlmata automaatseid korralduste marsruutijaid, mille puhul need seadmed küll kasutavad algoritme, aga määravad kindlaks üksnes kauplemiskoha või -kohad, kus korraldus tuleks esitada, jättes korralduse muud parameetrid muutmata. Sõnumite hulga põhjal absoluutsete kvantitatiivsete piirmäärade kasutamine tagab õiguskindluse, võimaldades ühingutel ja pädevatel asutustel hinnata iga ühingu kauplemistegevust.

Nende piirmäärade tase peaks olema piisavalt kõrge ja kohaldamisala piisavalt laiaulatuslik, et hõlmata kauplemist, mille puhul on tegu välkkauplemistehnikaga, sealhulgas seoses ühe ja mitme instrumendiga.

Spordihoone viljandi

Samas tuleks sõnumeid, mis on saadetud muu tehnika abil kui oma arvel kauplemisele tuginev tehnika, võtta suure päevase sõnumite hulga arvutamisel arvesse, kui kokkuvõttes ja kõiki asjaolusid arvestades on tehnika kasutamine üles ehitatud selliselt, et hoiduda oma arvel täitmisest, näiteks edastades korraldusi sama grupi üksuste vahel. Selleks et võtta suure päevase sõnumite hulga kindlaksmääramisel arvesse toimingu taga olevat klienti, tuleks otsese elektroonilise juurdepääsu pakkujate klientidelt pärit sõnumid seoses selliste pakkujatega suure päevase sõnumite hulga arvutamisel välja jätta.

Otsese elektroonilise juurdepääsu mõiste ei tohiks hõlmata muud tegevust kui otsese turulepääsu ja spondeeritud turulepääsu tagamine. Seepärast tuleks eristada korda, mille puhul klientide korraldusi vahendatakse kauplemiskoha liikmete või osaliste poolt elektrooniliste vahendite kaudu näiteks veebipõhine maaklerlusja korda, mille puhul klientidel on otsene elektrooniline juurdepääs kauplemiskohale.

EL4 uus kauplemissusteem ei tohiks korda, mis võimaldab klientidel edastada korraldusi investeerimisühingule elektrooniliselt, näiteks veebipõhine maaklerlus, käsitada otsese elektroonilise juurdepääsuna, tingimusel et klientidel ei ole võimalik määrata kindlaks korralduse sisestamise sekundi murdosa ega korralduste kehtivusaega selle aja jooksul. Otsese elektroonilise juurdepääsu iseloomustamine, kasutades arukaid korralduste marsruutijaid, peaks seepärast sõltuma sellest, kas arukas korralduste marsruutija on lisatud klientide süsteemidesse ja mitte teenuseosutaja omasse.

Need peaksid olema välja töötatud selliselt, et tagada reguleeritud turge, mitmepoolseid kauplemissüsteeme ja organiseeritud kauplemissüsteeme korraldavate investeerimisühingute Avatud kaubandusosa voimaluste tehingud üksuste hulgas kõrgetasemeline ühtsus, konkurents ja usaldusväärsus, ja neid peaks kohaldama ühetaoliselt.

Eelkõige peaksid ranged menetlused olema ette nähtud seoses selliste valdkondadega nagu vastavuskontroll, riskijuhtimine, kaebuste lahendamine, isiklikud tehingud, tegevuse edasiandmine ning huvide konfliktide kindlakstegemine, haldamine ja avalikustamine.

See on vajalik, et tagada investeerimisühingutele võrdne ja võrdsetel tingimustel juurdepääs kõigile liidu turgudele ning kaotada tegevusloa andmise menetlusega EL4 uus kauplemissusteem takistused piiriüleselt tegevuselt investeerimisteenuste valdkonnas.

Need peaksid olema välja töötatud ühetaoliselt kohaldatava investorite kõrge kaitse tagamiseks, mille jaoks tuleks kehtestada investeerimisühingu ja tema kliendi vahelist suhet reguleerivad selged normid ja nõuded.

Teiselt poolt peaks seoses investorite kaitsega, eelkõige aga seoses investoritele teabe andmise ja neilt teabe küsimisega arvesse võtma ka seda, kas kliendi või potentsiaalse kliendi kujul on tegemist kutselise kliendi või jaekliendiga. Regulatiivset korda tuleks kohandada vastavalt sellele mitmekesisusele, kehtestades samal ajal teatavad põhilised regulatiivsed nõuded, mis on asjakohased kõikide ühingute puhul.

Reguleeritud üksused peaksid suutma täita oma kõrgetasemelisi kohustusi ning töötama välja ja võtma vastu meetmed, mis sobivad konkreetselt nende äritegevuse laadi ja asjaoludega kõige paremini. Erandit tuleks kohaldada üksnes siis, kui investeerimisteenusel on loomupärane seos kutsetegevuse põhivaldkonnaga ja tegu on selle valdkonna allteenusega.

Need riskid peaksid hõlmama riske, mis on seotud ühingu ja teenuseosutaja vahelise suhtega, ja võimalikke riske, mis esinevad juhtudel, kui mitmete investeerimisühingute või muude reguleeritud üksuste edasi antud funktsioonid on koondunud piiratud arvu teenuseosutajate kätte. Tingimused, mille kohaselt vastavuskontrollifunktsiooni täitvad isikud ei tohiks tegeleda funktsioonidega, mille üle nad järelevalvet teevad, ja mille kohaselt ei tohi olla tõenäoline, et selliste isikute töötasu määramise meetod võiks ohustada nende objektiivsust, ei pruugi väikeste investeerimisühingute puhul olla proportsionaalsed.

Selleks et tagada sidusus ning anda isikutele, kelle suhtes neid kohustusi kohaldatakse, ja investoritele põhjalik ülevaade sätetest ja terviklik juurdepääs neile, on soovitav eespool nimetatud eeskirjadega seotud delegeeritud õigusaktid sellesse määrusesse koondada. Selleks et tagada, et selle erandi kohaldamisala on piiratud, et ära hoida lünkasid, peavad need lepingud nõudma nii ostjalt kui ka müüjalt proportsionaalse korra kehtestamist, et teha või saada aluseks oleva kauba tarneid lepingu lõppemisel.

Samas oleksid need suuremate ühingute puhul ebaproportsionaalsed üksnes erakorralistel asjaoludel. Klientide või potentsiaalsete klientide kaebusi tuleks lahendada tulemuslikult ja sõltumatult kaebuste lahendamise funktsiooni kaudu. Kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega võiks seda funktsiooni täita vastavuskontrollifunktsioon. Müügitöötajate üle järelevalvet tegevad isikud, näiteks otsesed juhid, kes võivad olla motiveeritud müügitöötajaid survestama, või finantsanalüütikud, kelle kirjutisi võivad müügitöötajad kasutada, et panna kliente investeerimisotsuseid tegema, või kaebuste lahendamisel või toodete väljatöötamisel ja arendamisel osalevad töötajad peaksid samuti olema tasustamiseeskirjade kohaldamis­ alasse kuuluvate asjaomaste isikute hulgas.

Asjaomased isikud peaksid hõlmama ka seotud vahendajaid. Seotud vahendajate tasustamise määramisel peaksid ühingud arvesse võtma seotud vahendajate eristaatust ning riiklikku eripära. Samas tuleks ühingute tasustamispõhimõtetes ja -tavades EL4 uus kauplemissusteem juhtudel siiski määrata kindlaks asjakohased kriteeriumid, mida kasutatakse asjaomaste isikute tulemuste hindamisel, sealhulgas kvalitatiivsed kriteeriumid, mis julgustavad asjaomaseid isikuid tegutsema kliendi parimates huvides.

Ka ei tohiks kõnealuseid kohustusi kohaldada selliste juhiste lõppemise või tühistamise suhtes, tingimusel et ühtegi finantsinstrumenti, mis on eelnevalt kõnealuste juhiste kohaselt omandatud, ei võõrandata lõppemise või tühistamisega samaaegselt. Kõnealuseid kohustusi peaks aga seoses isikliku tehinguga või sama isiku nimel tehtavate järjestikuste isiklike tehingute alustamisega kohaldama, kui selliseid juhiseid muudetakse või kui antakse uued juhised.

Gefällt 1. Viljandi Spordihoone. Viljandi spordihoone Mõne aja pärast algab Teie mobiiltelefonis autentimisprotseduur. Kavas on järgmised distantsid: Põhijooks - 10,4 km, Kepikõnd - 10,4 km, Rahvajooks - 5 km.

Avavärava viskas Madis Parik. Viljandi Spordihoone poisid alates 6.

Но время казни матери приближалось, и когда места в аудитории начали заполняться, Элли ощутила, как отчаянно заколотилось ее сердце. "Что, если они потерпели неудачу. - подумала. - Что, если мать и в самом деле умрет через двадцать минут?" Элли поглядела на сцену.

Erakorralise istungi otsusega on kuni eriolukorra lõppemiseni suletud kõik Viljandi valla discgolfi rajad, jõulinnakud, mängu-ja spordiväljakud! Sadolin Spordihoone, Rapla. EKJL Instagram. Must näitas esimeses geimis kindlat mängu ja võttis geimi Viljandi spordihoone 30 Kaare kooli võimla: Juuni, Tallinnas. Eesti Sulgpalliliit MTÜ. Kohvik on avatud esmaspäevast laupäevani ja pühapäeviti, kui spordihoones toimuvad erinevad võistlused.

Aprill ongi käes Rõõmu, naeru, nalja täis Päi. The following is a list of indoor arenas in Estonia, ordered by capacity.

Welcome to Scribd!

Viljandi spordihoone Võistlusinfo. Mitte praegu. Viimati lisatud. Kepikõnd- 10,5 km ühisstart Viljandi Spordihoone eest kell Viljandi spordihoone Viljandi. Viljandi Linnajooks toimus P Täna keskpäeval oli järjekorras hinnanguliselt poolsada inimest. Viljandi Linnajooks × Meil saab tegeleda erinevate pallimängudega, kasutada jõusaali saunaga, teha rühmatreeninguid jms. Aadress:Viljandi Spordihoone eest, Vaksali 4, Viljandi, Viljandi maakond Stardi kellaaeg Registreerimine:Eelregistreerimine ja erandkorras on võimalik ennast registreerida Viljandimaa Spordiliidu kontoris Vaksali 4,Viljandi eelnevalt helistades ja kokku leppides telefonileMargit Kurvits.

Treeningud toimuvad spordihoone judosaalis. Märtsist suletud! Kategooria: F. Suvel Nii, et varustus kaasa ja kohtume kell 19 Heimtali spordihoone parklas.

Uploaded by

Viljandi spordihoone Must, kes naases pärast pikka pausi taas rahvuvahelisele sulgpalliareenile, leidis oma mängu kohe minnes ette seisuga Sokk meenutab Noole olümpiavõitu. Juuni- Lisaks leiad meilt veel: vanemas osas asuv suur saal 17x37 m, judosaal 13x11, maadlussaal 8x16 m, võimlemissaal 8x16 m, jõusaal 18x6, judosaal 13x7 m Kokku on meil 11 duširuumi, 2 sauna.

Kolmapäeval mängiti Viljandi vanas spordihoones minimeeste turniiri 9 satsi osavõtul. Market: EL: 4. Praegu avatud. Lisas sonic. Hinnakiri; Kontakt; Kontakt. Sai mindud ja sealt see pilt meeles tänase päevani.

Viljandi vana spordihoone.

Viljandi spordihoone Jaanuaril Minimeeste madistamised. Kogukond Vaata kõiki. Sadolin Spordihoone, Rapla, Estonia. Viljandi linnavalitsuse majandusameti juht Riho Tipp nentis. On Eesti suurim harrastusspordiveeb, mida külastab iga kuulugejat unikaalset kasutajat. Jooks kulgeb Viljandi linna tänavatel ja teedel. Spordihoone on ühenduses tennisehalliga - sinna pääseb uue hoone kaudu.

Viljandi Taipoksi Klubi, Viljandi. Viljandi spordihoone : - Jõud meistrivõistlused jäähokis: Viljandi jäähall : Mängude avamisele palun kaasa võtta linna või valla lipp ning embleem. PRO-staatus antakse arvustajatele, kes on oma sisukate kirjutistega toimetusele silma.