Sõlmige tehing. Kaelajoone saame joonestada alles peale parema õla teket, kui on graafiliselt selge, et viimane tipp jääb pea moodustanud tipust madalamaks. Samuti vaatame, kuidas üldse fundamentaalse analüüsiga peale hakata.

Kapitali adekvaatsus 1 Krediidiasutuse ja tema konsolideerimisgrupi käesoleva määruse § 8 lõigetes 3 ja 5 sätestatud korras arvutatud omavahendid peavad igal ajahetkel olema võrdsed või ületama krediidiasutuste seaduse § 79 lõikes 2 loetletud kapitalinõuete summa. Kapitalinõuete arvutamine konsolideeritud baasil 1 Krediidiasutus, kes on krediidiasutuse konsolideerimisgrupi emaettevõtja, arvutab § 9 lõikes 1 nimetatud kapitalinõudeid oma konsolideeritud finantsseisundi alusel.

Näitab, kui palju on investeeringu lõppväärtus suhteliselt suurem algväärtusest. Standardhälve standard deviation.

Statistiline väärtus, mis näitab, kui palju väärtused erinevad keskmisest väärtusest. Standardhälve on volatiilsuse matemaatiline väljendus. Võrdleb investeeringu tootlust ja riski.

Väärtuse hinnangute erinevus

Alfa alpha. Suhtarv, mille abil on võimalik hinnata aktiivse portfellijuhtimise tulemuslikkust. Positiivne alfa näitab võrdlusindeksist kõrgemat tootlust, mis on saavutatud eduka investeerimistegevuse teel.

Arvutatud vaartuse meetod Aktsiate tehingud Broneeri laovalikute

Beeta beta. Suhtarv, mis mõõdab investeeringu tootlust turuga võrreldes.

Arvutatud vaartuse meetod Aktsiate tehingud Lihtsad kaubanduse signaalid

Beeta näitab ka kõige üldisemalt finantsinstrumendi hinna suhtelist volatiilsust. Mida suurem see näitaja on, seda volatiilsem on konkreetne finantsinstrument indeksi või turuga võrreldes. Väljalasketasu kliendi poolt vaadatuna sisenemistasu võrra suurendatakse investeerimisfondi osakute ostmisel nende hinda investorile.

Tagasivõtmistasu kliendi poolt vaadatuna väljumistasu võrra vähendatakse investeerimisfondi osakute hinda investorile. Arvestatakse protsendina investeerimisfondi varade mahust. Valitsemistasu makstakse fondist fondivalitsejale.

Tasu arvestatakse jooksvalt fondi varadest maha. Fondi puhasväärtuse alusel arvutatud tootlus on juba puhastootlus: valitsemistasu seda enam ei vähenda. Tulususpreemia vahel ka edukustasu.

Kuidas osta ja müüa aktsiaid Swedbank internetipangas? (VANA HINNAKIRI)

Investeerimisfondi tulu lisaosa, mida makstakse fondivalitsejale heade tulemuste korral. Väljendab investeerimisfondi kogukulude määra. Fundamentaalse analüüsi tekstid pärinevad raamatust "Investeerimise teejuht", mis on välja antud koostöös Tallinna Börsiga kirjastus: Äripäev Fundamentaalne analüüs 1. Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalne analüüs on tehnilise analüüsi kõrval üheks peamiseks investorite poolt börsil kasutatavaks analüüsimeetodiks.

Kui tehnilise analüüsi raames pööratakse peatähelepanu ettevõtete aktsiagraafikutele, siis fundamentaalse analüüsi fookuses on ettevõte ise. Fundamentaalne analüüs tähendab ettevõtte majandusaruannete, turusituatsiooni, juhtkonna ja tulevase potentsiaali uurimist ning prognoosimist eesmärgiga leida turu poolt alahinnatud või ootustest kiiremini kasvavaid ettevõtteid. Üksikutel juhtudel võime rääkida ka ülehinnatud ettevõtete leidmise eesmärgist, kuid seda võib vaieldamatult pidada märgatavalt vähem levinuks.

Kuidas leida ettevõttele ostja?

Fundamentaalse analüüsi otstarbekuse kinnitamiseks tuleb teha kaks olulist eeldust, mis kohati akadeemilistes ringkondades tõestamist leidnud seisukohtadega vastuollu lähevad. Samas seavad toodud teooria paikapidavuse kahtluse alla nii börsimullide ja -krahhide esinemine kui ka investorid ja fondijuhid, kes siiski turgu pidevalt lüüa suudavad.

Turu mõningase ebaefektiivsuse eeldamine on oluline ka fundamentaalse analüüsi seisukohalt. Tuleb teha kaks eeldust. Esiteks võib ettevõtte turuhind erineda tema õiglasest väärtusest ettevõte võib olla ala- või ülehinnatud. Ja teiseks tuleb eeldada, et pikemas perspektiivis turg siiski oma vea parandab ning ettevõtte turuhind liigub õiglase väärtuse suunas.

Eelnevast tulenevalt sobib fundamentaalne analüüs eelkõige pikaajaliste investeerimisotsuste tegemiseks. Aktsiahindade lühiajalist kõikumist selgitatakse valdavalt investorite psühholoogiaga ning seda uurib juba tehniline analüüs. Fundamentaalse analüüsi põhiülesandeks ongi eelnevalt korduvalt nimetatud õiglase väärtuse leidmine, milleks omakorda kasutatakse mitmeid erinevaid meetodeid. Neist levinuimad on diskonteeritud rahavoogude meetod DCF — discounted cash flow methodsuhtarvude meetod ja võrreldavate ettevõtete Arvutatud vaartuse meetod Aktsiate tehingud, millest kaks viimast on omavahel tihedalt seotud.

Järgnevalt vaatlemegi nimetatud meetodeid lähemalt. Samuti vaatame, kuidas üldse fundamentaalse analüüsiga peale hakata. Millest alustada? Kuna maailma börsidel kaupleb tohutul hulgal erinevaid ettevõtteid ning fundamentaalne analüüs tähendab eelkõige just üksikettevõtete põhjalikku analüüsimist, tekib tahes-tahtmata küsimus, millist ettevõtet siis ikkagi analüüsima asuda.

Globaalse lähenemise puhul valitakse esmalt välja maailma regioon, mis kõige enam potentsiaali pakub. Seejärel liigutakse üksikute riikide ning majandussektorite analüüsimise juurde. Alles kõige viimases järgus jõuame konkreetse ettevõtte analüüsimiseni. Toodud meetodi rakendamise peamiseks põhjenduseks on see, et reeglina on ettevõtete tegevus ja edukus väliskeskkonna teguritest tugevalt mõjutatud ning seetõttu alustataksegi analüüsi soodsa väliskeskkonna otsimisest.

Üheselt kindlat viisi huvitavate ettevõteteni jõudmiseks ei ole, kuid kahtlemata tulevad siin kasuks nii Valik strateegia maatriks lugemine kui lihtsalt lahtiste silmadega ringikäimine.

Väärtusaktsiad ja kasvuaktsiad Enne veel, kui finantsaruannete analüüsi ning olulisemate suhtarvude arvutamise ja tõlgendamise juurde minna, peaks fundamentaalne analüütik pisut mõtlema sellele, mida soovitakse leida.

Eristatakse peamiselt kaht tüüpi investeerimisobjekte, milleks on kasvuaktsiad growth stocks ja väärtusaktsiad value stocks. Kasvuaktsiateks nimetatakse selliste ettevõtete aktsiaid, mida iseloomustab konkurentidest tugevam müügitulu ning kasumi kasv.

Investeerimise ABC

Nimetatud ettevõtted reeglina dividende ei maksa ning suunavad teenitavad vahendid tagasi arengusse. Fundamentaalse analüüsi seisukohalt peaks analüüsi põhirõhu seega suunama just kasvuperspektiivide hindamisele ning uurimisele. Mitmete suhtarvude baasilt võivad kasvuettevõtted tihti suhteliselt kallimad tunduda.

Seevastu investorid, kes otsivad väärtusaktsiaid, kasvule nii suurt tähelepanu ei pööra. Neile pakuvad huvi ettevõtted, mille aktsiad mingil põhjusel on ebaõiglaselt odavalt hinnatud võrreldes ettevõtte müügitulu, kasumi, varade või dividendidega. Odava hinnataseme taga võib olla näiteks mõne negatiivse uudise ületähtsustamine või terve majandussektori ebasoosingusse sattumine.

Väärtusaktsiad otsides tuleks suurem tähelepanu pöörata just mitmesugustele suhtarvudele. Finantsaruanded Ettevõtete majandusaruanded on fundamentaalse analüüsi seisukohalt üks peamisi infoallikaid. Fundamentaalne analüüs algab tihti just nimelt finantsaruannete analüüsist.

  • Sulgege valik
  • Investeerimise ABC | SEB
  • Kiire valik strateegia

Kõige olulisemateks aruanneteks on kasumiaruanne ja bilanss, samuti sisaldavad väärtuslikku informatsiooni ettevõtte mineviku ja tuleviku kohta juhtkonna kommentaarid, mis aruannetesse enamasti kaasatakse. Kõige olulisemaks aruandeks võib investori seisukohalt reeglina pidada kasumiaruannet, kuna just puhaskasum on lõppkokkuvõttes see, millest investoritele dividendide näol ükskord väljamakseid tehakse. Heidame pilgu kasumiaruande lihtsustatud skeemidele Eestis on lubatud kahe erineva skeemi kasutamine ja vaatame, millele tähelepanu pöörata.

Analüüs ja finantsprognooside tegemine võiks reeglina alata müügitulust. Oluline on jälgida, kui palju on müügitulu eelmise aastaga võrreldes kasvanud või kahanenud protsentuaalselt.

Arvutatud vaartuse meetod Aktsiate tehingud Seal on aktsiate voimalusi tuleb tasuda netoinvesteeringute tulumaksu

Kvartaalsete andmete puhul tuleks näitajat võrrelda eelmise aasta sama kvartaliga, kuna sellisel juhul võtame arvesse ka sesoonsusest tulenevaid kõikumisi.

Olenemata sellest, kuidas kulud kasumiaruande eri ridade vahel on jaotatud skeem 1 vs. Huvi pakub, kas ja kui palju kulud on eelmise aastaga võrreldes kasvanud suhtes müügitulusse või on firma suutnud hoopis efektiivsemalt majandada ning kulude osakaalu müügitulust vähendada.

Kulude analüüsist jõuame sujuvalt ärikasumi EBIT — earnings before interest and tax reani.

Teavitus küpsiste kohta

Jagades ärikasumi müügituluga, saame ärikasumi marginaali, mis on firma kasumlikkuse seisukohalt üks olulisemaid näitajaid. Ärikasumi marginaal ütleb meile sisuliselt, kui palju jääb firmal raha järgi pärast kaupade ja teenuste müümiseks tehtud otseste kulutuste mahaarvamist protsentuaalselt. Sarnaselt võib marginaale arvutada ka brutokasumi, amortisatsioonieelse ärikasumi EBITDA — earnings before interest, tax, Kuidas jagada valikulite tehinguid and amortizationmaksueelse kasumi EBT — earnings before tax ja puhaskasumi kohta.

Marginaalide näitajad omandavad olulise väärtuse just võrdluses varasemate perioodide ja konkurentidega. Vastuse saavad küsimused, kas firma tegevus on muutunud efektiivsemaks ning kas konkurentidest suudetakse olla kasumlikumad. Pärast kõikide kulude maha lahutamist müügitulust jõuame puhaskasumini, mis iseenesest investoreid kõige enam huvitab.

Samas tuleb aga arvesse võtta, et lisaks puhaskasumi suurusele on vähemalt sama oluliseks ka selle kvaliteet. Kui puhaskasumi kujunemisel on olulist rolli mänginud ühekordse iseloomuga tulud või kulud, võiks need parema analüüsitavuse mõttes analüüsiprotsessist tihti kõrvale jätta. Samuti tuleb arvestada, et näiteks amortisatsiooni, varade ümberhindluse ja muude sarnaste raamatupidamislike toimingute teel tekkivat tulu ja kulu on firmal suhteliselt lihtne mõjutada ning seega tuleks ka antud kohas säilitada kriitilist meelt.

Kasumiaruande kõrval on oluline heita pilk ka bilansile, mis kõrvutab ettevõtte varasid ja kohustusi. Vaatame järgnevalt bilansi lihtsustatud skeemi ning uurime, millele tähelepanu pöörata. Kuigi bilansi analüüs annab reeglina mõnevõrra vähem väärtuslikku informatsiooni kui kasumiaruanne, on siiski oluline mõnedele teguritele tähelepanu pöörata.

Esiteks võiks pilgu heita ettevõtte käibevarale st kõige likviidsemale varale. Ohumärkideks võiksid siinkohal olla nii kuhjuvad Arvutatud vaartuse meetod Aktsiate tehingud järelikult ei suuda ettevõte oma toodangut piisavalt efektiivselt müüa kui suurenevad nõuded ostjate vastu ettevõttele jäädakse üha enam võlgu. Esimene pilk passiva poolele peaks andma vastuse ettevõtte rahastamisküsimustele.

Kui ettevõtte tegevust finantseeritakse suures osas pikaajalise laenuga, tuleb arvestada, et intressimäärade muutused on kasumi kujunemises olulise tähtsusega.

Samas ei peeta väga otstarbekaks ka täiesti võlavaba majandamist, kuna laenuraha on enamasti omakapitalist odavam. Lisaks siiani kirjeldatud staatilisele analüüsile tuleks ka bilanssi sarnaselt kasumiaruandele uurida eelnevate perioodidega võrreldes ning jälgida, kas näitajad liiguvad paremuse või halvemuse poole. Kasumiaruande ja bilansi kõrval tasub pilk heita ka rahavoogude aruandele.

Mikroettevõtte raamatupidamine ja aktsiate ostu kajastamine

Eriti oluliseks võib seda pidada suuri dividende maksvate ettevõtete puhul, kuna stabiilselt tugev rahavoog omandab investorite jaoks siis erilise tähtsuse. Kuna investeerimine on seotud eelkõige ettevõtete tulevasele edule panustamisega, on ajalooliste finantsaruannete uurimise kõrval väga oluliseks ka tulevaste prognooside tegemine. Lihtsama lähenemise korral võib prognoose teha lihtsalt ajalehenurgale, keerulisema lähenemise korral on prognoosimisega seotud mahukad finantsmudelid, mis erineva sisendinfo alusel prognoose arvutavad.

Kuid sõltumata prognooside põhjalikkusest on peamine, et tulevikunägemus oleks põhjendatud. Neid mõjureid teadvustades ei tule üllatusena, kui teine pool pakub oodatust väiksemat hinda. Tähtsaimad tegurid, mis hinnakääre tekitavad, on informeerituse tase ning ostuga tekkivate sünergiate väärtus. Potentsiaalsed investorid arvestavad ettevõtte hindamisel võimalusega, et tegemist võib olla ettevõttega, mille kõigist nõrkustest ostjal info puudub. Erinevad sünergiad mõjutavad tehingu hinda olulisel määral siis, kui ostjaks on sama tööstusharu ettevõte.

Ostja peab sünergiatest tekkivat väärtust enda omaks ning sõltub müügiprotsessi konkurentsisituatsioonist, kas ta on nõus sellest väärtusest osa müüjale loovutama või mitte.

Olete otsustanud oma ettevõtte maha müüa. Müügi õnnestumiseks tuleb see korralikult ette Arvutatud vaartuse meetod Aktsiate tehingud. Ettevõte asutatakse tavaliselt oma soovide ja ideede teostamiseks ning asutamise eesmärk on sellest tegevusest kasu saada. Ettevõtte müügi mõtted tekivad siis, kui: omanik on tüdinenud ettevõtlusest ettevõtte omanik ei leia enam uusi arengusuundi Sammud ettevõtte müügiks ettevalmistamisel 1.

Kaasake konsultant ettevõtte strateegilise auditi läbiviimiseks. Konsultant suudab neutraalselt tuvastada ettevõtte tugevused ja nõrkused.

Kaasake finantsaudiitor väljastpoolt ettevõtetkes hindaks ettevõtte finantsseisu. Analüüsige, kes võiksid ettevõtte osta, kas: partnerid, kellele ettevõtte ost võiks luua lisaväärtust konkurendid, kes saaksid suurendada ettevõtte arvel oma turuosa välisfirmad, kes võiksid olla huvitatud piirkonda laienemisest 5.

Hinnake ettevõtte väärtust. Tehke pakkumine potentsiaalsetele ostjatele. Korraldage läbirääkimised.