Kellele saate oma osa müüa? LLC aktsia ostu-müügileping Millal ettevalmistavad etapid möödas, võite jätkata lepingu otsest sõlmimist. Kui ettevõtte äri läheb pidevalt ülespoole, siis aktsiate väärtus ainult kasvab tänu ettevõtte varade suurenemisele.

Lugupeetavad Riigikogu liikmed! Käesoleva aasta Seoses riigikontrolöri volituste lõppemisega ja lähtudes Riigikontrolli seaduse § 17 lõikest 2 ning Riigikogu kodukorra seaduse § lõikest 2 lubage mul sellele arupärimisele vastata.

Tootlikud tervise voimalused ja kaubandusettevote Profiil

Arupärimise sisu on järgmine. Selle aasta 6. Selle punktiga kehtestati, et riiklike aktsiaseltside Liviko, Moe Piiritusetehas ja Rakvere Piiritustehas kõigi aktsiate valdajaks on Majandusministeerium, kes ühtlasi täidab aktsionäri kohustusi ja kasutab tema õigusi. Arupärijad küsivad, kas nimetatud valitsuse määrus andis riigikontrolöri arvates majandusministrile eelmainitud seaduses nõutud volitused aktsiakapitali suurendamiseks ja riigi poolt uute aktsiate omandamise eesõigusest loobumiseks või mitte.

Riigikontroll kontrollis aktsiaseltsi Moe Piiritusetehas aktsiakapitali suurendamise seaduslikkust enne arupärimise esitamist. Kontrolli materjalide põhjal vastan rahvaesindajatele järgmiselt. Ülalnimetatud Vabariigi Valitsuse määrusega on Majandusministeeriumile tõepoolest antud riigi omanduses olevate Moe Piiritusetehase aktsiate valdamise õigus. Seda õigust realiseerib ministeerium seaduste ja teiste õigusaktide raamides.

Määruse andmise ajal olid selliseks raamistikuks mitmed õigusaktid, mis reguleerisid riiklike aktsiaseltside tegevust. Käesolevaks ajaks on aga õiguslik regulatsioon oluliselt muutunud. Viimane kehtestas äriseadustiku üldsätetega võrreldes mitmeid erisätteid.

Valikud maja kaupleb

Nende kahe seaduse toimimise tingimustes on valitsuse Äriseadustiku § lõike 1 punkti 2 kohaselt on aktsiaseltsi üldkoosoleku pädevuses aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine. Sama seadustiku § lõike 1 järgi on senisel aktsionäril eesõigus märkida uusi aktsiaid, kui aktsiate eest tasutakse rahas.

Riigi poolt eraõiguslike juriidiliste isikute asutamise ja nendes osalemise seaduse § 7 lõike 2 kohaselt esindab äriühingu aktsionäride üldkoosolekul riiki aktsiaid valitsevat ministeeriumi juhtiv minister. Järelikult oli majandusministril kahtlemata õigus esindada riiki äriühingu Moe Piiritusetehas aktsionäride üldkoosolekul. Sama seaduse § 5 lõike 1 punkti 6 kohaselt annab riigi esindajale äriühingu aktsionäride üldkoosolekul teatud küsimuste otsustamiseks volitused Vabariigi Valitsus.

Sellise otsuse volituste andmiseks teeb valitsus selle ministeeriumi ettepanekul, kes valitseb äriühingu aktsiaid. Seaduse tekstist tuleb teha järeldus, et need küsimused otsustab valitsus eraldi igal üksikjuhul.

Lisamaterjalid

Nimetatud 6. Meie andmetel ei ole majandusminister Vabariigi Valitsuselt enne aktsiakapitali suurendamise otsustamist selliseid volitusi saanud. Eeltoodust lähtudes asus Riigikontroll seisukohale, et majandusministri tegevus AS Moe Piiritusetehas aktsiakapitali suurendamise otsustamisel ei olnud kooskõlas riigi poolt eraõiguslike juriidiliste isikute asutamise ja nendes osalemise seadusega.

Eespool viidatud Tänan tähelepanu eest! Tänan, härra Söörd! Arupärijatel on täpsustavaid küsimusi. Feliks Undusk. Felik Undusk Aitäh, lugupeetud juhataja! Austatud ettekandja! Missuguseid samme peaks Vabariigi Valitsus teie järeldustest lähtuvalt astuma, et tehtut n-ö heastada? Rein Söörd Riigikontroll esitas kontrolli materjalid, nagu ma ütlesin, Vabariigi Valitsusele.

LLC aktsia ostu-müügileping

Valitsuse samme ma ei tahaks ennustama hakata, ütlen vaid niipalju, et tehtu heastamine on mõnevõrra problemaatiline. Tegemist on väidetavalt heauskse aktsiate omandajaga. Need majanduslikud eesmärgid, mis nõukogu arvates seati, olevat ka saavutatud.

Amazon Trading System

Moe puhul oli teatavasti tegemist mitmete majanduslike ja sotsiaalsete probleemidega. Selle aasta 1. Piiritustehase juhtkonna ja nõukogu arvates oli tegemist suurema kahju ärahoidmisega. Praeguse seisuga on meil info, et septembrikuu jooksul piirituse eksport taastati ja septembri kasum oli pool miljonit krooni.

OÜ-s osaluse müümine: üksikasjalikud juhised. Aktsiate müük ettevõttele

Kasumi prognoos teiseks poolaastaks on 1,4 miljonit. Esimees Kõik? Arupärija Daimar Liiv. Daimar Liiv Aitäh, lugupeetud riigikontrolöri kohusetäitja! Mu küsimus on järgmine. Te kirjeldasite väga täpselt, et majandusminister rikkus seadusi, ületades oma ametivolitusi. Selle eest on ette nähtud teatavad karistused.

Tehingu ettevalmistamine

On loomulik, et kuriteo eest on ette nähtud karistus, on loomulik, et ilmselt tuleb valitsuse esimehele esitada arupärimine, kas valitsus on esitanud ettepaneku algatada kriminaalasi selle kuriteo fakti suhtes või vähemalt uurimiseks. Aga minu küsimus on teine. Selle näite puhul üritatakse seadustada tegelikult ärastamist erastamisseaduse kontrolli alt välja minnes. See on olnud väga pikk vaidlus, kas aktsiakapitali laiendamine on riigi osalusest loobumine või mitte. Ükskõik millise normaalse ja Aktsiate riiklik keeld riigi juristi, riigiõiguslasega rääkides on vastus alati üks: igasugune aktsiakapitali laiendamine on riigi osalusest loobumine ja kui mitte muul põhjusel, siis sel põhjusel, et riik kaotab oma osa kasumist.

Lugupeetavad Riigikogu liikmed! Käesoleva aasta Seoses riigikontrolöri volituste lõppemisega ja lähtudes Riigikontrolli seaduse § 17 lõikest 2 ning Riigikogu kodukorra seaduse § lõikest 2 lubage mul sellele arupärimisele vastata.

Mul on küsimus, kas ka sel juhul, kui näiteks Vene, Soome või Läti riik keeldub ostmast Eesti Energialt või Eesti elektrijaamadelt elektrit muul tingimusel, Aafrika binaarsed variandid. neile ei anta osalust Eesti Energia või siis elektrijaamade aktsiapakis, peab Riigikontroll õigustatuks, et riik loobub ühe Aktsiate riiklik keeld tegemise saavutamiseks osalusest aktsiaseltsis?

Rein Söörd Ma täpsustan. Ma ei ole väitnud, et Riigikontroll õigustab sellist toimimist, nagu leidis aset aktsiakapitali laiendamisel aktsiaseltsis Moe Piiritusetehas. Ma ütlesin, et küsimus on valitsuses lahendamisel, ja kirjeldasin neid Aktsiate riiklik keeld, millega põhjendati niisugust sammu.

Majandus Eesti võiks Rootsi eeskujul luua riikliku pensionifondi ning osa tähtsamatest riigi infrastruktuuri ettevõtetest, näiteks Eesti Energiast, Eleringist ja Tallinna Lennujaamast võiks otse sellesse fondi suunata, ütles Tuleva tegevjuht Tõnu Pekk. Neljapäevasel majandusekspertide arutelul rääkis Swedbanki fondijuht Kristjan Tamla, et kui soovime pensionifondide haldustasu nullini viia, oleks kõige mõistlikum teha riiklik indeksfondidesse investeeriv fond, mis aga ühtlasi tähendaks kõigi nende investeeringute Eestist välja minekut.

Ja teine täpsustus: ma ei nimetaks majandusministri käitumist kuriteoks ja sellest tulenevalt ei ole Riigikontroll kunagi ka tõstatanud härra Leimanni tegevuse puhul vastutuse küsimust kriminaalseaduse järgi. Mis puutub vaidlusse, kas aktsiakapitali laiendamine on erastamine või mitte, siis see oleks ilmselt olemata, kui seadusandja oleks selgelt kehtestanud keelu aktsiakapitali laiendamiseks erastamisele minevate äriühingute puhul.

Esimees Tänan! Ja arupärijate Kasutage voimalusi varude valimiseks, viimane küsimus.

Intuitiivse kirurgilise tootaja valikuvoimalused

Feliks Undusk Aitäh! Lugupeetud riigikontrolöri asetäitja!

Äriseadustik (lühend - ÄS)

Te nentisite väga õigesti, et aktsiakapitali laiendamise või ükskõik, kuidas me seda kutsume erastamise tulemusel on eesmärk saavutatud, st piirituse müük on uuesti lahti läinud. See on õige, kuid minuni jõudnud andmetel käib müük enam-vähem samade firmade vahel, õigemini samade ostjate vahel, ostjad on samad, kes olid ka varem, mõni aeg tagasi.

See on asja üks aspekt. Teine aspekt on see, et aktsiakapitali laiendamisel müüdi aktsiad firmale, osaühingule, kelle tegevusalaks on äriregistris märgitud ainult betoonpõrandate valmistamine. Aktsiakapital on 11koosneb seadmetest, tööriistakomplekt, segumasin, instrumendid, seadmed, sealhulgas Aktsiate riiklik keeld krooni.

See firma on registreeritud korteri aadressil Raua tänaval Tallinnas. Siit ka minu küsimus, kuigi ma saan aru, et ütlesite, et te ei õigusta majandusministri ja valitsuse tegevust selles asjas: kui õigeks te peate seda, et kui majanduslik eesmärk on justkui saavutatud, siis selle eesmärgi saavutamiseks on kõik vahendid lubatud? Mulle tundub, et üsna tihti, lubamatult tihti, kuid loomulikult mitte alati, on niisuguseid argumente toodud, et majanduses maksab tulemus.

See, kas seadusandlikest aktidest Aktsiate riiklik keeld mööda mindud või on neid järgitud, on suhteliselt teisejärguline. Rein Söörd Kuna ma olen hariduselt jurist, siis ei saa mind provotseerida vaidlema, mis on primaarne, seaduslikkus või otstarbekus. Ilmselt saab vastus olla ainult üks: majandustegevuses tuleb järgida seadust.