Kui hind murrab läbi alumisest joonest, siis muster ennustab hinna edaspidist langust. Võib toimuda ka tagurpidi split, reverse split , mille puhul aktsia hind suureneb. Head and shoulders koosneb kolmest põhilisest komponendist: 1 kõrgeim tipp pea ning 2 madalamat tippu tema ümber õlad.

Eraisikust investorile on aktsiad ühed parimad investeerimisvahendid, sest nende omanikuks võib saada igaüks. Aktsiate ostmise kõige lihtsam viis on võtta ühendust maakleriga. Selleks võib kasutada pankade poolt pakutavaid lahendusi või muude maakleriteenuseid osutavate firmade vahendust. Maakleriga suhtlemine koos tehnoloogia arenguga on muutunud lihtsamaks, kui varem oli vaja minna kontorisse või sinna helistada, siis nüüd on järjest enam hakatud praktiseerima orderi edastamist online ehk interneti teel.

Juhendi «Finantsnäitaja - Puhaskasum aktsia kohta - arvutamine ja kajastamine» kinnitamine [otsus nr ] Juhendi «Finantsnäitaja — Puhaskasum aktsia kohta — arvutamine ja kajastamine» kinnitamine Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna Kinnitada juhendi «Finantsnäitaja — Puhaskasum aktsia kohta — arvutamine ja kajastamine» uus redaktsioon. Asendada käesoleva juhendi redaktsiooniga EV Raamatupidamise Toimkonna Kehtestada käesoleva juhendi redaktsiooni rakendamine alates Avaldada Riigi Teataja Lisas juhendi «Finantsnäitaja — Puhaskasum aktsia kohta — arvutamine ja kajastamine» terviktekst juurde lisatud.

Et investorid saaksid aktsiaturu kohta ülevaatliku pildi, koostavad börsid reeglina aktsiaturu indeksi. Aktsiaturu indeks on indeks, mis iseloomustab aktsiate kursi muutumist mingi eelmise ajavahemikuga võrreldes.

Aktsiatega kauplemisel on oluline määratleda oma sihid ning kindlasti eelnevalt kindlaks määrata oma riskijulgus.

Mudeli kasutamise eelduseks on, et ettevõte maksab regulaarselt dividende ning nende suurus on ennustatav. Kui dividend on konstantne Nullkasvuga dividendid võivad ette tulla näiteks eelisaktsiate puhul.

Vastavalt sellele tuleks valida edasine strateegia, kindlasti ei tohiks kogu portfelli paigutada ühe aktsia alla, ning ainult ühe varaklassi soetamine on tihti liiga riskantne, parima valiku leidmisel on alati nõus aitama meie spetsialistid. Väga oluline aktsiatega kauplemisel on hoida kinni varem paika seatud strateegiast, distsipliin on edu alus. Selles osas saab kasutada kõikidel turgudel limiithinnaga ordereid, mõnedel turgudel on võimalik kasutada ka keerukamaid orderitüüpe nagu stopp orderid.

Stopp order aitab kaitsta kahjumi eest ning see realiseeritakse, kui hind on liikunud teatud tasemeni. Kasutata saab seda ainult USA aktsiate puhul. Väärtpaberite tähistamiseks on kasutusel erinevad sümbolid ja vale sümboli kasutus võib põhjustada soovitust erineva aktsia ostu.

Raha binaarne valikud kauplemine on surnud

Kasutatava sümboli õigsuses saab LHV klient veenduda sisestatava orderi eelvaates toodud ettevõtte nime alusel. Tihti kaubeldakse ühte aktsiat erinevatel börsidel, seetõttu tuleks kontrollida börsi, enne valitud orderi sisestamist. Börsi valik orderil saab võimalikuks vaid siis, kui orderi sisestamisel ilmub veateade, mille kohaselt sisestatud sümbol leiti mitmelt börsilt. Korporatiivsed sündmused Aktsiatesse investeerimisel tuleb arvestada ka teatud erisustega, ehk võimalustega, mille korral makstakse ettevõtte aktsia kohta dividende, tehakse fondiemissioon, split või aktsiad tühistatakse.

Puhaskasum aktsia kohta (EPS)

Aktsiasplit on aktsiate arvu suurendamine, samal ajal aktsia nimiväärtust vähendades. Spliti tulemusena muutub aktsia hind turul ning aktsiate arv. Spliti eesmärgiks on aktsiaga kauplemise aktiivsemaks muutmine ning likviidsuse tõstmine.

Üldjuhul toimub split kiiresti arenevates ettevõtetes.

Mis on aktsiate tasumata valem?

Spliti põhjuseks on tavaliselt kõrge aktsia hind, mida tahetakse investori jaoks sobivamaks teha. Võib toimuda ka tagurpidi split, reverse splitmille puhul aktsia Aktsiate andmise valem suureneb. Fondiemissioon on aktsiakapitali suurendamine selliselt, et lastakse käibesse tasuta aktsiaid, mis jaotatakse aktsionäride vahel proportsionaalselt neile varem kuulunud aktsiatega. Selle tulemusena siirdatakse osa ettevõtte vabast omakapitalist aktsiakapitali täiendamiseks.

Fondiemissiooni tulemusena suureneb aktsiakäive ning seda kasutatakse aktsia turuhinna alandamiseks. Aktsiate tühistamise tagajärjel muutub noteeritud aktsiate arv ja seega ka aktsiate hind, kuid samuti ei muutu investori rikkus.

Aktsiaid tühistatakse näiteks tekkinud kahjumite mahakandmisel bilansist. Firma omandamine teise ettevõtte poolt on käik, kus ettevõte ostab ära teise ettevõtte. Suurim põhjus selleks on tulevase konkurentsi Kaubanduslik kontrollisusteem. Enamasti mõjutab väiksema ettevõtte ära ostmine suurema poolt väiksema ettevõtte aktsiat positiivselt.

Ettevõtete ühinemise käigus otsustavad kaks ettevõttet liituda. Ühinemise käigus on võimalik saavutada konkurentsieelis, tõsta turuosa, ettevõtte kasvu kiirendada ja kulusid kokku hoida tänu mastaabiefektile. Oma aktsiate tagasiost buyback nimetatakse tegevust, kus ettevõte ostab turult mingi osa oma aktsiatest tagasi. Tagasiostudega üritatakse luua täiendav nõudlus, mis aitab aktsiahinnale tuge pakkuda.

Tagasiostu perioodil üldjuhul ettevõtte aktsia hind lühiajaliselt tugevneb. Aktsiahindade lühiajalist kõikumist selgitatakse valdavalt investorite psühholoogiaga ning seda uurib juba tehniline analüüs.

Fundamentaalse analüüsi põhiülesandeks ongi eelnevalt korduvalt nimetatud õiglase väärtuse leidmine, milleks omakorda kasutatakse mitmeid erinevaid meetodeid. Neist levinuimad on diskonteeritud rahavoogude meetod DCF — discounted cash flow methodsuhtarvude meetod ja võrreldavate ettevõtete meetod, millest kaks viimast on omavahel tihedalt seotud. Järgnevalt vaatlemegi nimetatud meetodeid lähemalt. Samuti vaatame, kuidas üldse fundamentaalse analüüsiga peale hakata. Millest alustada?

Kuna maailma börsidel kaupleb tohutul hulgal erinevaid ettevõtteid ning fundamentaalne analüüs tähendab eelkõige just üksikettevõtete põhjalikku analüüsimist, tekib tahes-tahtmata küsimus, millist ettevõtet siis ikkagi analüüsima asuda. Globaalse lähenemise puhul valitakse esmalt välja maailma regioon, mis kõige enam potentsiaali pakub. Seejärel liigutakse üksikute riikide ning majandussektorite analüüsimise juurde. Alles kõige viimases järgus jõuame konkreetse ettevõtte analüüsimiseni.

Toodud meetodi rakendamise peamiseks põhjenduseks on see, et reeglina on ettevõtete tegevus ja edukus väliskeskkonna teguritest tugevalt mõjutatud Aktsiate andmise valem seetõttu alustataksegi analüüsi soodsa väliskeskkonna otsimisest. Üheselt kindlat viisi huvitavate ettevõteteni jõudmiseks ei ole, kuid kahtlemata tulevad siin kasuks nii rohkem lugemine kui lihtsalt lahtiste silmadega ringikäimine. Väärtusaktsiad ja kasvuaktsiad Enne veel, kui finantsaruannete analüüsi ning olulisemate suhtarvude arvutamise ja tõlgendamise juurde minna, peaks fundamentaalne analüütik pisut mõtlema sellele, mida soovitakse leida.

IRS-i binaarsed variandid.

Eristatakse peamiselt kaht tüüpi investeerimisobjekte, milleks on kasvuaktsiad growth stocks ja väärtusaktsiad value stocks. Kasvuaktsiateks nimetatakse selliste ettevõtete aktsiaid, mida iseloomustab konkurentidest tugevam müügitulu ning kasumi kasv.

Nimetatud ettevõtted reeglina dividende ei maksa ning suunavad teenitavad vahendid tagasi arengusse.

Investeerimisõpik

Fundamentaalse analüüsi seisukohalt peaks analüüsi põhirõhu seega suunama just kasvuperspektiivide hindamisele ning uurimisele. Mitmete suhtarvude baasilt võivad kasvuettevõtted tihti suhteliselt kallimad tunduda. Seevastu investorid, kes otsivad väärtusaktsiaid, kasvule nii suurt tähelepanu ei pööra. Neile pakuvad huvi ettevõtted, mille aktsiad mingil põhjusel on ebaõiglaselt odavalt hinnatud võrreldes ettevõtte müügitulu, kasumi, varade või dividendidega.

Valikud kauplemine Relax

Odava hinnataseme taga võib olla näiteks mõne negatiivse uudise ületähtsustamine või terve majandussektori ebasoosingusse sattumine. Väärtusaktsiad otsides tuleks suurem tähelepanu pöörata just mitmesugustele suhtarvudele.

Finantsaruanded Ettevõtete majandusaruanded on fundamentaalse analüüsi seisukohalt üks peamisi infoallikaid. Fundamentaalne analüüs algab tihti just nimelt finantsaruannete analüüsist. Kõige olulisemateks aruanneteks on kasumiaruanne ja bilanss, samuti sisaldavad väärtuslikku informatsiooni ettevõtte mineviku ja tuleviku kohta juhtkonna kommentaarid, mis aruannetesse enamasti kaasatakse.

Kõige olulisemaks aruandeks võib investori seisukohalt reeglina pidada kasumiaruannet, kuna just puhaskasum on lõppkokkuvõttes see, millest investoritele dividendide näol ükskord väljamakseid tehakse.

Fundamentaalse analüüsi tekstid pärinevad raamatust "Investeerimise teejuht", mis on välja antud koostöös Tallinna Börsiga kirjastus: Äripäev Fundamentaalne analüüs 1.

Heidame pilgu kasumiaruande lihtsustatud skeemidele Eestis on lubatud kahe erineva skeemi kasutamine ja vaatame, millele tähelepanu pöörata. Analüüs ja finantsprognooside tegemine võiks reeglina alata müügitulust. Oluline on jälgida, kui palju on müügitulu eelmise aastaga võrreldes kasvanud või kahanenud protsentuaalselt. Kvartaalsete andmete puhul tuleks näitajat võrrelda eelmise aasta sama kvartaliga, kuna sellisel juhul võtame arvesse ka sesoonsusest tulenevaid kõikumisi.

Olenemata sellest, kuidas kulud kasumiaruande eri ridade vahel on jaotatud skeem 1 vs. Huvi pakub, kas ja kui palju kulud on eelmise aastaga võrreldes kasvanud suhtes müügitulusse või on firma suutnud hoopis efektiivsemalt majandada ning kulude osakaalu müügitulust vähendada.

Mis on aktsiavalem?

Kulude analüüsist jõuame sujuvalt ärikasumi EBIT — earnings before interest and tax reani. Jagades ärikasumi müügituluga, saame ärikasumi marginaali, mis on firma kasumlikkuse seisukohalt üks olulisemaid näitajaid. Ärikasumi marginaal ütleb meile sisuliselt, kui palju jääb firmal raha järgi pärast kaupade ja teenuste müümiseks tehtud otseste kulutuste mahaarvamist protsentuaalselt.

  1. Kaubandussusteemi bors
  2. Mis on aktsiavalem?
  3. Tingimusi kasutatakse kaubandusvoimalustes
  4. Lingid 1.
  5. Mis on aktsia nimiväärtus?
  6. Kuunla tabelite kauplemissusteemide kontrollimine

Sarnaselt võib marginaale arvutada ka brutokasumi, amortisatsioonieelse ärikasumi EBITDA — earnings before interest, tax, depreciation and amortizationmaksueelse kasumi EBT — earnings before tax ja puhaskasumi kohta.

Marginaalide näitajad omandavad olulise väärtuse just võrdluses varasemate perioodide ja konkurentidega. Vastuse saavad küsimused, kas firma tegevus on muutunud efektiivsemaks ning kas konkurentidest suudetakse olla kasumlikumad. Pärast kõikide kulude maha lahutamist müügitulust jõuame puhaskasumini, mis iseenesest investoreid kõige enam huvitab. Samas tuleb aga arvesse võtta, et lisaks puhaskasumi suurusele on vähemalt sama oluliseks ka selle kvaliteet.

Kui puhaskasumi kujunemisel on olulist rolli mänginud ühekordse iseloomuga tulud või kulud, võiks need parema analüüsitavuse mõttes analüüsiprotsessist tihti kõrvale jätta.

Samuti tuleb arvestada, et näiteks amortisatsiooni, varade ümberhindluse ja muude sarnaste raamatupidamislike toimingute teel tekkivat tulu ja kulu on firmal suhteliselt lihtne mõjutada ning seega tuleks ka antud kohas säilitada kriitilist meelt.

Kasumiaruande kõrval on oluline heita pilk ka bilansile, mis kõrvutab ettevõtte varasid ja kohustusi. Vaatame järgnevalt bilansi lihtsustatud skeemi ning uurime, millele tähelepanu pöörata. Kuigi bilansi analüüs annab reeglina mõnevõrra vähem väärtuslikku informatsiooni kui kasumiaruanne, on siiski oluline mõnedele teguritele tähelepanu pöörata.

Esiteks võiks pilgu heita ettevõtte käibevarale st kõige likviidsemale varale. Ohumärkideks võiksid siinkohal olla nii kuhjuvad varud järelikult ei suuda ettevõte oma toodangut piisavalt efektiivselt müüa kui suurenevad nõuded ostjate vastu ettevõttele jäädakse üha enam võlgu.

Esimene pilk passiva poolele peaks andma vastuse ettevõtte rahastamisküsimustele. Kui ettevõtte Aktsiate andmise valem finantseeritakse suures osas pikaajalise laenuga, tuleb arvestada, et intressimäärade muutused on kasumi kujunemises olulise tähtsusega. Samas ei peeta väga otstarbekaks ka täiesti võlavaba majandamist, kuna laenuraha on enamasti omakapitalist odavam.

Kuidas osta aktsiaid Interactive Brokers platvormil?

Lisaks siiani kirjeldatud staatilisele analüüsile tuleks ka bilanssi sarnaselt kasumiaruandele uurida eelnevate perioodidega võrreldes ning jälgida, kas näitajad liiguvad paremuse või halvemuse poole. Kasumiaruande ja bilansi kõrval tasub pilk heita ka rahavoogude aruandele. Eriti oluliseks võib seda pidada suuri dividende maksvate ettevõtete puhul, kuna stabiilselt tugev rahavoog omandab investorite jaoks siis erilise tähtsuse.

Diskonteeritud rahavoogude mudel

Kuna investeerimine on seotud eelkõige ettevõtete tulevasele edule panustamisega, on ajalooliste finantsaruannete uurimise kõrval väga oluliseks ka tulevaste prognooside tegemine.

Lihtsama lähenemise korral võib prognoose teha lihtsalt ajalehenurgale, keerulisema lähenemise korral on prognoosimisega seotud mahukad finantsmudelid, mis erineva sisendinfo alusel prognoose arvutavad.

Kuid sõltumata prognooside põhjalikkusest on peamine, et tulevikunägemus oleks põhjendatud. Oodatava kasumikasvu põhjuseks võib olla nii uus tooteliin kui kulude kärpimine, kuid peaasi, et põhjendus on olemas. Ettevõtte hinnatase Finantsaruannete analüüs ja prognoosimine annab vastuse küsimusele, kas tegemist tugeva ettevõttega.

Kogu fundamentaalse analüüsi protsessis oleme sellega siiski alles poolel teel. On oluline vahet teha heal ettevõttel ning heal investeerimisideel.

Turuhinna-kasumi suhtarv (P/E)

Turg tunneb reeglina hea ettevõtte ära ning seetõttu on ka aktsiahind juba sedavõrd kallis, et head teenimisvõimalust on raske leida. Siit jõuamegi sujuvalt fundamentaalse analüüsi teise olulise teemani ehk aktsiate hinnataseme valuatsiooni hindamiseni. Järgnevalt vaatame meetodeid, mille järgi otsustada, kas ettevõte on ala- või ülehinnatud, või kaupleb täpselt oma õiglase väärtuse juures.

Diskonteeritud rahavoogude meetod DCF Diskonteeritud rahavoogude meetod on üks klassikalisemaid ettevõtete hindamise meetodeid.

Dividendide diskonteerimise mudel

Antud lähenemise järgi sõltub ettevõtte väärtus tulevikus teenitavate rahavoogude suurusest, mida on kaalutud nii riskitaseme, omanike nõutava tulunormi kui muude teguritega. Diskonteeritud rahavoogude meetod on üks peamisi viise börsil mitte noteeritud ettevõtete väärtuse leidmiseks. Börsil kaubeldavate Trado Systems juures on antud meetodi kasutegur mõnevõrra väiksem ning arvestades selle suurt töömahukust, pööratakse sellele tihti vaid minimaalset tähelepanu.

Seetõttu liigume ka käesolevalt populaarsemate meetodite juurde. Suhtarvud Ettevõtete ja aktsiate hinnatasemest rääkides ei saa üle ega ümber suhtarvude temaatikast. Enne konkreetsete suhtarvude juurde minemist on oluline rääkida teemast, mis neid kõiki puudutab — minevik vs. Kehtestada käesoleva juhendi redaktsiooni rakendamine alates Avaldada Riigi Teataja Lisas juhendi «Finantsnäitaja — Puhaskasum aktsia kohta — arvutamine ja kajastamine» terviktekst juurde lisatud.

Juhend laieneb krediidiasutusele, kindlustusandjale ja äriühingule, kelle aktsiad on noteeritud Tallinna Väärtpaberibörsil, kelle lihtaktsiate või potentsiaalsete lihtaktsiatega kaubeldakse avalikul turul või kes taotleb luba oma lihtaktsiate või potentsiaalsete lihtaktsiate avalikuks emissiooniks edaspidi aruandekohustuslane.

Raamatupidamiskohustuslane, kes ei ole kohustatud seda finantsnäitajat avalikustama, kuid teeb seda, lähtub käesolevast juhendist. Juhend koosneb neljast osast. Tava puhaskasum aktsia kohta C. Lahustatud puhaskasum aktsia kohta D. Sageli kasutatakse seetõttu ülalkirjutatud meetodil leitud r Aktsiate andmise valem tööstusharu keskmisi. Ülaltoodud valemite kasutamine on raskendatud ka siis, kui ettevõtte dividendipoliitika on ebaühtlane.

Näiteks kui ettevõte ei maksa ühel perioodil üldse dividende ning järgmisel perioodil jälle maksab, siis saame g väärtuseks lõpmatuse. Selline tulemus on muidugi absurdne.

Diskonteeritud rahavoogude mudel Kui dividendide diskonteerimise mudel on õigesti püstitatud, miks siis ei ole nende ettevõtete väärtus null, kes dividende ei maksa?

Kuidas hinnata aktsia väärtust, kui dividende ei maksta või makstakse ebaregulaarselt?