Olulisemad neist on olnud Sylvesteriga seotud maksuvaidlus, mis oli suurim aktsiate üleminekut puudutav maksuvaidlus Balti riikides, ning kaasus Riigikohtus, mis puudutas kütuse jaemüüjate maksutagatiste põhiseaduslikkust. Ettevõtte tohutu võlakoormus raskendab hinnatõusudega konkureerimist, tekitades klientide hoidmise probleeme väga vaidlustatud turgudel, näiteks mobiilsideteenus, täheldab Bloomberg. Populaarsed Kategooriad. Turkish Airlines'i nõustamine maksuküsimustes Turkish Airlines'i nõustamine maksuküsimustes, mis olid seotud lennuettevõtja Eesti ja Leedu filiaalide loomisega, sealhulgas piiriülese töö maksustamise küsimustes.

Mõiste «püsiv tegevuskoht» hõlmab samuti ehitusplatsi, ehitus- või seadmestamistööde kohta, loodusvarade uurimisel või kasutuselevõtul kasutatavat seadmestikku, puurseadet või laeva, kuid ainult juhul, kui see kestab kauem kui kuus kuud.

Helmut Pikmets

Olenemata käesoleva artikli eelnevatest sätetest ei loeta mõistet «püsiv tegevuskoht» hõlmavat: a rajatiste kasutamist ettevõttele kuuluvate kaupade ainult ladustamise, väljapaneku või kohaletoimetamise eesmärgil; b ettevõttele kuuluvate kaubavarude hoidmist ainult ladustamise, väljapaneku või kohaletoimetamise eesmärgil; c ettevõttele kuuluvate kaubavarude hoidmist ainult töötlemise eesmärgil teise ettevõtte poolt; d äritegevuse Maksukorporatiivsete varude valikud asukoha pidamist ainult ettevõttele vajalike kaupade ostmise või informatsiooni kogumise eesmärgil; e äritegevuse kindla asukoha pidamist ainult ettevõtte toimimiseks vajaliku, mõne muu ettevalmistava või abistava iseloomuga tegevuse eesmärgil; f äritegevuse kindla asukoha pidamist ainult seoses punktides a kuni e loetletud tegevuste ükskõik milliste kombinatsioonidega, eeldades, et kõik sellest kombinatsioonist tulenev kindla asukoha kaudu toimuv äritegevus on ettevalmistava või abistava iseloomuga.

Olenemata lõigete 1 ja 2 sätetest, kui isik, kes ei ole sõltumatu esindaja staatuses vastavalt lõikele 6, tegutseb ettevõtte nimel Maksukorporatiivsete varude valikud on volitatud sõlmima ja sõlmib korduvalt lepinguosalises riigis ettevõtte nimel lepinguid, siis loetakse sellel ettevõttel olevat püsiv tegevuskoht selles riigis kõigi sellise isiku poolt ettevõtte jaoks sooritatud tegevuste suhtes juhul, kui sellise isiku tegevus ei vasta lõikes 4 loetletud tegevustele, mis oleksid toimunud äritegevuse kindla asukoha kaudu ja mis ei muudaks seda äritegevuse kindlat asukohta vastavalt selle lõike sätetele püsivaks tegevuskohaks.

Ettevõttel ei loeta olevat lepinguosalises riigis püsivat tegevuskohta ainult selles riigis maakleri, komisjonäri või mõne teise sõltumatu esindaja kaudu toimuva äritegevuse suhtes eeldusel, et sellised isikud tegutsevad oma tavapärase äritegevuse raames.

Seejuures, kui sellise esindaja tegevus toimub täielikult või peaaegu täielikult selle ettevõtte kasuks ning kui esindaja ja ettevõtte vahelised tingimused erinevad iseseisvate isikute vahelistest tingimustest, siis ei loeta sellist esindajat käesoleva lõike Maksukorporatiivsete varude valikud sõltumatuks esindajaks.

KUIDAS KORPORATIIVSE AMEERIKA UUS VõLGADE DIEET AKTSIAID SUURENDAB - FINANTSID -

Sel juhul kehtivad lõike 5 sätted. Asjaolu, et kompanii, kes on lepinguosalise riigi resident, kontrollib kompaniid või on kontrollitav kompanii poolt, kes on teise lepinguosalise riigi resident, või kelle äritegevus toimub selles teises riigis kas püsiva tegevuskoha kaudu või mõnel muul viisilei muuda iseenesest kumbagi kompaniid teineteise suhtes püsivaks tegevuskohaks. Artikkel 6. Kinnisvaratulu 1.

COC UPDATE MASS UPGRADES AND NEW LEGENDS LEAGUE ATTACKS

Maksukorporatiivsete varude valikud riigi residendi poolt teises lepinguosalises riigis asuvast kinnisvarast saadud tulu sealhulgas tulu põllumajandusest ja metsandusest võib maksustada selles teises riigis. Mõistel «kinnisvara» on tähendus, mis tal on selle lepinguosalise riigi seaduse alusel, kus mainitud vara tegelikult asub. Mõiste hõlmab igal juhul kinnisvara päraldisi, põllumajanduses ja metsanduses kasutatavat sisseseadet ning eluskarja, maaomandit käsitleva üldise seadusega sätestatud õigusi, optsioone või sarnaseid kinnisvara omandamise õigusi, kinnisvara kasutamisõigusi ja õigusi muutuvatele või püsivatele väljamaksetele tootmisest või õiguse eest tööle maavarade leiukohtade, allikate ja teiste loodusvaradega; laevu, kaatreid ja õhusõidukeid ei käsitleta kinnisvarana.

Lõike 1 sätted kehtivad kinnisvara otsesest kasutamisest, rendile andmisest või mõnel muul viisil kinnisvara kasutamisest saadud tulu kohta. Kui aktsiate või muude korporatiivsete õiguste omamine ompaniis annab selliste aktsiate või korporatiivsete õiguste omanikule õiguse kompaniile kuuluva kinnisvara kasutusele, siis võib selle õiguse otsesest kasutamisest, rendile and-misest või mõnel muul viisil kasutamisest saadud tulu maksustada selles lepinguosalises riigis, kus kinnisvara asub.

Lõigete 1, 3 ja 4 sätted kehtivad ka ettevõtte kinnisvarast ja eraviisilises teenistuses kasutatavast kinnisvarast saadud tulu kohta. Lepinguosalise riigi resident, kellel on teises lepinguosalises riigis asuvast kinnisvarast saadud tulu suhtes selles teises lepinguosalises riigis maksukohustus, võib valida sellelt tulult netotasemel maksu arvutamise.

Ameerika Ühendriikide maksu puhul kehtib selline Maksukorporatiivsete varude valikud siduvana valiku tegemise maksuaastal ja kõigil järgnevatel maksuaastatel, kui Ameerika Ühendriikide kompetentne ametivõim ei nõustu valikut lõpetama. Artikkel 7. Äritegevuse kasum 1. Lepinguosalise riigi ettevõtte kasumit maksustatakse ainult selles riigis, kui ettevõtte äritegevus ei toimu teises lepinguosalises riigis asuva püsiva tegevuskoha kaudu.

Kui ettevõtte äritegevus toimub eelpool mainitud viisil, siis võib ettevõtte äritegevuse kasumit maksustada teises riigis, kuid ainult seda osa kasumist, mis saadakse selle püsiva tegevuskoha kaudu.

Seejuures kasumit, mida saadakse kauba müügist või muust äritegevusest, mis on samane või sarnane selle püsiva tegevuskoha kaudu toimuva müügi või äritegevusega, võib lugeda selle püsiva tegevuskoha kaudu saaduks, kui tehakse kindlaks, et selline müük või äritegevus toimus maksude vältimise eesmärgil riigis, kus asub püsiv tegevuskoht. Olenevalt lõike Maksukorporatiivsete varude valikud sätetest, kui lepinguosalise riigi ettevõtte äritegevus toimub teises lepinguosalises riigis asuva püsiva tegevuskoha kaudu, siis loetakse kummaski lepinguosalises riigis selle püsiva tegevuskoha kaudu saadavaks kasumit, mida püsivas tegevuskohas oleks võinud saada iseseisev ettevõte, kes osaleb samade või sarnaste tingimuste alusel samadel või sarnastel tegevusaladel.

Fondileidja

Püsiva tegevuskoha kaudu saadava kasumi määramisel lubatakse kuludena maha arvata kulusid, mis on tekkinud püsiva tegevuskoha kaudu toimuva äritegevuse tõttu, sealhulgas mõõdukas ulatuses määratuna uurimis- ja arenduskulud, intressid ja Maksukorporatiivsete varude valikud sarnased kulud ning juhtimise ja administreerimisega tekkinud kulud, seda kas Maksukorporatiivsete varude valikud, kus püsiv tegevuskoht asub, või mujal. Lepinguosaline riik võib kooskõlas oma seadusega kehtestada piiranguid mahaarvamistele niivõrd, kuivõrd need piirangud on vastavuses netotulu põhimõttega.

Miski käesolevas artiklis ei mõjuta isiku maksukohustuse määramisel lepinguosalise riigi seaduste rakendamist juhtudel, kui olemasolev informatsioonei võimalda selle riigi kompetentsel ametivõimul määrata püsiva tegevuskoha kaudu saadavat kasumit, eeldusel, et püsiva tegevuskoha kaudu saadava kasumi määramine olemasoleva informatsiooni alusel on kooskõlas käesoleva artikli põhimõtetega.

Kasumit ei loeta püsiva tegevuskoha kaudu saadavaks ainuüksi põhjusel, et selle püsiva tegevuskoha kaudu ostetakse ettevõtte jaoks kaupu. Käesoleva lepingu mõttes määratakse püsiva tegevuskoha kaudu saadav kasum igal aastal sama meetodi alusel, välja arvatud juhul, kui Maksukorporatiivsete varude valikud olemas sobiv ja küllaldane põhjus vastupidiseks. Käesoleva lepingu mõttes tähistab mõiste «kasum» kasumit kaubavahetusest või äritegevusest. See hõlmab näiteks kasumit tootmisest, kaubandusest, kalandusest, transpordist, sidesüsteemidest või loodusvarade kasutuselevõtust ning teise isiku nimel isiklike teenuste osutamisest, sealhulgas kompanii poolt saadud kasumit tema IB FX voimalused poolt isiklike teenuste osutamisest.

See ei hõlma füüsilise isiku poolt kas töövõtjana või eraviisiliselt isiklike teenuste osutamisest saadud tulu. Kui kasum hõlmab tulu liike, mida käsitletakse eraldi käesoleva lepingu teistes artiklites, siis rakendatakse nende artiklite sätteid sõltumata käesoleva artikli sätetest. Käesoleva artikli lõigete 1 ja 2, artikli 10 Dividendid lõike 4, artikli 11 Intressid lõike 5, artikli 12 Kasutustasu lõike 4, artikli 13 Kapitali juurdekasv lõike 3, artikli 14 Eraviisiline teenistus ja artikli 21 Muu tulu lõike 2 rakendamisel võib tulu või kasu lugeda püsiva tegevuskoha või kindla asukoha kaudu saadavaks ka juhul, kui tulu või kasu on edasi lükatud aega, millal sellise püsiva tegevuskoha või kindla asukoha kaudu toimuv äritegevus on lõpetatud.

Artikkel 8.

Fondileidja - Swedbank

Mere- ja õhutransport 1. Lepinguosalise riigi ettevõtte rahvusvahelisest mere- või õhutranspordist saadud kasumit maksustatakse ainult selles riigis. Käesoleva artikli mõttes hõlmab mõiste «rahvusvahelisest mere- või õhutranspordist saadud kasum» kasumit laevade Maksukorporatiivsete varude valikud lennukite rentimisest täidetud aja või reisi põhimõttel. Samuti hõlmab see kasumit rahvusvahelise mere- või õhutranspordiga seotud ettevõtte poolt laevade või lennukite ilma meeskonnata rentimisest, kui selline rentimine kaasneb lõikes 1 kirjeldatud tegevustega.

Ettevõtte kasumit, mis on saadud vara või reisijate transpordist kummagi lepinguosalise riigi piires, käsitletakse rahvusvahelisest mere- või õhutranspordist saadud kasumina juhul, kui selline transport toimub ühe osana ettevõtte rahvusvahelisest transpordist. Rahvusvahelise mere- või õhutranspordiga seotud lepinguosalise riigi ettevõtte rahvusvahelises mere- või õhutranspordis kasutatavate konteinerite sealhulgas konteinerite transpordis kasutatavate treilerite, pargaste ja nendega seotud seadmete kasutamisest, hooldamisest või rentimisest saadud kasumit maksustatakse ainult selles riigis.

Lõigete 1 ja 3 sätted kehtivad ka kasumi kohta, mis on saadud osalusest puulis, ühisäritegevuses või rahvusvahelises transpordiorganisatsioonis.

Artikkel 9. Assotsieerunud ettevõtted 1. Kui a lepinguosalise riigi Maksukorporatiivsete varude valikud osaleb otseselt või kaudselt teise lepinguosalise riigi ettevõtte juhtimises, kontrollimises või kapitalis, või kui b samad isikud osalevad otseselt või kaudselt lepinguosalise riigi ja teise lepinguosalise riigi ettevõtte juhtimises, kontrollimises või kapitalis, Maksukorporatiivsete varude valikud kui kummalgi juhul määratakse või lepitakse kahe ettevõtte vahelistes kaubanduslikes või finantssuhetes kokku iseseisvate ettevõtete vahelistest erinevad tingimused, siis võib lugeda kasumit, mis oleks ilma nende tingimusteta lisandunud ühele nendest ettevõtetest, kuid mis nende tingimuste tõttu ei lisandunud, selle ettevõtte kasumi hulka ja vastavalt ka Binaarsete valikute puudused. Kui lepinguosaline riik loeb selle riigi ettevõtte kasumi hulka ja maksustab vastavalt kasumit, mille osas teise lepinguosalise riigi ettevõte on selles teises riigis maksustatud, ja kui selline kasum on kasum, mis oleks lisandunud esimesena mainitud riigi ettevõttele, kui nende kahe ettevõtte vahelised tingimused oleksid olnud sarnased iseseisvate ettevõtete vaheliste tingimustega, siis reguleerib teine riik vastavalt selle kasumi maksustamise ulatust.

Sellise reguleerimise ulatuse määramisel arvestatakse CODGET Bitcoins on hea investeering 2021.

Neuronaalsete vorgustike strateegiad Schlumberger Stock Options

aastal lepingu teisi sätteid ja lepinguosaliste riikide kompetentsed ametivõimud konsulteerivad vajaduse korral teineteisega. Lõike 1 sätted ei piira kummagi lepinguosalise riigi seaduse sätteid, mis lubavad teha tulu, mahaarvamiste, krediitide või soodustuste liigitusi, jaotusi või määramisi isikute vahel, kes on või ei ole lepinguosalise riigi residendid ja keda omatakse või kontrollitakse otseselt või kaudselt samade osaluste poolt, kui see on vajalik maksudest hoidumise tõkestamiseks või mõne sellise isiku tulu selgeks piiritlemiseks.

Artikkel Dividendid 1.

Kuidas korporatiivse Ameerika uus võlgade dieet suurendab varusid

Dividende, mida lepinguosalise riigi residendi poolt makstakse teise lepinguosalise riigi residendist kasusaavale omanikule, võib maksustada selles teises riigis. Seejuures võib neid dividende maksustada ka selles lepinguosalises riigis ja vastavalt selle riigi seadustele, kus dividendide maksja on resident, aga kui dividendide kasusaav omanik on teise lepinguosalise riigi resident, siis ei ületa dividendidelt võetav maks: a 5 protsenti dividendide brutosummast, kui kasusaav omanik on kompanii, kellele kuulub otseselt vähemalt 10 protsenti dividende maksva kompanii hääleõiguslikest aktsiatest; b 15 protsenti dividendide brutosummast kõigil teistel juhtudel.

Punkti b sätted kehtivad dividendide puhul, mida makstakse Reguleeritud Investeerimiskompanii poolt.

Jaga valik Tehingute arvestust Binaarsed voimalused kuni euroni

Dividendide puhul, mida makstakse Ameerika Ühendriikide isiku poolt, kes on Kinnisvara Investeerimistrust, kehtivad punkti b sätted ainult juhul, kui dividendide kasusaavaks omanikuks on füüsiline isik, kellele kuulub vähem kui protsendiline osalus Maksukorporatiivsete varude valikud Investeerimistrustis; vastasel juhul kehtib siseriiklikus seadusandluses sätestatud kinnipeetav määr. Käesoleva lõike sätted ei mõjuta kompanii selle kasumi maksustamist, millest dividende makstakse.

Privaat­panganduse kliendid

Käesolevas artiklis kasutatuna tähistab mõiste «dividendid» tulu aktsiatelt või muudest kasumis osalevatest õigustest, mis ei ole võlanõuded, samuti tulu teistest Maksukorporatiivsete varude valikud õigustest, mida selle riigi seaduste alusel, kus dividende jaotav kompanii on resident, HKEX OPTION Exchangei reeglid maksustamisel tuluna aktsiatelt.

Mõiste «dividendid» hõlmab ka tulu kokkulepetest, sealhulgas võlakohustustest, millel on õigus osaleda kasumis, kui neid liigitatakse niiviisi selle lepinguosalise riigi seaduse alusel, kus tulu tekib.

Lõike 2 sätted ei kehti, kui dividendide kasusaava omaniku, kes on lepinguosalise riigi resident, äritegevus toimub teises lepinguosalises riigis, kus dividendide maksja on resident, seal asuva püsiva tegevuskoha kaudu või ta tegutseb selles teises riigis eraviisiliselt seal asuva kindla asukoha kaudu ja dividende saadakse püsiva tegevuskoha või kindla asukoha kaudu.

Sel Maksukorporatiivsete varude valikud kehtivad vastavalt kas artikli 7 Äritegevuse kasum või artikli 14 Eraviisiline teenistus sätted. Ühe lepinguosalise riigi residendist kompanii, kellel on teises lepinguosalises riigis püsiv tegevuskoht, mille kaudu saadav kasum on selles teises riigis maksustatav või mille kaudu saadav tulu, mida võib selles teises riigis maksustada artikli 6 Kinnisvaratulu või artikli 13 Kapitali juurdekasv lõike 1 alusel, on selles teises riigis maksustatav netotasemel, võib selles teises riigis olla maksustatav täiendavalt kasumimaksule.

Seejuures ei ületa selline maks viis protsenti sellest osast kompanii teises riigis maksustavast kasumist, mis koosneb sellise kasumi dividendide ekvivalendi summast. Kui lepinguosalise riigi resident saab kasumit või tulu teisest lepinguosalisest riigist, siis ei saa see teine riik kehtestada maksu residendi poolt makstavatele dividendidele, välja arvatud juhul, kui dividende makstakse selle teise riigi residendile või kui osalus, mille alusel dividende makstakse, moodustab osa selles teises riigis asuva püsiva tegevuskoha või kindla asukoha kaudu toimuvas äritegevuses kasutatavast varast, isegi kui makstavad dividendid koosnevad täielikult või osaliselt selles teises riigis tekkinud kasumist või tulust.

Intressid 1. Intresse, mis tekivad lepinguosalises riigis ja mida makstakse teise lepinguosalise riigi residendist kasusaavale omanikule, võib maksustada selles teises riigis. Seejuures võib neid intresse maksustada ka selles lepinguosalises riigis ja vastavalt selle riigi seadustele, kus intressid tekivad, aga kui intresside kasusaav omanik on teise lepinguosalise riigi resident, siis ei Maksukorporatiivsete varude valikud intressidelt võetav maks 10 protsenti intresside brutosummast.

Käesolevas lepingus kasutatuna tähistab mõiste «intressid» tulu igat liiki võlanõuetest, mis on või ei ole tagatud hüpoteegiga ja, olenevalt artikli 10 Dividendid lõike 4 sätetest, õigusega või õiguseta osaleda võlgniku kasumis, eriti aga tulu valitsuse väärtpaberitest ja tulu võlakohustustest ning obligatsioonidest, sealhulgas selliste väärtpaberite, võlakohustuste või obligatsioonidega kaasnevatest preemiatest ning auhindadest, samuti muud tulu, mida selle lepinguosalise riigi, kus tulu tekib, maksuseaduse alusel käsitletakse intressidena.

Käesoleva artikli mõttes ei käsitleta intressidena viivist hilinenud maksetelt. Lõigete 2 ja 3 sätted ei kehti, kui intresside kasusaava omaniku, kes on lepinguosalise riigi resident, äritegevus toimub teises lepinguosalises riigis, kus intressid tekivad, seal asuva püsiva tegevuskoha kaudu või ta tegutseb teises riigis eraviisiliselt seal asuva kindla asukoha kaudu ja intresse saadakse sellise püsiva tegevuskoha või kindla asukoha kaudu.

Intresse loetakse tekkinuks lepinguosalises riigis, kui maksja on selle riigi resident. Seejuures, kui intresse maksval isikul, kes on või ei ole lepinguosalise riigi resident, on lepinguosalises riigis püsiv tegevuskoht või kindel asukoht, millega seoses tekkis võlgnevus, millelt intresse makstakse, ning intressid tekivad püsiva tegevuskoha või kindla asukoha kaudu toimuva äritegevuse tõttu, siis loetakse intresse tekkinuks riigis, kus asub püsiv tegevuskoht või kindel asukoht.

Kui intresside maksja ja kasusaava omaniku või nende mõlema ja mõne teise isiku vaheliste erisuhete tõttu vastava võlanõude eest makstavate intresside summa ületab summa, mis oleks maksja Karusnahakaubandusettevotte susteem kasusaava omaniku vahel kokku lepitud selliste suhete puudumisel, siis kehtivad käesoleva artikli sätted ainult viimati mainitud summale.

Sel juhul kuulub maksete liigne osa maksustamisele vastavalt kummagi lepinguosalise riigi seadustele, arvestades käesoleva lepingu teisi sätteid. Lepinguosalise riigi resident võib olla teises lepinguosalises riigis maksustatav intressikulude suhtes, mis on määratud teises lepinguosalises riigis asuva püsiva tegevuskoha kaudu saadavale kasumile, või artikli 6 Kinnisvaratulu või artikli 13 Kapitali juurdekasv lõike 1 alusel intresside suhtes, mida makstakse püsiva tegevuskoha kaudu või kaubavahetusest või äritegevusest.

Sel juhul loetakse makstud intressidele lisaks määratud intressikulusid tekkinuks teises lepinguosalises riigis ja nende kasusaavaks omanikuks loetakse esimesena mainitud lepinguosalise riigi residenti.

Kasutustasu 1. Kasutustasu, mis tekib lepinguosalises riigis Maksukorporatiivsete varude valikud mida makstakse teise lepinguosalise riigi residendist kasusaavale omanikule, võib maksustada selles teises riigis. Seejuures võib seda kasutustasu maksustada Ig FX Valikud selles lepinguosalises riigis ja vastavalt selle riigi seadustele, kus kasutustasu tekib, aga kui kasutustasu kasusaav omanik on teise lepinguosalise riigi resident, siis ei ületa kasutustasult võetav maks: a 5 protsenti kasutustasu brutosummast, mida makstakse tööstusliku, kaubandusliku või teadusalase sisseseade kasutamise eest; b 10 protsenti kasutustasu brutosummast kõigil ülejäänud juhtudel.

Käesolevas lepingus kasutatuna tähistab mõiste «kasutustasu» igat liiki makseid, mida saadakse tasuna kasutamise eest või õiguse eest kasutada kirjanduslike, kunstiliste või teaduslike tööde, sealhulgas arvutitarkvara, kino- ja telefilmide, raadio- või televisioonisaadete salvestiste ja muude kujutise või heli taasesitamise vahendite autoriõigusi, patente, kaubamärke, disaine või mudeleid, plaane, salajasi valemeid või protsesse või muu sellesarnase õiguse või vara eest või kasutamise eest või õiguse eest kasutada tööstuslikku, kaubanduslikku või teadusalast sisseseadet või tööstuslikku, kaubanduslikku või teadusalast kogemust puudutavat informatsiooni.

  • VARUDE KOHUSTUSLIKU VAHETUSE MääRATLUS - INVESTEERIMINE -
  • Kohustuslik vahetus Ettevõtte juhtkond võib sundida konverteeritavaid eelisaktsiaid konverteerima aktsiateks.
  • Margin Account Option Trading Trading

Mõiste «kasutustasu» hõlmab ka makseid, mida saadakse selliste õiguste või varade võõrandamisest ja mis sõltuvad nende tootlikkusest, kasutusest või edasisest võõrandamisest. Lõigete 1 ja 2 sätted ei kehti, kui kasutustasu kasusaava omaniku, kes on lepinguosalise riigi resident, äritegevus toimub teises lepinguosalises riigis, kus kasutustasu tekib, seal asuva püsiva tegevuskoha kaudu või ta tegutseb teises riigis eraviisiliselt seal asuva kindla asukoha kaudu ja kasutustasu saadakse sellise püsiva tegevuskoha või kindla asukoha kaudu.

Kui kasutustasu maksja ja kasusaava omaniku või nende mõlema ja mõne teise isiku vaheliste erisuhete tõttu kasutamise, õiguse või informatsiooni eest makstava kasutustasu summa ületab summa, mis oleks maksja ning kasusaava omaniku vahel kokku lepitud selliste suhete puudumisel, siis kehtivad käesoleva artikli sätted ainult viimati mainitud summale.

Kuidas BTI rikas online Alternatiivne kauplemise susteem vs. Exchange

Käesoleva artikli mõttes: a Kasutustasu loetakse tekkinuks lepinguosalises riigis, kui maksja on selle riigi resident. Seejuures, kui kasutustasu maksval isikul, kes on või ei ole lepinguosalise riigi resident, on lepinguosalises riigis püsiv tegevuskoht või kindel asukoht, millega seoses tekkis kohustus maksta kasutustasu, ning kasutustasu tekib püsiva Heitkogustega kauplemise susteemide tuubid või kindla asukoha Maksukorporatiivsete varude valikud toimuva äritegevuse tõttu, siis loetakse kasutustasu tekkinuks riigis, kus asub püsiv tegevuskoht või kindel asukoht.

Kapitali juurdekasv 1. Kapitali juurdekasvu või tulu, mis on saadud lepinguosalise riigi residendi poolt teises lepinguosalises riigis asuva kinnisvara võõrandamisel, võib maksustada selles teises riigis.

Käesoleva artikli mõttes hõlmab mõiste «teises lepinguosalises riigis asuv kinnisvara» artiklis 6 Kinnisvaratulu käsitletud kinnisvara, mis asub selles teises riigis. Samuti hõlmab mõiste aktsiaosalusi kompaniis, kelle vara koosneb Maksukorporatiivsete varude valikud 50 protsendi ulatuses selles teises riigis asuvast kinnisvarast, ning osalusi partnerluse vormis, trustis või päranditombus, kui nende varad koosnevad selles teises riigis asuvast Maksukorporatiivsete varude valikud.

Ameerika Ühendriikides hõlmab mõiste «Ameerika Ühendriikide kinnisvaraosalust». Kapitali juurdekasvu vallasvara võõrandamisel, mis moodustab osa lepinguosalise riigi ettevõtte teises lepinguosalises riigis asuva püsiva tegevuskoha kaudu toimuvas äritegevuses kasutatavast varast või lepinguosalise riigi residendi teises lepinguosalises riigis toimuvaks eraviisiliseks teenistuseks vajaliku kindla asukoha kaudu toimuvas äritegevuses kasutatavast vallasvarast, sealhulgas kapitali juurdekasvu sellise püsiva tegevuskoha kas eraldi või koos kogu ettevõttega või kindla asukoha võõrandamisel, võib maksustada selles teises riigis.

Kapitali juurdekasvu, mis on saadud lepinguosalise riigi ettevõtte poolt rahvusvahelises transpordis kasutatavate mere- või õhusõidukite või konteinerite või selliste mere- või õhusõidukite või konteinerite ekspluateerimiseks vajaliku vallasvara võõrandamisel, maksustatakse ainult selles riigis. Artikli 12 Kasutustasu lõikes 3 kirjeldatud makseid maksustatakse ainult vastavalt artikli 12 sätetele.

Kapitali juurdekasvu Maksukorporatiivsete varude valikud muu vara võõrandamisel, mida ei ole käsitletud lõigetes 1 kuni 5, maksustatakse ainult selles lepinguosalises riigis, kus võõrandaja on resident. Eraviisiline teenistus 1. Tulu, mida lepinguosalise riigi residendist füüsiline isik saab kutsealasest teenistusest Maksukorporatiivsete varude valikud muust eraviisilise iseloomuga tegevusest, maksustatakse ainult selles riigis, kui teenistus ei toimu teises lepinguosalises riigis ja tal ei ole teises lepinguosalises riigis oma tegevuseks pidevalt vajalikku kindlat asukohta.

Sel juhul võib tulu maksustada teises riigis, kuid ainult selles osas, mis saadakse selle kindla asukoha kaudu. Selles mõttes, kui lepinguosalise riigi residendist füüsiline isik viibib teises lepinguosalises riigis perioodi või mitme perioodi jooksul kokku rohkem kui päeva mõne kaheteistkümnekuulise perioodi vältel, mis algab või lõpeb vastaval maksuaastal, siis loetakse tal teises riigis olevat tema tegevuseks pidevalt vajalik kindel asukoht ja tema käesoleva lõike esimeses lauses viidatud tegevusest saadud tulu loetakse saaduks selle kindla asukoha kaudu.

Lõike 1 mõttes, teises lepinguosalises riigis maksustatavat tulu arvestatakse samal viisil kui selle teise riigi residendi poolt kutsealasest teenistusest või muust eraviislise iseloomuga tegevusest saadud tulu.

Seejuures ei saa käesolevat lõiget tõlgendada kui lepinguosalise riigi kohustust võimaldada teise lepinguosalise riigi residendile neid isiklikke maksusoodustusi, maksuvabastusi ja maksuvähendusi perekonnaseisu või perekondlike kohustuste tõttu, mida ta võimaldab oma residentidele.

Mõiste «kutsealane teenistus» hõlmab eriti eraviisilist teadus- kirjandus- kunsti- kasvatus- või haridusalast tegevust, aga ka arstide, juristide, inseneride, arhitektide, hambaarstide ja raamatupidajate eraviisilist tegevust. Palgateenistus 1.