Täieliku loetelu kohustuslikult avaldatavast teabest sätestab avaliku teabe seaduse § Juurdepääs üksnes asutusesiseseks tunnistatud teabele 1 Avalikkuse huvi põhjustanud teabe faktide kohta, mis on seotud õiguserikkumise või õnnetusega, peab teabevaldaja avalikustama enne õiguserikkumise või õnnetuse asjaolude lõplikku selgitamist ulatuses, mis ei takista uurimist või järelevalvet või õnnetuse põhjuste selgitamist. Teabenõude täitmise tähtaeg ja menetlustähtaegade arvestamine 1 Teabenõue täidetakse viivituseta, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul. Teabenõude edastamine vastavalt kuuluvusele 1 Kui teabevaldaja ei valda taotletud teavet, selgitab ta välja pädeva teabevaldaja ja edastab talle teabenõude viivituseta, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul, teatades sellest samal ajal teabenõudjale. Avalikustatud teabe juurde juhatamine Kui taotletud teave on avalikustatud käesolevas või muus seaduses sätestatud korras, võib teabevaldaja teavet väljastamata teatada sellest teabenõudjale viivituseta, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul, koos andmetega taotletavale teabele juurdepääsu viisi ja koha kohta, välja arvatud käesoleva seaduse § 17 lõikes 4 sätestatud juhul.

Mõisted Käesolevas seaduses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses: 1 riigisaladus — Eesti Vabariigi julgeoleku või välissuhtlemise tagamise huvides avalikuks tuleku eest kaitset vajav üksnes käesolevas seaduses ja selle alusel antud õigusaktides sätestatud tunnustele vastav teave, välja arvatud salastatud välisteave; 2 salastatud välisteave — välisriigi, Euroopa Liidu, NATO või mõne muu rahvusvahelise organisatsiooni või rahvusvahelise kokkuleppega loodud institutsiooni edaspidi koos nimetatud salastatud välisteabe avaldaja poolt salastatud ja Eestile avaldatud teave ning Eesti Vabariigi poolt välislepingu täitmiseks loodud teave, mis tuleb salastada välislepingu kohaselt; 3 salastatud teabekandja — mis tahes objekt, millele on jäädvustatud riigisaladus või salastatud välisteave.

Avalikult avalikustamata teave

Riigisaladust puudutavates küsimustes pöörduge lisateabe saamiseks kaitsepolitseiameti poole Toompuiestee 3, Tallinn ; sekretär ; faks ; e-post: kapo kapo. Asutusesiseseks kasutamiseks määratud teabe mõiste annab avaliku teabe seadus. Seadus määratleb nn asutusesiseseks kastumiseks määratud teabe järgmiselt.

Avalikult avalikustamata teave

Piiratud juurdepääsuga teave Piiratud juurdepääsuga teave on teave, millele juurdepääs on seadusega kehtestatud korras piiratud.

Käesoleva seaduse alusel võib asutuse juht kehtestada teabele juurdepääsupiirangu, tunnistades teabe asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks.

Avalikult avalikustamata teave

Riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse või avalik-õigusliku juriidilise isiku juht võib asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks tunnistada: 1 õigustloovate aktide eelnõud enne nende kooskõlastamiseks saatmist või vastuvõtmiseks esitamist; 2 dokumendi kavand ja selle juurde kuuluvad dokumendid enne nende vastuvõtmist või allakirjutamist; 3 põhjendatud juhtudel asutusesiseselt adresseeritud dokumendid, mida dokumendiregistris ei registreerita arvamused, teated, memod, õiendid, nõuanded jm ; 4 tsiviilkohtumenetluses riigi kui menetlusosalise huvisid kahjustada võiva teabe kuni kohtulahendi tegemiseni; 5 riigikaitseülesannete täitmiseks ja hädaolukorra tagajärgede leevendamiseks vajaliku varu moodustamise ning vahendite muretsemisega seotud teabe, kui selle avalikuks tulek võib mõjutada varu moodustamist ja vahendite muretsemist.

Muidugi ei suuda ükski seadus anda kõiki lõplikke definitsioone ja teabele juurdepääsupiirangute kehtestamisele avaldavad mõju ka teised seadused. Avalik teave Avalikult avalikustamata teave teave on mis tahes viisil ja mis tahes teabekandjale jäädvustatud ja dokumenteeritud teave, mis on saadud või loodud seaduses või selle alusel antud õigusaktides sätestatud avalikke ülesandeid täites.

Avalikult avalikustamata teave

Avaliku teabe mõiste määratleb Avalikult avalikustamata teave teabe seadus. Inimesel on õigus teavet küsida mitte ainult riigilt ja kohalikult omavalitsuselt, vaid ka avalik-õiguslikelt isikutelt ja eraõiguslikelt äriühingutelt, kes maksumaksja raha eest osutavad avalikku teenust.

Avalikult avalikustamata teave

Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud ning teised teabevaldajad peavad veebilehel avalikustama näiteks asutuse dokumendiregistri, töötulemuste ja ülesannete täitmise aruanded, andmed asutuse tellitud uurimuste ja analüüside kohta jne.

Täieliku loetelu kohustuslikult avaldatavast teabest sätestab avaliku teabe seaduse § Viivitamatult tuleb avalikustada teave inimeste elu, tervist või vara või keskkonda ähvardava ohu kohta. Teabe avalikustamisel peab olema märgitud, kes, millal ja millise toiminguga kehtestamine, kinnitamine, registreerimine või muu ametlik toiming on avalikustatava teabe dokumenteerinud ning kellelt saab avalikustatud teabe kohta selgitusi.

Avalikult avalikustamata teave

Kui teil tekib küsimusi mingile teabele juurdepääsupiirangu kehtestamise Pokemon Trade Card Mang GameBoy strateegia või teabe avalikustamisega, pöörduge andmekaitse inspektsiooni poole.