Termin on enim kasutusel just seoses vähemusrahvuste, natsionalismi ja protonatsionalismiga. Koloniseeriti Madeira saared ja Assoorid. Mõiste populariseerijaks peetakse Herman Daly't, kellelt Ménard, Institutions, Contracts and Organizations. Uurisid seejuures Himaalaja liustikke, geoloogiat, botaanikat Lõuna-Aasia uurimine Results of a scientific mission to India and High Asia 4 kd. Economics and Environment.

Vt ka maksevalmidus, tasuvusanalüüs. Traditsiooniliselt on riigi a-ks peetud majanduskasvu. Arenguideoloogia kriitikute arvates on a-u selline käsitlus kolonialismi eri vormide jätkumise ja Lääne ratsionaalsuseidee levimise alus ning on kaasa toonud loodusvarade ülekasutuse.

Portugali ülevaade: Ajalugu | Entsüklopeedia

Laiemas käsitluses nähakse a-t kui ühiskonnaliikmete heaolu kasvu aja jooksul. Vt ka alaareng, jätkusuutlikkus, kohalik areng, regionaalareng, sotsiaalne areng, säästev areng. Vt ka ühishüvis.

Allikas: Partners for Innovation Vt ka keskkonnamajandus, ringmajandus, rohemajandus, sinine majandus, tasakaalumajandus, ökoloogiline majandus. CO2-mahukuse carbon intensitymis on CO2-heite ja sisemajanduse kogutoodangu suhe, pöördväärtus.

Vt ka energiamahukus. Kasutatakse projektide tasuvusanalüüsis. Vt ka põlvkondadevaheline õiglus. Näiteks ei saa lugeda eetiliseks alkoholi, tubaka, sõjatööstuse ja diktatuuriga seotud investeeringuid. Eetiline on investeerimine ettevõtetesse, kes vähendavad oma ebasoodsat keskkonnamõju ega riku inimõigusi lapstööjõu ja töökaitsega seotud Kaubandusvoimalused Encyclopedia.

Vt ka jätkusuutlik ettevõtlus, ökopank. Pered on nii tootjad kui ka tarbijad. Enamasti tugineb selline majandussüsteem põllundusele. Kuna jõukus ei põhine siinjuures rahal, vaid loodusvaradel, tuleb tegutseda looduskeskkonna taastootmisvõime piires.

Suurem osa maailma Kaubandusvoimalused Encyclopedia elatub praegu sellisest majandamisviisist. Vt ka toiduga kindlustatus. Tänapäeval kasutatakse ka mõistet vähemusmaailm. Tänapäevased transpordi- ja sidesüsteemid, üleilmastumine, meedia ja internet, keskkonnaprobleemid on surunud maailma omamoodi kokku, suurendades liikumist ja infovahetust, ühtlustades kultuure — seda eriti lääneliku ja linliku kultuuri poole.

Termini võttis kasutusele Marshall McLuhan. Vt ka globaalne ümberorienteerumine. Kui Vt ka arukas kasv, naftatootmise tipp.

See ei pruugi olla jätkusuutlikkuse saavutamise eelduseks.

Lang L: none

Vt ka looduskapital. Sachs juhib tähelepanu Kaubandusvoimalused Encyclopedia, et h. Inimesed hindavad oma h. Laiemas käsitluses arvestatakse h. Vt ka elukvaliteet. Tavalised i-i investeerimise vormid on näiteks koolitus, töövõimalustega seotud informatsioon ja teadmised, tervishoid, majanduslike võimaluste parandamine.

Osutatakse ka sellele, et näiteks vaesus on ebaküllaldase i-i investeerimise tagajärg. Vt ka looduskapital, sotsiaalne kapital. Näiteks riik, kes ei panusta kliimamuutuse leevendamisse, sõidab jänest teiste riikide leevendamismeetmete kulul. Või kui üks kalur ületab püügiga varem kokku lepitud kvoote, siis maksavad ülepüügist tekkinud kahju kinni kõik kalurid. Kui kõik käituksid samamoodi, siis kukuks terve süsteem kokku.

Vt ka globaalne ühisomand, vangide dilemma, ökoloogiline Kaubandusvoimalused Encyclopedia, ühisomand. Loodusvara kasutamist peetakse tasakaalustatuks siis, kui selle ammutamine nt kalapüük, metsa raiumine ei ületa selle loodusliku taastumise kiirust ehk biomassi kasvukiirust. Ökosüsteemi seisundit iseloomustav indikaator. Vt ka keskkonnaindikaator, säästev kalandus, säästev kasutus, säästva arengu indikaator. Töötati välja Maailmapanga jaoks Negatiivne säästumäär viitab sellele, et ühiskond tarbib praegust kapitalibaasi, st areng ei ole pikas perspektiivis kestlik.

Vt ka roheline SKT, säästva majandusliku heaolu indeks, tõelise arengu indeks. Tootmises sisend, mis koosneb materiaalsest tehislik, looduslikmittemateriaalsest nt teadmised, koostöösuhted ja inimkomponendist töö. Üldjuhul võetakse majandustegevuste hindamise ja võrdlemise aluseks rahas ja varades oleva k-i hulk ja kasv.

Navigation menu

Vt ka inimkapital, kapitaliinerts, looduskapital, looduslik ja tehislik, sotsiaalne kapital. Nt nõuavad naftatöötlemis- ja keemiatehased mahukaid Kaubandusvalikud Kursused Singapuris seadmetesse, kuid annavad suhteliselt vähe tööd inimestele. Vt ka toormemahukas tootmine, tööjõumahukas tootmine.

Vt ka saaste eksport, ökoloogiline dumping.

Vt ka heitkogustega kauplemine. Sageli seotud ühisomandiga. Vt ka väliskulu. Otsesel hindamisel määratakse küsitluse teel elanike maksevalmidus keskkonnaseisundi parandamise või säilitamise eest või aktsepteerimisvalmidus teatud ökosüsteemiteenusest või hüvest loobumiseks. Kaudse meetodi Kaubandusvoimalused Encyclopedia tuletatakse maksevalmidus inimeste tavakäitumisest sõit puhkekohta, palk töötamise eest saastatud keskkonnas jne.

Vt ka keskkonnamajandus, keskkonnavastutus, tasuvusanalüüs, väärtus, ökosüsteemi taastamise kulu. Vt ka keskkonnabilanss, keskkonnajuhtimissüsteem, keskkonnategevuse tulemuslikkus, olelusringi hindamine.

Eestis moodustati riiklik k. Pärast ümberkorraldust Sinna Tootajate kaasamise kalkulaator Excel seadusega sätestatud keskkonnatasud — loodusvara kasutusõiguse tasu ja saastetasu. Vt ka laenu vahetamine looduskaitse vastu, ökopank.

Eelistatakse tarbimise vähendamist, ökoloogilisi tehnoloogiaid, vastupidavaid ja parandatavaid tooteid, kordus- Kaubandusvoimalused Encyclopedia taaskasutust, toodete asendamist teenustega nt auto või jalgratta üürimine selle omamise asemel ja ühiskasutust. Tarbimise keskkonnahoidlikkust saab mõõta nt ökoloogilise jalajälje abil.

Vt ka keskkonnamärgis, roheturundus, tarbimisharjumuste muutmine, õiglane kaubandus, ökomärgis. Vt ka ökotõhusus. Vt ka keskkonnakahju, keskkonnamajandus, kulutõhususe analüüs, väliskulu.

Vt ka biomajandus, keskkonnakahju, keskkonna väärtuse rahaline hindamine, säästev kasutus, ringmajandus, rohemajandus, tingliku hindamise meetod, väliskulu, ökoloogiline majandus. K-u on võimalik kehtestada nii loodusvaradele, toodetele kui ka tegevustele. Vt ka keskkonnatasu, majandushoob, süsinikdioksiidimaks, tootemaks, ökomaksureform. Keskkonnatasude seaduse järgi jaotatakse Eestis k-d loodusvara kasutusõiguse tasuks ja saastetasuks.

Nt loodusvarade kasutajad tasuvad maavarade kaevandamisõiguse, vee erikasutusõiguse, kalapüügiõiguse, metsa raieõiguse ja jahipiirkonna kasutusõiguse eest. Saastetasu makstakse saasteainete välisõhku, põhjavette või pinnasesse heitmise ja jäätmete ladestamise eest. Vt ka keskkonnamaks, looduskasutus. Võlgnikest riigid peavad tootma ekspordiks, saamata rahuldada omaenda rahvastiku põhivajadusi. Võlgade intress on muutnud tagasimakstavad summad algsete laenatud summadega võrreldes mitmekordseks.

Võlgade kustutamise nõuet on ka kritiseeritud, väites, et see ei arvesta kolmanda maailma valitsuste süüd tekkinud olukorras. Lahenduseks peavad kriitikud rangemaid nõudeid riikide fiskaalpoliitikale.

Vt ka arengumaa, üleilmastumine. Esialgu kandis k. Edaspidi on k. Uute tööstusriikide teke kõrvuti paljude riikide vaesumise või Kaubandusvoimalused Encyclopedia on muutnud Kaubandusvoimalused Encyclopedia kõikehõlmava mõiste mõttekuse küsitavaks. Samalaadse katusterminina kasutatakse ka mõistet enamusmaailm. Vt ka Neljas Maailm.

K-i tagajärjeks tänapäeval peetakse ebaühtlast majandusarengut. Paljud koloniaalvaldused on küll ametlikult saavutanud iseseisvuse, kuid tegelikult on k. Vt ka kolmanda maailma võlakriis, postkolonialism, Põhi-Lõuna, ökokolonialism, sisekolonialism.

Prinditav versioon

Põhjustab loodusvarade ületarbimist ning üldise elukvaliteedi halvenemist, mis on kaasa toonud vajaduse üle minna postkonsumeristlikule ühiskonnale.

Vt ka tarbimisharjumuste muutmine, tarbimisühiskond. Keskkonnamajanduse meetod nõutava keskkonnakvaliteedi saavutamiseks minimaalsete kuludega või parima tulemuse saavutamine etteantud kulutuste juures.

  1. Kongo Vabariik: Ajalugu Varajane ajalugu kolonialismi kaudu Kongo Kinshasa piirkonnast rändavad pügmeed olid arvatavasti esimesed elanikud praeguses Kongo Vabariigis.
  2. Lern Trade Cryptography
  3. Kaubandusvalguse kiiruse nouded
  4. Kongo Vabariik: Ajalugu | Entsüklopeedia

Vt ka tasuvusanalüüs, teostatavusuuring, vähimast kulust lähtuv planeerimine. Esimesed sellised lepingud sõlmiti Sageli on riik kohustatud võtma kaitse alla Kaubandusvoimalused Encyclopedia alad, näiteks vihmametsad, mille valdusõigus antakse kas kohalikele või rahvusvahelistele looduskaitseorganisatsioonidele.

  • Lähis-Ida ja Aasia maade uurimine - Eesti Njingma Budismi Entsuklopeedia
  • Portugali ülevaade: ajalugu Varajane ajalugu Tänapäeva portugallaste ja selles piirkonnas asunud varajaste hõimude vahel on vähe otsest põlvnemist, ehkki portugallased pidasid end pikka aega lusitanlaste järeltulijateks - keldi rahvaks, kes tulid piirkonda pärast aastat eKr.
  • Eesti Njingma kutsub osalema budismi entsüklopeedia täiendamisel!

Vt ka keskkonnafond, kolmanda maailma võlakriis, ökopank. Mõõdetakse mahukuse näitajatega nt majanduse CO2- ja energiamahukus.

Vt ka maksevalmidus, tasuvusanalüüs. Traditsiooniliselt on riigi a-ks peetud majanduskasvu.

Suhteline l. Absoluutne l. Mõju l. Vt ka dematerialiseerimine, nõudluse ohjamine, ressursitõhusus. Termini võtsid kasutusele