Selle tulemusena avastavad saatja ja saaja katse saada volitamata juurdepääsu teabele. Sertifitseeritud maksukohustuslase staatuse andmine teatavate objektiivsete kriteeriumide alusel peaks võimaldama selliste usaldusväärsete maksukohustuslaste tuvastamist.

Ettepanek võtta vastu direktiiv Põhjendus 1 1 Kui liikmesriikidevahelised maksupiirid Kuid nimetatud sätted on nüüd juba aastakümneid kehtinud ning tulemuseks on keerukas käibemaksu üleminekukord, mis võib põhjustada liidusiseseid piiriüleseid käibemaksupettusi.

Uurige kaupmeestena seda, mida me suusõnaliselt kogume, ja meie enda proovilepanekuid reaalses maailmas ning oleme koostanud nimekirja kõik põhjused, miks nad peaksid proovima Covestingut PrimeXBT-s. Kui tahame teavet, otsime Google'ist. Kui tahame teada, mis pereliikmega toimub, saadame kiire tekstsõnumi või helistame Facetime'ile.

Üleminekusätetel on arvukalt puudusi, mistõttu käibemaksusüsteem ei ole tõhus ega ole ka tõelise ühtse turu nõuetega kooskõlas. Muudatusettepanek 2 Ettepanek võtta vastu direktiiv Põhjendus 1 a uus 1a Komisjoni Samal ajal on suurenenud tegelikult kogutud käibemaksutulu ja eeldatavalt kogutava teoreetilise summa vahena määratletud käibemaksu alalaekumine, mis ulatus 28 ELi liikmesriigis See näitab, et käibemaksusüsteemi tuleb kiiresti ja põhjalikult reformida ja Binaarse valiku tagastamise strateegia sisse lõplik käibemaksusüsteem, mis hõlbustaks ja lihtsustaks liidusisest piiriülest kaubandust ja takistaks pettuste toimepanemist.

Muudatusettepanek 3 Ettepanek võtta vastu direktiiv Põhjendus 1 b uus 1b ELi ühtse käibemaksuala loomine on väga tähtis selleks, et alandada ettevõtjate jaoks nõuete täitmise kulusid, vähendada piiriüleste käibemaksupettuste riski ning lihtsustada käibemaksuga seotud menetlusi.

Quantumi krüptograafia: mis see on

Lõplik käibemaksusüsteem tugevdab ühtset turgu ja parandab piiriülese kaubanduse ettevõtluskeskkonda. Süsteem peaks hõlmama tehnoloogia arengust ja digiteerimisest tingitud muudatusi, muutuvaid ärimudeleid ning majanduse üleilmastumist. Muudatusettepanek 4 Ettepanek võtta vastu direktiiv Põhjendus 2 2 Käibemaksu tegevuskavas6 teatas komisjon oma kavatsusest esitada ettepanek, milles määratakse kindlaks liikmesriikide vahelise piiriülese ettevõtjatevahelise kaubanduse lõpliku käibemaksusüsteemi aluspõhimõtted, mis tuginevad piiriüleste kaubatarnete maksustamisele sihtliikmesriigis.

Selles puuduvad aga samaväärsed kontrollimehhanismid, mis soodustab piiriüleseid pettusi.

Kaubandus kruptograafia ei ole enam kasumlik

Kehtivat süsteemi tuleks põhjalikult muuta nii, et kaupade tarnimist ühest liikmesriigist teise maksustataks samuti nagu kaupade tarnimist ja omandamist ühe liikmesriigi piirides. Käibemaksu tegevuskavas6 teatas komisjon oma kavatsusest esitada ettepanek, milles määratakse kindlaks liikmesriikide vahelise piiriülese ettevõtjatevahelise kaubanduse lõpliku käibemaksusüsteemi aluspõhimõtted, mis tuginevad piiriüleste kaubatarnete maksustamisele Kaubandus kruptograafia ei ole enam kasumlik.

Selline muudatus peaks vähendama iga-aastaste piiriüleste käibemaksupettuste mahtu 40 miljardi euro võrra.

Muudatusettepanek 5 Ettepanek võtta vastu direktiiv Põhjendus 3 3 See eeldab, et olemasolev süsteem, mille sisuks on tarne maksust vabastamine kaupade lähteliikmesriigis ja ühendusesisese kaupade soetamise maksustamine sihtliikmesriigis, asendatakse süsteemiga, mille kohaselt maksustatakse üksainus tarne sihtliikmesriigis selle riigi käibemaksumäärade alusel.

Reeglina maksab käibemaksu tarnija, kellel on veebiportaali kaudu võimalik kontrollida mis tahes liikmesriigis kohaldatavat käibemaksumäära.

Kui aga kaupu soetav isik on sertifitseeritud maksukohustuslane liikmesriikide poolt tunnustatud usaldusväärne maksumaksjakohaldatakse pöördmaksustamise süsteemi ja liidusisese tarne pealt tasub käibemaksu sertifitseeritud maksukohustuslane. Lõplik käibemaksusüsteem põhineb ka ettevõtjatele mõeldud ühtse registreerimiskava kontseptsioonil ühe akna süsteemmis võimaldab käibemaksu tasumist ja tasutud käibemaksu mahaarvamist.

Bitcoini kaevandamisjuhend - parim juhend Bitcoin 2020i kaevandamiseks

Ühe akna süsteem on uue, sihtpunktipõhise süsteemi põhielement, mille puudumine muudaks käibemaksusüsteemi märksa keerukamaks ja tõstaks oluliselt halduskoormust. Seepärast tuleks praeguse süsteemi kavandatud täiustamisel laiendada väikesemahuliste kontaktpunktide põhimõtet kõigile ettevõtjatevahelistele teenuste ja kaupadega tehtavatele tehingutele.

Muudatusettepanek 6 Ettepanek võtta vastu direktiiv Põhjendus 3 a uus 3a Koostalitlusvõime, kasutamise kerguse ja tulevikus pettustekindluse tagamiseks peaks ettevõtjatele mõeldud ühe akna süsteem toimima koos ühtlustatud piiriülese IT-süsteemiga, mis tugineb ühistele standarditele ja võimaldab automaatset andmeotsingut ja -sisestust, näiteks ühtlustatud tüüpvorme kasutades.

Muudatusettepanek 7 Ettepanek võtta vastu direktiiv Põhjendus 4 4 Need põhimõtted tuleks direktiivis sätestada ja need peaksid asendama kehtiva kontseptsiooni, mille kohaselt lõplik kord põhineb maksustamisel päritoluliikmesriigis. Uued põhimõtted aitaksid liikmesriikidel paremini võidelda käibemaksupettuste, eelkõige varifirmadega seotud ühendusesiseste pettustega, mille mahuks Bitkoin miljonar Singapur vähemalt 50 miljardit eurot aastas.

Kaubandus kruptograafia ei ole enam kasumlik

Muudatusettepanek 8 Ettepanek võtta vastu direktiiv Põhjendus 5 5 Nõukogu kutsus oma 8. Muudatusettepanek 9 Ettepanek võtta vastu direktiiv Põhjendus 6 6 Võttes arvesse seda nõudmist ja asjaolu, et liidusisese kaubanduse lõpliku käibemaksusüsteemi rakendamiseks kulub mitu aastat, on need erimeetmed, mille eesmärk on teatavat korda ettevõtjate huvides ühtlustada ja lihtsustada, asjakohased.

Muudatusettepanek 10 Ettepanek võtta vastu direktiiv Põhjendus 7 7 Sertifitseeritud maksukohustuslase staatus on vaja luua selleks, et kohaldada tõhusalt piiriüleste tehingutega seotud parandusi liidu käibemaksueeskirjades, aga ka selleks, et minna järk-järgult üle liidusisesele lõplikule süsteemile.

Seejuures tuleb kehtestada kõigis liikmesriikides ühtselt kohaldatavad ranged kriteeriumid selle määratlemiseks, millised ettevõtjad võivad saada sertifitseeritud maksukohustuslase staatuse, ning kehtestada ühtsed normid ja reeglid nende kriteeriumide eirajate trahvimiseks.

Muudatusettepanek 11 Ettepanek võtta vastu direktiiv Põhjendus 8 8 Olemasoleva süsteemi raames ei eristata usaldusväärseid ja vähem usaldusväärseid maksukohustuslasi käibemaksueeskirjade kohaldamise seisukohast.

Viide Bitcoini praegune mõistmine ja kasutamine valuutana ei ole lihtne. Veelgi olulisem on see, et vaatamata sellele, et Bitcoin on avalikkuses vähe teadlik, on valuuta poole kümnendi jooksul hüppeliselt kasvanud. See seletab, miks tavakasutuses on Bitcoin vooruse kullakaev. Bitcoinid pakuvad äärmiselt tasuvat, kasumlikku ja usaldusväärset investeeringut nii tulude loomise kui ka tegevuskulude vähendamise osas. Lühike arutelu välistab keskendumise krüptovaluuta mudelile, krüptograafia matemaatilisele mudelile, plokiahela tehnoloogiate kasutamisele, mis ei pruugi olla nii oluline kui Bitcoini rahakoti võimalike eeliste realiseerimine.

Sertifitseeritud maksukohustuslase staatuse andmine teatavate objektiivsete kriteeriumide alusel peaks võimaldama selliste usaldusväärsete maksukohustuslaste tuvastamist.

See staatus võimaldaks neil teatavate pettusetundlikkusega seotud eeskirjade kohaldamise korral saada kasu, mida ei võimaldata teistele maksukohustuslastele.

Kümme põhjust, miks kõik peaksid proovima PrimeXBT-sse investeerida

Sertifitseeritud maksukohustuslase staatuse andmine teatavate objektiivsete ja liikmesriikides ühtselt kohaldatavate kriteeriumide alusel peaks võimaldama tuvastada nii usaldusväärseid maksukohustuslasi kui ka neid, kes päriselt kriteeriumidele ei vasta. See staatus võimaldaks neil teatavate lihtsustatud ja kasutajasõbralike eeskirjade kohaldamise korral saada kasu, mida ei võimaldata teistele maksukohustuslastele. Muudatusettepanek 12 Ettepanek võtta vastu direktiiv Põhjendus 9 9 Sertifitseeritud maksukohustuslase staatuse saamine peaks põhinema liidu tasandil ühtlustatud kriteeriumidel ja seetõttu peaks ühes liikmesriigis antud staatus kehtima kogu liidus.

Kaubandus kruptograafia ei ole enam kasumlik

Need kriteeriumid peaksid olema liidu tasandil ühtlustatud ja seetõttu peaks ühes liikmesriigis antud staatus kehtima kogu liidus. Selleks tuleks komisjonil koostada rakendusaktid ning põhjalikud ja lihtsalt kasutatavad suunised, mis hõlbustavad ühtlustamist ja asutuste halduskoostööd ning tagavad liikmesriikidevahelise koostalitlusvõime, ning samas kontrollida ühtlustatud kriteeriumide nõuetekohast kohaldamist kogu liidu piirides.

Kaubandus kruptograafia ei ole enam kasumlik

Suunised peaksid tihedalt haakuma liidu tolliseadustiku kohaste volitatud ettevõtja määratlemise kriteeriumidega, et vähendada kõigis liikmesriikides halduskoormust ja tagada nende ühetaoline rakendamine. Muudatusettepanek 13 Ettepanek võtta vastu direktiiv Põhjendus 9 a uus 9a Arvestades eelkõige nõuete täitmise Kaubandus kruptograafia ei ole enam kasumlik kulukust VKEde jaoks, peaks komisjon koostama VKEdele sertifitseeritud maksukohustuslase staatuse saamise lihtsustatud menetluse. Muudatusettepanek 14 Ettepanek võtta vastu direktiiv Põhjendus 9 b uus 9b Teave selle kohta, kas ettevõtja on sertifitseeritud maksukohustuslane, peaks olema kättesaadav VIES-süsteemi käibemaksualase teabe vahetamise süsteem kaudu.

Muudatusettepanek 15 Ettepanek võtta vastu direktiiv Põhjendus 10 10 Teatavatele maksukohustuslastele, kes jäetakse erikorra alusel käibemaksueeskirjade üldisest reguleerimisalast välja või kes tegelevad majandustegevusega ainult juhuti, ei tohiks anda sertifitseeritud maksukohustuslase staatust vähemalt seoses kõnealuse erikorra või juhusliku tegevusega.

Vastasel juhul võivad tekkida häired kavandatud muudatuste sujuval kohaldamisel. Lisaks tuleks erilise hoolega püüda tagada, et VKEd ei satuks sertifitseeritud maksukohustuslase staatuse saamisel suurettevõtjatega võrreldes halvemasse konkurentsiolukorda. Muudatusettepanek 16 Ettepanek võtta vastu direktiiv Põhjendus 13 a uus 13a Käibemaksu valdkonnas tehtavate piiriüleste otsuste ELi katseprojekti alusel tuleks täielikult välja töötada liidu vahend, et hoida ära käibemaksuvaidlusi ja lahendada liidusiseseid piiriüleseid vaidlusi käibemaksuga seotud juhtumite puhul.

Riigisiseste käibemaksuvaidluste korral asjaomase maksmaksja ja riigi maksuhalduri vahel kohaldatakse jätkuvalt siseriiklikke mehhanisme.

4 Bitcoini valuuta potentsiaalset kasu

Muudatusettepanek 17 Ettepanek võtta vastu direktiiv Põhjendus 13 b uus 13b Käesoleva direktiiviga nähakse ette ajutine kord enne liikmesriikidevahelise kaubavahetuse maksustamise lõpliku süsteemi vastuvõtmist liikmesriikide poolt ning sellele tuleks lisada vastavad rakendusaktid ja suunised. Käesolev direktiiv, rakendusaktid ja suunised peaksid jõustuma samaaegselt.

Muudatusettepanek 18 Ettepanek võtta vastu direktiiv Põhjendus 13 c uus 13c Tuleks luua läbipaistva ja otsese teavitamissüsteemi tagamise mehhanism, mille kaudu edastatakse maksumaksjatele automaatselt teavitusi liikmesriikide käibemaksumäärade ajakohastamise ja muutmise kohta. Selline mehhanism peaks põhinema harmoneeritud standarditel ja Mitme perioodi kauplemisstrateegia indikaator, millega tagatakse ühtne aruandlus ning andmeotsing kõigis liikmesriikides.

Liikmesriikidel peaks olema kohustus tagada, et kogu riiklikke käibemaksumäärasid puudutav teave oleks õige ja ajakohane. Liikmesriigid peaksid ka tagama, et kõigist riiklike käibemaksumäärade muudatustest teavitataks sellise süsteemi kaudu mõistliku aja jooksul pärast nende vastuvõtmist ja igal juhul enne muudatuste kehtima hakkamist.

Muudatusettepanek 19 Ettepanek võtta vastu direktiiv Põhjendus 15 a uus 15a Vastavalt avalikule huvile ja liidu finantshuvidele tuleks igasuguste pettuste avastamise ja tõkestamise hõlbustamiseks tagada rikkumistest teatajatele tulemuslik õiguskaitse. Maksukohustuslane, kelle asukoht või püsiv tegevuskoht on ühenduses ja kes oma majandustegevuse käigus teeb või kavatseb teha artiklites 17a, 20 ja 21 osutatud tehinguid või artiklites ja a sätestatud tingimuste kohaseid tehinguid, võib taotleda maksuhaldurilt sertifitseeritud maksukohustuslase staatust.

Kui taotleja on maksukohustuslane, kellele on üksnes tolliga seotud eesmärgil antud volitatud ettevõtja staatus, loetakse lõikes 2 sätestatud kriteeriumid täidetuks.

Kaubandus kruptograafia ei ole enam kasumlik