Praktikaeelne tegevus Enne praktikale minekut üliõpilane teavitab ja kooskõlastab praktikakoha ja uuritava probleemi praktika koolipoolse koordinaatoriga. Seega on tõupuhtad koerad mõnikord sündinud selliste tervisepuudustega nagu puusaliigese düsplaasia ja nende eluiga on lühem kui teistel segaverelistel koertel.

Ökonoomika ja ettevõtluse juhtumipõhine ettevõttepraktika magistriaste 1.

Valikuline praktika

Praktika eesmärk on õpitud erialal omandatud teoreetiliste teadmiste kinnistamine ja rakendamine ettevõttes või asutuses valitud juhtumi põhjal.

Praktika sisu lühikirjeldus: praktika toimub üliõpilase poolt valitud ettevõttes või asutuses.

Ökonoomika ja ettevõtluse juhtumipõhine ettevõttepraktika (magistriaste)

Praktika käigus tuvastab üliõpilane probleemi ja kavandab selle lahendamise. Probleem, mille lahendust üliõpilane praktika käigus kavandab on seotud üliõpilase varasemalt erialamoodulis ja valikainetes läbitud õppeainetega.

Valikuline praktika

Praktika koolipoolsed koordinaatorid on: majandusarvestuse ja finantsjuhtimise erialal lektor Katrin Lemsalu ning ökonoomika ja ettevõtluse erialal lektor Katrin Kreegimäe. Praktika sooritamise koht ja toimumise aeg Praktikakoha valib üliõpilane ise. Praktikakoha mitteleidmisel pöördub üliõpilane praktika koolipoolse koordinaatori poole.

Üliõpilane kooskõlastab praktikakoha enne praktika sooritamist praktikakoha juhtkonnaga juhtkonna suuline nõusolek. Lubatud on praktika sooritamine ka välismaal.

Valikuline praktika

Samuti võib praktika kohaks olla töökoht, kus üliõpilane ise töötab. Praktika kestvus praktikakohas on 2. Praktika praktikakohas ei pea toimuma järjest, kuid praktika üldkestvus ei tohi jääda lühemaks ettenähtud ajast.

Valikuline praktika

Praktika toimub vahemikus 1. Praktikaeelne tegevus Enne praktikale minekut üliõpilane teavitab ja kooskõlastab praktikakoha ja uuritava probleemi praktika koolipoolse koordinaatoriga.

Puudused Biotehnoloogia üks varasemaid vorme on vastutav paljude tänapäeval tuttavate taimede ja loomade eest. Valikuline aretamine, tuntud ka kui kunstlik selektsioon, on protsess, mida inimesed kasutavad uute soovitud omadustega organismide väljatöötamiseks. Kasvatajad valivad kaks vanemat, kellel on paljunemiseks kasulikud fenotüübilised omadused, saades järglasi soovitud tunnustega.

Mitteaktsepteerimise korral on üliõpilasel võimalik probleemi püstitust parendada või esitada uus probleem. Praktika sooritamiseks sõlmitakse üliõpilase, praktikakoha ja Eesti Maaülikooli vahel Praktikaleping kättesaadav Moodle´is.

Valikuline praktika

Praktikaleping digiallkirjastatakse üliõpilase ja Valikuline praktika esindaja poolt ja edastatakse koolipoolsele praktika koordinaatorile hiljemalt Erandjuhul võib praktikalepingu esitada paberkandjal. Õppedirektori poolt digiallkirjastatud praktikaleping saadetakse praktikalepingus märgitud üliõpilase ja praktikakoha meiliaadressidele.

Praktika korraldus Praktika jooksul üliõpilane tutvub praktikakohaga ning selles toimuvate protsessidega, mis on seotud uuritava valdkonnaga.

Enim Külastatud

Esimeses etapis üliõpilane kirjeldab juhtumi. Juhtumi kirjelduses üliõpilane esitab ja kirjeldab probleemi, esitab taustinformatsiooni ning lähteandmed ja määratleb eesmärgiks oleva lõppseisu.

Valikuline praktika

Probleem määratletakse koostöös ettevõttepoolse juhendajaga. Seejärel üliõpilane viib läbi juhtumi analüüsi ehk lähtuvalt probleemi kirjeldusest otsib erinevaid viise probleemi lahendamiseks Binaarse valiku delta ajakava analüüsib erinevaid lahenduskäike sh analüüsib iga lahendusvariandiga kaasnevaid positiivseid ning negatiivseid aspekte?

Üliõpilane valib probleemi lahendamiseks välja sobivaima variandi, põhjendab selle sobivust ning kavandab konkreetse uuritava probleemi lahenduskäigu.

Toimetaja Valik

Praktikaaruanne Praktikaperioodi järgselt koostab üliõpilane praktikaaruande. Praktikaaruanne on kokkuvõte praktikandi tegevusest praktikakohas.

Ökonoomika ja ettevõtluse juhtumipõhine ettevõttepraktika magistriaste 1. Praktika eesmärk on õpitud erialal omandatud teoreetiliste teadmiste kinnistamine ja rakendamine ettevõttes või asutuses valitud juhtumi põhjal. Praktika sisu lühikirjeldus: praktika toimub üliõpilase poolt valitud ettevõttes või asutuses. Praktika käigus tuvastab üliõpilane probleemi ja kavandab selle lahendamise.

Aruande maht on lehekülge ning selle vormistamisel jälgitakse Eesti Maaülikooli lõputööde Valikuline praktika nõudeid.