Kui mitmel poolel on ühised huvid, siis käsitletakse neid, kuivõrd see puudutab eelnenud sätete rakendamist, kui üht poolt. Avaldus peab sisaldama järgmist teavet: poolte täielikud nimed, aadressid ja muud kontaktandmed; faktiliste asjaolude kirjeldus ja konkreetne abitaotlus; kui taotletav toetus ei ole üksnes konkreetset rahasummat hõlmav, siis iga üksiku nõude rahaline väärtus hagiavalduse esitamise ajal; üksikasjad vahekohtunike arvu kohta; vahekohtuniku määramine, kui lepiti kokku või taotleti kolmest vahekohtunikust koosnevat vahekohtu moodustamist, või taotlus vahekohtuniku määramiseks; ja üksikasjad vahekohtukokkuleppe ja selle sisu kohta. Säärased deklaratsioonid deponeeritakse peasekretäri juures, kes saadab neist ärakirjad käesoleva statuudi pooltele ja kohtu sekretärile. Mitme osapoolega sõlmitud vahekohtukokkuleppeid võib sõlmida samade vorminõuete alusel kui vahekohtukokkuleppeid vt küsimus 9.

Kohus asub Haagis. See aga ei takista kohut istungeid pidamast ja oma funktsioone täitmast teistes, kohtu poolt soovitavaks peetavates kohtades. Kohtu esimees ja sekretär peavad elama kohtu asukohas. Artikkel 23 1. Kohus peab istungeid pidevalt, välja arvatud vaheajad, mille tähtajad ja kestuse määrab kohus.

Kohtu liikmeil on õigus perioodilisele puhkusele, mille aja ja kestuse määrab kohus, kusjuures arvestatakse vahemaad Haagist kuni iga kohtuniku elukohani kodumaal. Kohtu liikmed on kohustatud olema kohtu käsutuses igal ajal, välja arvatud puhkusel viibimise aeg ja puudumine haiguse tõttu või muul tõsisel põhjusel, mis on esimehele nõutavas korras teatavaks tehtud.

Kaubanduse signaalide kauplemine Lihtne kasumlik kauplemissusteem

Artikkel 24 1. Kui kohtu liige leiab, et ta mingil põhjusel ei saa osa võtta teatava kohtuasja lahendamisest, teatab ta sellest esimehele. Kui esimees leiab, et mõni kohtu liikmeist ei saa mingil põhjusel teatava kohtuasja istungist osa võtta, teatab ta sellest kohtu liikmele. Kui seejuures tekib lahkarvamus kohtu liikme ja esimehe vahel, lahendab asja kohus.

Artikkel 25 1. Kohus peab istungeid täies koosseisus, välja arvatud käesolevas statuudis ette nähtud erijuhud. Tingimusel, et kohtunike arv ei väheneks alla üheteistkümne, võib kohtu reglemendi kohaselt ühe või mitu kohtunikku sõltuvalt asjaoludest istungitest osavõtmisest kordamööda vabastada.

Kohtu koosseisu moodustamiseks piisab üheksaliikmelisest kvoorumist. Artikkel 26 1. Kohus võib teatavate kohtuasjade liikide, näiteks tööasju, transiiti või sidet puudutavate küsimuste arutamiseks moodustada ühe või mitu koda, kuhu kuulub kolm või enam kohtunikku.

Kohus võib igal ajal moodustada koja mingi eri kohtuasja arutamiseks. Sellise koja kohtunike arvu määrab kohus poolte nõusolekul.

Käesolevas artiklis ette nähtud kodades arutatakse kohtuasju poolte palvel. Artikkel 27 Uhinemise vahekohtu strateegia 26 ja 29 ette nähtud kodade poolt tehtud otsus loetakse kohtu enda poolt tehtud otsuseks.

Artikkel 28 Artiklites 26 ja 29 ette nähtud kojad võivad poolte nõusolekul pidada istungeid ning täita oma funktsioone ka väljaspool Haagi.

Artikkel 29 Kohtuasjade arutamise kiirendamiseks moodustab kohus igal aastal viiest kohtunikust koosneva koja, mis võib poolte palvel kohtuasju arutada ja otsuseid teha lihtsustatud kohtupidamise korras.

Nende kohtunike asendamiseks, kellel ei ole võimalik istungeist osa võtta, määratakse täiendavalt kaks kohtunikku.

Artikkel 30 1. Kohus koostab reglemendi, millega ta määrab kindlaks oma funktsioonide täitmise korra ja kohtupidamise eeskirjad. Kohtu reglemendis võib olla ette nähtud kaasistujate osavõtt kohtu või tema kodade istungeist ilma hääleõiguseta.

Artikkel 31 1. Kohtunikud, kes kuuluvad mõlema poole kodakondsusesse, säilitavad õiguse osaleda menetluses oleva kohtuasja arutamises.

Language switcher

Kui kohtu koosseisus on kohtunik, kes kuulub ühe poole kodakondsusesse, võib teine pool oma äranägemisel valida isiku, kes asja arutamisest kohtunikuna osa võtab. See isik valitakse eeskätt nende hulgast, kes on esitatud kandidaadiks artiklis 4 ja 5 ette nähtud korras. Kui kohtu koosseisus ei ole ühtki kohtunikku, kes poolte kodakondsusesse kuulub, võib iga pool valida kohtuniku korras, mis on ette nähtud käesoleva artikli lõikes 2.

Käesoleva artikli sätteid rakendatakse artiklites 26 ja 29 ette nähtud juhtudel. Sellistel juhtudel palub esimees koja koosseisu üht või vajaduse korral kaht liiget loovutada oma koht kohtu liikmetele, kes kuuluvad poolte kodakondsusesse, või selliste puudumisel või juhtudel, kui neil ei ole võimalik istungist osa võtta, kohtunikele, keda pooled on spetsiaalselt valinud.

Clash of Clans: Bye Bye Builder!

Kui mitmel poolel on ühised huvid, siis käsitletakse neid, kuivõrd see puudutab eelnenud sätete rakendamist, kui üht poolt. Juhul kui selles küsimuses on kahtlusi, lahendab asja kohus.

Käesoleva artikli lõigete 2, 3 ja 4 kohaselt valitud kohtunikud peavad vastama nõudmistele, mis on ette nähtud käesoleva statuudi artiklis 2, artikli 17 lõikes 2 ning artiklites 20 ja Otsuste tegemisel on neil oma kolleegidega võrdsed õigused.

Artikkel 32 1. Kohtu liikmed saavad aastapalga. Esimees saab iga-aastase lisatasu. Aseesimees saab lisatasu iga päeva eest, mil ta täidab esimehe kohustusi. Artikli 31 alusel valitud kohtunikud, kes ei ole kohtu liikmed, saavad hüvituse iga päeva eest, mil nad täidavad oma funktsioone.

Palgad, lisatasud ja hüvitused määrab Peaassamblee. Neid ei saa vähendada teenistusaja jooksul.

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikiri ning Rahvusvahelise Kohtu statuut

Kohtu sekretäri palga määrab Peaassamblee kohtu ettepanekul. Peaassamblee poolt kehtestatud eeskirjadega määratakse tingimused, mille kohaselt kohtu liikmetele ja kohtu sekretärile määratakse erruminekul pension, samuti tingimused, mille kohaselt kohtu liikmetele ja sekretärile hüvitatakse nende reisikulud.

Ülalnimetatud palgad, lisatasud ja hüvitused maksustamisele ei kuulu. Artikkel 33 ÜRO kannab kohtu kulud Peaassamblee poolt määratud korras. II peatükk Artikkel 34 1. Kohtu poolt arutatavates kohtuasjades saavad poolteks olla vaid riigid. Oma reglemendis ette nähtud tingimustel ja nendele vastavalt võib kohus nõuda avalikelt rahvusvahelistelt organisatsioonidelt informatsiooni arutusel oleva kohtuasja kohta.

Kohus võtab vastu tähendatud informatsiooni, mida mainitud organisatsioonid esitavad omal algatusel. Kui arutusel olevas kohtuasjas tuleb kohtul tõlgendada mingisugust avalik-õigusliku rahvusvahelise organisatsiooni asutamise dokumenti või säärase dokumendi alusel sõlmitud rahvusvahelist konventsiooni, siis informeerib kohtu sekretär sellest asjaomast avalik-õiguslikku organisatsiooni ning saadab talle ärakirja kogu kirjalikust menetlusest. Artikkel 35 1.

Binaarsed valikud Trading Group PayPal aktsepteerib binaarseid voimalusi

Kohus on avatud riikidele, kes on käesoleva statuudi poolteks. Tingimused, mille kohaselt kohus on avatud teistele riikidele, määrab Julgeolekunõukogu, pidades silmas kehtivate lepingute erisätteid. Need tingimused ei või mingil juhul seada pooli ebavõrdsesse olukorda kohtu ees. Kui kohtuasja pooleks on riik, kes ei ole ÜRO liige, määrab kohus rahasumma, mille see riik peab kohtukulude katteks tasuma.

Optsiooni varude valikud Binaarsed valikud kauplemise signaalid, mis tootavad

Seda sätet ei rakendata, kui antud riik juba võtab osa kohtukulude kandmisest. Artikkel 36 1. Kohtu jurisdiktsioonile alluvad kõik vaidlused, mille lahendamiseks pooled kohtu poole pöörduvad, ning Uhinemise vahekohtu strateegia küsimused, mis on spetsiaalselt ette nähtud ÜRO põhikirjas või kehtivais lepinguis ja konventsioonides.

Riigid, kes on käesoleva statuudi pooled, võivad igal ajal deklareerida, et nemad tunnistavad ilma erilise sellekohase kokkuleppeta, ipso facto, iga riigi suhtes, kes on võtnud endale samasuguse kohustuse, kohtu jurisdiktsiooni kohustuslikuks kõigis õiguslikes vaidlustes, mis puudutavad: a lepingu tõlgendamist; b mis tahes rahvusvahelise õiguse küsimust; c fakti olemasolu, mis, kui see kindlaks tehakse, kujutab enesest rahvusvahelise kohustuse rikkumist; d rahvusvahelise kohustuse rikkumise eest tasuda tuleva hüvituse olemust ja suurust.

Ülalmainitud deklaratsioonid võivad olla tingimusteta, teatud kindla tähtaja kohta käivad või ühelt või teiselt riigilt vastastikkust nõudvad. Säärased deklaratsioonid deponeeritakse peasekretäri juures, kes saadab neist ärakirjad käesoleva statuudi pooltele ja kohtu sekretärile. Alalise Rahvusvahelise Kohtu statuudi artikli 36 põhjal tehtud deklaratsioone, mis on endiselt jõus, loetakse riikide vahel, kes on käesoleva statuudi poolteks, kinnituseks, et need riigid tunnistavad Rahvusvahelise Kohtu jurisdiktsiooni kohustuslikuks nimetatud deklaratsioonide kehtimise aja lõpuni ja neis ettenähtud tingimustel.

Vaidluse kohtuasja alluvuse küsimuses lahendab kohus. Artikkel 37 Kõigil juhtudel, mil kehtiv leping või konventsioon näeb ette vaidluse arutamise kohtus, mis pidi asutatama Rahvasteliidu poolt või Alalises Rahvusvahelises Kohtus, tuleb käesoleva statuudi poolte vaheline vaidlus anda arutamiseks Rahvusvahelisele Kohtule.

Artikkel 38 1. Kohus, olles kohustatud lahendama temale arutada antud vaidlusi rahvusvahelise õiguse alusel, kohaldab: a rahvusvahelisi üld- ja Uhinemise vahekohtu strateegia, mis sisaldavad vaidlevate riikide poolt sõnaselgelt tunnustatud sätteid; b rahvusvahelist tava kui õigusnormina tunnustatud üldist praktikat; c õiguse üldprintsiipe, mida tunnustavad tsiviliseeritud rahvad; d kohtuotsuseid ja erinevate rahvaste kõrgekvalifikatsiooniga õigusteadlaste õpetusi kui abistavaid allikaid õigusnormide määratlemisel, pidades seejuures silmas artikli 59 sätteid.

See säte ei piira kohtu õigust lahendada kohtuasi ex aequo et bono, kui pooled on sellega nõus. Kohtu ametlikeks keelteks on prantsuse ja inglise keel. Kui pooled on nõus arutama kohtuasja prantsuse keeles, tehakse otsus prantsuse keeles. Vahetuslepingute vahekohtumenetluses võetakse vastanduvad pikad ja lühikesed positsioonid vahetustehingus ja riigikassa võlakirjas.

Tuleb märkida, et sellised strateegiad annavad suhteliselt väikest tulu ja võivad mõnikord põhjustada suuri kaotusi.

Arbitraaž Austria peatükk 2019

Seetõttu nimetatakse seda konkreetset riskifondide strateegiat kui "nikkelide korjamine aururulli ette! Kestus on kaks aastat, seega saate põhisumma kätte kahe aasta pärast. Kuid olete kogu aja jooksul ohus: Munitsipaalvõlakirja ei maksta tagasi. Teie huvi ei saa.

 1. Hooldusnõukogu koosneb järgmistest ÜRO liikmetest: a organisatsiooni liikmetest, kes valitsevad hooldusaluseid territooriume; b neist artiklis 23 nimetatud liikmetest, kes ei valitse hooldusaluseid territooriume; c sellisest arvust teistest Peaassamblee poolt kolmeks aastaks valitud liikmetest, mis võib osutuda vajalikuks, et Hooldusnõukogu liikmete üldarv jaguneks võrdselt hooldusaluseid territooriume valitsevate ja mittevalitsevate liikmete vahel.
 2. Forexi maaklerid kasutavad MT4-d
 3. PARIMAD NäPUNäITED AKTSIATEGA KAUPLEMISE PROFFIDELT - ÄRI -
 4. Binaarne variant Ghost
 5. Google Stock valikuvork
 6. Parimad voimalused Merchant maailmas
 7. Valikud raamat Hindi
 8. Mittesuunaliste valikute strateegia

Nii et soovite seda kestusriski maandada. Näide Üks sündmuspõhise strateegia näide on raskustes olevad väärtpaberid. Seda tüüpi strateegiate korral ostavad riskifondid finantsraskustes olevate ettevõtete võlad või on juba pankrotiavalduse esitanud. Kui ettevõte ei ole veel pankrotiavaldust esitanud, võib juht müüa lühikese omakapitali, mis panustab aktsiate esitamisel kihlveod. Investeerimisjuhid analüüsivad majanduslikke muutujaid ja seda, milline on nende mõju turgudele.

Selle põhjal töötavad nad välja investeerimisstrateegiad.

Bitcoin Satoshi Nakamoto Net Worth TradeKingi valikute tasemed

Juhid analüüsivad, kuidas makromajanduslikud suundumused mõjutavad kogu maailmas intressimäärasid, valuutasid, toorainet või aktsiaid, ja võtavad positsioone varaklassi, mis on nende arvates kõige tundlikum. Sellistel juhtudel rakendatakse mitmesuguseid tehnikaid, nagu süstemaatiline analüüs, kvantitatiivsed ja põhimõttelised lähenemisviisid, pika ja lühiajalise hoidmise perioodid.

Seadused ja institutsioonid

Juhid eelistavad selle strateegia rakendamiseks tavaliselt väga likviidseid instrumente, nagu futuurid ja valuutatermiinid. Näide Suurepärane näide ülemaailmsest makrostrateegiast on Seejärel võttis ta massiivse lühikese positsiooni, mille väärtus oli üle 10 miljardi dollari.

Kohustatud kaubanduse tulevase strateegia Parimad valikud Trade Simulator programm

Järelikult sai ta kasu Bank of Englandi vastumeelsusest tõsta intressimäärasid teiste Euroopa vahetuskursimehhanismi riikide intressidega võrreldavale tasemele või vahetada valuutat. Sellel kaubavahetusel teenis Soros 1,1 miljardit. Selle strateegia edukaks rakendamiseks peavad fondihaldurid koostama finantsaruanded, rääkima tarnijate või konkurentidega, et kaevata välja konkreetse ettevõtte probleemid.

 • 9 kõigi aegade levinuma riskifondide strateegia loetelu!
 • Justiitsministeerium | Välisministeerium
 • Aktsiatega kauplemise strateegiaid saab kasutada mitu, kes soovivad aktsiatega kauplemist alustada, et saada oma portfellile kasumit.

Kui turud on kõikuvad, on see nagu Uhinemise vahekohtu strateegia aktsiate suurte tagasimaksete saamine. Kuidas halbade ettevõtetega raha teenida Üks aktsiakaubanduse strateegia, mille Benjamin Graham tegi populaarseks, hõlmas panuste tegemist tõeliselt halbadele ettevõtetele, millel on kohutavad tulud, kuid kõrge "kasumivõimendus". See ei pruugi teile praegu mõistlik olla, kuid kui olete tõsiselt huvitatud aktsiatega kauplemise õppimisest, peate selle tehnika õppima.

Riskide vahekohtu aktsiatega kauplemine Üks kõige kasumlikum aktsiatega kauplemise tegevus on tuntud kui riski arbitraaž. See hõlmab aktsiate ostmist, lühenemist või nendega kauplemist, mis on seotud ettevõtete ümberkorraldamise, eraldamise, ühinemise, omandamise või muude erisündmustega.

Paljud vahekohtunikud on advokaadid, kes tegutsevad erapraksises; teised on aka-demikud. Mõnes vaidluses, mis puudutab peamiselt tehnilisi küsimusi, kuuluvad vahekohtusse tehnikud ja juristid.

Kvalifikatsiooninõudeid võib lisada vahekohtukokkuleppesse, mis nõuab suurt ettevaatust, sest see võib tekitada takistusi ametisse nimetamise protsessis st vaidlus selle üle, kas kokkulepitud nõuded on täidetud. Vahekohtunike vaikimisi määramine Milline on vahekohtunike määramise vaikimisi mehhanism, kui pooled ei ole eelnevalt kokku leppinud?

Kohtud on pädevad tegema vajalikke vaikimisi määramisi, kui pooled ei lepi kokku muus menetluses ja kui üks pool ei suuda määrata vahekohtunikku, pooled ei suuda kokku leppida ainuisikulise vahekohtuniku osas või kui vahekohtunikud ei suuda määrata oma esimeest.

Vahekohtunike tagasilükkamine ja asendamine Millistel alustel ja kuidas saab vahekohtunikku vaidlustada ja asendada?

Palun arutage eelkõige vaidlustamise ja asendamise aluseid ning menetlust, sealhulgas vaidlustamist kohtus. Kas IBA suuniseid huvide konfliktide kohta rahvusvahelises vahekohtumenetluses kiputakse kohaldama või otsima juhiseid?

Vahekohtunike väljakutsed Vahekohtuniku saab vaidlustada ainult siis, kui esinevad asjaolud, mis tekitavad põhjendatud kahtlusi tema erapooletuse või sõltumatuse suhtes või kui tal ei ole poolte poolt kokkulepitud kvalifikatsiooni.

Kauplemise aktsia strateegia juhend

Vahekohtuniku määranud pool ei saa vaidlustamisel tugineda asjaoludele, mida ta teadis vahekohtuniku määramise ajal tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel Vahekohtunike ametist vabastamine Vahekohtuniku võib ametist kõrvaldada, kui ta ei ole võimeline oma ülesandeid täitma või kui ta ei täida neid sobiva aja jooksul tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel Vahekohtunikud võib ametist kõrvaldada kas vaidlustamise või nende volituste lõpetamise teel.

Mõlemal juhul otsustab ühe poole taotlusel lõppkokkuvõttes kohus. Kui vahekohtuniku volitused lõpetatakse ennetähtaegselt, tuleb asendav vahekohtunik määrata samal viisil, nagu asendatav vahekohtunik määrati. Ühes hiljutises kohtuasjas käsitles Riigikohus vaidlustamise aluseid, analüüsides teadlaste vastuolulisi seisukohti selle kohta, Uhinemise vahekohtu strateegia ja millises ulatuses tuleks pärast lõpliku kohtuotsuse tegemist vaidlustada.

Oma analüüsis tsiteeris ja tugines kohus ka IBA suunistele. Poolte ja vahekohtunike vahelised suhted Milline on poolte ja vahekohtunike suhe? Palun selgitage täpsemalt poolte ja vahekohtunike vahelisi lepingulisi suhteid, poolte määratud vahekohtunike neutraalsust, vahekohtunike tasu ja kulusid. Ad hoc vahekohtu puhul tuleks sõlmida vahekohtunike leping, mis reguleerib nende õigusi ja kohustusi.

See leping peaks sisaldama tasukorraldust nt viide ametlikule õigusabikulude tariifile, tunnitasudele või muul viisil ja vahekohtunike õigust oma väljaminekute hüvitamisele.

Vahekohtu moodustamine

Nende kohustuste hulka kuuluvad menetluse läbiviimine ning otsuse koostamine ja allkirjastamine. Vahekohtunike vastutusest vabastamine Mil määral on vahekohtunikud kaitstud vastutuse eest oma käitumise eest vahekohtumenetluse käigus? Kui vahekohtunik on oma ametisse nimetamise vastu võtnud, kuid keeldub seejärel oma ülesandeid õigeaegselt või üldse täitmast, võib teda pidada vastutavaks hilinemisest tingitud kahju eest tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel Kui vahekohtu otsus on hilisemas kohtumenetluses tühistatud ja vahekohtunik on õigusvastaselt ja hooletult tekitanud pooltele kahju, võib teda vastutusele võtta.

Vahekohtunike lepingud ja vahekohtuasutuste vahekohtu eeskirjad sisaldavad sageli vastutuse välistamist. Vahekohtu pädevus ja pädevus Vahekohtukokkuleppega vastuolus olev kohtumenetlus Milline on menetlus kohtualluvuse vaidlustamisel, kui kohtumenetlus algatatakse vaatamata olemasolevale vahekohtukokkuleppele, ja millised Uhinemise vahekohtu strateegia kohtualluvuse vaidlustamise tähtajad?

Seadus ei sisalda mingeid selgesõnalisi eeskirju õiguskaitsevahendite kohta, mida saab kasutada, kui kohtumenetlus algatatakse vahekohtukokkulepet rikkudes või kui vahekohtumenetlus algatatakse kohtualluvuse klauslit rikkudes välja arvatud negatiivne kuluotsus menetluses, mida ei oleks tohtinud üldse algatada.

Kui pool esitab kohtusse hagi, kuigi asja suhtes on sõlmitud vahekohtukokkulepe, peab kostja esitama vastuväite kohtu pädevuse kohta enne, kui ta kommenteerib asja ise, nimelt esimesel kohtuistungil või oma vastuses. Kohus peab üldjuhul sellised nõuded tagasi lükkama, kui kostja esitas õigeaegselt vastuväite kohtu pädevusele. Kohus ei tohi nõuet tagasi lükata, kui ta tuvastab, et vahekohtukokkulepe on olematu, kehtetu või teostamatu.

Aktsiatega kauplemine 101

Vahekohtu pädevus Milline on vahekohtu pädevuse vaidlustamise kord pärast vahekohtumenetluse algatamist ja millised on kohtualluvuse vaidlustamise tähtajad? Vahekohus võib oma pädevuse kohta otsustada kas eraldi otsuses või lõplikus põhikohtuasja lahendis. Pool, kes soovib vaidlustada vahekohtu pädevust, peab selle vastuväite esitama hiljemalt esimeses menetluses. Vahekohtuniku määramine või poole osalemine määramismenetluses Alusta investeerimist kruptograafia takista poolel kohtualluvuse vastuväite esitamist.

Hilinenud vastuväidet ei tohi arvesse võtta, välja arvatud juhul, Uhinemise vahekohtu strateegia kohus peab hilinemist põhjendatuks ja võtab vastuväite vastu. Nii kohtud kui ka vahekohtud võivad lahendada kohtualluvuse küsimusi. Vahekohtumenetlus Vahekohtu koht ja keel Kui pooled ei ole eelnevalt kokku leppinud, siis milline on vahekohtu koha ja vahekohtumenetluse keele vaikimisi mehhanism?

Kui pooled ei ole vahekohtu asukoha ja vahekohtumenetluse keele osas kokku leppinud, on sobiva koha ja keele määramine vahekohtu otsustada. Vahekohtumenetluse alustamine Kuidas algatatakse vahekohtumenetlus? Seadusandluse kohaselt peab hageja esitama hagiavalduse, milles on esitatud faktid, millele ta kavatseb tugineda, ja tema nõuded. Hagiavaldus tuleb esitada poolte vahel kokkulepitud või vahekohtu määratud tähtaja jooksul. Hageja võib sel ajal esitada asjakohased tõendid. Seejärel esitab kostja oma vastuväited.

Viini reeglite kohaselt peab hageja esitama VIACi sekretariaadile nõudeavalduse. Avaldus peab sisaldama järgmist teavet: poolte täielikud nimed, aadressid ja muud kontaktandmed; faktiliste asjaolude kirjeldus ja konkreetne abitaotlus; kui taotletav toetus ei ole üksnes konkreetset rahasummat hõlmav, siis iga üksiku nõude rahaline väärtus hagiavalduse esitamise ajal; üksikasjad vahekohtunike arvu kohta; vahekohtuniku määramine, kui lepiti kokku või taotleti kolmest vahekohtunikust koosnevat vahekohtu moodustamist, või taotlus vahekohtuniku määramiseks; ja üksikasjad vahekohtukokkuleppe ja selle sisu kohta.