Rääkides projektide tulemitest, siis vähendati põua fataalseid tagajärgi. Keenia riiklik soovituskava aastateks — ei sisaldanud ühtegi hinnangut selle kohta, kas ja kuidas jõuavad nendele valdkondadele eraldatud EAFi vahendid märkimisväärsete tulemuste saavutamiseks vajaliku kriitilise massini. Statistikaameti poolt avaldatud esimese kvartali ettevõtlusstatistika näitab kohati optimistlikumaid numbreid kui Tallinna börsil noteeritud ettevõtted.

Toetus hõlmab viit meedet ja neist neli segarahastamist. Suurima, 45 miljoni euro suuruse linnalise liikumiskeskkonna programmi eesmärk on parandada Keenia linnalise liikumiskeskkonna kestlikkust ja tõhusust.

Mombasa sadama projekti raames on peaaegu 20 miljonit eurot ette nähtud segarahastamiseks EIP laenudega ning selle eesmärk on suurendada sadama läbilaskevõimet ja tõhusust. Seni on sõlmitud lepingud 7 miljoni euro ulatuses segarahastamiseks AFD laenudega ja lisaks on kavandatud 25 miljonit eurot segarahastamiseks ühe teise finantseerimisasutusega.

Toetuse eesmärk on 1 suurendada säästvat energiatootmist, energia kättesaadavust ja energiatõhusust erasektori toetuse kaudu ning 2 parandada Keenia elektrivõrgu töökindlust, stabiilsust ja tõhusust. Keenia energia- ja transpordisektorite toetuseks on eraldatud veel 22 miljonit eurot toetuse ja tehnilise abi kaudu, mis on suunatud Keenia kõnealuste sektorite juhtimise Peamised kaubandusnaitajad tuleviku.

Muutuste kavas on energeetikat nimetatud ELi tulevase abi üheks peamiseks sihtvaldkonnaks. Selle sihtvaldkonna kasusaajate hulgas on ka kodanikuühiskonna organisatsioonid. Kokku eraldati selleks viis miljonit eurot. Kokku on eraldatud 29 miljonit eurot projektile, mille eesmärk on parandada õigusabi kaudu õiguskaitse kättesaadavust vaeste ja tõrjutud kogukondade jaoks ning pakkuda alternatiive vangistusele.

ELi toetus eraldatakse eelarvetoetusena ja see on ette nähtud mitme haldustsükli osa katmiseks, nagu eelarve täitmine, raamatupidamine, audit ja järelevalve. Meetme raames on sõlmitud lepinguid kokku 26 miljoni euro ulatuses, mis sisaldab 23,5 miljoni euro suurust eelarvetoetuse komponenti ja 2,5 miljoni euro suurust täiendava toetuse komponenti. Näiteks ei leidnud me ühtegi põhjendust selle kohta, miks komisjon ja Euroopa välisteenistus valisid meetmetena vangistuse alternatiivi ja õigusabi vaesemate inimeste jaoks.

Ükski neist toetustest ei keskendunud otseselt korruptsioonile, kuigi on tõestatud, et sellel on kahjulik mõju majanduskasvule, rahvusvahelisele kaubandusele, turu avatusele, välisinvesteeringute sissevoolule, ettevõtete konkurentsivõimele ja tootlikkusele Transparency Internationali korruptsiooni tajumise indeksis on Keenia riigi seas Peaaegu kõik Keenias valitsusväliseid organisatsioone esindavad isikud, kellega me vestlesime 34nimetasid korruptsiooni üheks suurimaks riigi arengut takistavaks teguriks.

Kuigi EAFi kuludest vt tabel 2 ja VI lisa. Hindasime, kas nende meetmetega saavutati oodatud väljundid, tulemid ja mõju. Maantee valmis Selle projekti eesmärk oli kestlikum ja õiglane majanduskasv. Seda eesmärk ei kajastatud mitte ainult kaubanduse ja SKP kasvu näitajates, vaid ka Gini koefitsienti ebavõrdsuse näitaja mõõtvates näitajates, vaesuses elavate inimeste arvus, tööhõive määras, reisijate mugavuses ja liiklusohutuses.

Projekti väljund oli km kõvakattega teeks muudetud kruusateid. Projektiga ajakohastati ka 6 km ulatuses Marsabiti linnatänavaid. Projekti tulemusel on tänu paremale teekattele sõiduaeg vähenenud. Nüüd saab selle vahemaa läbida ühe päevaga. Tegevuskulud on vähenenud: näiteks veoautode rendi ja bussipiletite hinnad on langenud kolmandiku võrra. Keskmine päevane liiklustihedus on kasvanud sõidukilt Lisaks on seda projekti hõlmav piirkondlik koridor olnud kasulik piirkonna toiduga kindlustatuse parandamisel Kuna põhiteenuste kättesaadavus on paranenud, saavutati projekti sotsiaalsed tulemid.

FOTOD: ekraanitõmmised Nad mõlemad tõid esile, et kuigi taolisi üritusi ei saa koroonaepideemia tõttu pidada ühises ruumis, on just epideemia aidanud ehk rohkem tähtsustada Eesti ja Soome omavahelisi suhteid. Eesti välisminister Eva-Maria Liimets tervitas nii koosolekul osalejaid kui ürituse publikut digivahendite kaudu. Tema sõnul on tähtis hoida meeles piiriülest koostööd, nii majanduse, ühenduste kui inimeste vaatepunktist. Eestil on meeles, et Soome oli esimene riik, mis de jure tunnustas Eesti riiki.

Samas ei ole veel ühtegi tõendit selle kohta, et tee oleks soodustanud majanduskasvu. See on traditsiooniline eluviis, kus inimesed liiguvad sageli, et leida oma loomadele sobivaid alasid, ning tarbivad suhteliselt vähe valmistooteid. Siiski näitab asjaolu, et maanteed kasutatakse endiselt suhteliselt vähe vt punkti 69 alapunkt bet tee seisukord ei olnud kaubanduse kasvu peamine takistus.

Eesti-Soome suhete kohta koostatakse uus aruanne

Isegi kui kõik sõidukit, mis iga päev teed kasutavad, oleksid kaupu vedavad veokid, moodustaks see siiski vaid murdosa Keenia transpordimahust. Keenia ja Etioopia vahelist kaubandust takistavad kaks peamist asjaolu: Etioopia ei osale siduvates piirkondlikes kaubanduslepingutes ja Etioopia-poolsel piiril on julgeolekuolukord ebastabiilne, mis muudab piirkonna läbimise ohtlikuks Kolmandik Keeniale eraldatud Kui head põllumajandustavad on kasutusele võetud, saavutatakse nende abil tulemusi ka edaspidi ning uusi rahastamisallikaid ei ole vaja.

Seega on projekti kestlikkuse element tugev. Mis puudutab väljundeid, siis toetati nende projektidega 10 strateegilise valmisoleku projekti abil 10 maakonnas ennetusvahendite loomist ja kohaliku suutlikkuse suurendamist põuajuhtumite tõhusaks ohjamiseks. Rääkides projektide tulemitest, siis vähendati põua fataalseid tagajärgi. Kuid kuivades ja poolkuivades piirkondades kasutavad väiketalunikud toodangut peamiselt omatarbeks.

See võib vähendada projektide mõju Keenia üldisele arengule.

Ettevõtted on madalseisust üle saamas

Milleks on taolist aruannet vaja? Me töötame paljude teemadega juba igapäevaselt ja meil on paljude teemade puhul ühised arusaamised, kuid on hea teha kindlaks mida me oleme saavutanud, kus me praegu oleme ja kuhu me soovime koos edasi areneda. Enne seda aruannet on tehtut kaks analoogilist aruannet.

Esimene Teise aruande koostajateks Kauplemisstrateegiad positsiooniga Jaakko Blomberg ja Gunnar Okk ning see ilmus Praeguse uue aruande eesmärgiks on üle vaadata riikide omavaheline koostöö, uued initsiatiivid ning kuidas elanike elujärge parandada uue tehnoloogia abil. Pekka Haavisto, Soome välisminister kinnitas, et on Eesti uue välisministri Eva-Maria Liimetsaga kohtunud juba nii Brüsselis kui ka tema visiidil Soome.

Ka tema kinnitas, et Eestil ja Soomel on omavahel hea koostöö, isegi sellistel rasketel aegadel nagu praegu. Just nüüd on omavaheline koostöö eriti tähtis. Samas loodab ta aruande kaudu saada uusi ideid paremaks omavaheliseks koostööks tulevikus. Ta soovib näha milliseid uusi sünergiaid välja Peamised kaubandusnaitajad tuleviku nt. Samuti ka riikidevahelises transpordiühenduses.

Eelmiste aruannete mõnede tulemustena tõi ta välja, et Anne-Mari Virolainen on aruande peakoostaja Soome poolel. Tema ootab, et uus aruanne oleks visioonidele suunatud ning innustaks kastist väljas olevat mõtlemist.

Tema sõnul ei alustata päris algusest vaid ees on olemas juba kaks analoogilist aruannet. Kuigi kahe riigi omavaheline koostöö on hea ning kahe riigi kaubandusnäitajad on tõusuteel, tuleb siiski silmas pidada, et tegemist on maailma mõistes kahe väikeriigiga, kus räägitakse haruldast keelt ning mille rahvastik on kahanemas.

Samuti tasub Statistikaameti andmetest välja tuua fakt, et investeeringud olid esimeses kvartalis poole väiksemad kui aasta tagasi. Seega on ettevõtetel piisavalt vaba tegevusvõimsust või puuduvad firmadel lihtsalt võimalused investeeringute tegemiseks. Võrreldes ettevõtlussektori 4,8 miljardi kroonise kasumiga on Tallinna börsiettevõtete tulemused üsna tagasihoidlikud.

ELi arenguabi Keeniale

Peamine põhjus seisneb selles, et börsil noteeritud ettevõtete hulgas puuduvad praegust majanduskasvu vedavad sektorid: eksportiv töötlev tööstus ning energeetika. Nende regioonide tarbimiskulutused ei ole veel kasvu näidanud. Keskmine tööpuudus on Baltikumis tõusnud 20 protsendi piirimaile ja keskmine palk langenud protsenti, mis takistab tarbimiskulutuste kasvu. Samuti on börsil esindatud hilistsüklilised sektorid nagu ehitus ja meedia, milles võib paranemist oodata alles siis kui muu majandus on juba kosuma hakanud.

Ehitussektor on keskmiselt 12 kuud üldisest majandustsüklist maas. Kui muu majandus saavutas põhja eelmise aasta viimases kvartalis, siis ehitusfirmade jaoks tuleb Kokkuvõttes on ettevõtete tulemuste poolelt näha jätkuvat finantstulemuste paranemist ja sisemiste operatsioonide efektiivsemaks muutmist.

EAFi raha jaotamise valemis vaid üks viiest võrdse kaaluga näitajast, mõjutas see märkimisväärselt vahendite jaotamist vähim arenenud riikide vahel. Kui komisjon ei oleks seadnud rahvaarvule ülempiiri, oleksid suurema osa rahastusest saanud suuremad riigid. EAFi kavandamine ei tõenda piisavalt, et abi suunatakse sinna, kus see aitab kõige rohkem vaesust vähendada 37 Abi tuleks suunata abi saava riigi arengut kõige enam takistavate probleemide lahendamisele.

Ettevõtted on jalad alla saanud ning ka juhtkonnad vaatavad lootusrikkamalt tulevikku. Esimesena on kriisist väljunud eksportiv tööstus, kuid sisemaisest tarbimisest sõltuvate sektorite taastumine võtab veel aega.